"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی

عادت داریم تا تازه و نو درآمد داشته باشیم و این زندگی و رویه ماست که برای مردم افق های تازه بگشائیم

عادت داریم تا تازه و نو درآمد داشته باشیم و این زندگی و رویه ماست که برای مردم افق های تازه بگشائیم
1397/5/26 |
12:00
شناسه خبر: 73013

مسائل روز کشور را درگفتگو با ابوذر ندیمی (مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور) به صورت روزانه و پرسش و پاسخ در این مطلب بررسی می کنیم.

پرسش22: پرسش از وزیر کشور پیرامون انتخاب افراد بومی در مسئولیت های استانی و استانداری؟
درجلسه۲۱۶ مجلس ششم این پرسش با شش ماه تاخیر
(ازشهریور۱۳۸۰)دراردیبهشت طرح گردید.
۱/علل جابجایی های سئوال برانگیز.
۲/ بی توّجهی هانسبت به مشکلات ودرخواست هاوتوقعات وصلاحیت های علمی وعملی وتجربی منتخبین
۳/سطح استانداران باید دراندازه سفراء تعریف گردد.
۴/ مشکل مقامات پروازی.
۵/ علل عدم استفاده ازوزرای سابق دراستانداری ها.
۶/ علل عدم همکاری بانمایندگان درجلسات شورا وکمیته برنامه ریزی.
۷/چرائی عدم استفاده ازبومی ها درشرایط برابر.
۸/ درنظرنگرفتن تحصیلات وتجارب .
 
 
 
پرسش21: شما ظاهراً اثرگذاری اقتصادی را پیش از دیگران به وزرای خارجه گوشزد داشته اید؟
علّت انتخاب درکمیسیون های اقتصادی ویابودجه ای(تلفیق بودجه وبرنامه های توسعه و...)علیرغم داشتن مطالعات وتجارب مدیریتی دردیگرحوزه ها'اهتمام واعتنای به زندگی ومعیشت مردم بوده 'وازجمله آنهاپرسش ازوزیرخارجه (کمال خرازی)درتاریخ ۱۳۸۰/۸/۲می باشدکه مطرح نمودیم :
۱/چراوزارت خارجه به اموراقتصادی اعتنا واهتمام ندارد
۲/علل غفلت ازپتانسیل ها وکمبودهاوضرورت هاچیست؟
۳/علل عدم پیشبردصادرات وتولید واشتغال ازطریق فرصت سازی برون مرز
۴/علل انفکاک بین سیاست واقتصاد
۵/کم توجهی به بازنگری وهماهنگی دستگاه های اجراىی با وزارت خارجه جهت حمایت ازفعالان وپروژه های اقتصادی
۶/ کم کاری دراعزام نیروی کاربه خارج ازکشور
۷/ اطلاع رسانی سریع وبهینه درموردنیازهای قابل رفع ازداخل برای خارج ازکشوربرای ارزآوری ورفع مشکلات ازجمله اشتغال
۸/ رعایت ملاحظات اقتصادی درگزینش سفراء
۹/عنایت به فرصت های اقتصادی درجهان برای ایرانیان ازجمله اسیای میانه وافریقا
۱۰/استفاده ازفرصت های معاملات ومبادلات دیگرکشورهاجهت فرصت سازی اقتصادی و....
 
 
 
 
پرسش20: چطوری است که همه پروژه های پیش از شما را باید دنبال کنند و خبری از یک کار جدید در میان نیست؟
واقعیت زندگی فردی واجتماعی واجرائی وپارلمانی رابه نحوی تدارک می بینیم که :
۱- راه رفته پیشین به اتمام واکمال برسد.
۲-راه تازه وجدیدی فراروی خودودیگران بگشایم.
فرض کنید که ؛
برای دوره هشتمی که ؛محلی های ناجوانمردتدارک ردّصلاحیت دیدند!تقاطع غیرهمسطح باقی ماند.
وبرای دوره دهمی که ؛ناجوانمردان خائن فضاسازی قضائی! وکلوش ساز!برنامه ریزی کردند !!!؟
تقاطع غیرهمسطح گیل طراحی گردیدکه ؛خودمادرهمان دوره حسب سوابق واطلاع وارتباط وپیگیری وتاثیرپارلمانی به وقت وزمان به پایان می رساندیم' ولی آن دیگران اوّلاًسعی برانکارآن درروّیه تبلیغات پیش ازانتخابات داشتند!!!! وثانیاًپس ازتصّدی نیزبه علل ناداشته های اجرائی وکارشناسی وارتباطی و...اجراء به تعویق می افتاد!؟
ماالحمداله 'عادت داریم تا تازه ونودرامدداشته باشیم
این زندگی وروّیه ماست که برای مردم افق های تازه بگشائیم
 
 
 
 
پرسش19: در مورد صید و صیادی پرسشی از آقای حجتی داشتید؟
بحمداله این توفیق بودکه؛
ازهمه ابزارهای نظارتی اعم ازتذّکروپرسش وتحقیق وتفحص ومذاکرات ومفاهمات وتدارک سفر و...جهت انتقال ومصاف مشکلات چای وبرنج وابریشم وصیادی وجنگل و....استفاده کنیم.
درمورداین مبحث هم 'درجلسه ۳۲۰ وزیرجهادکشاورزی پاسخگوی این مباحث بود:
۱-میزان تکثیر،پرورش،صید،صیدصنعتی،مسائل صیادان
۲-نقش صیددرسبدکالای غذایی مردم
۳-علل مصرف پائین پنج کیلوی ابزیان !درمقابل بیست وپنج کیلوی جهانی.
۴-نقش جانشینی مصارف آبزیان' درمقابل گوشت قرمزحسب مشکلات این حوزه.
۵- عنایت به ۲۷۰۰ کیلوگرم مرزدریایی شمال وجنوب ایران
۶-رویکردهای برنامه ای سوّم وصیدوصیادی
۷- ارزآوری صیدوصیادی
۸-اهمیّت صید وصیادی درتولید واشتغال وصادرات ومنابع ارزی ،حمل ونقل وصنعت
۸-موضوعات حوزه خاویار وتوزیع درامد ونحوه مشارکت مردم ومنطقه
۹- مشکلات دام گستر هادردریای شمال
۱۰- پرورش ماهیان گرمابی وسردآبی واستفاده ازفارغ التحصیلان
۱۱- اهتمام به میگووپرورش آن درجنوب
۱۲- درآمدنهائی ازصید وفروش خاویار
۱۳- وضعیت صیادان ازجهات بیمه ای وحمایتی و.
۱۴- نحوه مبارزه باقاچاق
۱۵- مشابه سازی وضعیت چای ازجهات تعیین قیمت وبازارسیاه باشیلات و...
 
 
 
پرسش18: پرسش هدفدار شما برای موضوع بهداشت و درمان از وزیر وقت (نایب رئیس مجلس دهم) بر چه نکاتی تاکید داشت؟
سوال اذرماه ۱۳۸۰ در۴ بندالف/ علل نارضایتی عمومی ازخودگردانی بیمارستانهاو...ب/برنامه رفع کمبودهای بیمارستانی کشورج/تعاملات فیمابین وزارتخانه وعلوم وکنکورها
د/برنامه تامین معیشتی وشغلی برای کارکنان.
تصویب خودگردانی بیمارستانهادرمجلس پنجم 'به نام شفافیت وایجادانگیزه ودرامدونارضایتی هاودرگیری هاوناهماهنگی بیمه هاوسرانه بهداشت درکشور وبیکاری چهارده هزارماماونیز مشکلات پزشک خانواده وتبدیل مردم ومسئولان به اپوزیسیون ویاتفاوت پرداختی ها.
البته 'درموردحقوق ودستمزداین مباحث مطرح گشت:
۱/رعایت عدالت درپرداخت ها
۲/ کاهش فاصله بین پرداخت های گوناگون
۳/ رعایت شرایط همسطحی وپرداختی های عادلانه
۴/ مشکلات آمارتورم وخطّ فقر
درموردتجهیزات پزشکی :
رعایت رفع کمبودها ولزوم تجهیز مسافرپذیرهاازجمله گیلان' وتخصیص بهینه وعادلانه ومتناسب این نوع تجهیزات'
ترجیح مصالح برروابط درون دولتی.
 

 

 

پرسش17: اهتمام به ورزش در ادوار نمایندگی خودتان را تشریح کنید
به عنوان کسیکه ازکودکی باورزش وورزشکاران ومطالعات وروابط با دنیای ورزش بوده ام ' عملاً برای این رویکردازجهات زمان ومنابع وسازه تعریف روشنی داشته' ودربخش توزیع البسه ودیگر وسایل ورزشی وبرگزاری مسابقات ودعوت ازصاحب نامان ورزش وایجادفرصت مدیریتی برای ورزشکاران' نهایت تلاش صورت گرفت.
ازساخت ورزشگاه کارگری تاچمن مصنوعی ،ازسالن های شهری تا مراکزبخشی ،ازسالن هامراکزبزرگ روستایی تاکمک به تسطیح  زمین ها وتعامل فیمابین دستگاههای آموزشی و..... همه وهمه دربرنامه ما قرارگرفت.  
ازباب ملی واستانی نیزچه درباب اتمام پروژه های عمرانی وتامین ردیف های موردنیازوزارت وکمیته المپیک ویا نقش سازنده درفراکسیون ورزش 'درکسوت هیات رئیسه ویاحضوردر
میادین ورزشی داخلی وجهانی موجبات ایجادارتباط بین الملل  تمهید گردید.
انواع فعالیت رسانه ای وگفتگوهای عمومی ملّی واستانی نیز درهمین راستا اجرائی گردید.

 

پرسش16: امروز در دو مصاحبه رادیویی نسبت به وضعیت روز و یا مقابله با توزیع محتکرانه مطالبی داشتید؟
واقعیت دومصاحبه با مهدیقلی وعسگری ونیزنماینده همدان حاجی بابایی براین نکات تاکیدداشت
الف/ضرورت واجتناب ناپذیری مقابله با سوداگران
ب/تسریع وقاطعیت مبارزه بامحتکران وبازارسیاه
ج/گریزناپذیری مدیریت ارزی ازجمله کالاهای ضروری واساسی
د/ سهم همه قوا درحمایت باجوّسازی وفضاسازی روانی برای افزایش قیمت
ه/ارائه راه حل هایی همچون جمع آوری اسکناس
و/نقش مردم ومسئولان درتحریم ها
ز/وزن اقتصادی وروانی وسیاسی وبین الملل افزایش ارز
ح/ نقش تقنین ونظارت درمساعی مدیریتی بربازارارز
ط/ازادی واردات ارزوسکّه وقاچاق نپنداشتن واردات آن
ی/رویکرددشمنان داخلی وخارجی وسوء مدیریت براین دوبازار

 

پرسش15: گویا در مورد واگذاری و خصوصی سازی طی پرسش از وزیر اقتصاد نقدی اساسی به آن ارائه کردید؟

این پرسش ازدوران دکترنمازی تا مظاهری تعریف یافت

۲- برای درج دربودجه سالیانه تعقیب گردید
۳- اهداف پرسش تنویرافکارعمومی وفضاسازی برای سالیان پیش رو ونیز تحرک مدیران تاکیدگردید
۴-درمجلس ششم وطبیعناًقبل ازاصل ۴۴ مطرح گردید
۵- تاکید برکاهش نقش دولت وامکان فعالیت بیشتردوبخش تعاون وخصوصی مدّنظربود
۶- ازکندی واگذاری هاگِله شد
۷- ازبودجه خوری شرکت های دولتی گلایه شد
۸- مشکلات خصوصی سازی درابعادمقررات ،مدیریت،فرهنگی ورویکردبه افزایش کارایی وبهره وری ومشارکت بخش خصوصی وجهت دهی سرمایه هاتوسط غیردولتی ها گزارش گردید
۹- ازشرکت های اقماری وتحت پوشش وشبه دولتی گفته شد
۱۰- اصراربردولتی کردن سیمان ونساجی چای و..... توضیح داده شد
۱۱- ضرورت دائمی شدن خصوصی سازی تشریح گردید
۱۲- اصراربرحفظ شرکت های دولتی
 
 
 
 
 
پرسش14: در مورد چای اصرار بعضی نادیده گرفتن متن و زمان تصویب خصوصی سازی چای می باشد، شما در این مورد توضیحاتی ارائه نمایید؟
سال مصوب شدن به اصطلاح اصلاح ساختارچای !به مجلس (پنجم ! نه مجلس ششم) وبرنامه سوّم توسعه اقتصادی واجتماعی فرهنگی (مصوب مجلس پنجم نه برنامه چهارم مصوب مجلس ششم) و زمان اجرای آن به پیش ازتشکیل وراه اندازی مجلس ششم (هفتم خرداد۱۳۷۹)برگشت داده می شود.
ضمناًوظایف پرداخت وجه برگ سبزچای' پیش ازحذف واصلاح ساختارهم توّسط درآمدناشی ازواردات چای توسط بازرگانان وتجّارواردکننده' درازای میزان واردات دریافت وبامباشرت کارخانجات حقّ العملکار چای تولید داخل خریداری وازطریق سازمان دراختیارآن بازرگانان قرارمی گرفت!؟
به اصطلاح حواله واردات! به متقاضیان باتفاوت میزان واردات به نسبت خرید داخل قرارمی گرفت که ؛
آنهاهم باتخصیص مقداری ازدرامددلاری واردات! تامین وجه خرید برگ سبز می نمودند!؟!؟
ازاینرو:
۱-مصوبه دربرنامه سوّم توّسط مجلس پنجم(ماده ۲۹)بود
۲-اجراء قبل ازتشکیل مجلس ششم (دوره اوّل نمایندگی ما)بود
۳-پیش ازمصوبه مجلس پنجم دولت وکارخانه داران چای به عنوان مباشر وحقّ العملکارعمل می نمودند!؟
۴-بودجه خرید برگ سبزازمحل واردات چای توّسط واردکنندگان به دولت پرداخت می شد!؟
۵-واردکنندگان باتحویل برگ سبزچای انرابااختلاط و...می فروختند!؟
۶-برگشت خریدتضمینی توّسط دولت بادوتمهیدومدیریت توّسط مابه این صورت انجام شد ؛
الف/ عدم تکرروتکرارماده ۲۹ برنامه سوّم مصوب مجلس پنجم در برنامه چهارم مصوب مجلس ششم

ب/تصویب خریدبرگ سبزدرمجلس هفتم 'باهمّت وبرنامه ریزی وتقسیم کار توّسط ماصورت پذیرفت.

 
 
 
پرسش13: مصاحبه امروز شما با شبکه یولوسال ترکیه عضو اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی حول چه محورهایی بود؟
درمصاحبه بایعقوب اصلان(خبرنگارتلویزیونی)پیرامون این نکات گفتگوجهت پخش درهمه حوزه های تحریمی (ایران -ترکیه و...) صورت پذیرفت واین مباحث رادرپاسخ به پرسش های آنان ارائه نمودم.
الف/به جهات ازمون هاوتجارب وگذشته انقلاب خود، ناآشنای با انواع تحریم هانیستیم.
ب/امکانات وتوانایی هابه نسبت جنگ وانواع تحریم قابل بهره برداری وامکان گذرازاین عقبه هاراآسان می سازد.
ج/نظام یکجانبه گرایی امریکای ترامپ !تنها متوجه مانیست وکشورهای زیادی را روبروی خودقرارداده اند
د/ مذاکره جدید مشروط به موفقیت وبرگشت به مذاکرات برجام است که ؛زیرپاگذاشتن آن موجبات اشاعه بدبینی به هرنوع نشست با آنهامی گردد.
ه/آنهابابهانه های مختلف تعهدات خودرانادیده می گیرند.
و/چین وروسیه واروپاتاکنون درموضوع برجام ایستادگی داشته اند.
ز/امکان اداره کشوربرای مقابله با تحریم زورگویانه آنهاباانضباط مالی وواگذاری شرکت ها و....ممکن است
ح/لزوم تقویت پیمان های منطقه ای و......
ومسائل بسیاردیگر.
 
 
 
پرسش12: شما در صحن علنی مجلس نسبت به موضوع مسکن به عنوان مشکل همیشه مردم و مستاجرین چه تلاشی داشته اید؟
اتّفاقا ازدوره اوّل این مطلب برای ما دارای اعتبارواهمّیت بوده وبه همین سبب درهمان مجلس ششم طرح سئوال ازجناب عبدالعلی زاده وزیروقت مسکن رابه صحن علنی کشاندیم.
اهمّ مباحث مطروحه درجلسه سئوال ازوزیر(ج ۱۴۳مجلس ششم)عبارت بوداز:
۱- طرح پرسش درتاریخ ۱۸/۴ صورت گرفت
۲-اعتراض به طولانی بودن چرخه طرح سئوال درمجلس
۳-توضیح ارتباط بین صنعت ساختمان واشتغال وتولید کشور
۴-تعامل بین وزارت مسکن وسازندگان وساختمان های اداری ودولتی واقتصادی شدن چرخه خرید وفروش وساخت و..
۵-رکوددرصنعت ساختمان وگرایش سرمایه به سکه وارزومبایل
۶-موضوع فروش زمین های دولتی جهت ساخت مسکن
۷-توّجه به تاریخ ووضعیت مدیریت وسیاست های مسکن درسی وپنج سال
۸- اولویت گذاری بین شهرسازی وساخت مسکن
۹-بی ارتباطی بین شهرداری ها ووزارت مسکن ازجهات اولویت وسیاست هاوفقدان متولی واحددراین مسائل
۱۰- اعتنابه مسائل برج سازی درکلان شهرها ازجهات قانون و....رعایت حقوق شهروندی وهمسایگی وهویت تاریخی
۱۱-ارتباط فیمابین ازدواج ها ونیازبه خانه وساختمان
۱۲- اجرای طرح ساختمان استیجاری برای حلّ پانزده درصد نیازکشورومستاجرین
۱۳- کم توجهی به موضوعاتی مثل تکنولوژی ساخت وکاهش هزینه های تولیدساختمان
۱۴- نوع ونحوه واگذاری زمین های دولتی به غیرمحرومین
۱۵-عدم درنظرگرفتن کاربری های آموزشی وورزشی و...
۱۶- نقش وزارتخانه درافزایش نرخ مسکن درایران
۱۷-عدم تعامل بین وزارت مسکن ووزارتخانه بهره بردار
۱۸- نبودنگاه جامع به ساخت وسیاست های درازمدت
 

 

سوال11: علل رویکرد رسانه ای چیست؟

واقعیات وظائف نمایندگی 'نیازمندبیان وتبیین وروشنگری است.
هرمسئولی' ازطریق نوشتن وگفتن ومصاحبه ومناظره وپرسش وپاسخ و....به مردم ودیگرمسىولان ازجهات رفع شبهه ها وتبلیغ فعالیت هاکمک می نماید.
بنابراین بایدپذیرفت که :
۱- نماینده ومسئول نباید؛مردم گریزوجلسه گریزورسانه گریزباشد
۲- نماینده 'بایددر انواع فعالیت های علمی وعملی واجتماعی ونشست وبرخاست با مردم اعتناداشته وبه این طریق اصل تبیین وروشنگری راتحقق بخشد.
۳-ایجادفضای گفتمانی وپرسش وپاسخ ازطُرُق گوناگون' وبه لحاظ سرعت نشر ومستندسازی وایجادفرصت برای متقاضیان وآحادمردمی کمک به تنویرافکاروتمهیدفضای پرسمان وتبادل می نماید.
علل اقبال رسانه های ملی 'داشتن اطلاعات وقدرت نقدونوآوری وداشتن مخاطب ونفوذدربین طبقات ومخاطبان است.
 
 
 
سوال10:ابعاد جهانی فعالیت شما چگونه شکل گرفت؟
نمایندگان درحقیقت بادیپلماسی پارلمانی' به فعالیت خودابعاد فراملی می دهند.
اینجانب نیزدرچنددسته فعالیت درکشورهای مختلف آسیایی وافریقایی واروپا وعربی انجام وظیفه نموده ام که ؛
درقالب اتحادیه بین المجالس وگروه های دوستی ویامسافرت های کمیسیونی وتحت عناوین رئیس IPU وحضوردراجتماعات نمایندگان پارلمان همه دنیاورئیس پارلمان آسیاواقیانوسیه ویا رئیس گروه های دوستی کشورهای مختلف دنیا ونیزدرمعیت بزرگ پایگان اجراء ویا مجلس و...این فرصت راداشتم تا:
ازکشورم بگوییم.
ازپارلمان توصیف داشته باشم.
ازتعاملات بین دولت هاوتوسعه روابط وظیفه داشته باشم.
گره گشایی بین دوکشورنصیب مسئولیتی بهره گردد.
انتقال پیام های بین سران تکلیف گردد.
پاسخگوی تعرضات علیه تمامیت کشورازسوی دیگران گردم.
معرّف زادگاه وحوزه انتخابیه واستان باشم.
 
 
 
 
 
 
سوال9: علل آنکه بین ساخت و استفاده از دو مجتمع فرهنگی سیاهکل و لاهیجان با تفاوت روبرو شدیم چیست؟
واقعیت این استکه ؛
مادوراول نمایندگی' براساس برنامه ریزی توامانی' برای ایجادفرهنگسرای دوشهرستان عمل کردیم.
ولی بحمدالله بااهدای زمین' درسیاهکل ساخت' زودتربه نتیجه رسید .ولی درلاهیجان بااقدام نماینده محترم قبلی با مشکلات حقوقی دراجرای پروژه (درمحل فعلی شورا-باغ ملی ) روبروگشته' وعملاً پروژه نیمه تمام درمرکزشهر لاهیجان با موانع قضایی و حقوقی 'باعث تاخیرآن گشت.
ازاینروبایدعنایت داشت که:
۱-تفاوت درشروع وپیگیری این دوپروژه (دوشهرستان)ازطرف مانبوده است (بلکه درسیاهکل ازصفرتاصداجراء بامابود'ولی درلاهیجان پروژه شروع شده باموانع اداری وحقوقی ازپیش روبروبود)
۲-پروژه جدیدلاهیجان' بعدازسالهابروبیای قضایی واداری درمحل جدید(خ قیام - همسایه ورزشگاه شهداء)شروع گردید.
۳-وسعت وهزینه پروژه سیاهکل باسرعت درساخت وبهره برداری روبروگردید.
امّادرلاهیجان پروژه جدیدشروع شده 'درخ قیام (وکنارگذاشتن پروژه قدیم در پارک)نیزدراجراء وخلع یدپیمانکارقبلی وتغییر مجری (ازراه به ارشاد)با داستانهای دیگری روبروگشت که درجای خودشرح خواهیم داد.
ازاینرو؛فرق بین دوشهرستان دربرنامه کاری مانبود.

پروژه نیمه تمام وموانع اداری وحقوقی وقضایی کاردرلاهیجان مانع سرعت انجام آن گردید'وبالطبع تعرفه محل جدید وگرفتن ردیف واعتبارمازادپروژه قبلی(شروع شده درپیش ازما) به طولانی شدن آن منتهی گردید.

 

 

سوال8: در مورد بهداشت و درمان با چه اتفاقات و دستاوردهایی روبرو گشتیم؟

جواب: واقعیت این است که ؛همواره براین اعتقادبوده وهستیم :
اوّلا بهداشت ودرمان ازبااهمّیت ترین مباحث زندگی مردم بوده وهست.
ثانیاًهرچه برای این بخش سرمایه گذاری کنیدبابازگشت سرمایه گذاریری روبرو خواهیم بود.
ثالثاًجان وجسم مردم دارای انچنان اهمّیتی است که ؛
دسترسی به خانه بهداشت ومراکزدرمانی وبیمارستانها وتصویربرداری هاهمچون سی تی اسکن و....بسیارضروری است.
ازاینروآوردن وزراء واستانداران ومکاتبات وملاقاتها وتذکرات وسئوالات وشرکت دراستیضاح واستفاده ازهمه روابط وظرفیت ارتباطی وپارلمانی و....درهمین راستا تعریف می گردد.
ایفای نقش درفراکسیونها وکمیسیونها وتلفیق بودجه وبرنامه های توسعه واصراربربازسازی ونوسازی وزارتخانه هاو بیمارستانهای جدیدودرمان بسترها وبیمارستان غدیر وپیروزوiCUوCCU وسوانح وسوختگی استانی ودیالیز هاوMRI
وانتقال خون ومباحث زباله بیمارستانی وداروخانه هلال وهمه فعالیت های درون بخشی وروستایی واستانی با هدف کاهش هزینه وحفظ جان مردم و....صورت پذیرفت.
 
 
 
سوال7: از نظر شما کشاورزی امروز ایران دارای چه مسائل و مشکلاتی است؟
جواب: به عنوان فرزندکشاورزازبدوشناخت زمین وآب ونهاده وسم وتسهیلات و...درپرداخت به تولیدات برنج وچای وابریشم وصیفی جات و...ونیز حضوردروزارت کشاورزی وآشنایی با سازمان های گوناگون خدماتی همچون جنگل وشیلات وتحقیقات وخاکشناسی ودامپروری و....ونیزنماینده ریاست جمهوری درامورنظارتی وزارتخانه وهیات رئیسه فراکسیون عمران روستایی وتولید کشاورزی درادوارمختلف مجلس شورای اسلامی وپیگیری مطالبات مردمی دردوره خدمت وانجام وظیفه به عنوان نماینده ملّت ایران اهم عناوین رادرمباحث ذیل شناسایی نموده ام
۱-مشکلات آب وابیاری ومدیریت آبی بخش
۲-فقدان نظام تولید صنعتی وعلمی وفناورانه دربخش کشاورزی
۳-نگاه بخشی به مجموعه دست اندرکاراین نوع تولیدات
۴-غیراقتصادی بودن تولید کشاورزی
۵-ناموّفق بودن ترویج وآموزش کشاورزی
۶-فقدان روابط تعریف شده بین تولید وصنعت وتجارت بخش
۷-سایه شوم قاچاق ونیزواردات بی رویه واردات
۸- مشکل فارغ التحصیلان بخش که علاقه ای درانجام خدمت برروی زمین وزراعت وباغداری وفعالیت های دامی ولبنی و....ندارند
۹-هزینه های قابل اعتنای اداری وانواع پرداخت ها وپاداش ها
۱۰-سرمایه گذاری کم بازده درانواع فعالیت هابه جهات مختلف ازجمله نظام توزیع ونیزمشکلات تامین مالی ونقدینگی
۱۱- حوزه بیمه محصولات ازجهات محصولات ویا مقدارپرداخت
۱۲-بیمه اجتماعی ودرمانی کشاورزان
۱۳-مشکلات نگهداری وفراوری وبسته بندی وصادرات وبازاریابی داخلی وخارجی و.....
۱۴- مشکلات حوزه نوسازی اراضی وتجهیز ویکپارچگی
۱۵-حوزه جنگل ومحیط زیست ونوع ونحوه تولیدات سنّتی وصنعتی وارگانیک و....
۱۶- شیلات وابزیان وکاهش ذخایرابزیان وضعف تحقیقاتی و....
۱۷-مشکلات سطح سواد بهره برداران و....
۱۸-تغییرکاربری وازبین رفتن زمین های مرغوب و بیابان زائی و...
۱۹-ضایعات بخش وازبین رفتن بخش عمده ای ازدرآمد وثروت بهره برداران بخش
۲۰-سایه درامد ورانت نفتی بربخش ازجهات واردات وقاچاق محصولات
۲۱- حوزه خرده مالکی وعدم صرفه تولید
۲۲- فقدان اطلاعات وبانک توزیع سیاست ومقادیرکشت به نسبت مصارف بین بهره برداران
۲۳- مشکلات حوزه مهاجرت به شهرهاتوسط روستانشینان
۲۴- عدم تمایل جوانان وفرزندان بهره برداران به ادامه فعالیت دربخش
۲۵- مشکلات مدیریت برارث وکوچک وکوچکترشدن زمین ها
۲۶-مشکلات جنگ وتحریم وجانشینی کالابه جای پرداخت نقدی به کشورواجبارهایی ازاین دست
۲۷- میزان برداشت وراندمان تولیددرواحدسطح و....
۲۸- مصرفی شدن بخشی ازکشاورزان وکم اعتنایی به تولید دیگرنیازهای خانوارحسب امکان زمین واب وزمان خویش
۲۹-تضعیف فعالیت های جنبی ازجمله صنایع دستی درروستاها
۳۰- پرهزینه بودن ایّام غیرفصل کشاورزی برای کشاورزان ازجهات گذران فراغت وزندگی

و......

 
 
سوال6: نقش تعاونی ها را در اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
جواب: باتوّجه به حضوردروزارت تعاون باعناوین مدیرکلی ومشاورت وزیر واتاق تعاون ونیزراه اندازی وهیات رئیسه فراکسیون ونقش عمده درتصویب عمده قوانین بخش وهمکاری بااکثریت اتحادیه ها براین اعتقادم که :
۱-فرصت تعاون ازنظرقانون اساسی' درحقیقت نقش کمال وتکمیل دوبخش دولتی وخصوصی است.
۲-فرصت فوق العاده ای برای تجمیع علم وتجربه وسرمایه کم درآمدهاست.
۳- بیانگرتخصصی شدن فعالیت برای کارجویان وفارغ التحصیلان است.
۴-بارویکردهای جدیددنیای فناوری ودانش بنیان، امکان این فعالیت افزایش می یابد.
۵-امکان راه اندازی درهمه مناطق وهم فعالیت ها متصوراست.
۶- باحذف وکاهش استخدام دولتی امکان انواع فعالیت های اشتغالزاوارزآوربرای این جوامع ممکن است.
۷-صاحبان مشاغل خصوصی هم می توانند؛بررونق وتامین مالی خوددرپرتواین همراهی بیفزایند.
۸-کشاورزان وکارگران وکارمندان وهمه اقشاردیگرباید برای حلّ وتسریع درانجام اموربپذیرندکه :
جمع بهترازفرد است.
باتشریک همکاری می توان؛ موجبات تسهیل اموررافراهم ساخت.
 
 
 
سوال5: وضعیت تجاری در ایران با چه مشکلاتی روبروست؟
جواب: به دلائل مختلفی همچون ریاست کمیته سیاست های تجاری درادوارحضوردرمجلس شورای اسلامی ونیز مسىولیت های گوناگون دروزارت صنعت معدن تجارت وانواع شرکت های دولتی و مسئولیت های درون پارلمانی وکمیسونی همچون نایب اوّلی وسخنگویی کمیسیون اقتصادی ونیزتلفیق بودجه 'مداومادرگیر موضوعات تجاری بوده 'وبه دلیل حضوردرموقعیت های مختلف سه اتاق بخش خصوصی اعم ازاتاق بازرگانی وکشاورزی وصنعت ومعدن ایران وتهران واتاق تعاون وهمراهی با اتاق اصناف عملاًدرجریان امورتجاری بوده وهستم.
امامباحث اصلی حوزه تجارت درایران عبارت است از:
۱-نقش پررنگ سیاست وجنگ وتحریم برفضای تجارت بین الملل
۲- نفت زدگی اقتصادتجاری
۳-نقش وابستگی به ارزوریال ارزان درتجارت
۴- فقدان هم پوشانی تجاری اصحاب تجارت درایران
۵- نقش ضعیف دیپلماسی تجاری سیاسی
۶- فقدان مبارزه موثردرمبارزه باقاچاق کالا وارز
۷- نقش کاهنده بروکراسی برتجارت درایران
۸- کمبودهای اساسی روابط بین الملل اعم ازبانک وبیمه وکشتیرانی وتفاهمات بین الملل
۹- تاثیر همه جانبه نظام دلالی غیرمولدبرتجارت درخدمت تولید
۱۰-نقش مداخلات سیاسی درتوسعه تجاری داخل وخارج
۱۱- فقدان نظام رقابتی کارای داخلی وخارجی
۱۲-نبود برنامه نظارتی برعملکردپرزیان شرکت های دولتی ورقابت غیرمنصفانه آنهابا شرکت های خصوصی وتعاونی
 
 
 
سوال4: مباحث آموزشی در کشور دارای چه مسائل و مشکلاتی است؟
جواب: به علل معلّمی دراموزش وپرورش شهرتهران درمقاطع راهنمائی ،دبیرستان،هنرستان،مراکزضمن خدمت،مراکزتربیت معلم وکارشناسی ومشاورت وزیرآموزش وپرورش ویا مشاورت وخدمت دروزارت علوم وتحقیقات وسازمان سنجش وآموزش کشور ودانشگاهها(علامه طباطبایی وازاداسلامی وهیات رئیسه فراکسیون فرهنگیان مجلس وفعال بودن درطرح ها ولوایح مرتبط با حوزه آموزش اعم عناوین این حوزه بدینقراراست:
الف/ فقدان برنامه استراتژیک
ب/عدم تکیه برمهارت های شغلی
ج/کم اعتنایی به آموزش مهارت زندگی
د/به روزنبودن آموزش درایران
ه/کم اعتنایی به حذف محفوظات ورویکردهوشمندسازی واستفاده ازانواع وسائل ورایانه و....
و/تکیه براطلاعات غیرضرور
ز/بی اعتنایی به رفع مباحث معیشتی اموزشگران
ح/فعالیت موازی دردستگاههای آموزشی
ط/عدم تمهید حفظ نوابغ وفرهیختگان وجلوگیری ازفرارمغزها
ی/ نمره محوری وکاهش عمق آموزشی وبی عنایتی به تجاری سازی ایده ها وپایان نامه ها و...
ک/فقدان ارتباط سازنده ومداوم فیماین آموزش وتحقیق با صنعت وبازارکار
ل/بی عنایتی به نیازهای کشوری ومملکتی واهداف رفع وابستگی به خارج
م/بی برنامگی درتبدیل اموزش به درآمد وایجاد اشتغال وارزآوری وکاهش ارزآوری
 
 

سوال3: از چگونگی به ثمر رسیدن پروژه کمربندی فعلی لاهیجان در زمان دولت هشتم توضیحاتی ارائه نمایید؟
جواب: یادم هست که به اتفاق نماینده انزلی(مجلس ششم) درجلسه مشترک بامرحومان بهرامی ،دهگان وبخارایی پیگیری واصرار درباب اینکه ؛
چرا وزارت راه کمربندی لاهیجان را به حال خودرهاکرده !؟وبا حدّت وشدّت ادامه فعالیت راطلب داشتم 'وازآن سوی هم مرحوم مهندس بهرامی به حقّ روی دونکته تاکید داشت؛
۱- کمربندی دیگرمتعلق به وزارت راه وترابری نیست!
چراکه ؛باپرداخت مبلغ مورد توافق به شهرداری لاهیجان اساسا انرا خاتمه یافته تلقی نموده اند!واگرهم شهرداری به وظیفه ویا تعهدفیمابین مبنی بردریافت وجه واتمام آن عمل نکرده !!!مسئولیتی متوجه وزارت راه نخواهدبود!؟
۲- وتاکیدبراینکه قانونا نمی توان اتمام پروژه ای رابه دولت وسازمان برنامه اعلام 'ولی مجددا دریافت وتخصیص اعتبار داشت.
امّابااصراروگزارش ما و...این مرحوم دادمان بودکه ؛
به کمک أمد تا ؛به نوعی این کاربه اتمام برسد وگرنه شایدتاالان هم این کمربندی می ماند!وشهرداران بعدی وشورایی هم مثل بقیه پروژه ها ازاتمام آن سربازمی زدند!؟
 
 
 
سوال2: نظر خود را در خصوص شعارهای انحرافی و شایعات انتخاباتی اعلام نمایید؟
جواب: همیشه موقع کارزارانتخاباتی این نوع شعارهاتبلیغ می گردد:
فلانی ها نمی آیند!؟
بیش ازمثلاسه دور!نمی شودکاندیداشد!؟
محدودیت سنّی به وجودآمده است!؟
صلاحیت نمی گیرند!؟
درفلان مرکزاستان یاکلانشهرکاندیدامی شوند!؟
به نفع وله فلانی! کنارمی روند!؟
وانواعی دیگر ازاین نوع پرسش هاوتبلیغات ورفتار وگفتاراز «خویش ساخته» ویابه نفع خودساخته ای که ؛
حکایت خوف وترس ونقشه های غیراخلاقی دیگر است!
مثلاقانون اساسی تا مرز ۷۵ سالگی رابرای انتخاب توّسط مردم مجازدانسته 'ویاموضوعات دیگر که ؛
ازدسترس خبر واطلاع گوینده وسازنده بدوراست وتنها دروغ هایی است که می سازند!؟
3-دخالت های بی وجه وبی تاثیر مثبت:
تغییرات مداوم مدیریتی؛ آن هم برای شش ماه مشرف به بازنشستگی !ویادوتغییرپیاپی آن هم متعارض باشعاربومی گزینی! حتما مطلوب نبوده !ومنطقی نیست که ؛اوّلا درتعارض با تخریب های تبلیغاتی وشعارهای موردانتظارمردم ازخودعمل نماییم وثانیا برای مثلاًشش ماه تا بازنشستگی!! بربی برنامگی وازدست دادن فرصت رفتارشود !؟
 
 
 
سوال1: چگونه تعداد زیادی از نمایندگان منتخب مردم در ادوار گوناگون توانستند موفق شوند؟
جواب: ازآنجاکه مجلس برای امورمختلف تقنین ونظارت داردنقش (تحصیلات) ومخصوصا(تجارب )وخاصه (قدرت مطالعاتی) و(دانش گسترده) ونیز(درک وتعمق وقدرت چانه زنی) و(شعوروبینش )و(ارتباطات ملّی ومحلی واستانی) قابل انکارنیست.
افراددارای (قدرت وسابقه) انواع مدیریت هانیزدرکمیسیون های تخصصی وفراکسیونی وصحنی درمقابل صاحبان علم وتجربه ومدیریت 'حتما موّفقیت بیشتری دارند. قدرت رسانه ای وقدرت اقناع وبیان نیزامکان انکارازجهات اثرگذاری نخواهدداشت
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , تسریع و قاطعیت مبارزه با محتکران و بازار سیاه
"هزار پرسش" / بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی , چین و روسیه و اروپا تاکنون در موضوع برجام ایستادگی داشته اند
"هزار پرسش" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
"هزار پرسش" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
بروزرسانی: 13 مرداد 97 , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
"هزار پرسش و پاسخ" , بررسی مسائل روز کشور در گفتگو با ابوذر ندیمی
نظرات | 0 نظر
captcha