"هزار پرسش"/ بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی

سلامت مساله مهم مردمی و اجتماعی و ملی است

سلامت مساله مهم مردمی و اجتماعی و ملی است
1397/9/3 |
14:20
شناسه خبر: 73013

مسائل روز کشور را درگفتگو با ابوذر ندیمی (مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور) به صورت روزانه و پرسش و پاسخ در این مطلب بررسی می کنیم.

پرسش54: در باب سلامت و تغذیه در مجلس ششم، چه نظرات و بیانی داشتید؟
ج: درجلسه ۱۴ آن مجلس اعلام کردیم که
۱-  سلامت مساله مهم مردمی واجتماعی وملّی است
۲- ایجاددرآمدبرای توسعه سلامت وحفظ آن وجلوگیری ازتوزیع اجناس غیر استاندارداعم ازخوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وظیفه حاکمیت است.
۳- جلوگیری ازشیوع بیماری هاوتحمیل هزینه های بیمارستانی، بایددرراس امورواهداف قرارگیرد.
۴- مدیریت تقنینی برجرم وجزا،جهت رعایت بهداشت تولیدوعرضه محصولات داروئی وبهداشتی وخوراکی وآشامیدنی و.... بایدإعمال گردد.

 

پرسش53: در مورد روابط بین الملل در مجلس ششم و روابط بانکی مذاکره درون پارلمانی داشتید؟
ج/ درموردلایحه اساسنامه بانک تجارت وتوسعه سازمان همکاری اقتصادی اکو بایدعنایت داشت که ؛
این اوّلین قراردادوارتباط ما بادنیانیست وپیمان ها وروابط دیگری بادنیا داشته ایم.
درارتباط باایزوله شدن کشورما وقطع روابط بلید اقدام داشت ودرموردحکم سود محتمل درصورت ضرورت شورای نگهبان یا مجمع عنداللزوم نظر خواهندداد.
این نوع قراردادهاازلوازم پیمان منطقه ای اکو می باشد.
با شبهه سودنمی توان مانع فعالیت بانکی ماگردید!
باتوّجه به مسائل مالی ومسایلی که مادررابطه با اشتغال وراه انداختن صنایع واین نوع امورنیازداریم. تاسرمایه های جهانی راواردکشورکنیم چه بهترکه ازکشورهای مسلمان باشد.
بنابراین اگرشمادرمورداستقراض، پیش ترازاین مصوبه داشتید همین پرسش هم درموردحکم استقراض واستمهال وشرعی بودن  این لایحه جاری است دراین موردهم قابل طرح وتامل  بودن آنرابه مراجع دیگر
واگذار نمائیم.

 

پرسش52: علل میدان دادن به جوانان و بومی های لاهیجان و سیاهکل در ایّام سه دوره نمایندگی خود توضیح دهید؟
بنده نمایندگی رادارای هزارپَرِملّی واستانی وشهرستانی وروستایی، ودرابعادتقنینی ونظارتی ومدیریتی، دانسته ومی دانیم.
ازجمله این موارد؛دادن فرصت به بومی های دوشهرستان (ویا استان برای تصدی استانی) بود.
به تعبیردیگردرکشورمی جنگیدیم تاهم استانی ها مسئولیت ملّی واستانی داشته باشند .
ولی برای لاهیجان وسیاهکل هم اصراربرانتخاب های الف/ مرتبط ب/ با تحصیلات موردنیاز ج/ حتی المقدور ازهمان اداره د/ ازهمان شهرستان ه/ حسب امکان ازجوانترها و/ رویکردبه بانوان دربرنامه مابود.
ازاینرو؛بسیاری ازجوانان وکارمندان دردوره دوازده ساله ،برای این امورانتخاب وانتصاب گردیدند.
البته ،ازهمان هادرمسئولیت های استانی هم دفاع گردیدوبعضی ازآنان هم به علّت جوانتربودن ویاکم تجربگی! تحمیل هزینه هم داشتند!؟
ولی ازوزارت تامعاونت وزراء واستانداری وادارات کل ورؤسای ادارات برای آنان کوشیدیم ونتایج مثبتی هم اخذشد.

 

پرسش51: نظر شما در مورد شفافیت آراء نمایندگان چیست؟
ج: بنده همواره به این سنّت ازراه های متفاوت پای بندبوده ام.
الف/تقریباً دراکثرمواردنظرموافق ومخالف خودرا نسبت به طرح هاولوایح،درصحن علنی وکمیسیونها وفراکسیونها اعلام نموده ام.
ب/ پیرامون طرح ها ولوایح ،عمدتاًاظهارمطبوعاتی ورسانه ای داشته ام.
ج/ یادداشت هاوروزنوشت های گوناگونی پیرامون طرح ها ولوایح ارائه داشته ام.
د/ درجلسات وهمایش ها و... نظرات خویش راشفاف ساخته ام.

 

پرسش50: نظرتان درباره افرادی درصدد شایعه سازی ها در انتخابات پیشین و احتمالاً آینده بوده و خواهند بود!؟
ج:بله،متاسفانه باچندخبرسازی وشایعه سازی!؟ موّفقیت های نسبی هم کسب کردندکه الحمدلله معلوم گشت که :
۱- عمده این شایعات توّسط چه کسانی وباچه اهدافی ساخته وپرداخته شد!!!
۲- درفرایندقضایی هم حقایق وواقعیاتی آشکارگشت.
۳- اختلافات مابایک یاچندنفرهم ربطی به جایگاه های قانونی ادارات ونهادهانداشته وماالحمدلله دراندازه قانون وشرع  اوّلاًبرای آن ها احترام قائل بوده وثانیاًازانان حمایت کرده وخواهیم کردوبرنامه سازی چندنفرشناخته شده هم،هرگزدراصل حمایت ما
ازادارات ونهادهای قانونی اثری نداشته ونخواهد داشت.

 

پرسش49: به نظر شما علل حوادث مختلف در گیلان چیست؟
ج: طبیعتاً باران یادرمواردی برف، برای گیلان امرعجیبی نیست!؟
استانداری وفرمانداری هاوشهرداری هالاجرم اوّلاًبا بارش هاآشناهستندثانیاًبامشکلات خروجی آبهای سطحی و... هم  مصاف داشته ودارند.
ازاینروقابل قبول نیست که ؛
مداوماً با چنین داستانهایی روبروباشیم!
شایدخیلی هادرجریان حکایت بحران برف قبلی وانواع پیگیری های بنده دراخذکمک برای به اصطلاح بحران سپید باشندکه؛رودرروی نایب رئیس مجلس ایستادم! وتوانستیم کمکی (میلیون دلاری)رااخذکنیم که؛البته باکمال تاسف بخش عمده آن صرف همان تاسیسات وخدمات ازآب وبرق وآسفالت و... گردید!
ولی تاکی! بایدهزینه کم کاری ها وبی برنامگی درهدایت آب ها و... داده شود؟!؟

 

پرسش48: در پر رنگ کردن حضور نمایندگان کمیسیون های تخصصی در کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی داشتید؟
درجلسه ۵۴ مجلس ششم پیرامون این مطلب ارائه گشت که ؛
باقبول وظائف کمیسیون بودجه بایدبرای نگاه فرابخشی باپذیرش نمایندگان کمیسیون های تخصصی همچون اقتصاد، آموزش و..... ونمایندگان کمیته های تخصصی کمیسیون ها ونیزرعایت ادغام کمیسیون هابایدجمعیت بیشتری ازکمیسیون ها ومنتخبین آنان باشیم

 
 
 
پرسش47: امروز (97/7/11) در مجلس بزرگداشت مرحوم دکتر مجتهدی لاهیجانی در بنیاد نخبگان استان تهران حضور داشتید؟
ج/ با پیام برادرمان امیدساعی در واتساپ ،مطلع ازجلسه شده وباحضوراستادمحجوبی و... درمحل سالن همایش های بنیاددرخ نجات اللهی توفیق حضورداشتیم ،وسخنرانی اساتیدبرزگ ودانش آموزان البرزوامیرکبیروشریف وشیرازوهمکاران آن مرحوم مطالب بسیاری ازجانب جنابان  دکترسهراب پورودکتر مهدی محقق و......  مطرح ساختندکه حکایت وطن دوستی ، نظم ، مردم دوستی، وفاداری به دانش ودانش آموزی و..... بودازجمله :
وصیّت دفن درلاهیجان ، تاکیدبربرگشت وزندگی درایران ،رسیدگی به بی بضاعت ها،سی وهفت سال ریاست برالبرز،ارادت اکثریتی ازدانش آموزان واساتید ودانشجویان بدو،جفاکاری افراطیون درحقّ او، داشتن بیش ازپنج هزاردانش آموز،نوع ونحوه انضباط ونظم ویادداشت های رمزی ازکارکردها و ضعف وقوّت های دانش أموزان و غیره
ازخاطرات وافتخارات ما ،تدریس درالبرزودارالفنون است که ؛بایادمرحومان مجتهدی وامیرکبیربخش فراموش ناشدنی زندگی ماست.
 
 
 
پرسش46: شرایط صنعت شالیکوبی در سالیان اخیر؟
تعدادشالیکوبی ها:
سال ۱۳۸۵:لاهیجان  ۲۱۸تُن----(۲۲+۱۷۷و۱۹)
               سیاهکل۴۱ تن
سال۸۶: لاهیجان ۲۱۹ تن
سیاهکل:۴۱ تن
سال۱۳۸۷: لاهیجان ۲۱۹ تن
سیاهکل :۴۱ تن
سال۱۳۸۸: لاهیجان ۲۲۱ تن
سیاهکل ۴۱ تن
سال۱۳۸۹: لاهیجان ۲۲۱
سیاهکل۴۱
۱۳۹۰: لاهیجان ۲۲۳ تن
سیاهکل ۴۱
۱۳۹۱: لاهیجان ۲۲۳تن
سیاهکل ۴۱ تن
۱۳۹۲: لاهیجان ۲۲۳ تن
سیاهکل ۴۲ تن

 

پرسش45: در مورد تئاتر خیابانی چه اتّفاقاتی مدیریت گردید؟
ج/ باعنایت به چندجایگاه،عمده نشست هاواخذ اعتبارات این حوزه ،مدیریت گردید:
اوّلا عنایت شدکه؛حوزه انتخابیه نیازبه برندسازی دارد.
ثانیاًمتناسب باحوزه گردشگری اقدام توامان شد.
ثالثاًدرفصول منتهی به تعطیلات ، جهت آورد هنرمندان وگردشگران، مدیریت گردید.
رابعاکمک اعتباری ردیف داروبودجه ،هدفگذاری گردید.
خامساًباکمک هنرمندان محلی وملی ویاخارجی، فرصتی برای تبلیغ وآموزش امورشهروشهرداری فراهم گردید.
بنابراین،همه گفتگوها ونشست بامسئولین وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درکشور،مدیریت شدتا؛حداقلی های گفتگوی هنرمندانه فراهم گردد
وخوشحالیم که ؛این جشنواره باوجودهمه مخالفت هادرلاهیجان درحال تداوم است.

 

پرسش44: در سال ۹۲ صنعت چای دو شهرستان با چه تعداد و آمارهایی روبرو بود؟
ج: درلاهیجان( سال۸۵) ۳۵ کارخانه فعال چای، باظرفیت اسمی ۸۴۷۰۰۰ کیلوگرم .
درسیاهکل ۵کارخانه چای وظرفیت ۱۱۶۰۰۰ک گرم•
------
در(۸۶)۲۹کارخانه وسیاهکل ۵ کارخانه
(۸۷) لاهیجان ۲۸ وسیاهکل (۷) کارخانه
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
در(۸۸) لاهیجان (۳۰) سیاهکل(۶)
در(۸۹)لاهیجان (۲۸)سیاهکل (۵)
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
در(۱۳۹۰) لاهیجان (۳۰)سیاهکل (۶)
در(۱۳۹۱)لاهیجان (۲۹)سیاهکل (۴)
۰۰۰۰۰۰۰۰
در۱۳۹۲--لاهیجان(۲۳) سیاهکل (۵)

 

پرسش43: در ماجراهایی همچون میدان گیل چگونه ورود نمودید؟
درموضوع میدان لاشیدان -رودبنه بادوموضوع دردودوره مجلس (ششم - نهم) روبروبودیم:
الف/ دوره ششم که با رایزنی ها وکمک های فشرده ووقت گیر والبته موّفق توانستیم؛ کمربندی (کنارگذر) رامجددا راه اندازی نموده !وپشت پا به همه توافقات فیمابین (راه -شهرداری لاهیجان )واخذپول اتمام آن توّسط شهرداری ومتاسفانه هزینه آن درکاریاپرداخت های دیگر استفاده شده زده شد!!! وکارکمربندی ( کنارگذر) سالها نیمه تمام  به حال خودرهاشده بودکه ؛باهزارداستان قابل شرح درآینده،درحال اتمام وزمان نزدیک به بهره برداری درآرایشگاه باجناق ودوست ناصرکیاده ای  خوددرخیابان شهداء جیرسرزیرتیغ سلمانی ( همان برادرموصوف الذکر) برادران سراج (علی) خدایگانی(علی) مارابه کمک طلبیدندکه ؛فلانی چه نشسته ای !! دارندچهارراه لاهیجان به بخش پرجمعیت رودبنه رامی بندندوبا این کارازنظررفت وآمدعموم مردم وبالطبع افزایش هزینه رفت وامدبخش وجمعیتی ازروستاهای فعلاً درهمان مسیر ونیازراه ،ازهمه جهات متضررمی شوندکه ؛باپیگیری خاص والبته پرمخاطره ازبستن راه به انصراف وبا
همیاری ها به بازکردن محورانجامید.
دردوره دوّم(نهم) اعضای محترم شوراوشهردارمحترم اصلاح هندسی رابرای بازدید وبهره برداری تعریف داشتندکه ؛درهمراهی باآنان به ذهن ماآمدکه تقاطع غیرهمسطح مدیریت گرددو درمذاکره ومکاتبه با جناب مهندس نیکزاددستورآن اخذشد،ولی درمطالعات ونظرمشاوره واجراء هم ازجهت استملاک وخرید و..... زمین ها ومغازه ها وتعدادستون وشمع و.... هم مشکلاتی پدیدارگردید که ؛منجربا بازنگری وبالاخره با حضور معاونین ومدیران وزارت راه پروژه اغازگردید که این مطلب هم داستانهایی ازجهات روش انتخاب پیمانکارو.... دارد باید توضیح داده شود تا........

 

پرسش42: در مورد مسکن خانواده های شهداء و جانبازان و آزادگان در جلسه ۷۸ بودجه ۱۳۸۰ پیشنهادی داشتید؟
ج:این پیشنهادبرای طرح وتصویب ارائه گشت که :
 به منظورحمایت ازخانواده های شهداء وجانبازان وآزادگان متقاضی مسکن ودرراستای تقویت توان مالی آنان ، دولت مکلف است درطی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوّم به نحوی اقدام نمایدکه مشکل مسکن کلیه خانوارهای شهداء وجانبازان بالای ۲۵/ وآزادگان فاقدمسکن یعنی هم خانواده های شهداء وهم جانبازان وآزادگان  اقدام وتامین مالی داشته باشد.

 

پرسش41: در پر رنگ کردن حضور نمایندگان کمیسیون های تخصصی در کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادی داشتید؟
درجلسه ۵۴ مجلس ششم پیرامون این مطلب ارائه گشت که ؛
باقبول وظائف کمیسیون بودجه بایدبرای نگاه فرابخشی باپذیرش نمایندگان کمیسیون های تخصصی همچون اقتصاد، آموزش و..... ونمایندگان کمیته های تخصصی کمیسیون ها ونیزرعایت ادغام کمیسیون هابایدجمعیت بیشتری ازکمیسیون ها ومنتخبین آنان باشیم
 
 
 
پرسش40: در مورد امنیت سرمایه گذاری و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز در دوران مرحوم دکتر نوربخش پیشنهادی ارائه دادید؟
ج/ درجلسه ۷۰ مجلس ششم عرض شدکه :
درباره برگشت حدودهزارمیلیاردتومان بایددررابطه با صنعت، رونق تولیدوامنیت سرمایه گذاری وثبات مقررات ومنافع صنعت وملت ودولت با رضایت خوددولت ده سال بدون بهره موجبات حمایت ازآنان فراهم گرددوبامابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش شده با ردیف های کمترازنرخ ارزرسمی درسال های قبل برای واردات کالاهای سرمایه ای ،باتهیه آئین نامه به وسیله وزارت اموراقتصادی وسازمان مدیریت وبانک مرکزی وتصویب هیات وزیران موجبات حلّ مشکل فراهم گردد
 
 
 
پرسش39: در مورد یارانه نان و جلوگیری از قاچاق آرد مطلبی در مجلس ارائه گشت؟
درجلسه۷۳ مجلس ششم این نکات ارائه گشت:
برای جلوگیری ازاتلاف منابع وایجادرقابت دولت موظف است ؛بااتخاذسیاست های اصولی وراه کارهای مناسب 'ضمن پیش بینی یارانه نان ضوابط وشرایطی رافراهم نمایدتاازقاچاق آرددرداخل وخارج
کشوروهمچنین مصرف آردونان درخوراک دام جلوگیری نمایدوبابهبودکیفیت گندم وآردموجبات کاهش ضایعات وهزینه های سرباررافراهم آورد.
بخش عمده ای ازیارانه دهی های ماموردانتقاد محافل اجتماعی است
 
 
 
پرسش38: در مورد اتمام پروژه های نیمه تمام از محل فروش خودروهای مازاد (در جلسه ۷۵ مجلس ششم) پیشنهادی داشتید؟
بله واینگونه توضیح داده شدکه: مایک بارازاین سوی پشت بام وباردیگرازآن سوی می افتیم!! وباراوّل می گوییم که ؛هرچه خودرودراختیار دولت است فروخته گردد!؟و.....
دستگاه های زیادی مشمول تبصره ۱۳ بوده وخوب است درآمدحاصل صرف اتمام پروژه های نیمه تمام همان دستگاه هاگرددوبه جای خریدمجددخودروو...
آنرا صرف اتمام پروژه های نیمه تمام خودگردانند.
 
 
 
پرسش37: در مورد استخدامها مخصوصا تعاون و فنی و حرفه ای چه بیانی داشتید؟
اجازه بیست هزاراستخدام ازجمله ۱۲۰۰ نفردرآموزش وفنی وحرفه ای ،۶۰۰ نفردرتعاون و.... نبایدانرابا خلاف برنامه دیدن طرح نکنیم که نیازکشورواستان ها وشهرستانهاست
درموردتعاون این ضرورت بیشتراست و.....(ج۷۵/۶)
 
 
 
پرسش36: در مورد بسیج و بسیجیان در مجلس ششم پیشنهادی ارائه دادید؟
 
ج: ازمسائل اساسی کشورما این است که ؛
به هرصورت پیش وپس ازانقلاب وبه خصوص دردوران جنگ ،ارزش هایی رابسیجیان ما ، پاسداران ما، ارتشیان ماایجادکردند وجمعی ازآنهاهم به مقام شهادت نایل آمدندوتوانستندهمان مطالبی راکه امام راحل درشأن آنهادررابطه با جنگ وجبهه مطرح کرد،نایل بشوند.
شهیدان حقّ بزرگی به گردن مادارندوهمه مامدیون چانبازی هاوشهادت های آنهاهستیم ، بسیجیان مادردروران جنگ بدون هیچ ایده مادی دردفاع ازاسلام ومرزهای شرف ، مجاهدت هایی کردندکه به هرصورت ازباب تربیتی وفرهنگی ، ازباب تعمیق ارزش های دینی وانقلابی می تواندموثرباشد.
ماواقعادرارتباط باالگوهایی که دردوران دفاع مقدس همه چیزخودراازباب معامله باخداتقدیم کردند. ومصداق (انّ الله اشتری) شدند.
آنهاکسانی بودندکه ؛هیچ جرمی نداشتندالّا ایمان ( مانقموا الاان یومن بالله العزیز الحمید) این جوان ها، این ارزش ها، این فرهنگ ، این تلاش هاباید بماند، بایدزنده بماند.
نسل جدید، نسل آینده بایداین فرهنگ را بشناسد.
بایدکه ماآنهارابه جوان های خودمان ، به دنیای معاصرخودمان ، به همه نسلها وعصرها معرفی کنیم
همچنانکه کریمه قرانی مبتنی برزنده بودن شهیدان است ازباب (ولاتحسبنّ ) و ( ولاتقولوا) مابایداین فرهنگ راحفظ کنیم .
یک درخواست ساده ای درامورحمایتی داریم وآن است که بخشی ازدرامدهای وزارت فرهنگ وارشادبه نشروانتشاراین اندیشه وفرهنگ پرداخته شود. ومابتوانیم بخشی ازاین ارزش هاوهمه این ارزش هارابه تصویروقلم بکشانیم.
 

 

پرسش35: علل ادغام تعاون مصرف شهر و روستا در بودجه ۱۳۸۰ به نظر شما چه مواردی را شمول می داد؟

ج: درموردادغام سازمان تعاون مصرف شهروروستا،درسازمان گسترش خدمات بازرگانی پس ازانتقال دارائی هاوبدهی های سازمان تعاون مصرف شهروروستا مقررگردیدتا:
نسبت به کلیه حقوق قانونی ناشی ازاماکن استیجاری مورداستفاده شعب وفروشگاه های سازمان تعاون مصرف شهروروستاقائم مقام سازمان های اخیرالذکریوده وکلیه قوانین ومقررات لغوگردد
حسب بدهی شهروروستاونافع بودن این ادغام وخروج ازرکودآنان وسودآورسازی آنان این پیشنهادارائه گردیدپرسش34: مطالب شما در سال 79-80 درباره تولید و اشتغال و صادرات گوئی منطبق با وضعیت امروز ایران است!
درجلسه ۷۶ مجلس ششم این مطالب عرضه گردید:
همه ما با مطالباتی ازمردم روبروهستیم که ؛
تحت سه عنوان جمع شده است ؛تولید، اشتغال، صادرات
یعنی بخشی ازمسائل جامعه مربوط به مسائل تولید، رونق تولید، امنیت تولید، تولید وسرمایه گذاری ومانندآن است.
درموردصادرات غیرنفتی هم دائمابااین موضوع روبروهستیدکه :
ای کاش نفت کالای سرمایه ای می شد!؟
ای کاش نفت حالت مصرفی خودش راازدست می داد!؟
ای کاش می توانستیم نفت رادرخدمت صنعت ، کشاورزی ومانندآن قراردهیم!؟
هدف ازافزایش سرمایه دولت دربانک توسعه صادرات که پیشنهادگردیدبرای حمایت ازصادرکنندگان است.
تاصادرکنندگان فرآورده های صنعتی وکشاورزی رابه دنیا صادرمی کنندوهرچه این نوع بانک ها کمک بکنندمادرارتباط با بازارهای صادراتی می توانیم ایفای نقش داشته باشیم.
بخش دیگردرارتباط باسرمایه دولت درصندوق ضمانت صادرات وجائزه صادراتی ونیزبیمه توسعه صادرات ووجوه اداره شده دراختیاربانک صنعت ومعدن ونیز دررابطه با تولیدات کشاورزی به بانک کشاورزی وهمچنین به صندوق تعاون که خدمتگزار تعاونی هاست
وبالاخره توسعه اشتغال روستائی وکمک به طرح های زیربنایی واشتغالزابرای فارغ التحصیلان بیکاردرجهت اهداف تولید واشتغال وصادرات باید مصوب گردد.
این مباحث درسال ۷۹-۸۰ درمجلس ششم مطرح گردید
 
 
پرسش33: پرسش شما در مورد مطالبات فرهنگیان چه محتوایی داشت؟
ازآنجاکه فرهنگیان ما، ادارات،وزارت آموزش وپرورش باانواع مشکلات روبروهستند.
عدم پرداخت بدهی های به فرهنگیان موجبات کاهش انواع خدمات به فرهنگیان فراهم می گردد!
برای این چهارصدهزارفرهنگی که ؛
درشهرهاوروستاهاومناطق محروم وهمه جای کشورمشغول خدمت هستندوماهم توقع داریم که ؛
به روزباشندومسائل علمی ،آموزشی رامتناسب بابهره وری ومانندآن به جامعه ارائه بنمایند.
برای معیشت نیازمندوام های قرض الحسنه ودیگرخدمات می باشندکه ؛بایدشرف وکرامت فرهنگی آنهاحفظ بشود

بایستی؛ ازمحل های مختلف همچون فروش وواگذاری شرکت هاودیگرراه های مشروع این مهم را عملی کرد.

 

 

پرسش32: شما در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان در لایحه بودجه رویکردی را پیگیر بودید؟
دفاع ازراه اندازی وحمایت ازصندوق ذخیره فرهنگیان که :
ازتشکیلاتی که سرویس دهی به فرهنگیان دارد ودولت هم به آن صندوق بدهی داردوارتباط با چهارصدهزارفرهنگی (بودجه ۱۳۸۰) ایجاب می نمایدتابدهی به این صندوق با اهداف ذیل نهایی گردد الف/ پرداخت طلب ب/برآوردنیازهای فرهنگیان ج/ حجم بدهی صدمیلیاردتومانی دولت د/مکفی نبودن چهارده میلیاردتومان مندرج درلایحه ه/کمک به چاپ ونشرازجمله افست وسازمان کتابهای درسی بخشی ازپرسش مابود
 
 
 
پرسش31: در مورد پرسش از رئیس جمهور در روز جاری نظرات خود را بیان نمائید؟
شکستن انواع تابوهای خودساخته! ازجمله ؛
۱-حضوررىیس جمهور و۲-طرح انواع نگرانی هاویاث-نوعی پاسخگویی وپرسمان تریبونی و۴-انواع روشنگری ها
ازدستاوردهای این نوع جلسات است.
ولی 'قطعاابعاد انتظارمردم هرگزدرحدّ واندازه چندپرسش به محوریت چهارپنچ نفر وامضاء ویا رای دیگران نبوده ونیست!؟
به عنوان نمونه؛ اگرنماینده ای بپرسدبرای بیکاری چه اقدامی داشتید !مجری هم پاسخ خواهددادکه :کدام برنامه مصوب یا بودجه ای مدّنظر است؟ وذکروظیفه ومقررات وتامین مالی وبودجه ای تعیین خواهدکردکه ؛ضعف وقوّت هاچیست؟
به تعبیرروشن تر'کلیات وقتی ارزش پرسمان داردکه :
به تفکیک ونیز استنادودقّت درقوانین وبودجه موردواکاوی قرارگیرد.
 
 
 
پرسش30: در مورد برابری شهرها و روستاها از امکانات و یارانه ها و سرانه ها در مجلس بیانی داشتید؟
ج/درمجلس ششم جلسه ۷۳ این مطالب ارائه گشت:
درکشوربایدروستاوشهربایدبه یک میزان ازامکانات بهره مندباشند
به دلائل مختلفی' اگرشماروستاهاراموردتوجه قرارندهید!!
ممکن است که ؛موجب تشدیدمهاجرت ومباحث دیگربشود!؟
همه ماعضو یک کشورهستیم' وبایدبهره مند ازامکانات کشورباشیم.
همه مردم یک کشوربوده' وزیریک آسمان بوده وباید ازهمه امکانات ومواهب اجتماعی واقتصادی و...به یک اندازه بهره مندبشوند.
اصلاروستایی به جهت عمده مسائل مربوط به کشاورزی مثل تک محصولی بودن ،فقدان درآمد،کثرت فرزندان بیکاروقلّت امکانات صنعتی واشتغال ومانندآن درشرایطی هستندکه؛
اگربه آنهاکمک نکنیم!! درحقیقت تولیدکنندگان ،روستائیان ومردم شریفی راکه درروستاهای این کشوربه پاسداری ازحریم مرزهاوحریم های تولید ، صنعت ،کشاورزی ،صنایع تبدیلی ودستی ومانندآن (درحدی که می توانندفعال هستند)ودرهمه مسائل اجتماعی وسیاسی هم جلوه حضورآنهارادرمسائل مربوط به دفاع ازحریم این کشور،دررابطه باآئین عبادی سیاسی وهمه مسائل کشوراحساس می کنیم' نگران سازیم!
بنابراین ؛توقع ما نگاه عمومی وحفظ قسم درباره حفظ منافع عمومی خوددرمجلس ' باید سهم هامساوی باشند وشهری روستایی کردن!!! توهین به جامعه شریف روستائیان تلقی می گردد.
برای علاقمندشدن روستائیان به کارخودوکاربیشتر وتولید بیشترشان وبهره وری وحمایت ازتولید وتامین موادغذایی این سیاست ملحوظ گردد.
 

 

پرسش29: پرسش شما از وزیر اقتصاد در مورد کار و بیکاری و جهت دهی منابع بانکی چه مطالبی را پیگیری داشتید؟

۱/تلاش دولت درپرداخت بدهی به بانک هاجهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها
۲/ کمک به اتوماسیون والکترونیکی شدن بانک هاجهت خدمات دهی قابل کنترل وسریع
۴- کم تاثیربودن مشاغل زودبازده ازجهات تامین عمری شاغلان
۵- کاهش دخالت دولت دراجباربانک هابرای پرداخت تسهیلات تکلیفی
۶-مبارزه همه جانبه با عوامل فرارسرمایه ازبانکها
۷- توّجه به بازارهای غیرمتشکل پولی
۸-عنایت به نیازسرمایه درگردش کارآفرینان
۹- تشدیدبیکاری با کم اعتنایی نسبت به نیازواحدها
 
 
پرسش28: پرسش از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری پیرامون کنکور با چه اهداف و نتایجی روبرو بود؟
درمجلس هفتم باهدف حذف کنکور (که متاسفانه علیرغم قانون شدن با مشکلات اجراء ویا ...روبروگشت) به فضاسازی پیرامون آن نیازداشتیم.
به همین جهت 'درجلسه ۲۲۱ ازدکترزاهدی وزیرعلوم وتحقیقات وفناوری پیرامون آن واپرس داشتم که؛
۱- حسب سوابق دروزارت علوم وسازمان سنجش وتدریس دانشگاهی وعضویت درفراکسیون دانشگاهیان بانگرانی ناشی ازکنکورجامعه آشناهستیم
۲- ناعادلانه بودن اجراء وگرفتن دانشجووقبولی ناشی ازکنکور
۳- کنکورمنجربه رانت خواری جماعتی درموضوع تدریس وتست شده است
۴-کاهش تعمیق آموزشی به جهات تست زنی و....
۵- افزایش هزینه زندگی ناشی ازکلاس و.....
۶-نداشتن برنامه جانشینی کنکورتوّسط وزارت علوم
۷-فقدان برنامه برای متقاضیان اموزش عالی به جهت تعداد ومیزان قبولی
۸- کم اعتنایی به توانمندی کشاورزی وصنعت ،اموزش،خدمات وفناوری وتجارت وگردشگری
وبی برنامگی درکاهش هزینه هایی همچون بیکاری ومسکن وآموزش وحمل ونقل ،ورزش واموراقامتی وسیاحتی
 
 
 
 
پرسش27: پرسش شما از وزیر اقتصاد و دارایی در مورد خصوصی سازی را تبیین نماىید
درجلسه ۲۲۰ مجلس هفتم 'ازدکتردانش جعفری دررابطه با واگذاری شرکت های مادرتخصصی پرسش داشتیم که:
۱- تجربه حکومتداری وازمون های مختلف
۲- اشاره به زدگی های مکاتب کاپیتالیسم وسوسیالیسم واقتصادبازوبازارو.....
۳- تجارب سه برنامه توسعه
۴- تجارب منفی بعضی خصوصی سازی هاوتاراج ها
۵- خصوصی سازی های غیرعادلانه وناقص
۶- اجازه بزرگ نشدن دولت
۷- استفاده ازانگیزش وتوان ورقابت و...بخش خصوصی
۸- تعیین قیمت های عادلانه فروش واستفاده بهینه ازمنابع ناشی ازفروش
۹- رویکردبه بیمه بیکاری
۱۰-مبارزه با دولت گرایی اقتصادی
۱۱- عنایت به سهام عدالت

۱۲- رویکردبه بخش تعاون

 

پرسش26: در مورد برنج به چه نکات کلیدی در پرسش از وزیر تاکید شد؟
دردونوبت ازدووزیرپرسش شد.
یکبارازوزیربازرگانی وباردوم ازوزیرجهادکشاورزی.
درجلسه۲۲۷مجلس هفتم ازاقای اسکندری پرسش گردیدکه ؛
۱-خودکفایی برنج قطع کلی واردات نیست؟
۲-علل عدم خودکفایی حسب داشتن اب وزمین وافتاب وکشاورزوفارغ التحصیل ونیازکشور
۳- علل این همه ضایعات وخردشدن اتلاف وهدررفت میلیون دلاری ناشی ازان چیست؟
۴علل عدم کسرواردات غیرقانونی ازنیازکلّ چیست؟
۵- وابستگی ارزی درصورت تداوم واردات برنج به چه میزان است
۶-نقش تولیدبرنج درحفظ اشتغال ویا صنایع تبدیلی
۷- نقش قاچاق برنج درازبین بردن فرصت شغلی وکاهش درامددولت ورانت خواری قاچاقچیان
۸-نقش منفی عدم اجرای یکپارچگی درتغییرکاربری وغیراقتصادی شدن تولید
۹- نقش حمایتی ازتشکل های برنج
۱۰- همراهی وعدم هماهنگی دیگردستگاههابا جهادکشاورزی
۱۱- علل عدم بازسازی شالیکوبی ها
۱۲- چرایی محورنبودن کشاورزی
 
 
 
 
 
پرسش25: درمورد فرهنگیان و آموزش و معیشت از جناب حاجی سئوال نمودید؟
درجلسه ۱۰۷ مجلس هفتم پرسش منتهی ازششم به هفتم (طی دوسال)بااین محورهاسئوال گردید:
۱-تعامل آموزش با بازارکار
۲-مدیریت درجلوگیری ازاتلاف منابع
۳-کمبودهای اساسی درآموزش وپرورش
۴- فقدان برنامه های تربیتی درآموزش وپرورش
۵- فقدان ارتباط معقول وکافی فیمابین با ارشاد وسازمان ملی جوانان
۶-علل خروج ازکشورالمپیادی ها
۷-تکیه برمحفوظات وغیرکاربردی بودن نظام آموزشی
۸- کاهش انگیزه های اموزشگران
۹-یادکرداجازه استخدام چهل هزارآموزشگرحقّ التدریس
۱۰- ضرورت مدیریت مهارتی وفنی وحرفه ای جهت استخدام یک میلیون وششصدهزارنفردرهرسال
 
 
 
 
پرسش24: شما در مورد مسکن روستانشینان و کارگران و ... پرسشی از وزیر مسکن و شهرسازی داشتید؟
ج:درجلسه ۳۲ مجلس هفتم ازاقای عبدالعلی زاده براساس اصل سی ویکم قانون اساسی این پرسش با عناوین ذیل ارائه شد:
۱/ وظیفه حاکمیت دررابطه با ایجادمسکن برای همه مردم مخصوصاً نیازمندان وروستانشینان وکارگران
۲/متناسب ساختن ساخت وعرضه مسکن با جمعیت کارگری وروستایی
۳/ساخت مسکن نیزبایدبه مانندکاهش هزینه های آموزشی وحمل ونقلی،اموراقامتی وسیاحتی ،بهداشتی ،ورزشی'
ایجادکارجهت مدیریت مطالبات حقوق ودستمزداهمیت بیابد.
۴/ اهمیت کاهش هزینه هاجهت حفظ ارزش پول ملی وکاهش ومدیریت نقدینگی
۵/آیا به اندازه مثلاًسی درصدجمعیت روستائیان برایشان وام وتسهیلات منظورمی گردد
۶/ نقش حمایت ازروستادرکاهش مهاجرت وحمایت غیرمستقیم ازشهرنشینان
۷/ علل راه اندازی فراکسیون حمایت ازروستا درمجلس توّسط ما
 
 
پرسش23: علل طرح پرسش از مسجدجامعی در مجلس ششم پیرامون گردشگری چه بود؟
ج/این سئوال درتاریخ ۱۳۸۱/۹/۲۵مطرح گردید:
عناوین مهم این پرسش عبارت است از:
۱- تاکیدبرپتانسیل های اساسی تولید ودرآمدواشتغال کشورهمچون کشاورزی،صنعت ومعدن،آموزش،تجارت،گردشگری
۲-اهمیت گردشگری درجهان' ازجهات ایرانگردی،جهانگردی، آشنایی با اقوام وملل با یکدیگر، گویش ها، زندگی، هدف های اقتصادی وارزی وریالی ،جاذبه های تاریخی ومیراثی وطبیعی ومناظر، معماری
۳-علل ماندگی گردشگری گیلان دردهه های پیشین
۴-میزان اعتبارات تخصیصی به استان
۵-برنامه ریزی اوقات فراغت واقتصادی وفرهنگی
۶- مقایسه اعتبارات گردشگری گیلان درقیاس با دیگرمناطق کشور
۷-مشکلات اجرای قانون برنامه سوم درارتباط بامیراث وگردشگری
۸-علل هدایت گردشگران خارجی به یک یادواستان درایران؟!
۹- فقدان استفاده ازسواحل ودریاهای ایران
۱۰- عدم استفاده ازفرصت تالاب های ایران
۱۱-کم اعتنایی نسبت به کوهستانهای مفرح داخلی
۱۲- مشکلات زیرساختهای چندصدتایی ازهتل وتخت به نسبت چندده هزاری اروپا!
۱۳-ذکرتفاهمنامه های دولت (استانداری ،شهرداری لا هیجان، وفرهنگ وارشاداسلامی آبشارلونک ،دهکده جنگلی بام سبز' طرح واجرای تله کابین شهری، تهیه طرح ساماندهی تالاب امیرکلایه ' استخربزرگ شهری سال ۱۳۸۲
۱۴- استفاده ازمنابع ایرانیان خارج ازکشور
 
 
 
 
 
پرسش22: پرسش از وزیر کشور پیرامون انتخاب افراد بومی در مسئولیت های استانی و استانداری؟
درجلسه۲۱۶ مجلس ششم این پرسش با شش ماه تاخیر
(ازشهریور۱۳۸۰)دراردیبهشت طرح گردید.
۱/علل جابجایی های سئوال برانگیز.
۲/ بی توّجهی هانسبت به مشکلات ودرخواست هاوتوقعات وصلاحیت های علمی وعملی وتجربی منتخبین
۳/سطح استانداران باید دراندازه سفراء تعریف گردد.
۴/ مشکل مقامات پروازی.
۵/ علل عدم استفاده ازوزرای سابق دراستانداری ها.
۶/ علل عدم همکاری بانمایندگان درجلسات شورا وکمیته برنامه ریزی.
۷/چرائی عدم استفاده ازبومی ها درشرایط برابر.
۸/ درنظرنگرفتن تحصیلات وتجارب .
 
 
 
پرسش21: شما ظاهراً اثرگذاری اقتصادی را پیش از دیگران به وزرای خارجه گوشزد داشته اید؟
علّت انتخاب درکمیسیون های اقتصادی ویابودجه ای(تلفیق بودجه وبرنامه های توسعه و...)علیرغم داشتن مطالعات وتجارب مدیریتی دردیگرحوزه ها'اهتمام واعتنای به زندگی ومعیشت مردم بوده 'وازجمله آنهاپرسش ازوزیرخارجه (کمال خرازی)درتاریخ ۱۳۸۰/۸/۲می باشدکه مطرح نمودیم :
۱/چراوزارت خارجه به اموراقتصادی اعتنا واهتمام ندارد
۲/علل غفلت ازپتانسیل ها وکمبودهاوضرورت هاچیست؟
۳/علل عدم پیشبردصادرات وتولید واشتغال ازطریق فرصت سازی برون مرز
۴/علل انفکاک بین سیاست واقتصاد
۵/کم توجهی به بازنگری وهماهنگی دستگاه های اجراىی با وزارت خارجه جهت حمایت ازفعالان وپروژه های اقتصادی
۶/ کم کاری دراعزام نیروی کاربه خارج ازکشور
۷/ اطلاع رسانی سریع وبهینه درموردنیازهای قابل رفع ازداخل برای خارج ازکشوربرای ارزآوری ورفع مشکلات ازجمله اشتغال
۸/ رعایت ملاحظات اقتصادی درگزینش سفراء
۹/عنایت به فرصت های اقتصادی درجهان برای ایرانیان ازجمله اسیای میانه وافریقا
۱۰/استفاده ازفرصت های معاملات ومبادلات دیگرکشورهاجهت فرصت سازی اقتصادی و....
 
 
 
 
پرسش20: چطوری است که همه پروژه های پیش از شما را باید دنبال کنند و خبری از یک کار جدید در میان نیست؟
واقعیت زندگی فردی واجتماعی واجرائی وپارلمانی رابه نحوی تدارک می بینیم که :
۱- راه رفته پیشین به اتمام واکمال برسد.
۲-راه تازه وجدیدی فراروی خودودیگران بگشایم.
فرض کنید که ؛
برای دوره هشتمی که ؛محلی های ناجوانمردتدارک ردّصلاحیت دیدند!تقاطع غیرهمسطح باقی ماند.
وبرای دوره دهمی که ؛ناجوانمردان خائن فضاسازی قضائی! وکلوش ساز!برنامه ریزی کردند !!!؟
تقاطع غیرهمسطح گیل طراحی گردیدکه ؛خودمادرهمان دوره حسب سوابق واطلاع وارتباط وپیگیری وتاثیرپارلمانی به وقت وزمان به پایان می رساندیم' ولی آن دیگران اوّلاًسعی برانکارآن درروّیه تبلیغات پیش ازانتخابات داشتند!!!! وثانیاًپس ازتصّدی نیزبه علل ناداشته های اجرائی وکارشناسی وارتباطی و...اجراء به تعویق می افتاد!؟
ماالحمداله 'عادت داریم تا تازه ونودرامدداشته باشیم
این زندگی وروّیه ماست که برای مردم افق های تازه بگشائیم
 
 
 
 
پرسش19: در مورد صید و صیادی پرسشی از آقای حجتی داشتید؟
بحمداله این توفیق بودکه؛
ازهمه ابزارهای نظارتی اعم ازتذّکروپرسش وتحقیق وتفحص ومذاکرات ومفاهمات وتدارک سفر و...جهت انتقال ومصاف مشکلات چای وبرنج وابریشم وصیادی وجنگل و....استفاده کنیم.
درمورداین مبحث هم 'درجلسه ۳۲۰ وزیرجهادکشاورزی پاسخگوی این مباحث بود:
۱-میزان تکثیر،پرورش،صید،صیدصنعتی،مسائل صیادان
۲-نقش صیددرسبدکالای غذایی مردم
۳-علل مصرف پائین پنج کیلوی ابزیان !درمقابل بیست وپنج کیلوی جهانی.
۴-نقش جانشینی مصارف آبزیان' درمقابل گوشت قرمزحسب مشکلات این حوزه.
۵- عنایت به ۲۷۰۰ کیلوگرم مرزدریایی شمال وجنوب ایران
۶-رویکردهای برنامه ای سوّم وصیدوصیادی
۷- ارزآوری صیدوصیادی
۸-اهمیّت صید وصیادی درتولید واشتغال وصادرات ومنابع ارزی ،حمل ونقل وصنعت
۸-موضوعات حوزه خاویار وتوزیع درامد ونحوه مشارکت مردم ومنطقه
۹- مشکلات دام گستر هادردریای شمال
۱۰- پرورش ماهیان گرمابی وسردآبی واستفاده ازفارغ التحصیلان
۱۱- اهتمام به میگووپرورش آن درجنوب
۱۲- درآمدنهائی ازصید وفروش خاویار
۱۳- وضعیت صیادان ازجهات بیمه ای وحمایتی و.
۱۴- نحوه مبارزه باقاچاق
۱۵- مشابه سازی وضعیت چای ازجهات تعیین قیمت وبازارسیاه باشیلات و...
 
 
 
پرسش18: پرسش هدفدار شما برای موضوع بهداشت و درمان از وزیر وقت (نایب رئیس مجلس دهم) بر چه نکاتی تاکید داشت؟
سوال اذرماه ۱۳۸۰ در۴ بندالف/ علل نارضایتی عمومی ازخودگردانی بیمارستانهاو...ب/برنامه رفع کمبودهای بیمارستانی کشورج/تعاملات فیمابین وزارتخانه وعلوم وکنکورها
د/برنامه تامین معیشتی وشغلی برای کارکنان.
تصویب خودگردانی بیمارستانهادرمجلس پنجم 'به نام شفافیت وایجادانگیزه ودرامدونارضایتی هاودرگیری هاوناهماهنگی بیمه هاوسرانه بهداشت درکشور وبیکاری چهارده هزارماماونیز مشکلات پزشک خانواده وتبدیل مردم ومسئولان به اپوزیسیون ویاتفاوت پرداختی ها.
البته 'درموردحقوق ودستمزداین مباحث مطرح گشت:
۱/رعایت عدالت درپرداخت ها
۲/ کاهش فاصله بین پرداخت های گوناگون
۳/ رعایت شرایط همسطحی وپرداختی های عادلانه
۴/ مشکلات آمارتورم وخطّ فقر
درموردتجهیزات پزشکی :
رعایت رفع کمبودها ولزوم تجهیز مسافرپذیرهاازجمله گیلان' وتخصیص بهینه وعادلانه ومتناسب این نوع تجهیزات'
ترجیح مصالح برروابط درون دولتی.
 

 

 

پرسش17: اهتمام به ورزش در ادوار نمایندگی خودتان را تشریح کنید
به عنوان کسیکه ازکودکی باورزش وورزشکاران ومطالعات وروابط با دنیای ورزش بوده ام ' عملاً برای این رویکردازجهات زمان ومنابع وسازه تعریف روشنی داشته' ودربخش توزیع البسه ودیگر وسایل ورزشی وبرگزاری مسابقات ودعوت ازصاحب نامان ورزش وایجادفرصت مدیریتی برای ورزشکاران' نهایت تلاش صورت گرفت.
ازساخت ورزشگاه کارگری تاچمن مصنوعی ،ازسالن های شهری تا مراکزبخشی ،ازسالن هامراکزبزرگ روستایی تاکمک به تسطیح  زمین ها وتعامل فیمابین دستگاههای آموزشی و..... همه وهمه دربرنامه ما قرارگرفت.  
ازباب ملی واستانی نیزچه درباب اتمام پروژه های عمرانی وتامین ردیف های موردنیازوزارت وکمیته المپیک ویا نقش سازنده درفراکسیون ورزش 'درکسوت هیات رئیسه ویاحضوردر
میادین ورزشی داخلی وجهانی موجبات ایجادارتباط بین الملل  تمهید گردید.
انواع فعالیت رسانه ای وگفتگوهای عمومی ملّی واستانی نیز درهمین راستا اجرائی گردید.

 

پرسش16: امروز در دو مصاحبه رادیویی نسبت به وضعیت روز و یا مقابله با توزیع محتکرانه مطالبی داشتید؟
واقعیت دومصاحبه با مهدیقلی وعسگری ونیزنماینده همدان حاجی بابایی براین نکات تاکیدداشت
الف/ضرورت واجتناب ناپذیری مقابله با سوداگران
ب/تسریع وقاطعیت مبارزه بامحتکران وبازارسیاه
ج/گریزناپذیری مدیریت ارزی ازجمله کالاهای ضروری واساسی
د/ سهم همه قوا درحمایت باجوّسازی وفضاسازی روانی برای افزایش قیمت
ه/ارائه راه حل هایی همچون جمع آوری اسکناس
و/نقش مردم ومسئولان درتحریم ها
ز/وزن اقتصادی وروانی وسیاسی وبین الملل افزایش ارز
ح/ نقش تقنین ونظارت درمساعی مدیریتی بربازارارز
ط/ازادی واردات ارزوسکّه وقاچاق نپنداشتن واردات آن
ی/رویکرددشمنان داخلی وخارجی وسوء مدیریت براین دوبازار

 

پرسش15: گویا در مورد واگذاری و خصوصی سازی طی پرسش از وزیر اقتصاد نقدی اساسی به آن ارائه کردید؟

این پرسش ازدوران دکترنمازی تا مظاهری تعریف یافت

۲- برای درج دربودجه سالیانه تعقیب گردید
۳- اهداف پرسش تنویرافکارعمومی وفضاسازی برای سالیان پیش رو ونیز تحرک مدیران تاکیدگردید
۴-درمجلس ششم وطبیعناًقبل ازاصل ۴۴ مطرح گردید
۵- تاکید برکاهش نقش دولت وامکان فعالیت بیشتردوبخش تعاون وخصوصی مدّنظربود
۶- ازکندی واگذاری هاگِله شد
۷- ازبودجه خوری شرکت های دولتی گلایه شد
۸- مشکلات خصوصی سازی درابعادمقررات ،مدیریت،فرهنگی ورویکردبه افزایش کارایی وبهره وری ومشارکت بخش خصوصی وجهت دهی سرمایه هاتوسط غیردولتی ها گزارش گردید
۹- ازشرکت های اقماری وتحت پوشش وشبه دولتی گفته شد
۱۰- اصراربردولتی کردن سیمان ونساجی چای و..... توضیح داده شد
۱۱- ضرورت دائمی شدن خصوصی سازی تشریح گردید
۱۲- اصراربرحفظ شرکت های دولتی
 
 
 
 
 
پرسش14: در مورد چای اصرار بعضی نادیده گرفتن متن و زمان تصویب خصوصی سازی چای می باشد، شما در این مورد توضیحاتی ارائه نمایید؟
سال مصوب شدن به اصطلاح اصلاح ساختارچای !به مجلس (پنجم ! نه مجلس ششم) وبرنامه سوّم توسعه اقتصادی واجتماعی فرهنگی (مصوب مجلس پنجم نه برنامه چهارم مصوب مجلس ششم) و زمان اجرای آن به پیش ازتشکیل وراه اندازی مجلس ششم (هفتم خرداد۱۳۷۹)برگشت داده می شود.
ضمناًوظایف پرداخت وجه برگ سبزچای' پیش ازحذف واصلاح ساختارهم توّسط درآمدناشی ازواردات چای توسط بازرگانان وتجّارواردکننده' درازای میزان واردات دریافت وبامباشرت کارخانجات حقّ العملکار چای تولید داخل خریداری وازطریق سازمان دراختیارآن بازرگانان قرارمی گرفت!؟
به اصطلاح حواله واردات! به متقاضیان باتفاوت میزان واردات به نسبت خرید داخل قرارمی گرفت که ؛
آنهاهم باتخصیص مقداری ازدرامددلاری واردات! تامین وجه خرید برگ سبز می نمودند!؟!؟
ازاینرو:
۱-مصوبه دربرنامه سوّم توّسط مجلس پنجم(ماده ۲۹)بود
۲-اجراء قبل ازتشکیل مجلس ششم (دوره اوّل نمایندگی ما)بود
۳-پیش ازمصوبه مجلس پنجم دولت وکارخانه داران چای به عنوان مباشر وحقّ العملکارعمل می نمودند!؟
۴-بودجه خرید برگ سبزازمحل واردات چای توّسط واردکنندگان به دولت پرداخت می شد!؟
۵-واردکنندگان باتحویل برگ سبزچای انرابااختلاط و...می فروختند!؟
۶-برگشت خریدتضمینی توّسط دولت بادوتمهیدومدیریت توّسط مابه این صورت انجام شد ؛
الف/ عدم تکرروتکرارماده ۲۹ برنامه سوّم مصوب مجلس پنجم در برنامه چهارم مصوب مجلس ششم

ب/تصویب خریدبرگ سبزدرمجلس هفتم 'باهمّت وبرنامه ریزی وتقسیم کار توّسط ماصورت پذیرفت.

 
 
 
پرسش13: مصاحبه امروز شما با شبکه یولوسال ترکیه عضو اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی حول چه محورهایی بود؟
درمصاحبه بایعقوب اصلان(خبرنگارتلویزیونی)پیرامون این نکات گفتگوجهت پخش درهمه حوزه های تحریمی (ایران -ترکیه و...) صورت پذیرفت واین مباحث رادرپاسخ به پرسش های آنان ارائه نمودم.
الف/به جهات ازمون هاوتجارب وگذشته انقلاب خود، ناآشنای با انواع تحریم هانیستیم.
ب/امکانات وتوانایی هابه نسبت جنگ وانواع تحریم قابل بهره برداری وامکان گذرازاین عقبه هاراآسان می سازد.
ج/نظام یکجانبه گرایی امریکای ترامپ !تنها متوجه مانیست وکشورهای زیادی را روبروی خودقرارداده اند
د/ مذاکره جدید مشروط به موفقیت وبرگشت به مذاکرات برجام است که ؛زیرپاگذاشتن آن موجبات اشاعه بدبینی به هرنوع نشست با آنهامی گردد.
ه/آنهابابهانه های مختلف تعهدات خودرانادیده می گیرند.
و/چین وروسیه واروپاتاکنون درموضوع برجام ایستادگی داشته اند.
ز/امکان اداره کشوربرای مقابله با تحریم زورگویانه آنهاباانضباط مالی وواگذاری شرکت ها و....ممکن است
ح/لزوم تقویت پیمان های منطقه ای و......
ومسائل بسیاردیگر.
 
 
 
پرسش12: شما در صحن علنی مجلس نسبت به موضوع مسکن به عنوان مشکل همیشه مردم و مستاجرین چه تلاشی داشته اید؟
اتّفاقا ازدوره اوّل این مطلب برای ما دارای اعتبارواهمّیت بوده وبه همین سبب درهمان مجلس ششم طرح سئوال ازجناب عبدالعلی زاده وزیروقت مسکن رابه صحن علنی کشاندیم.
اهمّ مباحث مطروحه درجلسه سئوال ازوزیر(ج ۱۴۳مجلس ششم)عبارت بوداز:
۱- طرح پرسش درتاریخ ۱۸/۴ صورت گرفت
۲-اعتراض به طولانی بودن چرخه طرح سئوال درمجلس
۳-توضیح ارتباط بین صنعت ساختمان واشتغال وتولید کشور
۴-تعامل بین وزارت مسکن وسازندگان وساختمان های اداری ودولتی واقتصادی شدن چرخه خرید وفروش وساخت و..
۵-رکوددرصنعت ساختمان وگرایش سرمایه به سکه وارزومبایل
۶-موضوع فروش زمین های دولتی جهت ساخت مسکن
۷-توّجه به تاریخ ووضعیت مدیریت وسیاست های مسکن درسی وپنج سال
۸- اولویت گذاری بین شهرسازی وساخت مسکن
۹-بی ارتباطی بین شهرداری ها ووزارت مسکن ازجهات اولویت وسیاست هاوفقدان متولی واحددراین مسائل
۱۰- اعتنابه مسائل برج سازی درکلان شهرها ازجهات قانون و....رعایت حقوق شهروندی وهمسایگی وهویت تاریخی
۱۱-ارتباط فیمابین ازدواج ها ونیازبه خانه وساختمان
۱۲- اجرای طرح ساختمان استیجاری برای حلّ پانزده درصد نیازکشورومستاجرین
۱۳- کم توجهی به موضوعاتی مثل تکنولوژی ساخت وکاهش هزینه های تولیدساختمان
۱۴- نوع ونحوه واگذاری زمین های دولتی به غیرمحرومین
۱۵-عدم درنظرگرفتن کاربری های آموزشی وورزشی و...
۱۶- نقش وزارتخانه درافزایش نرخ مسکن درایران
۱۷-عدم تعامل بین وزارت مسکن ووزارتخانه بهره بردار
۱۸- نبودنگاه جامع به ساخت وسیاست های درازمدت
 

 

سوال11: علل رویکرد رسانه ای چیست؟

واقعیات وظائف نمایندگی 'نیازمندبیان وتبیین وروشنگری است.
هرمسئولی' ازطریق نوشتن وگفتن ومصاحبه ومناظره وپرسش وپاسخ و....به مردم ودیگرمسىولان ازجهات رفع شبهه ها وتبلیغ فعالیت هاکمک می نماید.
بنابراین بایدپذیرفت که :
۱- نماینده ومسئول نباید؛مردم گریزوجلسه گریزورسانه گریزباشد
۲- نماینده 'بایددر انواع فعالیت های علمی وعملی واجتماعی ونشست وبرخاست با مردم اعتناداشته وبه این طریق اصل تبیین وروشنگری راتحقق بخشد.
۳-ایجادفضای گفتمانی وپرسش وپاسخ ازطُرُق گوناگون' وبه لحاظ سرعت نشر ومستندسازی وایجادفرصت برای متقاضیان وآحادمردمی کمک به تنویرافکاروتمهیدفضای پرسمان وتبادل می نماید.
علل اقبال رسانه های ملی 'داشتن اطلاعات وقدرت نقدونوآوری وداشتن مخاطب ونفوذدربین طبقات ومخاطبان است.
 
 
 
سوال10:ابعاد جهانی فعالیت شما چگونه شکل گرفت؟
نمایندگان درحقیقت بادیپلماسی پارلمانی' به فعالیت خودابعاد فراملی می دهند.
اینجانب نیزدرچنددسته فعالیت درکشورهای مختلف آسیایی وافریقایی واروپا وعربی انجام وظیفه نموده ام که ؛
درقالب اتحادیه بین المجالس وگروه های دوستی ویامسافرت های کمیسیونی وتحت عناوین رئیس IPU وحضوردراجتماعات نمایندگان پارلمان همه دنیاورئیس پارلمان آسیاواقیانوسیه ویا رئیس گروه های دوستی کشورهای مختلف دنیا ونیزدرمعیت بزرگ پایگان اجراء ویا مجلس و...این فرصت راداشتم تا:
ازکشورم بگوییم.
ازپارلمان توصیف داشته باشم.
ازتعاملات بین دولت هاوتوسعه روابط وظیفه داشته باشم.
گره گشایی بین دوکشورنصیب مسئولیتی بهره گردد.
انتقال پیام های بین سران تکلیف گردد.
پاسخگوی تعرضات علیه تمامیت کشورازسوی دیگران گردم.
معرّف زادگاه وحوزه انتخابیه واستان باشم.
 
 
 
 
 
 
سوال9: علل آنکه بین ساخت و استفاده از دو مجتمع فرهنگی سیاهکل و لاهیجان با تفاوت روبرو شدیم چیست؟
واقعیت این استکه ؛
مادوراول نمایندگی' براساس برنامه ریزی توامانی' برای ایجادفرهنگسرای دوشهرستان عمل کردیم.
ولی بحمدالله بااهدای زمین' درسیاهکل ساخت' زودتربه نتیجه رسید .ولی درلاهیجان بااقدام نماینده محترم قبلی با مشکلات حقوقی دراجرای پروژه (درمحل فعلی شورا-باغ ملی ) روبروگشته' وعملاً پروژه نیمه تمام درمرکزشهر لاهیجان با موانع قضایی و حقوقی 'باعث تاخیرآن گشت.
ازاینروبایدعنایت داشت که:
۱-تفاوت درشروع وپیگیری این دوپروژه (دوشهرستان)ازطرف مانبوده است (بلکه درسیاهکل ازصفرتاصداجراء بامابود'ولی درلاهیجان پروژه شروع شده باموانع اداری وحقوقی ازپیش روبروبود)
۲-پروژه جدیدلاهیجان' بعدازسالهابروبیای قضایی واداری درمحل جدید(خ قیام - همسایه ورزشگاه شهداء)شروع گردید.
۳-وسعت وهزینه پروژه سیاهکل باسرعت درساخت وبهره برداری روبروگردید.
امّادرلاهیجان پروژه جدیدشروع شده 'درخ قیام (وکنارگذاشتن پروژه قدیم در پارک)نیزدراجراء وخلع یدپیمانکارقبلی وتغییر مجری (ازراه به ارشاد)با داستانهای دیگری روبروگشت که درجای خودشرح خواهیم داد.
ازاینرو؛فرق بین دوشهرستان دربرنامه کاری مانبود.

پروژه نیمه تمام وموانع اداری وحقوقی وقضایی کاردرلاهیجان مانع سرعت انجام آن گردید'وبالطبع تعرفه محل جدید وگرفتن ردیف واعتبارمازادپروژه قبلی(شروع شده درپیش ازما) به طولانی شدن آن منتهی گردید.

 

 

سوال8: در مورد بهداشت و درمان با چه اتفاقات و دستاوردهایی روبرو گشتیم؟

جواب: واقعیت این است که ؛همواره براین اعتقادبوده وهستیم :
اوّلا بهداشت ودرمان ازبااهمّیت ترین مباحث زندگی مردم بوده وهست.
ثانیاًهرچه برای این بخش سرمایه گذاری کنیدبابازگشت سرمایه گذاریری روبرو خواهیم بود.
ثالثاًجان وجسم مردم دارای انچنان اهمّیتی است که ؛
دسترسی به خانه بهداشت ومراکزدرمانی وبیمارستانها وتصویربرداری هاهمچون سی تی اسکن و....بسیارضروری است.
ازاینروآوردن وزراء واستانداران ومکاتبات وملاقاتها وتذکرات وسئوالات وشرکت دراستیضاح واستفاده ازهمه روابط وظرفیت ارتباطی وپارلمانی و....درهمین راستا تعریف می گردد.
ایفای نقش درفراکسیونها وکمیسیونها وتلفیق بودجه وبرنامه های توسعه واصراربربازسازی ونوسازی وزارتخانه هاو بیمارستانهای جدیدودرمان بسترها وبیمارستان غدیر وپیروزوiCUوCCU وسوانح وسوختگی استانی ودیالیز هاوMRI
وانتقال خون ومباحث زباله بیمارستانی وداروخانه هلال وهمه فعالیت های درون بخشی وروستایی واستانی با هدف کاهش هزینه وحفظ جان مردم و....صورت پذیرفت.
 
 
 
سوال7: از نظر شما کشاورزی امروز ایران دارای چه مسائل و مشکلاتی است؟
جواب: به عنوان فرزندکشاورزازبدوشناخت زمین وآب ونهاده وسم وتسهیلات و...درپرداخت به تولیدات برنج وچای وابریشم وصیفی جات و...ونیز حضوردروزارت کشاورزی وآشنایی با سازمان های گوناگون خدماتی همچون جنگل وشیلات وتحقیقات وخاکشناسی ودامپروری و....ونیزنماینده ریاست جمهوری درامورنظارتی وزارتخانه وهیات رئیسه فراکسیون عمران روستایی وتولید کشاورزی درادوارمختلف مجلس شورای اسلامی وپیگیری مطالبات مردمی دردوره خدمت وانجام وظیفه به عنوان نماینده ملّت ایران اهم عناوین رادرمباحث ذیل شناسایی نموده ام
۱-مشکلات آب وابیاری ومدیریت آبی بخش
۲-فقدان نظام تولید صنعتی وعلمی وفناورانه دربخش کشاورزی
۳-نگاه بخشی به مجموعه دست اندرکاراین نوع تولیدات
۴-غیراقتصادی بودن تولید کشاورزی
۵-ناموّفق بودن ترویج وآموزش کشاورزی
۶-فقدان روابط تعریف شده بین تولید وصنعت وتجارت بخش
۷-سایه شوم قاچاق ونیزواردات بی رویه واردات
۸- مشکل فارغ التحصیلان بخش که علاقه ای درانجام خدمت برروی زمین وزراعت وباغداری وفعالیت های دامی ولبنی و....ندارند
۹-هزینه های قابل اعتنای اداری وانواع پرداخت ها وپاداش ها
۱۰-سرمایه گذاری کم بازده درانواع فعالیت هابه جهات مختلف ازجمله نظام توزیع ونیزمشکلات تامین مالی ونقدینگی
۱۱- حوزه بیمه محصولات ازجهات محصولات ویا مقدارپرداخت
۱۲-بیمه اجتماعی ودرمانی کشاورزان
۱۳-مشکلات نگهداری وفراوری وبسته بندی وصادرات وبازاریابی داخلی وخارجی و.....
۱۴- مشکلات حوزه نوسازی اراضی وتجهیز ویکپارچگی
۱۵-حوزه جنگل ومحیط زیست ونوع ونحوه تولیدات سنّتی وصنعتی وارگانیک و....
۱۶- شیلات وابزیان وکاهش ذخایرابزیان وضعف تحقیقاتی و....
۱۷-مشکلات سطح سواد بهره برداران و....
۱۸-تغییرکاربری وازبین رفتن زمین های مرغوب و بیابان زائی و...
۱۹-ضایعات بخش وازبین رفتن بخش عمده ای ازدرآمد وثروت بهره برداران بخش
۲۰-سایه درامد ورانت نفتی بربخش ازجهات واردات وقاچاق محصولات
۲۱- حوزه خرده مالکی وعدم صرفه تولید
۲۲- فقدان اطلاعات وبانک توزیع سیاست ومقادیرکشت به نسبت مصارف بین بهره برداران
۲۳- مشکلات حوزه مهاجرت به شهرهاتوسط روستانشینان
۲۴- عدم تمایل جوانان وفرزندان بهره برداران به ادامه فعالیت دربخش
۲۵- مشکلات مدیریت برارث وکوچک وکوچکترشدن زمین ها
۲۶-مشکلات جنگ وتحریم وجانشینی کالابه جای پرداخت نقدی به کشورواجبارهایی ازاین دست
۲۷- میزان برداشت وراندمان تولیددرواحدسطح و....
۲۸- مصرفی شدن بخشی ازکشاورزان وکم اعتنایی به تولید دیگرنیازهای خانوارحسب امکان زمین واب وزمان خویش
۲۹-تضعیف فعالیت های جنبی ازجمله صنایع دستی درروستاها
۳۰- پرهزینه بودن ایّام غیرفصل کشاورزی برای کشاورزان ازجهات گذران فراغت وزندگی

و......

 
 
سوال6: نقش تعاونی ها را در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب: باتوّجه به حضوردروزارت تعاون باعناوین مدیرکلی ومشاورت وزیر واتاق تعاون ونیزراه اندازی وهیات رئیسه فراکسیون ونقش عمده درتصویب عمده قوانین بخش وهمکاری بااکثریت اتحادیه ها براین اعتقادم که :
۱-فرصت تعاون ازنظرقانون اساسی' درحقیقت نقش کمال وتکمیل دوبخش دولتی وخصوصی است.
۲-فرصت فوق العاده ای برای تجمیع علم وتجربه وسرمایه کم درآمدهاست.
۳- بیانگرتخصصی شدن فعالیت برای کارجویان وفارغ التحصیلان است.
۴-بارویکردهای جدیددنیای فناوری ودانش بنیان، امکان این فعالیت افزایش می یابد.
۵-امکان راه اندازی درهمه مناطق وهم فعالیت ها متصوراست.
۶- باحذف وکاهش استخدام دولتی امکان انواع فعالیت های اشتغالزاوارزآوربرای این جوامع ممکن است.
۷-صاحبان مشاغل خصوصی هم می توانند؛بررونق وتامین مالی خوددرپرتواین همراهی بیفزایند.
۸-کشاورزان وکارگران وکارمندان وهمه اقشاردیگرباید برای حلّ وتسریع درانجام اموربپذیرندکه :
جمع بهترازفرد است.
باتشریک همکاری می توان؛ موجبات تسهیل اموررافراهم ساخت.
 
 
 
سوال5: وضعیت تجاری در ایران با چه مشکلاتی روبروست؟
جواب: به دلائل مختلفی همچون ریاست کمیته سیاست های تجاری درادوارحضوردرمجلس شورای اسلامی ونیز مسىولیت های گوناگون دروزارت صنعت معدن تجارت وانواع شرکت های دولتی و مسئولیت های درون پارلمانی وکمیسونی همچون نایب اوّلی وسخنگویی کمیسیون اقتصادی ونیزتلفیق بودجه 'مداومادرگیر موضوعات تجاری بوده 'وبه دلیل حضوردرموقعیت های مختلف سه اتاق بخش خصوصی اعم ازاتاق بازرگانی وکشاورزی وصنعت ومعدن ایران وتهران واتاق تعاون وهمراهی با اتاق اصناف عملاًدرجریان امورتجاری بوده وهستم.
امامباحث اصلی حوزه تجارت درایران عبارت است از:
۱-نقش پررنگ سیاست وجنگ وتحریم برفضای تجارت بین الملل
۲- نفت زدگی اقتصادتجاری
۳-نقش وابستگی به ارزوریال ارزان درتجارت
۴- فقدان هم پوشانی تجاری اصحاب تجارت درایران
۵- نقش ضعیف دیپلماسی تجاری سیاسی
۶- فقدان مبارزه موثردرمبارزه باقاچاق کالا وارز
۷- نقش کاهنده بروکراسی برتجارت درایران
۸- کمبودهای اساسی روابط بین الملل اعم ازبانک وبیمه وکشتیرانی وتفاهمات بین الملل
۹- تاثیر همه جانبه نظام دلالی غیرمولدبرتجارت درخدمت تولید
۱۰-نقش مداخلات سیاسی درتوسعه تجاری داخل وخارج
۱۱- فقدان نظام رقابتی کارای داخلی وخارجی
۱۲-نبود برنامه نظارتی برعملکردپرزیان شرکت های دولتی ورقابت غیرمنصفانه آنهابا شرکت های خصوصی وتعاونی
 
 
 
سوال4: مباحث آموزشی در کشور دارای چه مسائل و مشکلاتی است؟
جواب: به علل معلّمی دراموزش وپرورش شهرتهران درمقاطع راهنمائی ،دبیرستان،هنرستان،مراکزضمن خدمت،مراکزتربیت معلم وکارشناسی ومشاورت وزیرآموزش وپرورش ویا مشاورت وخدمت دروزارت علوم وتحقیقات وسازمان سنجش وآموزش کشور ودانشگاهها(علامه طباطبایی وازاداسلامی وهیات رئیسه فراکسیون فرهنگیان مجلس وفعال بودن درطرح ها ولوایح مرتبط با حوزه آموزش اعم عناوین این حوزه بدینقراراست:
الف/ فقدان برنامه استراتژیک
ب/عدم تکیه برمهارت های شغلی
ج/کم اعتنایی به آموزش مهارت زندگی
د/به روزنبودن آموزش درایران
ه/کم اعتنایی به حذف محفوظات ورویکردهوشمندسازی واستفاده ازانواع وسائل ورایانه و....
و/تکیه براطلاعات غیرضرور
ز/بی اعتنایی به رفع مباحث معیشتی اموزشگران
ح/فعالیت موازی دردستگاههای آموزشی
ط/عدم تمهید حفظ نوابغ وفرهیختگان وجلوگیری ازفرارمغزها
ی/ نمره محوری وکاهش عمق آموزشی وبی عنایتی به تجاری سازی ایده ها وپایان نامه ها و...
ک/فقدان ارتباط سازنده ومداوم فیماین آموزش وتحقیق با صنعت وبازارکار
ل/بی عنایتی به نیازهای کشوری ومملکتی واهداف رفع وابستگی به خارج
م/بی برنامگی درتبدیل اموزش به درآمد وایجاد اشتغال وارزآوری وکاهش ارزآوری
 
 

سوال3: از چگونگی به ثمر رسیدن پروژه کمربندی فعلی لاهیجان در زمان دولت هشتم توضیحاتی ارائه نمایید؟
جواب: یادم هست که به اتفاق نماینده انزلی(مجلس ششم) درجلسه مشترک بامرحومان بهرامی ،دهگان وبخارایی پیگیری واصرار درباب اینکه ؛
چرا وزارت راه کمربندی لاهیجان را به حال خودرهاکرده !؟وبا حدّت وشدّت ادامه فعالیت راطلب داشتم 'وازآن سوی هم مرحوم مهندس بهرامی به حقّ روی دونکته تاکید داشت؛
۱- کمربندی دیگرمتعلق به وزارت راه وترابری نیست!
چراکه ؛باپرداخت مبلغ مورد توافق به شهرداری لاهیجان اساسا انرا خاتمه یافته تلقی نموده اند!واگرهم شهرداری به وظیفه ویا تعهدفیمابین مبنی بردریافت وجه واتمام آن عمل نکرده !!!مسئولیتی متوجه وزارت راه نخواهدبود!؟
۲- وتاکیدبراینکه قانونا نمی توان اتمام پروژه ای رابه دولت وسازمان برنامه اعلام 'ولی مجددا دریافت وتخصیص اعتبار داشت.
امّابااصراروگزارش ما و...این مرحوم دادمان بودکه ؛
به کمک أمد تا ؛به نوعی این کاربه اتمام برسد وگرنه شایدتاالان هم این کمربندی می ماند!وشهرداران بعدی وشورایی هم مثل بقیه پروژه ها ازاتمام آن سربازمی زدند!؟
 
 
 
سوال2: نظر خود را در خصوص شعارهای انحرافی و شایعات انتخاباتی اعلام نمایید؟
جواب: همیشه موقع کارزارانتخاباتی این نوع شعارهاتبلیغ می گردد:
فلانی ها نمی آیند!؟
بیش ازمثلاسه دور!نمی شودکاندیداشد!؟
محدودیت سنّی به وجودآمده است!؟
صلاحیت نمی گیرند!؟
درفلان مرکزاستان یاکلانشهرکاندیدامی شوند!؟
به نفع وله فلانی! کنارمی روند!؟
وانواعی دیگر ازاین نوع پرسش هاوتبلیغات ورفتار وگفتاراز «خویش ساخته» ویابه نفع خودساخته ای که ؛
حکایت خوف وترس ونقشه های غیراخلاقی دیگر است!
مثلاقانون اساسی تا مرز ۷۵ سالگی رابرای انتخاب توّسط مردم مجازدانسته 'ویاموضوعات دیگر که ؛
ازدسترس خبر واطلاع گوینده وسازنده بدوراست وتنها دروغ هایی است که می سازند!؟
3-دخالت های بی وجه وبی تاثیر مثبت:
تغییرات مداوم مدیریتی؛ آن هم برای شش ماه مشرف به بازنشستگی !ویادوتغییرپیاپی آن هم متعارض باشعاربومی گزینی! حتما مطلوب نبوده !ومنطقی نیست که ؛اوّلا درتعارض با تخریب های تبلیغاتی وشعارهای موردانتظارمردم ازخودعمل نماییم وثانیا برای مثلاًشش ماه تا بازنشستگی!! بربی برنامگی وازدست دادن فرصت رفتارشود !؟
 
 
 
سوال1: چگونه تعداد زیادی از نمایندگان منتخب مردم در ادوار گوناگون توانستند موفق شوند؟
جواب: ازآنجاکه مجلس برای امورمختلف تقنین ونظارت داردنقش (تحصیلات) ومخصوصا(تجارب )وخاصه (قدرت مطالعاتی) و(دانش گسترده) ونیز(درک وتعمق وقدرت چانه زنی) و(شعوروبینش )و(ارتباطات ملّی ومحلی واستانی) قابل انکارنیست.
افراددارای (قدرت وسابقه) انواع مدیریت هانیزدرکمیسیون های تخصصی وفراکسیونی وصحنی درمقابل صاحبان علم وتجربه ومدیریت 'حتما موّفقیت بیشتری دارند. قدرت رسانه ای وقدرت اقناع وبیان نیزامکان انکارازجهات اثرگذاری نخواهدداشت
"هزار پرسش"/ بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , همه ما عضو یک کشور هستیم و باید بهره مند از امکانات کشور باشیم
 , پیام ابوذر ندیمی به فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی لاهیجان
 , پیام ابوذر ندیمی به فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی لاهیجان
 , پیام ابوذر ندیمی به فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی لاهیجان
 , پیام ابوذر ندیمی به فرماندهان سابق و جدید نیروی انتظامی لاهیجان
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , تشدید بیکاری با کم اعتنایی نسبت به نیاز واحدها
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , عادت داریم تا تازه و نو درآمد داشته باشیم و این زندگی و رویه ماست که برای مردم افق های تازه بگشائیم
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , تسریع و قاطعیت مبارزه با محتکران و بازار سیاه
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , چین و روسیه و اروپا تاکنون در موضوع برجام ایستادگی داشته اند
"هزار پرسش" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
"هزار پرسش" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
بروزرسانی: 13 مرداد 97 , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
"هزار پرسش و پاسخ" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
نظرات | 0 نظر
captcha