(روزنوشت) دوشنبه 6 شهریور 96

(روزنوشت) دوشنبه 6 شهریور 96
1396/6/6 |
20:24
شناسه خبر: 62707

یادداشت های روزانه ی ابوذر ندیمی، نماینده ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در این بخش قرار می گیرد.

دوشنبه 6 شهریور 96 :

اقتصاد:

صادرات:

ایران در١٩٨٠(١٢/٩)١٩٩٠(١٦/٥)٢٠٠٠(٢٣/٥)٢٠١٠(١١٨/٨)٢٠١٥(٧٧/٦)صادرات داشته است!

این ارقام وسوسه انگیز است!

 ولى وقتى باکشورغیرنفتى وغیر گازى و……ترکیه مقایسه گردددرهمان تاریخ ترکیه به ترتیب [٣/٥][٢٠][٥٣][١٥٧][٢٠٠] میلیارددلارصادرات نموده است؟!

چراترکیه مى تواندوماهنوزنتوانسته ایم؟! 

تجّارترکیه چه توانایى هاى دارندکه ؛مانداریم! 

دولت ترکیه چه حمایت هایى انجام مى دهدکه؛

 دولت ما انجام نمى دهد؟ 

قواى مختلف چه رویکردوهمراهى دارندکه؛درایران انجام نمى شود؟

درنگاه فرهنگى چه احترام وعزّتى گذاشته مى شود؟ که درایران خودمان ان شرایط رانداریم و……

البته؛ این مطلب درموردعربستان سعودى !؟ درهمان زمان ها بدینقرار است:

١٠٤/٤-٤٧/٥-٨٢- ٢٦٢-٢١٨-)

باورکنیم که:مشکلات مربوط به همه ماست. 

به روش ها،به مدیریت ها،به انتخاب ها ودهها عنوان دیگروبه جاى چنگال نشان دادن! خودراتغییر دهیم تا؛سرنوشت ما تغییر یابد.

نظرات | 0 نظر
captcha