(روزنوشت) سه شنبه 6 تیر 96

(روزنوشت) سه شنبه 6 تیر 96
1396/4/6 |
06:58
شناسه خبر: 62707

یادداشت های روزانه ی ابوذر ندیمی، نماینده ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در این بخش قرار می گیرد.

سه شنبه 6 تیر 96 :
 
 
 
 
موانع توسعه :

اصل مشارکت عمومى 'دلخواسته همگانى است.

نمى توان' ازهرفردبا سواد وبى سواد، مطلع وغیر مطلع درخواست عدم مشارکت داشت!؟

نبایدارزویا اظهارنظر عدم مداخله داشت؟ ولى مى توان پرسید وحتّى قضاوت داشت که :

ایا تفاوت بین قضاوت اگاه ونااگاه وجودندارد!؟

ایا حقّ دخالت' به معناى ارزش سخن وتبیین اموربوده؟! وصرف اصل بیان وجواز اظهارنظر' به معناى صحّت کلام ودرستى ان خواهدبود؟!

ایا امربه معروف' نیازمنداطلاع واگاهى برمحتوا وروش نیست؟!

ایا هرکه دردانشگاه معتبر ویا دررشته باارزشى درس خوانده' ازهمه امور مطلع است؟!! ونظراو باید صائب ودرست ومنطقى خوانده شود؟!!!!

روشن ترانکه' ایا ما به جاى تحلیل سخن بایداسم ولقب وتیتر رابشناسیم !!!؟؟؟

امروزه 'شاهد نظر دهى ، سخنرانى ، مداحى ، تظاهرات ، فحاشى هایى هستیم!!!! که ازپایه ومبنا وارزش کلامى واخلاقى تهى !والبته خلاف مصالح ومنافع ملّى!؟ وضدّ اراء وراى ملّى بوده!؟ وقابل بهره بردارى توّسط دشمن داخلى وخارجى!؟ وعامل کاهش انگیزه وشان وشوون افرادوجایگاه هاست؟!؟

مثلا درمورد همین مداحى اخیر جاى این پرسش ها وجودداردکه :

١ـ ایا فقط براى حسن روحانى' حکومت طعمه تعریف مى شود !؟ یا همه خرد وکلان افراددست اندرکار؟داراى چنین تهدیدوخطرى هستند؟

٢ـ ایا قوّه مجریه' هم اکنون تمام قدرت ونظام تعریف مى گرددیاارکان و…دیگر هم داریم؟

٣ـ ایا همه اقتصاد وسیاست دست قوّه مجریه است؟! یاقدرت درنظام وقانون بیش ازاین توزیع گشته است؟!

٤ـ ایا همچنانکه' امروز فقط مجلس (مانند دهه اوّل ) تمام قدرت قانونگذارى را به عهده نداشته؟! ومجمع وهمه شوراهاى عالى و…… حقّ وضع قانون دارند ، ایا قوّه مجریه هم تنها مرکز اجراء محسوب مى گردد یا مراکز فدرت اجرائى دیگرى هم داریم ؟!

و……………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************
 
 
 دوشنبه 5 تیر 96 :
 
 

دوسند؟!

مکرردرفضاى مجازى ازسوء نیت قوّه مجریه به عنوان خیانت فرهنگى واقتصادى صحبت مى شودولى پرسش این است که :١- ایا اسنادبسیارزیاددیگر جهانى با همین روش' ازجمله اضافه شدن اصلى ازقانون اساسى و... ودرخواست مراعات ان دربدویاختم منجر به قانون شدن ان نگردید
واقعیت این است که درمجلس این نوع توافق ها با درج همین نوع متن اوّلا الزام والتزام را اجبارى نمى ساخت وثانیاًمشکلات جهانى را رفع ودفع مى نمود
٢- ایا واقعاً هم الان ما شاهد اجراى کم یا زیاد ان بوده وهستیم ؟! اگر واقعاً جایى عمل شده بایدقاطعانه علیه ان موضع گرفت ' ولى اگر به هیچ وجه اجراء نشده ! دراینصورت براى چه هرروز ان ازان حرفى به میان اورده مى شود٣- دیگر انکه وقتى رئیس جمهور واعضاى شورا انرا منتفى ساختند بازهم چرا باید تنور مباحث فضاى مجازى را با ان گرم نمائیم  !!؟
به نظر مى رسد وفاق ملّى ارزش بیشترى ازاین چانه زنى فضاهاى مجازى داشته باشد
درهرحال ما مسلمان ایرانى هستیم وتابع قانون اساسى ورهنمودهاى رهبرى وعلاقمند به دوام حکومت ونظام برامده ازخون شهیدان .
 
 
 
 
 
دیروزوامروزبراى فردا؛
همه ى دیده ها وخوانده ها وشنیده ها و.... براى ان بودوهست که ازیک سوراخ بیش ازیک بارگزیده نشویم !
ولى عادت نکرده وشاید نمى کنیم تاتاریخ بخوانیم وبفهمیم تا هزینه مکرربراى یک رویدادندهیم !؟
ادّعاى فضل وهنر مى کنیم ولى براى کاهش هزینه ملّى واستانى ومحلى ویا فردى واجتماعى وسیاسى واقتصادى وفرهنگى وجهانى ازعقل وتحربه وعبرت خویش مددنمى گیریم 
با اسائه ادب وفحاشى وعدم رعایت قوانین وشئونات تاکنون چه دستاورد روشنى داشته ایم که انرا به تکراربنشینیم !؟
باورکنیم مقامات جمهورى اسلامى اگر بشکنند ماهم خواهیم شکست !
اگر انان درکشور وخارج بى وزن وبى اعتبارشوند براى ما هم شأنى نمى ماند! 
قدرى به خودائیم وحرفمان رامدنى وحقوقى واانسانى ومبتنى برمصالح ومنافع ملّى اداکنیم 

 

 

روزقدس: 
حضوردرراهپیمایى روزقدس ازجهات زیادی غرورانگیز بود
تهران گرم با حضورهمه جانبه مردان وزنان وجوانان وکودکان توامان بودوخودهیجان سالهاى دهه اوّل را که با روزنامه تا میدان فلسطین وبلکه بالاتربراى چنین جلسات ونمازى مى نشستیم را تداعى مى کرد
امّا خبر حملات ورفتارهاى نه درخورشأن وقانون افرادى علیه منتخبین مردم تمام حلاوت این حضوررابهانه دشمن ساخت 
راستى چرا عدّه اى تاب قانون ومردمسالارى را ندارندو....
اب به اسیاب دشمن مى ریزند

 

موانع توسعه :

براى هرپدیده اى افتى ومانعى تعریف مى گردد.

اوّلین مانع خودقدرت وتمرکز ونوع ونحوه توزیع ان است!؟

درجامعه اى که قدرت دردست افرادى تمرکز یابدکه افرادضعیفى باشند!

 اوّلاً موجبات روى کارامدن افرادضعیف مى گردند!؟

ثانیاًباعث دل زدگى وبى انگیزگى افرادتوانمند مى گردند!؟

ثالثاً براى پوشش ضعف خودمتمسک به رفتارها وگفتارها واخلاق منفى مى گردند!؟

درچنین شرایطى حتّى صاحبان سرمایه میل به سرمایه گذارى ندارند؟

وازدیگر سو زیرساخت ها اماده نگشته ویا به اتمام نمى رسند!؟

ویا صاحبان قدرت ملّى واستانى میل به ان منطقه نداشته !ورویکردعملى انان معطوف به انان نمى گردد؟!

ونیزبه علّت فقدان ارامش وظهورانواع اختلافات! اساساتوسعه وفرصت ها تحت الشعاع این شرایط قرارمى گیرند!

فقدان اعتماد به حاکمان ، مداخله حاکمان ،فقدان انواع امنیت ، توّقعات نابجا ازصاحبان سرمایه، مداخله وابستگان ودوستان مسئولان ضعیف ،نداشتن استراتژى روشن ،تعارضات سیاسى موجود ودهها دلیل دیگر هرکدام دلیلى برکندى یا توقف توسعه تعریف مى گردد

 

 

توسعه :

تمکین به اراء ؛

درگفتگویى خصوصى، حسب توفیق افطارچندشب پیش با دوست محترمى ازصاحبان قلم واندیشه فضاى مجازى، ازجهت گلایه اى که نسبت به ریشخندها وطعن زدن وتمسخر (جمع کوچکى ازاصول واصلاح طلب وگرا) داشتند؟! عرض شد که ؛

رونددموکراسى درایران به گونه اى است که اندکى صبر لازم است تا ؛

١- بعضى اوّلاً قانون وحدّ ومرزرا بشناسندثانیاً براى دیگران حقى قائل گردند

٢ـ تثبیت دموکراسى نیازمند اموزش همه جانبه ورعایت است که بدْوان به معتقدان واصحاب دانش ومدیریت ارجاع مى یابد

٣ـ ازانجاکه اصول واصلاح هنوز مانفیست ومرامنامه روشن وپذیرفته شده اى عرضه ننموده اند !ازاینرواشخاص ملاک ومعیار هستند!

 بایدکوشید تاافرادمدّعى با مرام ومسلک وعقاید اشنا گردند.

٤ـ ازانجاکه مشاهده مى شود' بین مباحث عقیدتى بااموراجتماعى ازنظر اشتراک وتفاوت با دامنه اى قابل اعتنا روبروهستیم !بایدبین معتقدان به نظام ورهبرى وانقلاب با اعتقادبه اشخاص ولیدرها ویا راهکارهاى حلّ یا مدیریت اموراجتماعى وازادى وروابط بین الملل ازنظر اشتراک نظر یا اختلاف درنگ داشت.

٥- ازانجا که دموکراسی با نگاه رژیمى وزمامدارى تعریف مى گرددونوع حکومت وتقسیم وتوزیع ان درایران به گونه اى است که وفاق وهم اندیشى انان نیازمندزمان بیشترى است

٦-بلوغ سیاسى ودرک تفاوت هابه تدریج صورت مى پذیردوخودقالبى! ادم هاى ضعیف درانواع انتخابات مخصوصاً مجالس وشورا با توّسل به انواع روش ها این پروسه را طولانى ترمى سازد

هم اکنون 'مردم ایران به عضو پیشین جامعه روحانیت درمقام اعتدال راى داده اند که درمقابل جریان اصولگرایان قدعلم نموده اند

یا جریان روحانیون مبارزخروجى جریان اصولگرایى بوده است

یا جریان کارگزاران وحتّى اعتدال ازدرون همین جریان شکل گرفته است

ویا ……… 

 

 

توسعه :

تمکین به اراء ؛

درگفتگویى خصوصى، حسب توفیق افطارچندشب پیش با دوست محترمى ازصاحبان قلم واندیشه فضاى مجازى، ازجهت گلایه اى که نسبت به ریشخندها وطعن زدن وتمسخر (جمع کوچکى ازاصول واصلاح طلب وگرا) داشتند؟! عرض شد که ؛

رونددموکراسى درایران به گونه اى است که اندکى صبر لازم است تا ؛

١- بعضى اوّلاً قانون وحدّ ومرزرا بشناسندثانیاً براى دیگران حقى قائل گردند

٢ـ تثبیت دموکراسى نیازمند اموزش همه جانبه ورعایت است که بدْوان به معتقدان واصحاب دانش ومدیریت ارجاع مى یابد

٣ـ ازانجاکه اصول واصلاح هنوز مانفیست ومرامنامه روشن وپذیرفته شده اى عرضه ننموده اند !ازاینرواشخاص ملاک ومعیار هستند!

 بایدکوشید تاافرادمدّعى با مرام ومسلک وعقاید اشنا گردند.

٤ـ ازانجاکه مشاهده مى شود' بین مباحث عقیدتى بااموراجتماعى ازنظر اشتراک وتفاوت با دامنه اى قابل اعتنا روبروهستیم !بایدبین معتقدان به نظام ورهبرى وانقلاب با اعتقادبه اشخاص ولیدرها ویا راهکارهاى حلّ یا مدیریت اموراجتماعى وازادى وروابط بین الملل ازنظر اشتراک نظر یا اختلاف درنگ داشت.

٥- ازانجا که دموکراسی با نگاه رژیمى وزمامدارى تعریف مى گرددونوع حکومت وتقسیم وتوزیع ان درایران به گونه اى است که وفاق وهم اندیشى انان نیازمندزمان بیشترى است

٦-بلوغ سیاسى ودرک تفاوت هابه تدریج صورت مى پذیردوخودقالبى! ادم هاى ضعیف درانواع انتخابات مخصوصاً مجالس وشورا با توّسل به انواع روش ها این پروسه را طولانى ترمى سازد

هم اکنون 'مردم ایران به عضو پیشین جامعه روحانیت درمقام اعتدال راى داده اند که درمقابل جریان اصولگرایان قدعلم نموده اند

یا جریان روحانیون مبارزخروجى جریان اصولگرایى بوده است 

یا جریان کارگزاران وحتّى اعتدال ازدرون همین جریان شکل گرفته است 

ویا ………  

 

 

توسعه :

رفاه وتامین اجتماعى:

جمیع مردم دوعنصرگذران" روزانه وماهانه وسالیانه را درکنارنگاه به اینده" هدف زندگى مادّى خویش قرارمى دهند.

رفاه اجتماعى' ازجهات گوناگون ارزش وزارتخانه شدن داشت که ؛(بنده هم )درکارگروه تشکیل ان درمجلس ششم انرا به ثبوت رساندیم

 که وزیرویا متوّلى موظف وویژه اى براى ان تدارک بینیم 

که اخرالامرتبدیل به وزارتخانه شد 

ولى انراناکام گذاردند !؟

ودرمجلس هشتم ( باعدم حضورما) انرا دردووزارتخانه کاروتعاون ادغام نمودند

وهم اکنون شاهداین بزرگى وزارتخانه ازسویى وفراموشى ویالااقل کم رنگى دروزارتخانه اى هستیم که با هزاران داستان کارخانجات ومطالبات وبا انواع مباحث بیمه اى ،حمایتى ،توانبخشى ،وامداد نجات نمى توانددرخورانتظارمدیریت رفاه وتامین اجتماعى نماید.

این توسعه 'با توّجه وافر وهمه جانبه به حمایت ازنیروى انسانى ان هم براى همه دوران خدمت واشتغال ونیز دوران بازنشستگى ونیز براى همه وابستگان بازمانده انان، جهت انواع حمایت هاى درمانى واجتماعى وبیمه اى که خودازطریق پرداخت هاسامان مى گیرد،بایدمدیریت گردد.

پرداخت هایى که براى مستمرى ها،ازکارافتادگى ، بازنشستگى یا بیکارى وغرامت نقص عضوودیگر وظایف قانونى صورت مى پذیرد.

براساس قانون مترّقى اساسى جامعه بزرگى ازسوى دولت یا حکومت مى بایست ازجوامع مندرج دراصل ٢٩ همچون مجامع ذیل حمایت نماید بازنشستگى ،بیکارى ،پیرى ،ازکارافتادگى ، بى سرپرستى ، درراه ماندگى ، حوادث وسوانح ،نیازبه خدمات بهداشتى درمانى ومراقبت هاى پزشکى به صورت بیمه بایدبه صورت حقّ همگانى  ازمحل درامدهاى حاصل ازمشارکت مردم ،خدمات وحمایت هاى مالى براى همه افرادکشورتامین گردد.

دراین کارکردحمایت ازایثارگران ،اسیب دیدگان ،پیشگیرى ازبروز اسیب هاى اجتماعى ،تامین خدمات حمایت ،مراقبت وتوانبخشى معلولان ،درامدزنان بى سرپرست یا سرپرست خانوارازکارافتاده ،کمک به تامین هزینه هاى بهداشتى ودرمانى خانوارهاى نیازمند،کمک به تامین معاش واداره زندگى خانواده های نیازمندومستمند فقراوکم درامدهاوتامین هزینه هاى فرصت شغلى و………جوامع هدف هستند.

همچنانکه روشن است؛

 تمام جوامع ودرتمام عمر علاوه بردرامدها وپس اندازها وحمایت هاى خانوادگى بایستى ازطرف حکومت موردحمایت قرارگیرند

درچنین نگاهى همه بخش هاى اقتصادى نیز همچون کشاورزى به گونه اى نیستند که خود ویا افرادتحت پوشش را بیمه نموده  ویا ازنظرپرداخت سالیانه حمایت کنند

ازاینروهزینه وبودجه وعزم وتداوم وافرى لازم است تا این مهّم رامتحقق سازد

 

 

 

توسعه :

اسیب ها تهدیدات اجتماعى ؟

بعضى خواسته ویا ناخواسته دین را ( مستقیم یاغیر مستقیم) عامل این ناامنى مى دانند!؟

پرسش  این است که :

منظور خودادیان هستند!؟

که درچنین صورتى پاسخ روشن است که علّت وموجداخلاق خودادیان هستند.

 وهیچ دین راستینى' اعم ازاسلام ویهودیت ومسیحیت هرگز دراصل ومتن واقعى خودامر به -منکر- نداشته ومداوماً امر به -معروف - داشته اند.

ازاینرواخلاق را -علوم تجربى- خلق ننموده اند. وازانان(علوم رایج ) چنین توانى امکان بروز وظهورندارد.

امّا اگر بگویند؛ کسانى ازدین سوء استفاده نموده ومى نمایندنیز پاسخ روشن خواهدبود.

ایا ازعلوم وسوء استفاده نشده است ( هرچندکه خودسوء استفاده هم بى اخلاقى است و…)

دیگر انکه؛ چه اندازه دیندارمتخلق داشته وداریم که گردهیچ بى اخلاقى نگشته ونمى گردند؟

به تعبیر روشن تر هراخلاق خوبى' ریشه دردین ودیانت دارد.

امّا نتیجه گیرى مبنى براینکه بین مسلمانان بیشترشاهدبى اخلاقى هستیم! هم داراى سندروشنى نبوده ونیست!؟ 

هم اکنون یهودى ها ( بیشتر صهیونیست ها) مرتکب انواع جنایت نشده ونمى شوند؟!

یا دربین مسیحى ها وغربى ها انواع مفاسد وجودنداردیاانکه انراقانونى وموجّه سازى نموده اند؟!

دیگر انکه؛ منظور مسلمانان چهارده قرنى هستند؟ یا دنیاى معاصر ؟ دراین صورت قضاوت باید  ازدوران طرح وپیدایش ادیان ارجاع یابد' نه دوره اى محدود.

اضافه انکه بایداوّلاً معیاروشاخص تعریف گردد.

ثانیاً با همان سنجه خاص به قضاوت نشست. 

وبالاخره پرسید که ؛طراح این نکته که بین مسلمانان بیشترشاهدبى اخلاقى هستیم! خودبا اتکاى به چه اماروسندى این میزان را اعلام نموده؟ وایا خودشان که مسلمان هستند داراى چنین عیوبى هستند؟

وایاباهمین سنجه به قضاوت بین پیروان ادیان مختلف نشسته اند؟

 

 

توسعه؛

اسیب ها وتهدیدات :

مى پرسندکه ؛علل رواج کثیرى ازرذائل اخلاقى درجهان ونیزشیوع ان دربین اسیایی ها (بیشتر؟)چیست ؟

اوّلاً دین به یک معنا بیشتراخلاق است ،آزنظر صاحبان این دیدگاه( علوم اسلامى ومسلمانان)اعم فقه وعرفان وکلام وفلسفه وتفسیر وتاریخ وادبیات ومعمارى ونگارگرى وهمه موظف به اصلاح سه رابطه ( خدا، خلق ، انسان یا خودش ) بوده' ودراین میانه اخلاق درهرسه بُعداثرگذاراست

بدون اخلاق دیندارى اشکارنمى گردد!

پیامبرمان( ص) نیز بعثت رادرتکمیل بزرگوارى هاى اخلاقى به تعریف مى نشینند.

پرسش این است که :

١- ایا قضاوت ما نسبت به تک تک ادم هاست یا کلّیت جوامع؟ 

٢- ایا منظورمادرقضاوت نسبت به اخلاق ملل مربوط به دوره وسنه خاصّى است؟ یا در طول قرون به صورت ممتدظهورداشته است؟ 

٣- ایا بداخلاقى هاریشه درهمان جامعه ومکاتب وعقائدشان داردیا به اصطلاح وارداتى است؟ 

٤ـ ایااین اسیب هاوجهه تاریخى داشته وداردویا برهه اى ودوّار ومقطعى است؟

واقعیات تاریخى بیانگر ان است که :

رواج کثیرى ازمفاسد ورذائل اوّلاً تاریخى نیست' بلکه به دهه ها وحداکثریکى دوقرن اخیر ارجاع مى شود؟

این درحالى است که ؛

غرب هم سابقه قابل افتخارى ازنظر روابط انسانى واجتماعى درتاریخ ندارد.

ثانیاًکثیرى ازاین روابط استعمارساخته وپرداخته است !؟وانها براى رسیدن به امیال غیر انسانى وتجاوزکارانه خویش سعى بررواج اخلاقیات منحط وتباه سازداشته ودارند!؟

ثالثاًبه همان دلیل که دربین جوامع فعلى اسیایى افراد وفرقه هاوجوامع مثبت بسیارى وجودداشته وداردنمى توان اززیادت وافزایش این خوبان ناامید گشت. 

البته' درتعلیل وتحلیل علل رواج اسیب هاى اجتماعى واخلاقى با علل ومدیریت بسیارى روبروهستیم که شمارى ازان به این مواردارجاع مى یابد

١ـ علل فردى یا اجتماعى

٢ـ پوشش امورازجمله طلاق با ازادى جنسى درغرب 

٣ـ  قاطعیت بابزه وجرم چون موادمخدر

٤ـاستفاده ازعلوم وبازه زمانى درمدیریت کاهش ناهنجارى به نسبت دیگران 

٥ـ ملاک هاى امارى حسب پرداخت یا پوشش ان 

٦ـ نظام خانواده واقتصادمعیشت 

٧ـ نقش اعتقادویا قانون ونوع ونحوه نظارت وپایش 

٨ـ تفاوت بین شهرهاوروستاها ویا شهرهاى کوچک وکلان شهرها

٩ ـ پرداخت یا عدم پرداخت به مسائل روانى ورهاسازى وبرخوردهاى غیرکارشناسانه 

١٠- فقدان ویا عدم پرداخت هاى اموزشى به ضعف ها وکمبودها ونادارى ها وجرائم 

١١ـ فقدان دانش واموزش بین زوجین وگسست روابط خانوادگی 

١٢- کمبودهاى تفریحى واوقات فراغت 

١٣ـ نقش منفى اموزشگران ومرّبیان تربیت والگوها

١٤- نقش همسایگان ومرزها

١٥- فقر فرهنگى وعدم مدیریت بهینه وبسامان

١٦ـ نقش منفى رسانه ها 

١٧ـ عدم اگاهى ومدیریت ناظرین اجتماعى وخانوادگى

١٨ـ نقش منفى بازداشتگاه ها

و…………

 

 

توسعه :

درصدبیکاری؛

١ـجامعه توسعه یافته. ازیک نظر بیکارنخواهدداشت!

٢ـالبته منظورازکاربه معناى کارمند دولت بودن نیست. 

 ٣ ـ هیچ دولتى امکان براوردهمه نیازاشتغال' دربخش دولتى رانداشته ونخواهدداشت.

٤ـ دولت درجوامع توسعه یافته اوّلاً ازنظر اموزش ومهارت وفرصت ایجاداشتغال را فراهم مى سازد

ثانیاً حامى وهادى وسیاستگذارى حوزه اشتغال را مدیریت خواهد داشت

ثالثاًازنظر بازارهاى سرمایه وپولىشرایط ایجاد، حفظ وبهبوداشتغال را مدیریت مى نماید

رابعاًازهربخش غیردولتى درابعادمختلف تولید وصادرات ومدیریت واردات جهت حفظ وایجاداشتغال حمایت خواهد داشت

خامساًازنظر ارزى وریالى وتفاهم بین الملل ورفع موانع صادرات ویا واردات واسطه اى وسرمایه اى وتکنولوژى ودانش فنّى تمهیدات مدیریتى خواهدداشت.

علاوه درراه اندازى سامانه ها ویا تقویت مدارس ودانشگاهها وویا توسعه انواع خدمات رفاهى وبیمه اىنقش حمایتى وسیاست ونظارت خواهدداشت

 

 

توسعه:

ارتباطات واطلاعات:

درجامعه توسعه یافته،بنابربستن وفیلتر کردن مطبوعات ورسانه ها، بسیاربسیارمحدود وان هم درمحدوده کرامت انسانى واخلاقیات ونظام خانوادهخواهد بود.

محدودکردن ومحدودساختن' باقصدعدم اطلاع وپوشاندن ضعف ها توجیه بردارنیست. 

استفاده حداکثرى' ازفناورى واطلاع رسانى فرصت تلّقى مى گردد.

مدیریت برفضاى مجازى' به معناى انکاروحذف ان نبوده واستفاده بهینه وکاربردى وتنویر وروشنگرى عمومى ،ازاهداف متعالى چنین رویکردى است.

درچنین چیدمانى' حفظ ابرو وکرامت ادمیان درتعارض با بهره مندى ازفرصت فضاى مجازى ونمى باشد.

البته با سوء استفاده ها وتخریب شخصیت ها وافراد،درچنین فضایى معاضدتى صورت نخواهد پذیرفت.

 

 

 

توسعه سیاسى:

فردوجامعه ؛

درجامعه توسعه یافته ،فردازجایگاه ویژه وخاصّى برخورداربوده وتمام زیرساخت ها براى ان است که :

افرادبتوانند ازامکان وفرصت براى سازندگى بهره گیرند. 

درچنین اجتماعى' هرفردخودمى تواندبه اندازه یک ملّت ظهور وبروز داشته باشد.

دانش وارمان خواهى افراددررویکرداجتماعى عملاً درفضاى اثر پذیرى واثرگذارى موجبات تکثر وتعمیق روابط جمعى وارتقاء فردى مى گردد.

انتظارات ازافراددرجوانى ومیان سالى وکهنسالى دربدایت وهدایت و برنامه ریزى اموزشى وتعلیم نظرى وعملى تدارک مى یابد.

کشف اسرارطبیعت وتسلّط وتسخیر هستى وطبیعت ازاهداف تعلیمى اموزش ها خواهدبود.

هرانسان درجامعه توسعه یافته اوّلاً سرمایه تجدیدناپذیر محسوب گشته ثانیاً استعدادوتوان خداداداو موضوع تعلیم وتربیت جهت اهداف وارمانها خواهد بودثالثاً توانمندى اخلاقى وارزشى وانسانى او کمتر ازطّى مدارج وکرّسى دانشى نخواهدبود.

وبه تعبیرى هدف اموزش تنها دسترسى به مظاهر طبیعى وصنعتى ونبوده ،بلکه تربیت انسان هدف گرا وارزشى وجلاى انسانى وکرامت هاى خدادادخواهدبود

 

 

 

توسعه سیاسى:

اموزش :

درجامعه توسعه یافته ،براى اموزش اهداف ونتایجى تعریف مى گردد.

اوّلاازنظررویکردى' بایستى پاسخگوى خواسته ها وارمانها وانتظارات پیش روى باشد.

ثانیاًاموزش براى براورد خواسته دراندازه تربیت وپرورش اخلاقى وسیاسى واجتماعى ومهارتى وتعریف خواهدداشت. 

ثالثاًدسترسى به تازه ها ونودرامدها ودستیافت هاى بشرى ضرورى والزامى خواهدبود.

رابعاًرویکردبه اینده 'هرگزبه معناى نفى وکم اعتنایى به اینده نخواهدبود.

خامساًدرکناراموزش علوم وفنون ومهارتها ازفراگیرى مکاتب فکرى ومذهبى وسیاسى وفلسفى غفلت نمى گردد.

 

 

توسعه:

مشارکت سیاسى:

جامعه  توسعه یافته ،درتلاش خواهدبودتا:

 وسائل شرکت همگانى رادرایجادوحفظ وتداوم قدرت ونظام به کارگرفته ونوع مداخلات مستقیم وبا واسطه مردم را به شکل واقعى( نه تصنعى وصورى) تدارک بیند.

جامعه توسعه یافته اوّلاً حکومت را منبعث ازراى مردم دانسته ثانیاً باافزایش اطلاعات مردم انهارا دردومرحله تصمیم سازى وتصمیم گیرى داراى حقّ نظر وراى مى دانند.

رفتاربامردم وراى دهندگان نبایدبه گونه اى باشد که اوّلاً انگیزه حضور انان کاهش یابدثانیاً انها ازنتایج انتخاب خودبه کلّى مایوس گردند!

ومداخله( ازطریق مکانیزم هاى قانونى )باعث ازمون وخطا وبالاخره رشد ووسواس درانتخاب هاى اتى خواهدگشت.

درجامعه توسعه یافته وزن راى وجودنداشته وهمگان دربرابرقانون حقیقتاً برابرندو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
************************************
 
 
پنجشنبه 1 تیر 96 :
 
 

توسعه :

روابط بین الملل:

روابط بین الملل، درتوسعه جایگاه تعریف شده اى دارد.

اساساً 'اصل ارتباط اعم ازفردى وخانوادگى ومحلّى وملّى ومنطقه اى وقارّه اى وجهانى ودینى وهرکدام درسطحى ازتوسعه اثرگذارند.

به عنوان نمونه' ایرانیان مسلمان وشیعه واسیایى بایستى ازروابط با کشورهاى اسلامى واهل کتاب تا روابط با همسایگان وهم اندیشان استقبال نمایندتا: بتوانند درصادرات وواردات وتعاملات علمى وفرهنگى واجراى پروژه هاى مشترک وبازارهاى مشترک استفاده هاى لازم راببرند.

طبیعى است که مقدّمات وتعهدات این نوع روابط درپیشرفت وبازارسازى اثرگذاراست 

به عنوان نمونه" گذشته ازابعادعلمى ومدیریتى ورعایت اخلاق نیز درپیشرفت وتوسعه تاثیرگذارخواهد

بود.

ازجمله رعایت آوفوا بالعقود ویا وفاى به عهد ویاایه لاتاکلواأموالکم بینکم بالباطل  یعنى نخوردن مال دیگرى به باطل  ومباحثى ازاین جنس عملاً کمترازپیشرفت علمى وصنعتى اثرگذارنمى باشند!

به عنوان مقام مسئول درصنعت ومعدن وتجارت ، تعاون ،کشاورزى ، کمیسیون اقتصادى ازاثار این نوع ازامور درعدم حفظ بازارها دراسیاى میانه وهمسایگان وجهان توّسط تجّاروبازرگانان بسیاررنج برده ودرانواع اتاق ها ازبازرگانى وصنعت وکشاورزى وتعاون واصناف ازان نالیده ویا درقوانین حمایتى مکرربدان ورود داشته ام.

چراکه کسب ویاحفظ بازار دلائلى دارد وازان جمله رعایت اخلاق براى پیشرفت وتوسعه درصدرانهاست.

 

 

توسعه:

قاعده لاضرر:

توسعه بدون درک واعتقاد والتزام به قاعده مشهورفقهى لاضررولاضرارتعریف نمى یابد؟

همه بایداوّلاً ضررفردى وجمعى . محلّى وملّى وجهانى را بشناسند.

ثانیاً براى دفع ورفع ان ضرراخلاقى . اقتصادى . سیاسى وبه دنبال چاره واندیشه باشند.

ثالثاًدرباب تقّدم دفع ضرر اجتماعى کوشاتروموثرتر وبه وقت وزمان عمل وعکس العمل 'داشته باشند.

رابعاً دراستنباط وتشخیص مساله' متکى به نظر علمى وقابل اجراء عملکردداشته باشند.

درقران ازدفع ضرر مادربه خاطر فرزند، زنان مطلقه ازطلاق ،اثاروصیّت درورثه ،شاهدازشهادتش ،تا همه ضررهاى اجتماعى وسیاسى ومدیریتى ووکیفیت مدیریت ورهایى ازان رهنمودوجوددارد.

ازاینرونفع وفائده ومصلحت یک رویکردعمومى است. وتقابل نفع وضرریک واقعیت همیشه تاریخ وادم اعلام واعلان مى گردد.

ضررارضى وسیاسى وانتخاباتى وشورایى ونیز درهمین گفتمان تعریف مى گردند.

حاکمیت صهیونیست ها وامپریالیست ها وازدیدگاه این قاعده دینى قابل ترجمان است.

نفى ضرر ضرورت داردوهمانندقاعده تسلیط ( الناس مسلطون على اموالهم )مورداحترام' ونیازمند رعایت است.

 

 

توسعه :

وحدت ؟؛

نقش وحدت دردنیاى اسلام ، وبین مستضعفان ومظلومان عالم، درقضایایى چون فلسطین وقدس مى تواندازجهات گوناگونى نشانه پیشرفت وتوسعه به شمارایدچراکه :

١ـ این وحدت علامت خطربراى تجاوز وتوسعه طلبى ارضى ومالى واقتصادى مى گردد

٢- دائره ارتباطات فکرى وسیاسى واقتصادى وتجارى  ورامدیریت مى نماید

٣ـ موجبات پختگى ورشدعلمى وفکرى رافراهم مى سازد

٤ـ رویکردهاى علمى وانسانى جانشین مفاسد اخلاقى وانسانى مى گردند

ودرهرحال ،راه اندازى انواع کمپین ها واتحادیه هاى سیاسى وعقیدتى ودرمقابل متجاوزان عامل توسعه مبتنى بر کارکرددردفاع وعکس العمل هاوسیاست هاى خردورزانه گشته وجوانان واندیشمندان را به انواع  چاره اندیشى ها واخواهدداشت

 

 

توسعه:

سنّت (گراوگریز)؟؛

شکل دهى به اینده، بدون داشتن نظروقضاوت نسبت به گذشته نامحتمل است. 

ایابایستى گذشته' یکسره نفى یا پذیرفته گردد؟

ایاتحولات واختراعات وابداعات وظیفه سرکوب گذشته را به عهده خواهندداشت؟! 

نتایج شرکت دراجلاس بیست ودوّم مراسم سالانه ى رونمایى ازبیست اثرخطّى قرانى ،علمى ،فرهنگى وهنرى در٢٦ رمضان ١٤٣٨برابربا٣١خرداد١٣٩٦ درمحل هتل استقلال باحضورکثیرى ازدانشمندان واساتیدمحترم وسخنانى که اساتید حاضر ازدکترمحقق واعوانى  واحمدى وداشتند بیانگران است که :

توسعه درتضادبا گذشته قابل طرح وتداوم نیست. 

توسعه ازسویى 'ادامه گذشته علمى واجرائى است. 

توسعه 'تکمیل واصلاح منطقى وقابل دفاع ازدیروزِ ملّت هاست. 

صنایع جدیدهمچون کامپیوتر،الکترونیک ، بیوونانوهاودرحقیقت بیانگرنوع ونحوه حفظ مواریث تاریخى وبه کارگیرى ان همه علم ونبوغ خواهدبود.

هردوره وزمانى نیازمندنودرامدها وجلوه هاى تسخیر هستى است. 

ازاینروبه قول دکترمحقق امکان پرورش دانشمندانى برخوردارازان جامعیت دشواراست! ( به قول ایشان با چندواحددرسى و…) نمى توان حافظ وسعدى وعطار وشیخ اشراق وملاصدرا ومولوى وخواجه نصیر وغزالى وداشت.

ولى با شناخت ان بزرگمردان اوّلاً ازخودباختگى  اجتناب وثانیاً عظمت وعلل توفیق انان هویدا وثالثاً تلاش درتداوم ان مجد وشکوه ممکن ومیّسر مى گردد

 

 

 

توسعه:

شبکه هاى اجتماعى:

حوادث درایران وجهان ازجهت زمان ومحلّ وقوع وپوشش خبرى ان گواه برنقش واثرگذارى  شبکه هاست.

درکشورخودما،دههاحادثه رخ داده راازجهت سطح پوشش مثلاباحادثه پلاسکو ویا انتخابات اخیر ومقایسه نمایید!

اثرات این رویکردوعملکردانچنان بودکه :

اوّلاً نقش صداوسیمارا کاهش داد

ثانیاً مسوولان را به عذرخواهى ویا اقدامات موردتقاضا واداشت!

ثالثاً نقش ومداخله افرادغیرحرفه اى وحرفه اى را افزایش داد!؟

درهرحال شبکه هاى اجتماعى راجانشین کثیرى ازروش ها ومجموعه هاى حرفه اى وهزینه سازگردانید.

ازاینروبایستى شبکه هافرصت بروز وظهوراندیشه ها وراهکارها وشفافیت وتحریک مدیران وروشنگرى مردمى گرددنه انکه ……!؟

 

 

 

 

توسعه:

علم وفناورى:

رشدوپیشرفت دردنیاى کنونى،بدون  دسترسى وبرنامه ریزى درحوزه علم وفناورى ناممکن است؟! 

اینکاربدون تامین مالى ، پرورش استعدادها وتمهیدزیرساخت ها عملى نمى گردد. 

رویکردبه شرکت هاى دانش بنیان مى تواند: اوّلاًدانشگاههاى مارا بازارمحورسازد

ثانیاًمعضل بیکارى را مدیریت نماید

ثالثاًبه کاهش محصولات وخدمات بیرونى بیانجامد

رابعاً باعث تکثر وتوسعه تحقیق وپژوهش درکشور مى گردد.

درهرکشورى تعدادواقعى پژوهشگر بیانگر اینده روبه کمال ان کشور محسوب مى گردد.

انتظارازبودجه عمومى نمى تواند؛ منطقى وپاسخگو باشد 

ازاینروبایستى بخش هاى غیردولتى را درمسیر رقابتى وغیرانحصارى قراردادتا :

براى حفظ مشترى وفروش محصول مداوماًبه نواورى وتحقیق وتوسعه رویکردیابند.

متاسفانه !درشرکت هاى روبه تزاید دولتى وکثرت شرکت هاى خصوصى وتعاونى چنین موجى وجودندارد!؟

ازاینروبایستى اوّلاً وابستگى به بودجه عمومى ونفت کاهش یابد.

ثانیاواردات وصادرات هدفمندودراستاى نواورى مدیریت شود.

ثالثاًهرنوع انحصاروتضمین منتهى به کاهش پژوهش وتحقیقات مخالف اینده گرایى شمرده گردد.

تعدادپژوهشگران به جمعیت کلّ یا به نسبت فعالین ویادانش اموختگان ملاک خوبى براى سنجش وقضاوت نسبت به اینده تلّقى مى گرددکه هم الان ظاهراً رتبه منطقه اى کشور( درصورت صحّت امارى و…)نامطلوب گزارش نمى گردد(مثلاً٣٦٠نفربه نسبت میلیون نفر)که قابل خدشه لااقل ازنظر واقعیت عملى ویا نوع ونحوه امارگیرى وگزارش دهى خواهدبود.

 

 

**********************************

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
شنبه 27 خرداد 96 :
 
 
 
توسعه:

تکثرنخبگان؟!

درجامعه توسعه یافته تعداد' واثرگذارى جوامع نخبگان' باتفاوت هاى زیادى به نسبت گذشته روبرو مى شود.

بعضى ازگروه هاى نخبه پیشین کنارزده مى شوند.

گروهى تنزل جایگاه مى دهند.

نودرامدهاونوکیسه ها هم دنبال جایگاه هستند.

بزرگان اقوام .بزرگان ادارى ولشکرى ،بزرگان سیاسى، جوامع علمى ورزشى فرهنگى و…………

مالکین ،روحانیون ، تکنوکراتها ومهندسین وپزشکان وصنوف وکارافرینان و……………

تنازع وتبادل و… جابجایى ها وتفاوت وزن واثرگذارى هاوبه اصطلاح جابجایى قدرت .
 
 
 
 
اقتصادمقاومتى :

مالیات ها:

کاربزرگ مجلس نهم دراصلاح موادى ازمالیات هاى مستقیم ان بودکه اوّلا تمام نهادها وبنیادها واستان ها وقرارگاه را مشمول مالیات عنوان نمود،ازاینروهمه بایددفاترمالیاتی داشته باشند.

توضیح انکه حتّى انکه بانرخ صفر باشدازجهات گزارش وکنترل ونقش دراقتصادبایستى ازشفافیت فعالیت برخوردارباشند.

ثانیاً براى همه وضع مالیات نمود.

البته' شوراى نگهبان زیرمجموعه هاى رهبرى را همواره پس ازاذن ازایشان تعیین تکلیف مى نماید.

درمورد آستان رضوى هم به همین رویه عمل شد ونظر رهبرى برتداوم رفتارحسب نظرامام ره درمورد آستان قدس گردید.

ازاینرودرباب حوزه قانونگذارى مطابق قانون ارائه پیشنهادگردید.

درمورد صنعت هم درقانون رفع موانع تولید که بنده هم عضوکارگروه ارائه مصوبه پیشنهادى سیزده نفره بودیم دردهها جلسه پیشنهاداتی دادیم که الحمدلله مصوب مجلس شد ومتناسباً قابل بحث خواهدبود.
 

 

 

اقتصادمقاومتى:

مالیات :

درموردامورتخصصى نبایدحدس وظنّ جانشین امار وارقام گردد

درموردمالیات بایدبه این عناوین توّجه داشت تا مثل امورعادى ومعمولى قضاوت نگردد

دربودجه عمومى کشوراوّلاً چندبند داریم

بنداوّل مالیات اشخاص حقوقى

بنددوّم مالیات بردرامدها

بندسوّم مالیات برثروت

بندچهارم مالیات برواردات

بندپنجم مالیات برکالاهاوخدمات

بنداوّل یعنى درامدهاى مالیات اشخاص حقوقى :

مالیات على الحساب اشخاص حقوقى دولتى ـ وصول ماهانه یک دوازدهم

مالیات عملکردشرکت هاى دولتى

مالیات نهادهاوبنیادهاى انقلاب اسلامى

مالیات اشخاص حقوقى غیردولتى

بنددومّ:

مالیات حقوق کارکنان بخش عمومى

مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصى

مالیات مشاغل

مالیات مستغلات

مالیات متفرقه درامد

معافیت مالیاتى ( جمعى خرجى )

بندسوّم:

مالیات برارث

مالیات هاى اتّفاقى

مالیات نقل وانتقال سرقفلى

مالیات نقل وانتقال سهام

مالیات نقل وانتقالات املاک حقّ تمبر

حقّ تمبر اوراق بهادار

بندچهارم:

حقوق ورودى سایر کالاها

حقوق ورودى خودرو

حقوق ورودى دستگاه هاى اجرایى

نیم درصدعوارض بروراردات

ثبت معافیت هاوتخفیفات گمرکى به نرخ صفر

حقوق ورودى موضوع ماده ٢قانون مدیریت حمل ونقل

استردادحقوق ورودى کالاهاى وارداتى بندب ت٧

بندپنجم:

مالیات برفروش فراورده هاى نفتى٢٠/بنزین

دودرصدسایر کالاها

عوارض خروج مسافرازمرزها

مالیات تبصره ٢تجمیع عوارض ارزش افزوده

مالیات برفروش سیگار

مالیات نقل وانتقال اتومبیل

مالیات شماره گذارى خودرو

مالیات برارزش  افزوده

یک درصدمالیات ارزش افزوده

باچنین اطلاعاتى باید درموردمالیات قضاوت داشت

البته میزان دریافتى ها نیز متناسباً قابل توضیح مى باشد

 

 

اقتصادمقاومتى:

نهادهای عمومى غیردولتى؛

درزمان مناظره ها مطالب جسته وگریخته اى ازنهادهاى عمومى غیردولتى ازجمله شهردارى ها ، صندوق هاى بازنشستگى ، بنیادها. قرارگاه هاى سازندگى .نهادهاى انقلاب اسلامى ، استان هاى فدس ونهادها وموسسات خیریه ، وسایرنهادهاى عمومى غیردولتى موضوع ماده (٥) قانون محاسبات عمومى  ومالیات گریزى انان گردید

البته اهداف تشکیل انان یا خدمات مورد انتظار اوّلیه انان به گونه اى بود که لزوم اخذ مالیات ازانان به جهات کمک غیر مسقیم به دولت ها پیش بینى نگردیده بود

ولى چون فعالیت هاى خودرا توسعه دادند لزوماً موضوع اخذ مالیات ازانها ایجادگردیدکه نقش انان دربازارهاى گوناگون شناسایى واقدام شود

به همین دلیل درقانون مصوب مجلس نهم این اثرگذارى درمالیات هاى مستقیم پى جوئی وموردتصویب قرارگرفت

 

 

 

 

اقتصادمقاومتى :

قاچاق کالا؛

درباب مبارزه با قاچاق کالا اوّلین اقدام عملى طرح تحقیق وتفحصى بودکه بنده وتنى چندازهمکاران شمالى ما درمجلس ششم به بهانه مبارزه با واردات قاچاق چاى دادیم ودرکمیسیون اقتصادى که بنده هم عضو ورئیس یکى ازدوکمیته اصلى کمیسیون دران زمان (کمیته سیاست هاى تجارى)ان بودم ودرطّى نزدیک به دوسال متمرکز برواردات بى رویه وقاچاق بودودرروز هاى پایانى درصحن علنى قرائت وبه قوّه قضائیه ارجاع گشت 

قانون تشدیدمبارزه با قاچاق هم درمجلس هشتم موردبررسى قرارگرفت ولى شوراى محترم نگهبان به علّت اعتراض قوّه قضائیه انرا منوط به بررسى نظرات ان قوّه نمودکه طبیعتاً به مجلس هشتم وصال نداد ودرمجلس نهم مجدداًازابتدا موردبررسى وتصویب قرارگرفت وبا این فرایندعملاً امکان رصد مالیاتى وازقاچاق کالا وارزمیّسر گردید

 

 

 

اقتصادمقاومتى:

موسسات پولى ؛

درموردموسسات پولى وبانکى نیز بانک مرکزى ادعاداشت که وزارت تعاون امکان دادن مجوزداشته باشد ویاموارددیگر که دراستفساریه اى که درکمیسیون اقتصادى باپیشنهادماهمراه گشت عملاً این فرصت فراهم گشت تا بانک مرکزى دردوعرصه اعطاى مجوز ونظارت تمام این موسسات را ازجهات تهدیدمنابع مردمى وخروج ازقوانین پولى وبانکى ومالى واعتبارى تحت نظارت دراورد والبته فرایندبررسى ونظارت ومداخلات رانمى توان نادیده گرفت

ولى درهرحال با بعضى رفتارهاى ناهماهنگ با بانک مرکزى ازجانب قوا روبروئیم که موجب تشدیدنگرانى مردم به جهت نحوه موسسه دارى پیش ازتصویب استفساریه پدیدارگردیده بود

 وازانجا که قانون پولى وبانکى به سال ٥١ برمى گشت قانون جدیدبانکدارى را درطى ماه ها درکمیسیون وصحن بررسى داشتیم که به عمرمجلس نهم نرسید وهمان طرح درماه پیش با حضور بنده درمشهد مورد بررسى قرارگرفت که عنقریب با همکارى دولت درصحن علنى بررسى وتصویب گردد

 

 

 

اقتصادمقاومتى ؛

مالیات گریزى ؛

درموردندادن مالیات اشخاص حقیقى وحقوقى چندگریزگاه مدیریت شده ومى شودکه اوّلین ان قانون تشدیدمبارزه باقاچاق کالا وارزبودکه درمجلس نهم طىّ دهها جلسه کارشناسى درکمیسیون اقتصادى با حضورنمایندگان دوقوّه مجریه وقضائیه ودستگاههاى نظارتى به تصویب رساندیم که کاهش ده تا پانزده میلیارددلارى قاچاق عملاً منتهى به مدیریت واردات وپرداخت مالیات وحقوق ورودى وسودگمرکى وحمایت ازتولید واشتغال گردید

عنوان دوّم شمولیت قانون برهمه ستادها ونهادها وبودکه انرا دراصلاح موادى ازمالیات هاى مستقیم طىّ دهها جلسه کارشناسى باحضور نمایندگان دولت درکمیسیون اقتصادى به تصویب گذراندیم وطبیعتاً درکاهش مالیات گریزى وحفظ فضاى رقابتى شرکت هاى خصوصى وموثر واقع گردید

 

 

اقتصادمقاومتى:

مالیات ؟

مالیات گریزى ازجمله مباحث موردبحث مجامع گوناگون اجرایى وتقنینى ورسانه هاست 

اوّلین نکته ان است که دلیل افزایش سهم مالیات درهرسال به نسبت سال پیش کاهش مالیات گریزى است 

به تعبیر دیگر کاهش سهم نفت وافزایش مالیات دربودجه عمومى به معناى شناخت گریزگاه هاى این فراربوده وهست

همه دولت ها ومجالس درباب فرارازسویى وتامین منابع عمومى بودجه ازمحل مالیات اقدام داشته ودارند

میانگین نسبت مالیات به هزینه هاى جارى ومنابع عمومى دولتاز١٣٩٠تا٩٣ به طورمتوسط ٤٣/٨و٣٥/١ درسدبوده است ودر٩٤به نسبت ٥٠/٦و٣٧/٤ درصدبوده است 

مجموع درامدمالیاتى ٩٤ (٨٨٤ هزارمیلیاردریال وطى برنامه چهارم وپنجم وصولى ازمالیات مستقیم ٦٢/ وغیرمستقیم ٣٨/ که متوسط رشد هم درهرسال برنامه پنجم ٢٥/ ومتوسط رشد سالیانه مستقیم ١٨/ وغیر مستقیم ٣٦/بوده واز٩٠ تا٩٣ به طورمتوسط مالیات اشخاص حقوقى ٣٩/ مالیات اشخاص حقیقى ١٤/٦مالیات برثروت ٤/مالیات کالاها وخدمات ٢٣/٨ مالیات برواردات ١٩/مالیات کالاها وخدمات ٢٢/٨ ازکل مالیات ها بوده اند

 

 

امام على ع؛
الف/١٠٩٣٢ روایت درکتاب غررالحکم ودررالکلم 
ب/٢٤١ خطبه و٧٩ نامه وعهدنامه و٤٨٠ عبارت کوتاه وقصاردرنهج البلاغه 
بیانگر دارایى علمى ان حضرت که با همه احادیث دیگرمى تواند راهنماى همه درتشخیص کمال علمى ان حضرت باشد
 خصوصیات بارزاخلاقى ان حضرت ازنصیحت ،وفا،گذشت ، روش هاى پسندیده ،عدالت، نفى تملق و٠٠٠٠٠ 
عالم به کتاب وسنّت ،شارح وواضح علوم نحو وفقه وعرفان وتفسیر ،فصاحت وبلاغت ،زاهدویاورمظلومان ،برى ازهرظلم 

 

 

امام على ع؛
١- رابطه شناخت ان حضرت با شناخت خداوند ورسالت وامامت واهداف خلقت 
٢-اهمّیت این شناخت ازجهات تربیتى ،مدیریتى ، سیاسى ، فرهنگى و....
٣-درک جایگاه وشخصیت ان امام دردوران کنونى وجاهلیت مدرن 
٤-ارامش وامّید به زندگى درپرتو شناخت خوبان واخیار وابراروسابقون و...
٥- نقش شناخت ان حضرت درارتباط با سایر ائمه وفرزندانش 
٦-بسته مطالعاتى پیرامون زندگى وسخصیت ان بزرگ ازسنّى وشیعه ومسیحى و٠٠٠٠
٧- اعتراف دوست ودشمن درباب جایگاه معنوى وانسانى وفرازمینى اش 
٨- نقش شخصیت ان بزرگوار درپیدایش علوم اسلامى ازاخلاق وعرفان وسیاست و٠٠٠٠٠٠
٩- نقش تاسئ وپیروى ازان حضرت درایجادوحفظ وحدت مسلمین 
١٠- کوشش وکشش هاى ناشى ازتلاشگرى ایشان درپرده بردارى ازمعانى عمیق وژرف قرانى 
١١- نقش افراطیون درمعرّفى نارساى ازان وجودذی قیمت 
١٢- دشمنى سه گانه ناکثین ،قاسطین ومارقین با ان طلایه دار ایمان وعدالت 
١٣- تفاوت محبّین با شیعیان ان حضرت  
١٤- نقش على ع درایات السابقون ، قرائت سوره برائت ،حفاظت درقضیه غارثور، ایه انگشتر، حدیث غدیر، حدیث منزلت ، داستان مباهله ، ایه تطهیر ،حدیث کساء ،ایات وفا ونذر ،داستان ذوالفقار،داستان خیبر،ایات دهر ،کشتن عمروبن عبدود، دعوت جنّیان به اسلام ، اصلاب وارحام مطهره وشامخه، داستان تزویج با فاطمه ع،پدراقاى جوانان بهشت ،اوّل مومن ، اوّل مجاهد وعالم وتداوم نسل نبّى ص ، برادرجعفرطیّار، ضامن دیون پیامبرص درموسم حجّ، هم طعامى با نبّى ص درقصّه تناول پرنده ، تغسیل نبى ص ، حکم به قاضى ترین توّسط نبّى ، خویشاوندى نبّى ص ، معامله با جبرئیل جهت میهمانى پیامبرص ،براندازنده بت هاى کعبه ،معّرفى به نام پرچمدارپیامبرص ،درخانه اش برخلاف دیگران به مسجد بازماند،داستان صدقات ونجوا جهت رازشنوى ازپیامبرص و٠٠٠٠٠٠

 

 

 

توسعه -٢-؛
الف/مرکزسالارى! درتضاداشکاربا توسعه درایران است؟ 
کاملاً محسوس وملموس است که :
تفاوت دراقلیم واقوام وجوددارد.
بهینه سازى وتسریع وتسهیل امور، نیازمند اختیارات مدیران امین استان ها وشهرستانهاست.
ب/ ترکیب دولت باید به هرشکل ازسى ویک استان ریشه برگیرد.
کابینه ازوزیرتاروساى سازمان ها، بایستى داراى رجالى ازهمه استانهاباشند تا ؛
١- ارتباط واعتماد مردم استانها واقوام ومذاهب تقویت گردد،
٢- اصل ارتباط وانتقال تسریع وتسهیل گردد.
ج/نظارت بایستى همه جانبه تر گردد
چراکه ؛
١-اکتفاء به وجوهى ازان کارسازنیست 
٢- ازهمه علوم وفنون بهره نگرفتن، پاسخگو نخواهدبود
د/ دولت نبایستى محدود به قوّه مجریه گردد.
١- واقعاً نقش آستان هاونهادهاوستادها وقرارگاه ها و٠٠٠ دراقتصاد کشور اثرگذاربوده وخواهدبود 
٢- ازجهت رقابت پذیرى، نمى توان این نقش راموردانکارقرارداد
٣- درامدهاوگردش سرمایه ومالیات وحاکمیت قانون  ازطریق همه جانبگى ،مدیریت مى گردد
ه/ رابطه انتخابات وتوسعه بایستى مدنظرباشد زیرا؛
١- نوع انتخاب درمجلس وشورا وخبرگان وریاست جمهورى ارتباط تنگاتنگى باتوسعه داشته ودارد
٢- انتخاب افراد ضعیف موحبات اخلال درتوسعه مى گردد
٣- نقش خرید اراء درفروش توسعه وخرید منافع شخصى وحزبى قابل انکار نیست 
٤-روى کار امدن افراد ضعیف موجبات دلزدگى وکناره گیرى افرادموّجه را سبب مى گردد
چه کسى مى تواندمنکر نقش نماینده ها وکاندیداهاى ضعیف وفاقد علم وتجربه واثر گذارى درمجالس وشوراها گردد؟!
وقتى با پول ودروغ ووعده وکارتخریبى روى کارایند! وبا همان شیوه  سعى درحفظ خودنمایند ! حتماً موجبات پریشى ها ونگرانى ها وکناره گیرى ها و٠٠٠ مى گردند
انتخابات درایران بایستى باتغییرات اساسى روبروگرددبراى انکه ؛
اوّلاًتنها سپردن انتخابات اتى به شوراى نگهبان ازطریق اصراردرمجلس وتصمیم مجمع تشخیص مصلحت چاره سازنیست 
ثانیابایستى کلّ نظامات انتخابات تغییر یابدواین امر ؛
ازصندوق ومعتمدین وناظرین ونحوه راى الکترونیکى واینترنتى وتبلیغات ان باید باتجربه چهل ساله ما وچندصد ساله دنیا تغییر وشمول یابند
مثلاً درتبلیغات چه اشکالى داردباکمک تلویزیون خصوصى وپرداخت هزینه خودکاندیداهانوع تبلیغات کاغذى وپوسترى برچیده شود
ثانیااکتفا واستناد به مدرک دانشگاهى وحوزوى جاى خودرا به طىّ مدارج علم وعمل ومدیریت وسوابق مرتبط ودهها ویژگى دیگر دهد
ثالثاخودکاندیدى! باتعرفه رجال وجوامع بهبودیابد
نوع ونحوه انتخابات درخطر ده پدیده منفى قرار گرفته است ازان جمله :
١- فقدان کارایى متناسب با جایگاه
٢- نقش شوم خرید اراء
٣- دخالت ادارات ونهادهاى حکومتى  
٤- عدم استقبال ازانتخابات توسّط افرادموجه وصاحب حیثیت 
٥-فقدان شفافیت حداکثرى
٦- امکان انواع تردیدازجهات شمارش وکنترل ودخالت ها
٧- امکان راى اورى افرادفریبکار ودغل درپرتو جوّسازى هاى دروغین 
٨- مداخله درحذف افراد باعناوین خط قرمز ماهستند و٠٠٠ بدون سازوکارهاى قانونى 
٩- غلبه بخشى کارکردروانى واحساسى وجلوه گرى به اصطلاح قومى بدون شایستگى هاى لازم 
١٠- کمک گرفتن ازفضاهاى اجنبى وخارجى و٠٠٠ به صورت اشکار وپنهان 

 

 

 

ابوذرندیمى :
توسعه٣؛
صنعت؛
بدون صنعت نمى توان به توسعه دلخوش داشت 
١-صنعت یعنى افزایش اشتغال، تولید ، صادرات 
٢- باصنعت امکان به کارگیرى فارغ التحصیلان دانشگاهها افزایش مى یابدوازمهاجرت ناخواسته انان جلوگیرى مى گردد
٣- به این وسیله ازدیگرتولیدات چون کشاورزى به جهت ارتقاء وحفظ وصیانت و٠٠٠ حمایت اساسى گردد
٤- کاهش وابستگى به خدمات بیگانه  درتولید واستخراج وفراورى محصولات  معدنى وصنعتى صورت مى پذیرد
٥-موجبات پرهیز ازخام فروشى فراهم مى گردد
 
تبریک : 
انتظارهمه منتخبین امسال' وسال هاى قبل این بوده وهست که ؛
ازجانب همه مردم ومخصوصاً خادمانى چون ما ،خدمت شان عرض تبریک به مناسبت اعتماد مردمى باشد
اما بایدتوّجه داشت که ؛
اوّلا با تحریک وتشویق به حضور درانتخابات توسط امثال ما این زمینه سازى صورت پذیرفته است 
ثانیاً مراحل اعلان راى تا تائیدات وظایف دیگرى را ضرورى مى سازد
ثالثاً میزان جمعیت منتخبین ازشهرها وروستاها الحمدلله بسیار است 
رابعاًدرملاقات هاى حضورى این مهم تدبیر مى گردد
خامساً باتوّجه به توامانى دونوع انتخابات دل مشغولى هابسیاراست 
دیگرانکه ازجهات رویه واحدازگذشته وحال ، ویا منتخبین ودیگر دوستانى که حائز اکثریت نشده اند، بایدراهى تعریف شده داشت. 
ونکات بسیاردیگرى که به وقت گفته اید.
وبه همه حائزان تبریک گفته وبه همه انان که واجد اراء موردنظر نشده اند، خسته نباشید 'عرض مى گردد
( بخشى ازقصّه نیز به تاخیرات سایت باعلل کارى وپشتیبانى و٠٠٠ ارجاع مى گردد)

 

 

 

توسعه -١-؛
١-ویژگى ها وخصوصیات؛
٢-بایدها ونبایدها؟
٣-مدیریت ؟
٤-جهان سوّم ؟!
٥-توسعه متوازن ونامتوازن ؟
٦-توسعه بخشى یا فرابخشى ؟
الف/رواج توسعه خواهى وتوسعه طلبى .
ب/براوردارمانها ورفع نیازها با عناوین توسعه ورقابت .
ج/گذرازعقب ماندگى ورویاى توسعه !
د/ایا توسعه موردنظرشان باعث رفع همه کمبودها ودسترسى به همه ارمان واهداف وحذف پریشى هاى اقتصادى واجتماعى وسیاسى وفرهنگى و٠٠٠ مى گردد؟!
ه/ایا فاصله موردنظرشان با دیگر جوامع الگوپُرگشته وبه داشته هاى توصیفى وترسیمى دست مى یابند؟
و/اصل واپس ماندگى انها متمرکز برچه امورى است ؟
ز/ایامدل ویژه اى که تردیدناپذیر باشدرا دردست دارند؟
ح/درشناخت فرصت ها وتهدیدها ومنابع وامکانات وپتانسیل ها ازرشدیافتگى لازم برخورداربوده ویا تداوم واستقامت مورد نیازرا واجد وبرخوردارند؟
ط/ایا عوامل مزاحم وناهماهنگى را مدیریت مى نمایند؟
ی/ایا باحفظ گذشته قصد توسعه داشته ویا بااصلاح ان سنّت ها؟
ک/ایا تلاش لازم جهت فرهنگ سازى توسعه را داشته وبران اصرار مى ورزند؟
ل/ایا مى توان توسعه را بخشى تعریف نمود وکلان انرا موردرصد قرارنداد؟!
م/استفاده ازعلوم وفناورى را چگونه با چنین هدفى درج دراقدامات مى نمایند؟
ن/اساس مطلوبیت ونقطه پایانى انرا با چه نگاه وافقى درنظر مى گیرند؟
س/تعامل وتعادل فیمابین معنویت ومادّیت را با چه مکانیزمى مدیریت مى نمایند؟
ع/نوسازى درنزد انان با تلفیق ویا ناسازگارى فیمابین مدرنیزاسیون وسنّت وصنعت روبروست ؟
ف/محورهاى بخشى وفرابخشى که درتوسعه انرا محور مى نمایند چگونه است ؟
ص/موضوعاتى چون جمعیت ومهارت واموزش را با چه نگاه وبرنامه اى روبرو مى سازند؟
ق/واردات تکنولوژى وبستگى هاى ناگزیر خارجى دراین حوزه چه نوع اداره اى خواهد داشت ؟
ر/رویکردهاى سابقه مندمردمان ومسئولان درامور ومسائل چگونه برگردان مى یابد؟
ش/شاخص ها ازنوع رشد اقتصادى وسیاسى وفرهنگى واجتماعى رابا چه دیدونگاهى ترجمان دارند؟
ت/وابستگى به درامدهاى فسیلى ورانتى وبدون کارکرد مستقیم را چگونه ازذهن وزندگى برمى چینند؟
ث/براى بهبوددرامد سرانه ومعیشت ومحیط زیست و٠٠٠٠ چه تدبیرى صورت مى پذیرد؟
پاسخ به همین پرسش هابایستى دردستور کار چنین جوامع ومدیرانى قرارگیرد
البته نمى توان سختى وصعوبت اجراى اهداف توسعه اى را در تقابل دین ودنیا وسازمان هاى رسمى وغیر رسمى ازنظر دورداشت
ویا نمى توان با توّجه به سرعت رشد وفناورى ها ونظام اطلاعاتى به تفاوت هاى بین خواسته وامکان بى عنایت بود
هرزمان بخش عمده اى ازمردم ومسئولان پذیراى پاسخ به چنین پرسش هایى باشند ،در ان صورت احتمال وقوع افزایش مى یابد
امّا وقتى که توافق صورت نپذیرد ویا با تغییرات مداوم وروزمره روبرو باشیم
ویا بخشى ازحاکمیت انرا برنتابند
ونیز مردم انرا ناسازگار با منافع خویش بیابند
دران صورت توسعه طلبى بزکى بیش نبوده ! وامکان تحقق ان منتفى مى گردد
اگر اغتنام فرصت نگرددوازفرصت ها حداکثر استفاده به عمل نیاید درچنین شرایطى درک وتوسّل به ان ناممکن مى گردد
کسانى چون الکس انگلس باشش عنصر زمینه ،اموزش ، اینده گرایى ،تکنولوژى گرایى وبرابرى مردم انرا تعلیل وتحلیل نموده اند
باید درنظر داشت که :
١-تفاوت تحلیلى وتعلیلى بین جوامع علمى به تناسب هرنوعى ازعلم وعلوم را نیز نمى توان ازنظر دورداشت که به تناسب نوع ماموریت وفراخناى علوم متفاوت مى گردند
٢-نقش خصائص وخصلت هاواموزش هاى اخلاقى افراد ومدیران ومردم نیز به اندازه کافى برچنین رویکردى تاثیر خواهدداشت
٣-مهارت پذیرى( همه جانبه ) ازلوازم اصلى وقطعى این هدف به شمار امده ونقش به سزائى درتامین وتحقق ارمانهاى توسعه خواهددلشت
٤-علوم ارتباطى وتوسعه ارتباطات مخصوصاً دردنیاى کنونى جهت دسترسى به این مقاصد بسیار با اهمّیت مى باشد
٥-کمّى کردن وپاسخ پذیر شدن وشفافیت نیز سهم به سزایى درتوسعه دارد
٦-توازن وجامعیت درابعاد توسعه را نمى توان نادیده گرفت
٧-نقش تحقیق وتوسعه ونواورى ودسترسى هاى جهانى وبازارهاى صادراتى وتبادل فرهنگى وسرمایه انسانى نیز هرکدام تاثیرى داشته وبایستى براى انها ویژگى قائل گشت
٨-شهرى وروستایى ،تولید یا مصرف گرایى  وحاشیه نشینى نیز اثرگذارخواهد بود
٩-امارهاى روبه تزاید درمطالعه کتب ویا دسترسى هاى مخابراتى ،تعدد انتخابات ، سلامت وبهداشت ،احزاب وتشکل ها ،جوامع مدنى وانجمن ها هرکدام میزانى ازتاثیر را به همراه خواهند داشت
١٠-افزایش درطبقات متوسط وکاهش طبقات فقیر مددکار چنین رویکردى مى باشد
١١-پرهیز وجلوگیرى ازفرارمغز وسرمایه ازجهت حفظ سرمایه وثروت وگردش نخبگان نیز بایستى برنامه هاى عملى واقدامات تاثیر گذارداشت
١٢-بزرگترین پیکاردرشرایطى صورت مى پذیرد که در ان زمان ومکان ،
 اراده تغییر ارزش ها درمیان باشد وباعث تضادها ودرگیرى هاى ناخواسته وخواسته مى گردد
١٤-مداخلات نظامیان درسیاست قطعاً اسیب پذیرى هاى کشورى را سبب مى گردد
١٥-رضایت به وضع موجود وتن دادن به شرایط موجد کم کارى وتوجیه وضع وبالنتیجه کم کارى ویا مقاومت درقبال تغییرات مى گردد
پاسخ به این پرسش که :
ایا صِرف مصرف محصولات ویااستفاده ازتکنولوژى دیگران مى تواند تعریفى ازتوسعه  داشته باشد!
انها درتغییر وتوسعه جایگاه مهّمى داشته ونبایدباتعریف دیگرى و برداشتى متفاوت به اسارت واردات درامدواصل مصرف را توسعه یافتگى دانست
پرسش دیگر رادرحوزه زیرساخت ها و٠٠٠ قابل طرح مى دانیم که :
ایا انها خودنشان توسعه هستند یا عامل وسبب ووسیله توسعه به شمار مى ایند
اگر معناى انرا زیرساخت تعریف کنیم ، درحقیقت انرا نشانه حرکت وپیشرفت ودلیل رویکرد به توسعه خواهیم یافت
راه وریل ومدرسه ودانشگاه و٠٠٠ مارا به ارمانها فراترى رهنمون مى کنند که به دنبال ان هستیم
پرسش سوّم ان است که ؛
اگر تولیدات ما همچنان سنّتى باشد وازنظر میزان ونوع ونحوه وکمّیت وکیفیت با تغییرى روبرو نباشیم!
 چگونه مى توان ادّعاى توسعه یافتگى داشت!؟
کشورى که خام فروشى مى نماید را مى توان توسعه یافته پنداشت؟!
وقتى درامد واشتغال اصلى به بیگانه رسانده شود !سخن ازتوسعه موّجه به نظر نمى رسد
فقدان بهره ورى وعدم استفاده ازحداکثرى ها خوددلیل محکمى است بررشدنیافتگى !؟
کمبودهاى اساسى درنگهداشت وبازیافت ونگهدارى وصنایع تبدیلى نیز با همین قضاوت روبرومى گردد
شکل شهرها وبافت ان ها ونوع استفاده ازتکنولوژى وبهره ورى وکاهش هزینه ها وهوشمندى ودلایل  وعملکردمرتبط نیز نشانه هاى ماندگى ورشد تعریف مى گردند
هجوم به شهرها توسط روستانشینان بیانگر دونقیصه اقتصادى واجتماعى است ودرجاى خودبهانه توجیه دسترسى ها وارزانى ویا دستیبابى به کار وشغل ورفاه مى باشد که ؛
حکایتگر نوع ونحوه توزیع نابسامان وغیر عادلانه امکانات ورفاه وضعف در هارمونى وچینش وتوزیع وتوسعه مى باشد!؟
اگربراى روستائیان ازنظر زیرساخت ها چون اب وراه وگاز وبرق ومدرسه وکارخانه وفضاى ورزشى وبهداشتى واقتصادکشاورزى و٠٠٠ تدبیر گردداوّلاً موجبات رونق اقتصاد وکاهش بیکارى وواردات و٠٠٠ فراهم مى گرددوثانیاً باعث پرهیز ازحاشیه نشینى وهجوم به شهرها وپدیدارسازى نقصان هاى زندگى براى شهرنشینان ازخدمات تا ٠٠٠مى گردد
امروزه 'همرنگ شدن با بعضى ازملل پیشرفته درامور فرهنگى ازخانواده تا روابط جنسى و٠٠٠ رانشانه توسعه به شمار مى اورند!؟
این درحالى است که ؛
مى توان اثبات نمود که تفاوت شایانى فیمابین مثلاً پیشرفت صنعتى بافرهنگى وجوددارد
امورارزشى وانسانى واخلاقى واجتماعى وخانوادگى را نبایستى دررده دیگر امور قرار داد.
گسست روابط خانوادگى را نباید توسعه پنداشت.
ترک وظائف انسانى واخلاقى وبسنده سازى واگذارى ان به دولت وانجمن ها ویا انجام موردى ان توسّط افراد اتّفاقاً نشانه عقب ماندگى است.
ازاینرو نبایستى 'فریب تجمیع وتقلید عمومى نسبت به دیگران را داشت.
تفاوت بین بخش هاى اقتصادى وصنعتى و٠٠٠ با امور خانوادگى و٠٠٠ کاملاً محسوس است
سطح سواد نیز تنها وقتى عامل توسعه خواهد بود که اوّلا عینا به مصرف اجرائى برسد
ثانیاً ازنظر عمق دانشى قابل کاربرد باشد
وازان مهم تر نبایستى نافى انواع سوادها ویا عمق دانش ها وبلکه بالاتر بصیرت وتعمیق وعقل گردید.
فردگرایى وجمع گرایى نیز درحوزه توسعه نیازمندنگاه وپاسخ عملى است.
ایا توسعه باید به کناره گیرى وانزواى زندگى ( بجز حوزه اشتغال) بیانجامد؟!
ایا هنر توسعه کناره گیرى ازاجتماع وامور اجتماعى وفردى شدن همه امور به جزء حوزه شغلى مى باشد؟!
پاسخ به چنین سئوالاتى نیز قطعاً به مشابه سازى با دیگران نیست که انرا نشانه پس رفتگى مى دانیم وبرگشت به جوامع غارنشین و٠٠٠٠٠
ترک وظایف زناشویى وفرزنددارى وتوسعه روابط عاطفى نیز درهمین نگاه تحلیل مى گردد.
این رفتارکه مافرزندان یا پدران ومادران سالمند وبازنشسته را درخانواده حفظ ننمائیم ! وانانرا به مراکز خاص نگهدارى واگذار نمایئم !؟نیز بیان عقب ماندگى است!
تبدیل پدران ومادران وهمسران به ماشین هاى خلق درامدرانیز هرگز نماى رشد وتوسعه  نمى دانیم.
توسعه انواع بیمه ها را ضرورى مى دانیم
ولى انرا بهانه واسپارى هاى غیر عاطفى وغیر انسانى نمى سازیم.
حفظ روابط درون خانوادگى واحترام وکرامت را ضرورى دانسته وهرنوع تقلیل نقش وواگذارى رابه عقل واخلاق وتفاهمات درون خانگى مبتنى برادیان واخلاقیات ویا سنّت هاى رایج قابل دفاع مى دانیم.
برابرى جنسى را به مفهوم درست تعریف مى کنیم وازان بوى وادادگى طرفین ویا خروج ازدائره اخلاق تعریف نخواهیم داشت.
استقلال مالى زنان ودختران را ضرور ولى به عنوان نقش متمم وتکمیلى محسوب داشته وهیچگاه انرا وسیله جدایى وتفریق ومفارقت نمى دانیم.
حفظ موقعیت جایگاه وزنان را براساس نگاه الهى تعریف نموده وهرگز نگاه عقب مانده ابزار جنسى و٠٠٠ به شمار نمى اوریم
ولى قطعا این رویکرد با درک تفاوت هاى طبیعى صورت پذیرفته وزن ومردرا ازنظر وظائف وکارکرد متناسب با داشته هاى فیزئولوژیک با کارکرد مشابه روبرو نمى سازیم.
سوادوثروت را وسیله تفاخر ویاتحقیر دیگران وکارکردهاى مسرفانه ومبذّرانه ندانسته ورواج چنین پدیدارهایى را عین جاهلیت وعقب ماندگى به شمار مى اوریم.
تجربه را علم عملى دانسته وجاى درک ومدرک را تغییر نمى دهیم وبراى مجرّبین شأن علمى قائل مى شویم.
احترام به بزرگان ومفاخر وپدران ومادران و٠٠٠ را به دلیل علم وعمل ، درک ومدرک ، دانش ویا تجربه ضرورى مى دانیم وتحت عناوین هضم دربیگانه !گرفتار بى احترامى وبى هویتى نمى گردیم.
وظیفه پدران ومادران را تامین معاش وتوزیع عاطفه چون خود مى دانیم وهرگز به صورت یکطرفه (اولیاء) وغیر منصفانه ( ترک انان ) عمل نمى نماییم.
براى انجام وظائف عادى زندگى برروى کمک وامداد خیرخواهانه وانسانى اعضاى خانواده حساب نموده وبه هیچ وجه خودودیگران راتنهاى درزندگى واجتماع ومشکلات نمى پنداریم.
نظام ادارى را براى سهولت وتسهیل وتسریع تعریف نموده وانرا وسیله معطل ساختن ودوشیدن وتبانى وخلاف اقتصاد واخلاق مردم ومشتریان نمى سازیم.
نظامات ادارى درروابط فیمابین ادارى را ازباب تقسیم وتوزیع مسئولیت ها تحلیل مى نماییم وانرا بهانه تکّبر وایجاد انواع فاصله هاى رفتارى وگفتارى ومالى واقتصادى نمى سازیم
نخبگان درجوامع واقعاوحقیقتاًپیشرفته اوّلاً به  منافع ملّى بهاى بیشترى داده وثانیاً رشدشخصى را متوقف رشد اجتماعى ومردمى دانسته ثالثاً برعمق واطلاع ازدیگر دانش هاى مبتنى بر کیفیت رشد مردم وخودبهاء داده ومحدودبه مدارک وعلوم محدود نمى گردند
رابعاً بین خودومردم فاصله ایجادننموده وسعى بر اثرگذارى اجتماعى و٠٠٠ دارند.
پدیده تکثر نخبگان درچنین جامعه وبرداشتى بیانگر وجودانواع معادن وثروت به شمارامده و هیچ نوع تضاد وتعارضى را پیش نمى گیرند.
نظام دریافت وپرداخت حقوق دولتى ومالیات درچنین کشورهایى باید اوّلاً هدفداروثانیاً شفاف بوده وبدور ازهرچانه زنى صورت پذیرد.
دموکراسى وانتخابات ویژگى چنین جوامع به شماررفته وحکومت ها درحقیتاً منبعث ازخواست ملّى مى باشند.
نظام پارلمانى وحزبى وتشکّل ها به عنوان نماد مردم سالارى درچنین کشورهایى تعریف مى گردد.
حکومت اوّلا انتخاب اگاهانه مردم وثانیاً مردم وحاکمان به دلیل ویژگى حکومتى درعرض یکدیگر تعریف مى گردند.
نمونه چنین خصوصیتى راى برابر انها درهرانتخاب ویا ریشه هرانتخاب درمردم وراى انهاست.
حکومت'درچنین جوامعى تلاش داشته تا؛به هرشکل ممکن ازنظروراى وشور و مشارکت بیشترى ازمردم بهره مند باشد.
هرنوع تمرکز قدرت درتضاد با توسعه یافتگى به شمار مى اید.
نظارت پذیرى وپاسخگویى ویژگى عام قدرت بوده وهیچ کس مصون ازاین پاسخگویى وشفافیت ونظارت نمى باشد.
افکارعمومى ونظریه عامه ملاک تعیین کننده اى براى تشخیص مصالح ومنافع مى باشد.
دولت ها درچنین ساختار تنها وظایف هدایتى وحمایتى وسیاستگزارى ونظارت راعهده داربوده وازدخالت هاى گوناگون درامور مخصوصاً اقتصاد پرهیز مى نمایند.
رسانه ها دراین موقعیت وظیفه سترگ اطلاع رسانى را بردوش مى کشند.
وتحولات دران کشورها نبایستى رفورمى وسطحى وظاهرى باشد وتحولات عمیق مبناى رخدادهاى کشورى وامور گوناگون خواهدبود
تضمین وبیمه ثبات براى هیچ شخص وحزبى وجودنداشته وهمه تابع رویدادهاى روبه اینده خواهندبود

 

 

 

علم وعمل ؛
درشناخت بزرگان وجوهى موردتوّجه قرارمى گیرد.
درعلوم اسلامى فقاهت ،عرفان ، کلام وفلسفه و٠٠٠
دربین 'عامه مردم' علم وایمان واعمال واخلاق ملاک فضایل شمرده مى شوند.
کسانى' به جهت نقش خانوادگى مورد تکریم واحترام قرار مى گیرند.
دیگرانى به فضایل علمى واخلاقى ومدیریتى و٠٠٠٠٠
وهزارفضیلت ومحاسن دیگرى که هرکدام ملاک هاى پاکى وبزرگوارى و٠٠٠شمرده مى شوند.
امّا 'درمورد على ع بهتر است بپرسیم که؛کدام حُسن وفضیلت وارزش وشایستگى وجودداردکه ان امام عالم وادم واجد ان نباشد؟!
ازکودکى تاشهادت' کدام عیب وزشتى است که دراوبتوان نشانه داد!!!!
هرچه خوبى است' ازتمام هنرهاى انسانى والهى دراوبه "کمال" یافت مى گردد.
تمام خیر وزیبایى را ازاو مى توان ادرس داده والگو پذیرفت. 
نه که شمه اى ازخیر وخوبى وسلامت وانسانیت وکمال ' بلکه به تمامى دراو نشانه دارند.
اساساً 'باید خیر را با او به معنى وتفسیر نشست. 
زیبایى ها دراو به کمال مى رسند ودیگر هیچ ٠٠٠٠٠
 
 
 
 

 

شهید عدالت؛
ایاعدالت به شهادت رسید؟
ایاباشهادت امام عدالت" بایدشاهدوداع باعدالت" باشیم؟ 
ایاپس ازعلى ع 'مى توان به انتظار عدالت نشست؟! 
اگر'عدالت بدون علم تحقق نمى یابددیگر چه کسى مى تواند؛
 با غبارجهل ونااگاهى وکمى دانش خویش، برپاگستر عدالت باشد؟!
اگر عدالت' بدون لحاظ نمودن 'نفع 'عملى مى گردد ،چگونه با داشتن منافع ودلبستگى ها مى توان شاهد درخشش ان بود؟!
ونیزاگرعدالت به قاطعیت نیازدارد ، درچنین دورانى ازتزلزل وسازش هاى این مکانى وان سوى جهانى وتردیدهاو تشکیک مى توان به قاطعیت على ع وارامّیدواربود؟!
عدالت دلخواسته اى است که ؛
مزه تلخ ان گواراى وجود بسیارى نیست! 
عدالت درتضادبا "خویشى ونفع" است که سازگار با عواطف ومنافع بسیارى نیست! 
عدالت به حمایت همگان نیازداردکه؛ تجمیع ووحدت عمومى براى دشواراست! 
عدالت ترجمان باورهاى عمیق وایثارگرانه است که ٠٠٠٠
عدالت ناشى ازفرهنگ عمیق وتوسعه یافته است که ٠٠٠٠
عدالت حکایتگر سالها مجاهدت وپایمردى براصول وباورها وارزش هاست که ٠٠٠٠
ایا عدالت ازمیان مانرفت؟! 
ایا تجسّم عدالت بودکه به شهادت رسید؟
ایا......

 

 

توسعه :

طبقاتى شدن :

ایا ازنتایج رویکردبه توسعه طبقاتى شدن ادارى ،سیاسى ، اجتماعى ، اقتصادى وجامعه خواهدبود؟!

ایادرکشورهاى توسعه یافته (لااقل درمشاغل ادارى حکومتى ناشى ازامکان واعتبارمردم وحکومت)توسعه به قیمت فاصله ساختن ( ویافتن) مردم وحاکمان مى گردد؟!

ایاتوسعه یعنى فواصلى جداساز( وجداگر وجداکننده )ودیوارهایى بین مردم وحاکمان !؟

ایا عناوین من کاردارم، موقعیت من ایجاب نمى کند! وروزتا روز 'عامل این جدائى هاخواهدبود؟!

درکشورهاى توسعه یافته به چنددلیل حاکمان بین مردم کوچه وبازارزندگى عادى مى کنند که ؛

ازان جمله مى توان به واسپارى واقعى ارکان اقتصاد واجراء به غیردولتى ها ونداشتن امضاء هاى طلایى وعدم توزیع مناصب اشاره داشت.

حکومت درست نمى شود که اقابالاسر! درست شودبلکه پول وامکان مى دهند تا خادم تعریف گردد.

 

 

 

توسعه :

بوروکراتیزه  شدن !؟

ایا توسعه ادارى ویا پیچیدگى نظام ادارى ازلوازم توسعه است ؟

ایا پیچاندن مردم وپیچیدگى امور!ازلوازم توسعه است؟! 

ایا گرداندن مردم !ومشغول ساختن انان !؟سوغات غربى است؟ یا انکه کشورهاى درحال توسعه با این عدم بساطت وپیچیدگى! به نان ونام دست یافته وامکان مفاسد ادارى را به لحاظ طولانى شدن وسردرگم ساختن مهیّا مى سازند؟!

واقعیت این است که ؛ازنظر زمان وشفافیت رفتارهاى اینگونه مخّل توسعه وبسترسازتبانى ومفاسد ادارى است! 

رفتارهاى ازاین دست 'موجبات نگرانى وپریشى ودورماندن ازاهداف اصلى وکلان وخانواده افرادمى گردد!

پدیدارسازى عوارض روحى وروانى ازنتایج چنین کارکردى است که داعیه داران توسعه با ان توافقى نداشته وندارند.

چنین کارکردى! تنها به اب ونان دکانداران مفاسد ادارى سازگار است وانان مروّج چنین مباحثى بوده وهستند

 

 

 

توسعه :

تشکل ها واتحادیه ها:

ازلوازم توسعه ،رویکردبه فعالیت هاى جمعى وتنوّع وافزایش کارکردهاى جمعى' ورویکردبه احزاب واتحادیه ومجامع صنف وصنعت وسیاست است. 

بى هیچ تردیدى کارکردهاى باشناسنامه وبدون شناسنامه  درچنین دورانى افزایش مى یابد.

متاسفانه' همچنانکه بنیان خانواده روبه تضعیف مى رود، افرادجانشین هاى اجتماعى را جانشین  انهامى نمایند

خلاء عاطفى با پیوندهاى جدیدى سامان یافته، وسستى روابط خانوادگى جانشین هاى تازه اى مى یابد.

اگرانتظارحمایت تا پیش ازدوران توسعه به خانواده ارجاع مى یافت ، درچنین دورانى انرا به حامیان بشر ساخته اى مى دهند که امکان وسیله سازى ونردبان سازى شان محتمل است' ولى گریز وگزیرى ازان وجودندارد.

ازاینرو براى هرعنوان کلّى وجزئى امکان ساخت وراه اندازى  کمپین ونهاد وموسسه و… …اى وجوددارد که اگربا نظارت وپایش روبرو نگردند خودموجب وموجد مباحث دورازانتظارى خواهند گشت

 

 

 

 

توسعه :

تعارض نسل ها؛

ازبزرگترین موضوعات رخداد توسعه، اختلاف هاى بنیانى ویا سطحى روبه تزاید فیمابین خانواده هاست! 

دربیان نیازهاونوع ونحوه براوردان تا تحلیل اززندگى وسبک ان مداوماً با تفاوت هایى که به لفظ اورده ویا با رفتارمدیریت مى گردد، روبرو مى شوند.

دراین پدیده چندوجهى' اضافاتى چون تحمیل بارزندگى خانواده بردوش اولیاء وکارنکردن وتوّقع گرفتن شغل ویا براورد معیشتى هم انان را به ستوه مى اورد.

درنگاه جوانان تحصیلکرده' پدران ومادران باانان فرسنگ ها فاصله فکرى وسیاسى واجتماعى داشته وباهمین نگاه عوامل فاصله جدایى ذهنى وتدارک دیده مى شود!؟ 

وان دسته ازافرادى که به جهات باورها واخلاق همچنان وابسته ودلبسته انان باقى مى مانند' مورد نقدقرارمى گیرند!؟

مدیریت دشوارى براى کاهش این فواصل متوّجه اولیاء خانواده وحکومت نیازاست تا ؛

درخانه وخیابان وکارخانه ومزارع وشاهددورى بى دلیل وبا بهانه نگردیم!؟

وازدیگر سو ،مدیریت هزینه وتحمیل مخارج جدیدخودکمرشکن وطاقت فرساست

همچنانکه ؛شاهدیم بسیارى ازجوانان عمده درخواست هایشان ونوع زندگى فردى وجمعى خودرا با تفاوت درحوائج وبراورد با سبک متفاوتى پى جوئى نموده ونوع تضادهایشان درصورت فقدمدیریت به اتصراف ازتوسعه تغییر مى یابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************
 
 
جمعه26 خرداد 96 :
 
 

توسعه:

ارتباط جمعى:تحولات امروزدنیا بدون رسانه ها امکان پذیرنبوده ونیست.

اوّلین ویژگى ،سرعت رسانه ها دراطلاع رسانى است. طبیعى است که ؛این سرعت باعث استفاده همزمان ویا لااقل اطلاع ازنوع ونحوه پیشرفت وتوسعه اقوام وملل گردیده است. 

دوّمین خصوصیت، سهولت ان درباب اتّصال وارتباط است که سبب پیوست ملل واشخاص گردیده، ودرجاى خودهرروزه این سهولت به مانندسرعت درحال فزونى است.

سوّمین خصوصیت، امکان مداخله وبازیگرى دران است که افرادگیرنده به امکان وفرصتى ازجهات تبادل واعلام نظر دست مى یابند.

چهارمین ویژگى، روش وشیوه هاى اطلاع رسانى است  که با تنّوع روزمره روبرو بوده ویالااقل رویکردتکنیکى شگرفى  دررسانه هاسامان یافته است.

جاداردپرسش نماییم که مادراین زمانه حاکمیت بلامنازع رسانه ها،درچه جایگاه شخصى وجمعى زندگى مى کنیم 

 
 
 

توسعه ورسانه؟

پرسش این است که چگونه مى توان زندگى بهترى را بارسانه ها سامان داد؟

پاسخ به این پرسش، بى تردیدبا استفاده واستعمال  درهمه زندگى وهمه روش ها وابزاروعناوین تعریف مشابه مى یابد.

ماچگونه زندگى مى کنیم ؟ اززندگى چه توّقعى داشته وداریم ؟مبتنى برکدام اعتقادوباورى سمت ورویکردداریم؟ وبه بیان دیگر رسانه ابزارى است درخدمت انچه مى خواهیم و

ماازرسانه استفاده یا سوء استفاده مى کنیم!

رسانه درخدمت ماست. 

ازاداره کننده تا خدمت گیرنده خودتصمیم مى گیرند که چگونه زندگى کنند.

 

توسعه؛انتظارات؟

انتظارات براى توسعه "فرصت وتهدیدتوامان" محسوب مى گردند.

ازسویى فرصت است که ؛احتیاج مادرسازندگى بوده

وعامل تکامل وکار وتلاش وبرنامه ریزى به شمارمى اید.

وازدگرسو اگرانتظارات وخواسته ها مدیریت نگردند، مى تواند خطربالقوه اى براى سازندگى وتدریجى بودن ان به شمار اید!

تحریک تقاضا'ازجهتى باعث رشد ودرعین حال موجب تهییج براى واردات ومصرف روبه تزاید مى گردد.

بایددیدکه باچه مدیریتى روبروهستیم؟

مردم همچون مدیران دراین رویکردتبدیل انتظار وخواسته به تکامل ورشد وتوسعه ذى نقش بوده ومى توان اقتصادمقاومتى وکاروتولید واشتغال را درهمین راستا به تفسیر نشست

 

توسعه ورسانه ملّى؟!

به نظر مى رسد که کشورهاى داراى یک رسانه ملى!؟ ازجهاتى امکان تبادل ازادومنصفانه وبیطرفانه سلب مى گردد.

یک رسانه! با مدیریت خاص؟! ویا نگاه حزبى خاص!؟دران رسانه باعث مى گردندتا ؛چرخش اطلاعات به درستى وسهولت صورت نپذیرد!

وبه میل وتوصیه! رسانه علیه افراد واحزاب ومنتخبین قابلیت نشروبازنمایى وبزرگنمایى داشته؟! وبه این ترتیب چنداتّفاق محتمل است.

الف/ انصراف ازهمراهى وحمایت ازتوسعه عامه

ب/ رویکرد به رسانه هاى معاندجوامع گوناگون 

ج/سرخوردگى خادمان وخدمتگزاران 

ومشکلات بسیاردیگرکه علیرغم بهره مندى رسانه ازامکانات ملّى !نوع کارکردانرا درحدّ گروه ودسته خاص تنزّل مى دهد؟!

 

 

توسعه وانتظارات:

چنددسته درتلاش افزایش انتظارات هستند؟!

١- افرادى که ازتوان وپتانسیل وداشته هاى انسانى وطبیعى واقتصادى وملّى مطلعند وعقب ماندگى مارانـشانه بى کفایتى مدیریتى ویا عدم اجماع ملّى ویا سرگرمى هاى دیگر مى دانند.

٢-افرادى که دلبستگى به حاکمیت ویابخشى ازان نداشته وتلاش دارند تا با افزایش موج انتظارات علائمى برناکارامدى ارائه نمایند!؟

طبیعى است که مدیریت این امواج وبادهاى ناموافق بایدبه گونه اى صورت پذیردکه :

الف/ به سرخوردگى وناامیدى منتهى نگردد

ب/موجب تضعیف خدمتگزاران نگردد

د/ باعث رویکردانصراف ازبرنامه ریزى وتداوم این مناسبات نشود 

مخالفان منتخبین مردم! بایدازصبورى وحمایت وانتقادبه صورت همزمان بهره گیرند.

بعضى تلاش دارند تا ؛

یکسره نیازتولیدکنند

انها راهکارارائه نمى دهند! ومتوقف طرح وتوسعه وتشدیدمشکلات هستند؟!

امّا دلسوزان وعلاقمندان به اسلام وانقلاب وامام ورهبرى اولاً انقلاب وحاکمیت را ازخوددانسته وثانیاً نگران فاصله گرفتن مردم ازحاکمیت ویا ناامیدى وسرخوردگى انان بوده وبا همه وجودبا کاروتلاش وحمایت معنوى ازمنتخبین ومدیران کارامد' سعى 

برحلّ انها دارند

 

توسعه ؛

تندوکند؟

الوین تافلردرکتاب جابجایى درقدرت (ص٦٧٥)کشورهارا ازنظر اقتصادى به تندوکندتقسیم نموده !واعتقادداردکه تفاوت کشورهاى درحال توسعه وتوسعه نیافته' درسرعت پذیرش وانطباق وعدم انطباق با اهنگ رشد مى باشد.

پرسش تعیین کننده درمقاومت هاى غیر اصولى با راهبردهاى رشد وتوسعه مى باشد!؟

وقتى واقعیات بدرستى دیده نگردد!؟

ویاباتحمیلات غیرضرور وإعمال سلایق سعى گرددتا: مسیرتوسعه رابه خواسته هاى من دراوردى! وتجربه نشده !؟وپرهزینه احاله دهند، نمى توان به اینده دلخوش بود!

افرادى که هم اکنون درجاى جاى اجراء وتقنین لانه کرده وازبیان راهبردوراهکار ونوع ونحوه مدیریت تاحصول نتیجه عاجزندخودمانع توسعه هستند.

چگونه مى توان انتظارداشت تا ؛

روش هاى خودبینانه وانحصار طلبانه وجزمى به توفیق رهنمون گردد!؟

وقتى اعتمادبه خودیادیگرى نداریم!؟ 

زمانى که مباحث اخلاقى' برروابط سایه افکند!

وزمانى که مردمان ازخوبان حمایت نکنند!؟

ودستگاه حاکمیتى ازحمایت همه جانبه توانمندان غفلت کنند!؟

وفرهنگ هاى بى ریشه مداوماً تولید وتبلیغ گردند! 

به کندى رشد دامن زده مى شود و

 

توسعه :

پذیرش راى مردم !

بایدتن به سازوکاروابزارهاى اعلان نظر مردم داد.

مردم راى نمى دهند که ؛ازهمان روزاوّل با منتخب دشمنى گردد!؟

اتّفاقاً راى مردم' براى خاتمه دادن به منازعات ودرگیرى هاست.

ازانجا که ؛همواره بین اراء ونظریات اختلاف پیش بینى مى گردید' ازطرق مختلف براى خاتمه بخشى به ان تدبیرگردید.

راهکارپذیرفته شده نظام "جمهورى اسلامى" بود. یعنى تلفیق دین ورائ که سبک جدیدى دراداره کشورهاى جهان به شمارمى اید.

وبه تعبیر بنیانگذارجمهورى اسلامى ، الهى بودن ومردمى بودن با برگزارى انتخابات وتائید وتنفیذ ها بایدخاتمه بخش دعواهایى باشدکه متاسفانه روبه تزاید است!؟ 

مردم راى دادندتا؛

 قانون اساسى وقوانین عادى وفرادست توسط منتخب بى واسطه ( رئیس جمهور) وبا واسطه ( وزراء …) اجرائی گردد.

همه بایدکمک کنند.

اینکه بعضى نشسته اند تا ؛

عیب بسازند وعیب بگیرند نه دینى است ونه مردمى !؟

بایدکمک کرد تا ؛

بحران هاى چندگانه ازکار،معیشت، اب ، محیط زیست ودرداخل ودشمنى فزاینده عربى وغربى وصهیونى مدیریت گردد.

نه انکه راى داده شود و

 

 

 

توسعه :

مردم؟!

همه بارتوسعه به دوش مردم است.

امّا معناى این حرف این نیست که ؛

علیرغم اجباربه پذیرش وتن دادن(طوعاوکرها) به اراء جمعى عناصر مداخله گر وجودندارند؟

اگر اینطورنبودومردم درحالت عادى اتخاذ تصمیم مى کردندجاى تبلیغ ودخالت عناصر مثبت وموثر تعریف نمى گردید.

نقش تبلیغات وجوّ زدگى وموجبات تشکیل احزاب ویا دخالت گروه هاى مرجع را سبب گردید.

تغییرات نظر وجابجایى ها توسط خودمردم بیانگر همین مطلب است که اکثریت مردم هم به تناسب داشته وداده ومصالح تصمیم سازى مى کنند.

البته هنرهمین است که ازمون وخطا موجبات رشد انان گردد.

وظیفه گروه هاى مرجع هم همین امور ازجمله تنویر وروشنگرى وتماس مداوم با مردم جهت اثر گذارى برانهاست. 

درهرحال تمکین به راى اکثریت نیاز وضرورت ولابدّ وناچار یا باور وانتخاب همگانى خواهدبود.

وهرنوع مقابله با راى اکثریت ( درهرحال) موجبات تقویت استبداد وخفقان وتوجیه انحصاروزورگویى خواهدبود!؟

ازاینروبراى گریز ازنسخه هاى تجویزى منهاى راى اکثریت !به ان تن دهیم تا

 

توسعه ؛

نخبگان؟!

نقش جوامع مرجع ونخبگان براى پیشرفت توسعه انکارناپذیر است.

البته نخبگان' بیش ازمدارک ومقامات! ازروشنى واگاهى وبصیرت بهره مندند.

انان' ازوضعیت جامعه مطلعند، وازتهدیدها وفرصت ها وراهبردها وموانع، خبر وتحلیل داشته وبرهمین اساس وظیفه مند اگاهى بخشى وروشنگرى وپیشگامى ورهبرى فکرى وعملى مى باشند.

انان بایستى :

١ـ همواره براطلاع واگاهى خویش بیفزایند

٢ـ تماس خویش بایکدیگر وعامه را به هیچ وجه قطع ننمایند

٣-علاوه براگاهى' دربخش عملى نیز ازپیش روندگى غفلت ننمایند

٤ـ ازپرداخت هزینه درپیش برندگى توسعه واهمه نداشته باشند

والگوى علمى وعملى واخلاقى مردم درتشخیص وظیفه گردند

 

توسعه :

استراتژى ؟!

مشکل بزرگ جوامع درحال توسعه ، تغییرات مکرر دراهداف بلندمدّت ومیان وحتّى کوتاه مدّت انهاست.

انهامداوماً با تغییر اهداف واشخاص! به اصطلاح خودبه دنبال مفّرى هستند!؟ وظاهراضرب المثل ستون وفرج را واقعى مى دانند؟!

این درحالى است که ؛این تغییرات نتیجه عکس داده وخواهدداد.

چراکه منطق شایستگى وتداوم' باکارکردتجربه شده اى همراه بوده، وهیچگاه تغییرات غیرهدفمند واگاهانه قابل دل بستن نبوده ورویکردهاى اتّفاقى وبه اصطلاح شانسى وقابل اعتماد نیستند

بایدبا همه جانبه نگرى ودرک واقعیات وبراورداگاهانه برنامه ریزى داشت ودراجراى ان مداومت ورزید

 

اقتصادمقاومتى :

دربیان اهداف وضرورت ها؟

ایااقتصادمقاومتى کشف جدیدویا بى ریشه درگذشته ویا متفاوت دراهداف وروش هاست؟! 

ایا تمرکز برداشته هاى داخلى به معناى انصراف ازگذشته خواهدبود؟

واقعیت مقاومت درمقابل تحریم ها واستنادبه براوردنیازها( درحدّمقدورات ونسبت به امکانات ومنابع واعتبارات وداشته هاى انسانى وطبیعى و) اوّلاً ازابتداى پیروزى انقلاب تعقیب گشته وصورت هایى ازخودکفایى وجایگزینى ها ومانعیت ازواردات قاچاق وتوسعه صادرات ورادراجراء وقانون پیگیرى داشته ایم ثانیاً انتخاب اقتصاد مقاومتى پاسخى به تهدیدات فزاینده فرامرزى است. 

٢ـدرچنین اقتصادی رویکردهاوعملکردهادربراوردنیازهاازجهات علم وعمل . کارافرینى وتولید متکى برچنداصل شناخته شده است 

الف/ مدیریت تولیدوتوزیع ومصرف براساس راهبردمقاومت وعدم وابستگى 

ب/ اجتناب ازخام فروشى 

ج/ تعامل سازنده با دنیا ازجهات بازار ودانش فنّى وتکنولوژى و

د/ ارزاورى جانشین نفت واقتصادتک محصولى 

ه/ تعامل سازنده فیمابین جوامع علمى با مراکز تولیدى وصنعتى وکارافرینى

و/ کاهش نقش تصدیگرى وتقویت ابعادهدایتى ونظارتى وحمایتى دولت ها

ز/ جهت دهى به بازارهاى پولى وسرمایه اى باهدف هدایت نقدینگى وپرداخت به اموراشتغالزا وتولیدى و

درچنین فضایى جعل مکتب اقتصادى صورت نمى پذیرد

ویا ازاوردها ودستاوردهاى بشرى غفلت نمى کنیم 

بلکه هدف کاهش ویاقطع وابستگى ونیز اتّکا واعتماد به داخل درعین درک مصالح ومنافع وبرونگرایى اگاهانه صورت مى پذیرد

 
 
 
درباره او؛
کسانى به قلم خودشناخته مى گردند.
دیگرانى' باقلم دیگران، توصیف مى گردند.
وعلى ع وجودى پرخیر برکت است که ؛
هم نوشته ها (یا فرموده هایش) براى همه قرنها ونسل راهگشاست.
ونیز تمام قول وفعل وگفتارها وپرداخت هایش چنین هستند. 
ودران سوى' بسیارى تلاش داشته اندتا: با قلم خویش اداى وظیفه دربارگاه خورشید درخشان عالم وادم نمایند. وکتابى وجزوه اى درباب شخصیت وافکار وعوالم جهادى وعلمى وعملى اوبنگارند.
واوباعمل واخلاق وگفتارخویش، مردبى نظیر همه ادمیان وفخر ملائک گشت. 
ازانانى نیست که در خلوت وجلوت" ضعف وکسروکمبودى" ازاو قابل درک وطرح باشد! 
بزرگ بزرگان ،وامام همه عالمیان وادمیان است
وازپَسِ او نیز فرزندان برومندش داعیه دار مکتب انسان سازاسلام وتشیع بوده وهستند.
او ادامه دارد وپایان ناپذیر است! 
مردى که ماند ومى ماند ومردمردان همه اعصاراست. 
 
*********************************
 
 
 
شنبه 20 خرداد 96 :
 
 
توسعه(٤):
فرازونشیب !
توسعه راه هموارى نیست 
بدون هزینه ودشوارى ها حاصل نمى گردد
دشمنانى دارد!؟
دوستداران توسعه درهمه حال مدافع ان نیستند!؟
مخالفان داخلى 'بدون قصد همراه دشمنان خارجى اش عمل مى کنند!
فهم توسعه وفهماندن والتزام به ان دشوارى ویژه خودرا دارد؟
تبیین ان به جهاتى با دشوارى ترجمان روبروست؟! 
هدف گذارى توسعه به اندازه تامین منابع وهماهنگ سازى نیروى انسانى اش با مصائبى روبروست. 
درکشورهایى چون ما به دلیل نوع ونحوه توزیع قدرت مدیران توسعه همواره درخطر تغییر واتهامات قراردارند
 
توسعه (٥)؛
تزاحم وتضادفیمابین فرهنگ وتوسعه ؟
فرهنگ هاى گوناگون وعدم پذیرش هرنوع نسخه اى ازتوسعه مى تواند، براى دلسوزان توسعه زمان بر وهزینه ساز باشد!؟
درکشورهایى که حکومت برمبناى دین شکل مى گیرد ومخصوصاً زمانى که دین  با اجتهاداتى روبروست که مبناى عمل فردى است
 براى هررویه اى به هماهنگى همانندسازى وهمراه سازى ویژه والبته دشوارى نیازدارد
 
 
اقتصاد:

٢٠١٦-٢٠١٧بارشد٦/٦

رشد٩٦(٧/) به نقل بانک مرکزى ونظرصندوق بین الملى پول ٣/٣

رابطه رشدهاى پس ازانقلاب با فروش نفت؟

رشد٥٢/٢ درصدى بخش نفتى درسال ١٣٩٥

رشدبخش غیرنفتى ٨/ودرسال اینده ازنظر صندوق ٢/٦

تورم ٩٥(٨/٩) در٩٦(١١/٢) ازنظر صندوق

بیکارى ٩٤(١١/) ٩٥-٩٦(١٢/٥)

پایه پولى ٩٥(٢٣/)

نقدینگى (٢٩/٥)

ترازحساب جارى ٢٣٨میلیارددلار

رقم سال اینده ١٩٦ میلیارددلار

میزان صادرات کشور١٠٢/٢ میلیارددلاروواردات ٧٩/٤ میلیارددلار

وسال ١٣٩٥(١١٤/٣ میلیارددلارو٩٦ میلیارددلاراست

رقم براوردى بدهى بین المللى ٨/٢ میلیارددلار

دیون خارجى ایران نسبت به سال قبل ١٨ میلیارددلارکاهش داشته است

بدهى خارجى  سال اینده ٧/٥ میلیارددلار.

ذخایرارزى سال جارى نسبت به سال ٣/٩ میلیارددلارکاهش یافت وبه ١٣٢/٣ میلیارددلاررسید

کل درامدنفتى ٥٧/٤ (٩٥)سال بعد(٦٥/٣) در(٩٤)٣٣/٦ میلیارددلاروصادرات نفتى درروز٢/٤ ودر(٩٦)٢/٥ میلیون بشکه درروزمى گردد


مغز انسان؛

مغزشویى ، مغزخوارى !؟

خوردن مغزتوسّط مجرى معروف برنامه هاى مستندشبکه سى ان ان!به همراه قبیله هندى درمراسم مغز پخته خورى انسان!؟ عملى عجیب واعتناامیز بود.

امروز' چون همه ادوارمغزانسان موردهدف دشمنان مردم است!

درهمه کشورهاى استعمارى واستبدادى وخواستاران به بیگارى گرفتن مردم !چنین رویه اى درمغزشویى واخیراً مغز خوارى رایج والبته عجیب وتاسف برانگیز است!

کتمان حقایق ، تحریف حقایق ، بزرگنمایى غیر حقیقى ،دستکارى هاى متفاوت با همین اهداف صورت مى پذیرد

چرا بعضى با ادّعاهاى دروغین ولى مردم پسند تلاش دارندتا :

کارکردنظام وارکان حکومت وقواى سه گانه مخصوصاًقوّه مجریه ویا مقننه ازجمله نمایندگان ادوار گوناگون را پنهان یا مسخ ونیزدستکارى نمایند!؟

چرابعضى بادروغ خدمات گذشتگان را انکار مى نمایند؟

به چه دلیل گروهى مى کوشندتا:

دربدومنکر اثر بخشى پروژه هاگشته! ودرثانى انرابه نفع خویش مصادره کنند؟!

درهمین شهرستان هاى لاهیجان وسیاهکل این همه کارصورت گرفته درگذشته را گروهى در ابتدا تبلیغاتى! وپس ازان جلسات نفى!؟ وانکاروسرانجام بدون ذکر مؤلف ومصنف انرامصادره مى نمایند !؟

 

پروژه تضاد؛

ظاهراً !گروهى درلاهیجان وسیاهکل ازراه دعوا وزمینه سازى ومدیریت درگیرى ومردم را به جان یکدیگر انداختن نان مى خورند!؟

فضاهاى مجازى پُر است ازدعواهاى شبیه سازى شده ، بستن دروغ به این وان ، نفى کارکردهاو نوشتن سناریوهاى گوناگون تفرقه بیانداز وحکومت کن !؟

تلاش خواهیم داشت که ؛

ازانجاکه بیشترین این هجمه ها براى انتخاب شدن درشوراهاست ! موجبات روشنى واگاهى بخشى شخصى وفکرى جوامع گوناگون فراهم اید.

البته 'بخشى ازدعواهاتوامانى است ! یعنى قصد زدن دوگانه دولت وهمفکران را دارند؟!

به این عنوان عنایت کنید که ؛

اقاى رئیس جمهوربراى تامین مسکن ارزان براى جامعه چه اقدام اجرائى داشته است!!

حالااگر درباره میزان حمایت هاى مدیریتى ومالى واقتصادى وزیر ساختى و٠٠٠٠٠ همین دولت درسه سال اخیر براى بخش مسکن ازتسهیلات تا اقدامات توّجه شود ، معلوم مى گرددکه ؛

فقط براى مسکن مهر چه اندازه کارشده است؟

بنده به عنوان " نماینده ویژه معاونت ریاست جمهورى " دربخش وظایف عمرانى سازمان برنامه وبودجه براى گرفتن لااقل چهارهزارمیلیاردتومان براى این پروژه ها که اخیراً هزارمیلیاردتومان ان کارسازى اجرائى شد ویا تمام اقدامات کاروزارتخانه ها ( راه وشهرسازى ، نیروو٠٠٠ بانک ها ) را اگر فهرست کنیم که دراین چندسال چقدر پول وامکان واقدام داشته اند

نفى کاردولت ، شورا ،شهرداران ، مسئولان اجرایى ومجالس نه تنها خدمت نیست بلکه عملاً به خیانت ' بدبینى به حاکمیت ومسئولان ' مى انجامد وتوجیه اهداف انتخابات اشخاص نمى توانددستاویز معتبرى باشد
 
 
 
 
مسکن وشهرسازى ؛

مسکن متناسب حقّ هرفردوخانواده ایرانى است.

دولت بارعایت اولویت براى انها که نیازمندترندبه خصوص روستا نشینان وکارگران زمینه اجراى این اصل قانون اساسى ( سى ویکم ) را فراهم کند.

مشکلات اجراء وتحقق ؛

پراکندگى جمعیتى ،فقدان سیاست هاى راهبردى وامایشى ،مشکلات تامین مالى وپولى ،ارزش زمین هاى مرغوب و٠٠٠٠٠٠

نوع ونحوه ساخت افقى وارتفاعى وبنیه مالى اشخاص وبعضى ازمشاغل چون عشایر و٠٠٠٠

نیازهاى مسکن مهرحدود٥٦٠٠٠ میلیاردریال وجهت تامین خدمات روبنائى به اعتبارى درحدود٥٠٠٠٠ میلیاردریال مى باشد.

تعدادواحدمسکونى در١٣٩٣(٢١/٦٥ میلیون واحد) وتعدادواحدشهرى ١٦/٤ میلیون واحدو٥/٢ میلیون واحددرمناطق روستایى مى باشد.

مشکلات ؛

نیاز به بازسازى واحدهاى مسکونى باعمر بالا، کاهش تراکم خانوار.

در٩٤ تعداد٤/٥ میلیون واحدمسکونى شامل ٢/٨ میلیون واحدمسکونى جدیدو١/٨ میلیون واحدبازسازى شده تا تراکم ١/٠٥به ١/٠١ درپایان برنامه ششم برسد.
 
 
 
انرژى :

روند صعودى نسبت نفت وگاز اکتشافى به تولید دردوره برنامه پنجساله چهارم وپنجم (٨٨-٩١).

میزان اکتشاف نفت وگاز(در٨٤)به بیشترین مقدار(٨/٧میلیاردبشکه معادل نفت خام )ودر١٣٩٠)به (٨/٢ میلیاردبشکه معادل نفت خام )رسید.

بازرگانى ؛

رابطه بین سرعت رشد اقتصادى ، جمعیت ، گسترش شهرنشینى ، مقیاس بالاى تولید، تراکم بازار، افزایش تعدادتولیدکنندگان ومصرف کنندگان باعث پیچیدگى روابط اقتصادى واجتماعى مى گردد.


صنعت ومعدن ؛

نقش بخش صنعت براى تامین رشد اقتصادى ؟

افزایش سهم صنعت درتولید ناخالص داخلى حسب نقش ومشارکت  بالاى ان دررشداقتصادى وسهم بخش درسه دهه  اخیر از٧/٢٨(سال-١٣٦٠) به (١٦/٥٧) درسال ١٣٩٣افزایش یافت.


کشاورزى:

برنامه پنج ساله (٨٤-٨٨) ارزش افزوده ونرخ رشد بخش کشاورزى از١٩٩٣ هزارمیلیاردریال به ٣٨٩٣ هزارمیلیاردریال افزایش یافت.

وارزش افزوده از١٣١ هزارمیلیاردریال به ٢٨٥ هزارمیلیارد ریال بیانگر رشددوبرابرى است.
 
 
 
 
 
اشتغالات وجایگاه ممتاز:

باتوّجه به اشتغالات فراوان وگسترده رئیس جمهورى محترم ،معاون اول رئیس جمهورى که داراى جایگاه ممتازى است ،مى تواندنقش ویژه اى براى فرماندهى قرارگاه اقتصادمقاومتى ایفاکند.

مقام معظم رهبرى :٩٥/١/١٨

مقایسه فرمایید؛

 با بعضى ازمدّعیان که درتخریب فردى وجایگاهى این مقامات ازهیچ بى اخلاقى فروگذارنمى کنند!


فضاى مجازى ؛

کسى بدنبال بستن فضاى مجازى نیست.

زیرااین کار عاقلانه نیست.

اما 'چراهنگامى که کشورهاى دیگر براى حفاظت ازفرهنگ خود، دراستفاده ازفضاى مجازى چارچوب هایى قرارمى دهندمافضاى مجازى را رهاکرده ایم.

مقام معظم رهبرى ٩٥/٢/١٣

مقایسه فرمایید:

با دشمنان فضاهاى مجازى که بالکل با ان مخالف هستند!


ترور:

الحمدلله که دشمن احمق داریم

دشمنانى که ؛

ازجهات زمان ومکان وروش واقدام به گونه ای عمل کرده ومى کنندکه ؛

١-افرادنااگاه نسبت به اماکن به کارگرفته شدند

مثلاً فردازارباب رجوع درحین تیراندازى بپرسد که نمایندگان کجا هستند!؟

٢- افرادى که نسبت به نتیجه این رفتارها کج اندیش وساده باشند!

ازجمله انکه این کارباعث الف/ تقویت وحدت ب/ جلوگیرى ازخطراحتمالى درمراسم تحلیف و٠٠٠ گردید

ج/ نزدیکى وتلفیق نیروهاى امنیتى متفاوت دستگاهها گردید


قطر؛

پرسش وپیگیرى ان است که :

ایا تجارمادرموردفرصت به وجود امده فعلى درباب رفع نیازهاى موجود قطر ازجمله کترینگ ونیازخطوط هوایى و٠٠٠ ان کشور نسبت به تامین نیازهاى غذایى و٠٠٠ مثل کشورهاى دیگر چون اسیاى میانه واذربایجان و٠٠٠ عمل خواهد کرد که به دلیل عدم رعایت استانداردهاو٠٠٠ عملاًجزبدنامى وازدست رفتن بازارنصیبى براى تولید واشتغال داخل نماند

این امّید وجودداردکه دولت درباب ارسال تجارى به قطر مانع فرصت طلبى وطمع ورزى جماعتى گرددکه اوّلاً فرصت هاى تداوم تجارى ایران را مى گیرند ثانیاً بر حفظ وافزایش تولید واشتغال اثر منفى مى گذارند

ثالثاً موجبات بدنامى تولیدات مادرجهان را سبب مى گردند
 
 
 
 
*********************************
 
 
 
جمعه 19 خرداد 96 :
 
 
 
توسعه٣؛
صنعت؛
بدون صنعت نمى توان به توسعه دلخوش داشت 
١-صنعت یعنى افزایش اشتغال، تولید ، صادرات 
٢- باصنعت امکان به کارگیرى فارغ التحصیلان دانشگاهها افزایش مى یابدوازمهاجرت ناخواسته انان جلوگیرى مى گردد
٣- به این وسیله ازدیگرتولیدات چون کشاورزى به جهت ارتقاء وحفظ وصیانت و٠٠٠ حمایت اساسى گردد
٤- کاهش وابستگى به خدمات بیگانه  درتولید واستخراج وفراورى محصولات  معدنى وصنعتى صورت مى پذیرد
٥-موجبات پرهیز ازخام فروشى فراهم مى گردد
 
تبریک : 
انتظارهمه منتخبین امسال' وسال هاى قبل این بوده وهست که ؛
ازجانب همه مردم ومخصوصاً خادمانى چون ما ،خدمت شان عرض تبریک به مناسبت اعتماد مردمى باشد
اما بایدتوّجه داشت که ؛
اوّلا با تحریک وتشویق به حضور درانتخابات توسط امثال ما این زمینه سازى صورت پذیرفته است 
ثانیاً مراحل اعلان راى تا تائیدات وظایف دیگرى را ضرورى مى سازد
ثالثاً میزان جمعیت منتخبین ازشهرها وروستاها الحمدلله بسیار است 
رابعاًدرملاقات هاى حضورى این مهم تدبیر مى گردد
خامساً باتوّجه به توامانى دونوع انتخابات دل مشغولى هابسیاراست 
دیگرانکه ازجهات رویه واحدازگذشته وحال ، ویا منتخبین ودیگر دوستانى که حائز اکثریت نشده اند، بایدراهى تعریف شده داشت. 
ونکات بسیاردیگرى که به وقت گفته اید.
وبه همه حائزان تبریک گفته وبه همه انان که واجد اراء موردنظر نشده اند، خسته نباشید 'عرض مى گردد
( بخشى ازقصّه نیز به تاخیرات سایت باعلل کارى وپشتیبانى و٠٠٠ ارجاع مى گردد)

 

 

انتخابات:
انتشاراراء ریاست جمهورى استانها وشهرستانهادرس هاى زیادى داردازان جمله درمورداستان گیلان وشهرستانهایش مى توان پرسش هاى زیادى داشت 
١-ج کلّ اراء استان ١/٥٦٥/٣٧٧ نفر وتعیین کنندگى درقیاس با تعداد واجدان شرایط راى دادن ویا با دیگر استانها
٢- تعداد٥٣/٦١٢ راى باطله وعلل شکل گیرى توسط خودافرادویا صاحبان صندوق ها
٣-تفاوت معنادار١/٠٤٣/٧٨٠ رایى جناب روحانى با ٤٤٣/٣٠٩ رایى جناب رئیسى 
٤- تعداد١٦/٩٢٥ رایى جناب میرسلیم ونقش اراء موتلفه دراستان 
٥-میزان اراء هرشهرستان ازنظر واجدین ودرصد شرکت کنندگان
٦-میزان اراء شهرهاى بزرگ استان ازجمله رشت ،لاهیجان ، تالش ، انزلى ، رودسر ،لنگرود،استانه و٠٠٠٠ به نسبت تعداد راى ونوع اراء وتعدادباطله و٠٠٠٠
٧-میزان اراء رشت ٤٦٠/٣٦٣ راى ،تالش ١٢٨/٩١٣، لاهیجان ١٢١/٢٨٩ راى ، رودسر ١١١١٥٧ ،صومعه سراى ٩٢/٠٥٨ راى ، لنگرود ٩١/٩٢٠ راى  واراء سى وچندهزاروبیشتر بقیه شهرستانها نیز ازنظر کمّیت ونسبت وقیاس 
٨- تفاوت بین نفراوّل ودوّم درهرشهرستان باتوّجه به انواع کارکردهاى تبلیغى یاتخریبى 
جادارددهها باراین امارمورد ارزیابى قرارگیرند
البته قیاس اراء ریاست جمهورى با شورا درهمان شهرستان نیز پرفایده خواهدبود
 
 

توسعه -٢-؛
الف/مرکزسالارى! درتضاداشکاربا توسعه درایران است؟ 
کاملاً محسوس وملموس است که :
تفاوت دراقلیم واقوام وجوددارد.
بهینه سازى وتسریع وتسهیل امور، نیازمند اختیارات مدیران امین استان ها وشهرستانهاست.
ب/ ترکیب دولت باید به هرشکل ازسى ویک استان ریشه برگیرد.
کابینه ازوزیرتاروساى سازمان ها، بایستى داراى رجالى ازهمه استانهاباشند تا ؛
١- ارتباط واعتماد مردم استانها واقوام ومذاهب تقویت گردد،
٢- اصل ارتباط وانتقال تسریع وتسهیل گردد.
ج/نظارت بایستى همه جانبه تر گردد
چراکه ؛
١-اکتفاء به وجوهى ازان کارسازنیست 
٢- ازهمه علوم وفنون بهره نگرفتن، پاسخگو نخواهدبود
د/ دولت نبایستى محدود به قوّه مجریه گردد.
١- واقعاً نقش آستان هاونهادهاوستادها وقرارگاه ها و٠٠٠ دراقتصاد کشور اثرگذاربوده وخواهدبود 
٢- ازجهت رقابت پذیرى، نمى توان این نقش راموردانکارقرارداد
٣- درامدهاوگردش سرمایه ومالیات وحاکمیت قانون  ازطریق همه جانبگى ،مدیریت مى گردد
ه/ رابطه انتخابات وتوسعه بایستى مدنظرباشد زیرا؛
١- نوع انتخاب درمجلس وشورا وخبرگان وریاست جمهورى ارتباط تنگاتنگى باتوسعه داشته ودارد
٢- انتخاب افراد ضعیف موحبات اخلال درتوسعه مى گردد
٣- نقش خرید اراء درفروش توسعه وخرید منافع شخصى وحزبى قابل انکار نیست 
٤-روى کار امدن افراد ضعیف موجبات دلزدگى وکناره گیرى افرادموّجه را سبب مى گردد
چه کسى مى تواندمنکر نقش نماینده ها وکاندیداهاى ضعیف وفاقد علم وتجربه واثر گذارى درمجالس وشوراها گردد؟!
وقتى با پول ودروغ ووعده وکارتخریبى روى کارایند! وبا همان شیوه  سعى درحفظ خودنمایند ! حتماً موجبات پریشى ها ونگرانى ها وکناره گیرى ها و٠٠٠ مى گردند
انتخابات درایران بایستى باتغییرات اساسى روبروگرددبراى انکه ؛
اوّلاًتنها سپردن انتخابات اتى به شوراى نگهبان ازطریق اصراردرمجلس وتصمیم مجمع تشخیص مصلحت چاره سازنیست 
ثانیابایستى کلّ نظامات انتخابات تغییر یابدواین امر ؛
ازصندوق ومعتمدین وناظرین ونحوه راى الکترونیکى واینترنتى وتبلیغات ان باید باتجربه چهل ساله ما وچندصد ساله دنیا تغییر وشمول یابند
مثلاً درتبلیغات چه اشکالى داردباکمک تلویزیون خصوصى وپرداخت هزینه خودکاندیداهانوع تبلیغات کاغذى وپوسترى برچیده شود
ثانیااکتفا واستناد به مدرک دانشگاهى وحوزوى جاى خودرا به طىّ مدارج علم وعمل ومدیریت وسوابق مرتبط ودهها ویژگى دیگر دهد
ثالثاخودکاندیدى! باتعرفه رجال وجوامع بهبودیابد
نوع ونحوه انتخابات درخطر ده پدیده منفى قرار گرفته است ازان جمله :
١- فقدان کارایى متناسب با جایگاه
٢- نقش شوم خرید اراء
٣- دخالت ادارات ونهادهاى حکومتى  
٤- عدم استقبال ازانتخابات توسّط افرادموجه وصاحب حیثیت 
٥-فقدان شفافیت حداکثرى
٦- امکان انواع تردیدازجهات شمارش وکنترل ودخالت ها
٧- امکان راى اورى افرادفریبکار ودغل درپرتو جوّسازى هاى دروغین 
٨- مداخله درحذف افراد باعناوین خط قرمز ماهستند و٠٠٠ بدون سازوکارهاى قانونى 
٩- غلبه بخشى کارکردروانى واحساسى وجلوه گرى به اصطلاح قومى بدون شایستگى هاى لازم 
١٠- کمک گرفتن ازفضاهاى اجنبى وخارجى و٠٠٠ به صورت اشکار وپنهان
 
 
 
هزینه نادانى ؛
ماندانستیم ، مارا عفو کن 
بس پراکنده که رفت ازماسخن 
ماکه کورانه عصاهامى زنیم
لاجرم قندیلهارابشکنیم
ادم هایى که چشم دارند !ولى نمى بینند؟!
گوش دارندونمى شنوند؟!
تاریخ دارند ونمى خوانند! وتعمق نمى کنند؟!
تاریخ پیش وپس ازانقلاب ،تاریخ ایران وجهان و٠٠٠ هرکدام فراروى ماست. 
ایا انواع انتخابات را نداشته ایم؟ 
ایا انواع منتخبین را نداشته ایم؟ 
ایا انواع عملکردهاوکارنامه رانداشته ایم؟
 ایاازنتایج مثبت ومنفى وکارکردى انان مطلع نبوده ونیستند!؟
ایا ٠٠٠٠٠
پس چرا ؟!  

 

 

 استعفاء ؛
قانون!؟
جالب نیست که افرادى مدّعى! قانون را قبول نداشته باشند!؟
همان قانونى که به جمعى اجازه " ردّ صلاحیت " ان هم متاسفانه بدون مستندات داده است؟
 به مرجع بالاتر هم اجازه " نظر جدیدداده است.
وبالاتر به مرجع مرکزى هم اجازه " نظر " جدید داده است. 
این چه رفتارى است که گروهى مراجع متفاوت مندرج درقانون را قبول نداشته باشند!؟!؟
اگر قانونگذاراعلام داشت که ؛
درابتدا اخذ نظرشهرستان وپس ازان نظرمرکز استان وبالاتر مرجع کشورى حکم خواهند کرد . استعفاء چه وجهى خواهدداشت ؟!؟؟
چرا گروهى قانون نمى خوانند؟!؟
وچرا قوانین تائید شده ملّى ودینى را باور ندارند!؟!؟!
وبه چه دلیل درمقام " تمّرد" رابا استعفاء توامان مى سازند!؟!؟
واقعاً شگفت اور است که ؛
کسانى بدون نظر صریح مراجع چهارگانه (که بایستى همراه بامستندات باشد )تلاش داشته اند تا افراد فعلى شوراهاى شهر وروستا را به همراه جمعى جدیدردّ نمایند!؟؟
مگر مى توان بدون مستندات منطبق با قانون ،با شخصیت افراد بازى کرد؟!
مگر مى توان بنابر سلایق!باردّ افرادى با ابروى انان بازى کرد؟!
این چه دین واخلاق والتزام به قانونى است که ؛
افرادسلایق خودراحاکم سازند؟!
ماانقلاب کردیم تا دین واخلاق وقانون حاکم گردد.
انقلاب ودادن شهداء براى نظرات شخصى مبتنى بر اهداف فردى وسیاسى نبوده وتنها قانون بایستى روابط " فیمابین " مردم را روشن سازد ولاغیر !
هرکس جلوى قانون بایستد درحقیقت " التزام " نداشته وبه عنوان متمرد تعریف مى گردد
کسانى که به قول امام راحل بگویند ما" قانون " را قبول نداریم درحقیقت قانون انهارا قبول نداشته ورفتار غیر قانونى انان شایسته پیگیرى است 

 

 

تسویه حساب ؛
بعضى میادین قانونى را براى تسویه حساب هاى فردى وانتخاباتى اشتباه مى گیرند!؟
 ازنظر انان! ورودبراى حذف وکنارزدن تعریف گردیده !؟وبه جاى حاکم شدن  (وساختن ) مُرّ قانون با دخالت دادن نظرات شخصى و٠٠٠ ( افت قضاوت وراى) رفتارمى نمایند؟!؟!
واقعاً شگفت اوراست که ؛
١- قضاوت را عدالت ندانسته وانرانفع وسلیقه معنا سازند 
٢- قضاوت وراى صرفاً براساس مستندات نبوده  وتحقیقات غیر مستند حاکم گردد
٣- اگرردّ صلاحیت یعنى انطباق با بندهاى قانونى وداشتن مستندات محکمه پسند، پس چرا فلان اقاى محترم مایل است تا این وان ردّ گردند؟!!
چرابعضى به جاى قانون 'متکى بر نظر شخصى ، برداشت گروهى وخواست سیاسى واهداف شهردارسازى وگرفتن صندلى قدرت را درذهن ویاعمل قرارداده وافراد معنونى را قربانى سازند؟!
ما براى قانون وحاکمیت ان قیام کردیم نه نظرات فلان وبهمان وتنها عامل قضاوت هاى سیاسى وانتخاباتى قانون است ولاغیر.

 

 

 

 ریاست جمهورى ؛
اشتغال؛
 هیچ کس نیست که نخواهد شغل ایجاد شود
ولى پرسش این است که ؛
١- هرشغل چقدر پول لازم دارد؟
٢- شغل پایدارودائمى است یا چندماهه وچندساله؟! 
٣- ایا شغل را دولت ایجادمى کند یا بخش غیر دولتى؟ 
٤- اگر دولت شغل ایجاد کند مشاغل ادارى هستند یا تولیدى؟ 
٥- اگر دولت مشاغل را خودتعهد کندچندنفر وچگونه ؟
٦- ایا ایجاد مشاغل درحقیقت نتیجه گیرى ازتلاش هاى قبلى اعم ازدولت و٠٠٠ است یاابتدا به ساکن وجدیدخواهد بود؟
٧- ایاتنش زدائى دولت کنونى درباب اورد منابع وتکنولوژى وکالاهاى واسطه اى وسرمایه اى دران بى اثر است؟! 
٨-ایا ایجاداشتغال ازنوع پروژه اى است که مثلاً وقتى ساختمان ساخته شد دوباره روز ازنو شود؟
٩- ایا تلاش هاى دولت درحفظ قدرت خرید وجلوگیرى ازافزایش بى رویه قیمت ها هیچ تاثیرى دررویکرد ایجادوحفظ وافزایش اشتغال نداشته وندارد؟
١٠- ایا بین هفتصدهزارشغل ویک میلیون نفر وعده داده شده باید بیشتر به کدام دل بست وبه چه دلیل ؟ 
 
عدم مشارکت :
 ایا همه افراد سیاسى وحزبى که ازمشارکت مى گویند' علاقمند به شرکت هرچه بیشتر مردم هستند؟
ایا نوع مصاحبه ها ومناظره ها براى گرم کردن انتخابات است یا دلسرد کردن بخشى ازمردم ؟!
ایا نگران کردن ومایوس کردن مردم ازجهت اصل شرکت درانتخابات حسب نتایج دردستورکارکسى نیست؟ 
ایا واقعاً طرح مسائلى چون فساد وحقوق و٠٠٠ با نیّت حلّ انها مطرح مى گرددیا براى دلزدگى انان !؟
 
 
 
کاندیدا؛
رتبه جهانى ؛
ایارتبه هاى جهانى اهمیتى ندارند!؟
اگر ایران درسال ١٣٩٢ ازنظر رقابت پذیرى جهانى جایگاه ٦٦ بانمره ٤/٢٢ بوده ودرسال ١٣٩٥ به رتبه ٧٢ ونمره ٤/٠٩ بوده ( مجمع جهانى اقتصاد)ویا دردولت الکترونیک درهمان سال ازنظرجایگاه ١٠٠ ونمره ٠/٤٨٧٦ ودر٩٥ ١٠٦ ونمره ٠/٤٦٤٩ تفاوتى ندارد(منبع سازمان ملل)
ویاازنظرشادى وخرسندى در٩٢رتبه ١١٥ ونمره ٤/٦٤٣ (سازمان ملل)ودرنودوپنج ١٠٦ونمره/٤/٨١٣ هیچ تفاوتى ندارد
بقیّه عناوین عبارتند از:
نواورى جهانى ٩٢(١١٣) ٩٥(٧٨)(wipo)سهولت کسب وکار١٥٢ ونودوپنج ١٢٠)بان جهانى)
ریسک اعتبارى تجارى ٨٢ ودرنودوپنج ٥٤(سازمان همکارى اقتصادى وتوسعه )
ازادى اقتصادى ١٧٢ ونودوپنج ١٥٥(بنیادهریتج )
فلاکت اقتصادى ٣و١٨(imf)
کارافرینى وتوسعه ١٠٠ و٨٥(موسسه کارافرینى )
کیفیت زندگى ٦٦ و٥٢(نامینو)
ادراک فساد١٤٤ و١٣١(سازمان شفافیت) حقوق مالکیت ١١١و١٠١(اتحادیه ى حقوق مالکیت)
واقعاً این امارواعداد ازمنابع خارجى دررویکردداخل وخارجیان جهت سرمایه گذارى اثرى ندارد؟!
 
 
جهانگیرى ، جهاندارى ؟
مشکل عمده افرادواهالى سیاست همین داستان وتفاوتهاست!
گرفتن راى وحفظ ان !
درست کردن فضا وبهره گیرى ازان ؟
افرادى فضایى را ازسه چهارسال پیش علیه مسئولان درست کردند تا ؛
بتوانند درانتخابات اخیر فاتحه دودوره اى بودن انتخابات را بزنند! ولى ٠٠٠٠
چه دعواهاکه سازشد؟!
چه فحش ها که داده شد!؟
چه اندازه جعلیاتى !که سرزبان ها راه انداخته شد؟!
امّا نتوانستند ازان بهره لازم را داشته باشند؟!
حالیه همان سیاست چهارساله را دردستورکارقرارداده وبا ایجاد توهم وتردیدنسبت به انتخابات قصد پیشین را تکرارنموده وازروز اوّل تهاجم وتشکیک را ترجمان دارند!؟

مردم ؛
منافع مردم ؟
گشایش امورمردم ؟
حل مشکلات مردم؛
گفتن وبودن .
بعضى ازکاندیداهاگفتندونبودند!؟
کسانى نگفته هستند؟!
بعضى اداى انرا دراوردند! ولى دردوره وسالى خلاف انرا نشان دادند!؟
جمعى باان گردهم امدند.
کسانى به همین جهات ازیکدیگر فاصله گرفتند؟!

فضاى مجازى ؟
فرهنگ وفضاى مجازى ؟
رهاسازى یا مدیریت ؟
اداره نه بستن است ونه رهاکردن.
اداره درک جهات وروش هاست والتزام به ان.
امکان حذف فضاى مجازى میسّر نیست ولى صداقت رسانه ملّى وجامعیت انرا با تغییرات روبرو خواهد ساخت .

هدف هاى بزرگ ؛
تغییر مسیر؟
ریل گذارى.
ریشه کنى فقر ، ریشه کنى جهل واستضعاف .
حاکمیت دین خدا وعدالت اجتماعى .
انقلاب واهداف ونتایج ورویکردها.
چرا کسانى براى خود واجتماع وانقلاب اهداف بزرگ قائل نیستند؟!
چگونه 'بعضى ازمسئولان محدودبه هدف هاى جزئى مى باشند!؟
ردّکردن رقبا، پرونده سازى براى رقبا، ردّنمودن دوستان رقبا براى انتخابات با همین عنوان که فلانى طرفدار یا دوست مانیست و٠٠٠
ازجمله چنین افرادى است که نمى توانند ونمى خواهندتا بزرگ بوده وبزرگ دیده شوند!؟

 
 
 
شیطان وانسان ؛
دوستى ودشمنى ؟!
شیطان دشمن ولى انسانِ دوست !؟
شیطان به فرموده خداوند دشمن اشکار انسان است. 
وانسان به تجربه تاریخ دوست شیطان است!؟
اومارابرنمى تابد!؟ 
ومااورا دوست خودمى گیریم؟! 
درعالم سیاست نیز رفتارهاوگفتارهاى شیطانى کاملاً اشکار است. 
ادّعاهاى دیروز ورفتارهاى امروز افراد وحامیان کاملاگواه بردروغ زنى ودروغ سازى هاست!؟ 
نزدیکانشان درخرید راى مستقیم وبه واسطه ، به نقد وبه قرض ، به کمک مدّعیان دروغینى که بیش ازیک سال خود علیه خریدراى کفتند ونوشتند! بازار مکاره براى شورا وحتّى کاندیداهاى ملّى 
به راه انداخته بودند!؟
تادیروزادّعاى حمایت ازدولت داشته! ودرروزهاى انتهایى منتهى به انتخابات حقّاً خودرا بازشناساندند!؟
مردم لاهیجان وسیاهکل حتماً مى دانند که چه دیدند و٠٠٠
خواهندگفت که ؛
چه کسانى وبا چه وقاحت وقیمتى به خرید راى همّت نمودند!؟
ازپیشنهادات ودریافت ها وتصاویرى که ضبط نمودند وصداهایى که دراختیار دارندانرا بعینه دریافتند.
کمى به خودبیاییم و٠٠٠
بخشى ازمشاهدات را به فضاهارهسپار سازیم تا٠٠٠٠
 
جایگاه وپایگاه ؛
بعضى جایگاه دارند 'ولى پایگاه ندارند!؟
امّا کسانى که درعین داشتن صندلى درقدرت ازمحبوبیت برخوردارباشند.
ویاکسانى که صندلى ندارندولى پایگاه دارندراباکسانى مقایسه فرمایید که ؛
 ازنفوذ دیگران بهره مند شده وبه صندلى رسیده اند 
ولى مردم انهارا دوست ندارند!؟
ویا حوادثى انان را به کانون قدرت رسانده ومورد نفرت عامه هستند!
این است تفاوت بین پایگاه وجایگاه!؟

 

 

توسعه -١-؛
١-ویژگى ها وخصوصیات؛
٢-بایدها ونبایدها؟
٣-مدیریت ؟
٤-جهان سوّم ؟!
٥-توسعه متوازن ونامتوازن ؟
٦-توسعه بخشى یا فرابخشى ؟
الف/رواج توسعه خواهى وتوسعه طلبى .
ب/براوردارمانها ورفع نیازها با عناوین توسعه ورقابت .
ج/گذرازعقب ماندگى ورویاى توسعه !
د/ایا توسعه موردنظرشان باعث رفع همه کمبودها ودسترسى به همه ارمان واهداف وحذف پریشى هاى اقتصادى واجتماعى وسیاسى وفرهنگى و٠٠٠ مى گردد؟!
ه/ایا فاصله موردنظرشان با دیگر جوامع الگوپُرگشته وبه داشته هاى توصیفى وترسیمى دست مى یابند؟
و/اصل واپس ماندگى انها متمرکز برچه امورى است ؟
ز/ایامدل ویژه اى که تردیدناپذیر باشدرا دردست دارند؟
ح/درشناخت فرصت ها وتهدیدها ومنابع وامکانات وپتانسیل ها ازرشدیافتگى لازم برخورداربوده ویا تداوم واستقامت مورد نیازرا واجد وبرخوردارند؟
ط/ایا عوامل مزاحم وناهماهنگى را مدیریت مى نمایند؟
ی/ایا باحفظ گذشته قصد توسعه داشته ویا بااصلاح ان سنّت ها؟
ک/ایا تلاش لازم جهت فرهنگ سازى توسعه را داشته وبران اصرار مى ورزند؟
ل/ایا مى توان توسعه را بخشى تعریف نمود وکلان انرا موردرصد قرارنداد؟!
م/استفاده ازعلوم وفناورى را چگونه با چنین هدفى درج دراقدامات مى نمایند؟
ن/اساس مطلوبیت ونقطه پایانى انرا با چه نگاه وافقى درنظر مى گیرند؟
س/تعامل وتعادل فیمابین معنویت ومادّیت را با چه مکانیزمى مدیریت مى نمایند؟
ع/نوسازى درنزد انان با تلفیق ویا ناسازگارى فیمابین مدرنیزاسیون وسنّت وصنعت روبروست ؟
ف/محورهاى بخشى وفرابخشى که درتوسعه انرا محور مى نمایند چگونه است ؟
ص/موضوعاتى چون جمعیت ومهارت واموزش را با چه نگاه وبرنامه اى روبرو مى سازند؟
ق/واردات تکنولوژى وبستگى هاى ناگزیر خارجى دراین حوزه چه نوع اداره اى خواهد داشت ؟
ر/رویکردهاى سابقه مندمردمان ومسئولان درامور ومسائل چگونه برگردان مى یابد؟
ش/شاخص ها ازنوع رشد اقتصادى وسیاسى وفرهنگى واجتماعى رابا چه دیدونگاهى ترجمان دارند؟
ت/وابستگى به درامدهاى فسیلى ورانتى وبدون کارکرد مستقیم را چگونه ازذهن وزندگى برمى چینند؟
ث/براى بهبوددرامد سرانه ومعیشت ومحیط زیست و٠٠٠٠ چه تدبیرى صورت مى پذیرد؟
پاسخ به همین پرسش هابایستى دردستور کار چنین جوامع ومدیرانى قرارگیرد
البته نمى توان سختى وصعوبت اجراى اهداف توسعه اى را در تقابل دین ودنیا وسازمان هاى رسمى وغیر رسمى ازنظر دورداشت
ویا نمى توان با توّجه به سرعت رشد وفناورى ها ونظام اطلاعاتى به تفاوت هاى بین خواسته وامکان بى عنایت بود
هرزمان بخش عمده اى ازمردم ومسئولان پذیراى پاسخ به چنین پرسش هایى باشند ،در ان صورت احتمال وقوع افزایش مى یابد
امّا وقتى که توافق صورت نپذیرد ویا با تغییرات مداوم وروزمره روبرو باشیم
ویا بخشى ازحاکمیت انرا برنتابند
ونیز مردم انرا ناسازگار با منافع خویش بیابند
دران صورت توسعه طلبى بزکى بیش نبوده ! وامکان تحقق ان منتفى مى گردد
اگر اغتنام فرصت نگرددوازفرصت ها حداکثر استفاده به عمل نیاید درچنین شرایطى درک وتوسّل به ان ناممکن مى گردد
کسانى چون الکس انگلس باشش عنصر زمینه ،اموزش ، اینده گرایى ،تکنولوژى گرایى وبرابرى مردم انرا تعلیل وتحلیل نموده اند
باید درنظر داشت که :
١-تفاوت تحلیلى وتعلیلى بین جوامع علمى به تناسب هرنوعى ازعلم وعلوم را نیز نمى توان ازنظر دورداشت که به تناسب نوع ماموریت وفراخناى علوم متفاوت مى گردند
٢-نقش خصائص وخصلت هاواموزش هاى اخلاقى افراد ومدیران ومردم نیز به اندازه کافى برچنین رویکردى تاثیر خواهدداشت
٣-مهارت پذیرى( همه جانبه ) ازلوازم اصلى وقطعى این هدف به شمار امده ونقش به سزائى درتامین وتحقق ارمانهاى توسعه خواهددلشت
٤-علوم ارتباطى وتوسعه ارتباطات مخصوصاً دردنیاى کنونى جهت دسترسى به این مقاصد بسیار با اهمّیت مى باشد
٥-کمّى کردن وپاسخ پذیر شدن وشفافیت نیز سهم به سزایى درتوسعه دارد
٦-توازن وجامعیت درابعاد توسعه را نمى توان نادیده گرفت
٧-نقش تحقیق وتوسعه ونواورى ودسترسى هاى جهانى وبازارهاى صادراتى وتبادل فرهنگى وسرمایه انسانى نیز هرکدام تاثیرى داشته وبایستى براى انها ویژگى قائل گشت
٨-شهرى وروستایى ،تولید یا مصرف گرایى  وحاشیه نشینى نیز اثرگذارخواهد بود
٩-امارهاى روبه تزاید درمطالعه کتب ویا دسترسى هاى مخابراتى ،تعدد انتخابات ، سلامت وبهداشت ،احزاب وتشکل ها ،جوامع مدنى وانجمن ها هرکدام میزانى ازتاثیر را به همراه خواهند داشت
١٠-افزایش درطبقات متوسط وکاهش طبقات فقیر مددکار چنین رویکردى مى باشد
١١-پرهیز وجلوگیرى ازفرارمغز وسرمایه ازجهت حفظ سرمایه وثروت وگردش نخبگان نیز بایستى برنامه هاى عملى واقدامات تاثیر گذارداشت
١٢-بزرگترین پیکاردرشرایطى صورت مى پذیرد که در ان زمان ومکان ،
 اراده تغییر ارزش ها درمیان باشد وباعث تضادها ودرگیرى هاى ناخواسته وخواسته مى گردد
١٤-مداخلات نظامیان درسیاست قطعاً اسیب پذیرى هاى کشورى را سبب مى گردد
١٥-رضایت به وضع موجود وتن دادن به شرایط موجد کم کارى وتوجیه وضع وبالنتیجه کم کارى ویا مقاومت درقبال تغییرات مى گردد
پاسخ به این پرسش که :
ایا صِرف مصرف محصولات ویااستفاده ازتکنولوژى دیگران مى تواند تعریفى ازتوسعه  داشته باشد!
انها درتغییر وتوسعه جایگاه مهّمى داشته ونبایدباتعریف دیگرى و برداشتى متفاوت به اسارت واردات درامدواصل مصرف را توسعه یافتگى دانست
پرسش دیگر رادرحوزه زیرساخت ها و٠٠٠ قابل طرح مى دانیم که :
ایا انها خودنشان توسعه هستند یا عامل وسبب ووسیله توسعه به شمار مى ایند
اگر معناى انرا زیرساخت تعریف کنیم ، درحقیقت انرا نشانه حرکت وپیشرفت ودلیل رویکرد به توسعه خواهیم یافت
راه وریل ومدرسه ودانشگاه و٠٠٠ مارا به ارمانها فراترى رهنمون مى کنند که به دنبال ان هستیم
پرسش سوّم ان است که ؛
اگر تولیدات ما همچنان سنّتى باشد وازنظر میزان ونوع ونحوه وکمّیت وکیفیت با تغییرى روبرو نباشیم!
 چگونه مى توان ادّعاى توسعه یافتگى داشت!؟
کشورى که خام فروشى مى نماید را مى توان توسعه یافته پنداشت؟!
وقتى درامد واشتغال اصلى به بیگانه رسانده شود !سخن ازتوسعه موّجه به نظر نمى رسد
فقدان بهره ورى وعدم استفاده ازحداکثرى ها خوددلیل محکمى است بررشدنیافتگى !؟
کمبودهاى اساسى درنگهداشت وبازیافت ونگهدارى وصنایع تبدیلى نیز با همین قضاوت روبرومى گردد
شکل شهرها وبافت ان ها ونوع استفاده ازتکنولوژى وبهره ورى وکاهش هزینه ها وهوشمندى ودلایل  وعملکردمرتبط نیز نشانه هاى ماندگى ورشد تعریف مى گردند
هجوم به شهرها توسط روستانشینان بیانگر دونقیصه اقتصادى واجتماعى است ودرجاى خودبهانه توجیه دسترسى ها وارزانى ویا دستیبابى به کار وشغل ورفاه مى باشد که ؛
حکایتگر نوع ونحوه توزیع نابسامان وغیر عادلانه امکانات ورفاه وضعف در هارمونى وچینش وتوزیع وتوسعه مى باشد!؟
اگربراى روستائیان ازنظر زیرساخت ها چون اب وراه وگاز وبرق ومدرسه وکارخانه وفضاى ورزشى وبهداشتى واقتصادکشاورزى و٠٠٠ تدبیر گردداوّلاً موجبات رونق اقتصاد وکاهش بیکارى وواردات و٠٠٠ فراهم مى گرددوثانیاً باعث پرهیز ازحاشیه نشینى وهجوم به شهرها وپدیدارسازى نقصان هاى زندگى براى شهرنشینان ازخدمات تا ٠٠٠مى گردد
امروزه 'همرنگ شدن با بعضى ازملل پیشرفته درامور فرهنگى ازخانواده تا روابط جنسى و٠٠٠ رانشانه توسعه به شمار مى اورند!؟
این درحالى است که ؛
مى توان اثبات نمود که تفاوت شایانى فیمابین مثلاً پیشرفت صنعتى بافرهنگى وجوددارد
امورارزشى وانسانى واخلاقى واجتماعى وخانوادگى را نبایستى دررده دیگر امور قرار داد.
گسست روابط خانوادگى را نباید توسعه پنداشت.
ترک وظائف انسانى واخلاقى وبسنده سازى واگذارى ان به دولت وانجمن ها ویا انجام موردى ان توسّط افراد اتّفاقاً نشانه عقب ماندگى است.
ازاینرو نبایستى 'فریب تجمیع وتقلید عمومى نسبت به دیگران را داشت.
تفاوت بین بخش هاى اقتصادى وصنعتى و٠٠٠ با امور خانوادگى و٠٠٠ کاملاً محسوس است
سطح سواد نیز تنها وقتى عامل توسعه خواهد بود که اوّلا عینا به مصرف اجرائى برسد
ثانیاً ازنظر عمق دانشى قابل کاربرد باشد
وازان مهم تر نبایستى نافى انواع سوادها ویا عمق دانش ها وبلکه بالاتر بصیرت وتعمیق وعقل گردید.
فردگرایى وجمع گرایى نیز درحوزه توسعه نیازمندنگاه وپاسخ عملى است.
ایا توسعه باید به کناره گیرى وانزواى زندگى ( بجز حوزه اشتغال) بیانجامد؟!
ایا هنر توسعه کناره گیرى ازاجتماع وامور اجتماعى وفردى شدن همه امور به جزء حوزه شغلى مى باشد؟!
پاسخ به چنین سئوالاتى نیز قطعاً به مشابه سازى با دیگران نیست که انرا نشانه پس رفتگى مى دانیم وبرگشت به جوامع غارنشین و٠٠٠٠٠
ترک وظایف زناشویى وفرزنددارى وتوسعه روابط عاطفى نیز درهمین نگاه تحلیل مى گردد.
این رفتارکه مافرزندان یا پدران ومادران سالمند وبازنشسته را درخانواده حفظ ننمائیم ! وانانرا به مراکز خاص نگهدارى واگذار نمایئم !؟نیز بیان عقب ماندگى است!
تبدیل پدران ومادران وهمسران به ماشین هاى خلق درامدرانیز هرگز نماى رشد وتوسعه  نمى دانیم.
توسعه انواع بیمه ها را ضرورى مى دانیم
ولى انرا بهانه واسپارى هاى غیر عاطفى وغیر انسانى نمى سازیم.
حفظ روابط درون خانوادگى واحترام وکرامت را ضرورى دانسته وهرنوع تقلیل نقش وواگذارى رابه عقل واخلاق وتفاهمات درون خانگى مبتنى برادیان واخلاقیات ویا سنّت هاى رایج قابل دفاع مى دانیم.
برابرى جنسى را به مفهوم درست تعریف مى کنیم وازان بوى وادادگى طرفین ویا خروج ازدائره اخلاق تعریف نخواهیم داشت.
استقلال مالى زنان ودختران را ضرور ولى به عنوان نقش متمم وتکمیلى محسوب داشته وهیچگاه انرا وسیله جدایى وتفریق ومفارقت نمى دانیم.
حفظ موقعیت جایگاه وزنان را براساس نگاه الهى تعریف نموده وهرگز نگاه عقب مانده ابزار جنسى و٠٠٠ به شمار نمى اوریم
ولى قطعا این رویکرد با درک تفاوت هاى طبیعى صورت پذیرفته وزن ومردرا ازنظر وظائف وکارکرد متناسب با داشته هاى فیزئولوژیک با کارکرد مشابه روبرو نمى سازیم.
سوادوثروت را وسیله تفاخر ویاتحقیر دیگران وکارکردهاى مسرفانه ومبذّرانه ندانسته ورواج چنین پدیدارهایى را عین جاهلیت وعقب ماندگى به شمار مى اوریم.
تجربه را علم عملى دانسته وجاى درک ومدرک را تغییر نمى دهیم وبراى مجرّبین شأن علمى قائل مى شویم.
احترام به بزرگان ومفاخر وپدران ومادران و٠٠٠ را به دلیل علم وعمل ، درک ومدرک ، دانش ویا تجربه ضرورى مى دانیم وتحت عناوین هضم دربیگانه !گرفتار بى احترامى وبى هویتى نمى گردیم.
وظیفه پدران ومادران را تامین معاش وتوزیع عاطفه چون خود مى دانیم وهرگز به صورت یکطرفه (اولیاء) وغیر منصفانه ( ترک انان ) عمل نمى نماییم.
براى انجام وظائف عادى زندگى برروى کمک وامداد خیرخواهانه وانسانى اعضاى خانواده حساب نموده وبه هیچ وجه خودودیگران راتنهاى درزندگى واجتماع ومشکلات نمى پنداریم.
نظام ادارى را براى سهولت وتسهیل وتسریع تعریف نموده وانرا وسیله معطل ساختن ودوشیدن وتبانى وخلاف اقتصاد واخلاق مردم ومشتریان نمى سازیم.
نظامات ادارى درروابط فیمابین ادارى را ازباب تقسیم وتوزیع مسئولیت ها تحلیل مى نماییم وانرا بهانه تکّبر وایجاد انواع فاصله هاى رفتارى وگفتارى ومالى واقتصادى نمى سازیم
نخبگان درجوامع واقعاوحقیقتاًپیشرفته اوّلاً به  منافع ملّى بهاى بیشترى داده وثانیاً رشدشخصى را متوقف رشد اجتماعى ومردمى دانسته ثالثاً برعمق واطلاع ازدیگر دانش هاى مبتنى بر کیفیت رشد مردم وخودبهاء داده ومحدودبه مدارک وعلوم محدود نمى گردند
رابعاً بین خودومردم فاصله ایجادننموده وسعى بر اثرگذارى اجتماعى و٠٠٠ دارند.
پدیده تکثر نخبگان درچنین جامعه وبرداشتى بیانگر وجودانواع معادن وثروت به شمارامده و هیچ نوع تضاد وتعارضى را پیش نمى گیرند.
نظام دریافت وپرداخت حقوق دولتى ومالیات درچنین کشورهایى باید اوّلاً هدفداروثانیاً شفاف بوده وبدور ازهرچانه زنى صورت پذیرد.
دموکراسى وانتخابات ویژگى چنین جوامع به شماررفته وحکومت ها درحقیتاً منبعث ازخواست ملّى مى باشند.
نظام پارلمانى وحزبى وتشکّل ها به عنوان نماد مردم سالارى درچنین کشورهایى تعریف مى گردد.
حکومت اوّلا انتخاب اگاهانه مردم وثانیاً مردم وحاکمان به دلیل ویژگى حکومتى درعرض یکدیگر تعریف مى گردند.
نمونه چنین خصوصیتى راى برابر انها درهرانتخاب ویا ریشه هرانتخاب درمردم وراى انهاست.
حکومت'درچنین جوامعى تلاش داشته تا؛به هرشکل ممکن ازنظروراى وشور و مشارکت بیشترى ازمردم بهره مند باشد.
هرنوع تمرکز قدرت درتضاد با توسعه یافتگى به شمار مى اید.
نظارت پذیرى وپاسخگویى ویژگى عام قدرت بوده وهیچ کس مصون ازاین پاسخگویى وشفافیت ونظارت نمى باشد.
افکارعمومى ونظریه عامه ملاک تعیین کننده اى براى تشخیص مصالح ومنافع مى باشد.
دولت ها درچنین ساختار تنها وظایف هدایتى وحمایتى وسیاستگزارى ونظارت راعهده داربوده وازدخالت هاى گوناگون درامور مخصوصاً اقتصاد پرهیز مى نمایند.
رسانه ها دراین موقعیت وظیفه سترگ اطلاع رسانى را بردوش مى کشند.
وتحولات دران کشورها نبایستى رفورمى وسطحى وظاهرى باشد وتحولات عمیق مبناى رخدادهاى کشورى وامور گوناگون خواهدبود
تضمین وبیمه ثبات براى هیچ شخص وحزبى وجودنداشته وهمه تابع رویدادهاى روبه اینده خواهندبود

 

 

*****************************************

 
 
 
 
سه شنبه 19 اردیبهشت 96 :
 
 
 
هزینه نادانى ؛
ماندانستیم ، مارا عفو کن
بس پراکنده که رفت ازماسخن
ماکه کورانه عصاهامى زنیم
لاجرم قندیلهارابشکنیم
ادم هایى که چشم دارند !ولى نمى بینند؟!
گوش دارندونمى شنوند؟!
تاریخ دارند ونمى خوانند! وتعمق نمى کنند؟!
تاریخ پیش وپس ازانقلاب ،تاریخ ایران وجهان و٠٠٠ هرکدام فراروى ماست.
ایا انواع انتخابات را نداشته ایم؟
ایا انواع منتخبین را نداشته ایم؟
ایا انواع عملکردهاوکارنامه رانداشته ایم؟
 ایاازنتایج مثبت ومنفى وکارکردى انان مطلع نبوده ونیستند!؟
ایا ٠٠٠٠٠
پس چرا ؟!  

 
 
 
صادرات انقلاب ؛
الگوى توسعه مبتنى بردین واخلاق ونیز امکان تعمیم وگسترش ان درمناطق مختلف جهان، تنها ازراه عمل درست به دین واخلاق است. 
نمى توان' ازدین پاک واخلاق کریمانه گفت
ولى رفتارمتفاوت ومتضادداشته! وگسترش را شاهدگشت!؟ 
مردم وقتى ببینند' وبخوانند' وبفهمند' که ما براى حذف رقیب دست به هرکارى مى زنیم!؟ 
ویا هردروغى مى گوییم؟! 
ویا ازتهمت ها وعناوین دیگرى ازرذائل اخلاق راترویج نماییم!؟ 
دراین صورت' چنین جنبش وانقلابى متاسفانه ازدین واخلاق فاصله گرفته وتبدیل به ضدّ خودمى گردد!
پوسته دینى واخلاقى هرگز هدایتگر نخواهد بود.
متن دین ، خلوص اخلاق ودین ، سلامت رفتار وگفتار مى تواند الگوساز گردد.
 
 
 
حقوق ؛
 تنظیم روابط اجتماعى.
اقتدار واجبار؟!
تفاوت بین اجبار با اقتدار چیست ؟
ریشه اقتدارچیست ؟
ایا نفوذ صرفاً ازراه زور حاصل مى گردد
ایا معنویت واخلاق هم عامل اقتدارهستند
ایاعدالت وتوزیع عادلانه فرصت نیز موجب گسترش قدرت مى گردند
ایا حقوق وتنظیم روابط اجتماعى بر اساس عقل وعلم وعدالت واخلاق ومعنویت  سبب وعامل این محبوبیت ونفوذ وقدرت نمى گردند؟

مرزرقابت ؟
انسانها ومنابع انسانى مرزرقابتى سازمان ها هستند.
ادم هایى که به حساب نمى ایند!؟
افرادى که خودشان را باور ندارند؟!
سازمانهایى که بادرصدى کردن جامعه! اتّفاقاً زمینه دلسرد سازى ، قطبى سازى ًجداسازى غیر ضرور، فرارسرمایه انسانى وبى انگیزه سازى انها را فراهم مى اورند!؟!؟
واقعاًچندقطبى کردن کشور! به نفع کیست؟
چرا 'مى خواهیم صاحبان سرمایه ودانش را فرارى دهیم؟!
چرا گمان مى کنیم که ؛
ازبین بردن فقر یعنى شقه شقه کردن جامعه ؟!
ویا دچارتوّهم حذف رقیب ازهربیراهه ممکن مى دانیم !

 
 
 
موذى ویؤذى؛
اشتهارکشتن موجودات موذى قبل ازاذیت راهمه شنیده اند!
ولى 'براى ادم هایى که هم موذى !ونیز اذیت کننده! هستندراهى ازسنخ تربیت وتادیب کارسازنبوده ؟!وباحکم مشابه هم  
تحقق نمى یابد!؟
واقعاً کسانى که ؛
روزتا شب درفکر حذف بوده !وفکر مثبتى ازخودبروز نمى دهند!؟ ازجانِ مردم چه مى خواهند؟!
وبدترازان ، اینکه مردم چرا باید به چنین افرادى اعتمادکنند؟!
انهابدون نگاه مثبت! تنها زندگى را برخودودیگران تلخ مى نمایند؟!


ارزوواراده :
فرق بین ادم هاى کوچک وبزرگ !
یکى مداوماً درحال رویا بافى است!؟
 وان دیگرى' درحال تحقق بخشى به ارزوها وخیالات وخواسته ها!
یکى صدها وهزارها پروژه بزرگ وکوچک را اجرائى مى سازد.
وان دیگرى' ازفرط نتوانستن سرگرم بافتن هستند !؟البته خیال مى بافند نه ٠٠٠٠

نسبت وترویج ؟!
درانتخابات لاهیجان وسیاهکل 'شاهد نسبت سازى !؟ وترویج گسترده ان بودیم!؟
هم الان' نیزهمین داستان درانتخابات ریاست جمهورى درحال تکراراست!؟
بدون نگاه به دین واخلاق !؟ هرچه مى توانند 'براى خراب کردن اشخاص داستان مى سازند!؟ وانرا به کثرت ترویج مى نمایند؟!
براى شان اصلاً مهم  نیست که ؛
این خبر پایه واساسى ندارد!؟
همین که علیه رقیب باشد' کافى است!؟
این چه جوردین واخلاقى است که دارند؟!
مگر مى شود 'مال وجان وابروى مردم را درمعرض خطر قرارداد!؟
دروغ مى سازند،تهمت مى زنند وادّعا هم دارند،کجاى دین چنین اجازاتى را داده است؟!

محیط ؛
افراد وسازمان هایى که نتوانند بین خودومحیط تعادل ایجادکنند
محکوم به شکست وفنا هستند.
بعضى واقعاً درمحیط ذهنى خوداسیر هستند!؟
اصلاً برایشان مهم نیست که ؛
مردم چه مى گویند!؟
جوانان چه مى خواهند؟!
دنیا چگونه است؟!
وقتى کسانى مداوماً درپیله خوداسیر هستند' چه بایدکردوگفت؟!
چرا بعضى خودرا دانشمند ودیگران را برده وبى سواد مى پندارند؟!
واقعیت دینى حکایتگر ان است که ؛
علم نزد همگان است.
همه کمالات درغیر معصوم جمع نمى گردد.
یک کاندیداى بى سواد !چرا بایستى حرف ها ونظریاتى را اعلام نماید که موجبات ریشخند علما واگاهان گردد؟!

قرن بعدى ؛
گفت که قرن قبلى ازانِ ما نبود!
چگونه قرن اینده مال ماباشد؟
گفت که خیال نبافیم
 چراکه؛ استانداردها وتلاش وهمّت لازم را نداشته ونداریم!؟
نه مثل انها که صاحب قرن فعلى هستندکارکرده !وتلاش وبرنامه ریزى واتّحاد داشته ونه چون انان دنیایى وجهانى فکروعمل داریم؟!
ماتحمّل خودمان رانداریم' چه رسد به اینکه جهانى را تحت تاثیر خودقراردهیم  
انهاکوشیدندوخواندند وازمایش کردند. وهزینه دادند وما حاضر نیستیم که ٠٠٠٠!؟


 
 
برنامه ؛
درمناظره ها کاملاً مشهود است که :
براى بعضى برنامه، یعنى تنها بسنده کردن به یک سرى شعارهاست !؟
شعارحتماً برنامه نیست؟
مى توان شعاررا درفرایندى ازاراده واجراء به 'برنامه' قرارداد.
بایستى 'عمده اى ازمباحث رادربرنامه سازى تعریف داشت.
چه برنامه اى ، براى چه کسانى ، درچه شرایطى ، با چه امکاناتى ، باچه موانع ویا چه فرصت هایى؟را درنظر داشت تا ٠٠٠٠ برنامه اى تعریف گردد.
واقعیات برنامه نویسى یعنى اوّلا واقعاوعمیقاً شرایط کشور درک گردد.
ثانیاًعملاً با منابع وامکانات واعتبارات اشنایى داشته باشیم.
ثالثاً تمام موانع واسیب ها وتهدیدات درک گردد.
رابعاًفرصت ها وپتانسیل ها وتوانمندى هافرض گردد.
خامساًازمشارکت همگان استفاده برد.
واقعیت سخن ومناظره افرادى ( هرچند معنون ) حکایتگرندانستن ونخواندن ودرجریان برنامه نویسى قرار نداشتن انهاست !؟

 
 
برجام ؛
ان همه فحاشى به برجام جاى خودرا به قبول داد!؟
ایا معتقدان به برجام جز این گفتند که ؛
امریکا دشمن ماست،
امریکا اروپارا هم مقابل ما قرارداده است.
بایستى تداوم رابطه اروپا وامریکا درموضع واحد خصمانه علیه ایران
گرفته شده وگسستى ازجهت نگاه ومنافع بین انان ایجادگردد.
ایا انها نمى گفتند که ؛
امروز بایستى چندنوع تحریم جهانى ،اروپایى ،امریکایى وشوراى امنیت علیه ایران باطل گردد.
گفته نشد که ؛
ایران فقط براى هسته اى تحریم گردیده است.
گفته نشد که ؛
مى خواهیم با امریکا رابطه برقرارکنیم.
بایستى' خداراشاکر بودکه ؛
عناوین خائن و٠٠٠ حذف وان دیدگاههابه قبول تعهدات بین المللى انجامید!
بایدپذیرفت که ؛
همه دستاوردهاى مورد انتظار حاصل نگردید.
ولى درعین حال بایدتصّور کرد که ؛
اگر برجام نبود !الان چه وضعى داشتیم؟
اگر چندصدهزاربشکه درامدنفتى مى داشتیم؟!
 هم الان چه مخارجى وهزینه هایى راازدرامدکم نفتى(وبالطبع مالیات متاثر ازنفت )داشته وبودجه ماچگونه بسته مى شد؟!
بعضى دستاوردبرجام لااقل دردرامدها را عملاً پذیرفته اند که این همه وعده ووعید مى دهند!

 
 
مناظره -٢-
پاسخ به پرسش هایى که داده نمى شود!
حاشیه هایى که درست مى شود!؟
چنگالهایى که علیه یکدیگر تعریف شده است!؟
امادگى هایى که براى پاسخ وجودنداشت !؟
انصاف هایى که به کارنیامد!؟
راهنمایى هایى که صورت نپذیرفت !؟
روشنگرى هایى که دستمایه انتقام مى گردید!؟
دادن کاراجراى یک قوّه وبه تعبیرى یک دولت رابدست افرادى ( هرچندمحترم) که اوّلیات گفتگو ودرک وشناخت عمیق نسبت به اوضاع ومباحثى که چندان جدیدوتازه نیست ندارند!؟
واقعاً محلّ تامل ودرک وشناخت جامع ترى خواهد بود
 
 
 
****************************************
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه 12 اردیبهشت 96 :
 
 
 
 
انتخابات ؛
عاطفه :
اورده اندکه ؛
ازنظر تبلیغات، عقل متاسفانه جایگاه اصلى واساسى ندارد!؟
نقش احساس وعاطفه را بسیار قوّى خوانده اند؟!
امروزه هم 'درفضاهاى مختلف ازاین نوع تحریک ها بسیارخوانده وشنیده ایم! 
افرادى 'دروغ خویش را با انواع تزیین ها روبرو مى سازند تا ؛مقبول ونزدمخاطبان  مفهوم باشد
تحریک عاطفى واحساسى، ولو دروغ چه نسبتى با اسلام واخلاق داردراازانان نمى توان پرسش داشت ؟!
واقعاً باور نکردنى است! 
فضاسازى ، دروغ پردازى ، تبلیغات وارونه ، تخریب ادم ها ، به زیر سئوال بردن ادم هاى خوب ومثبت وکاراباچه نیّتى قابل رصد است؟
 
مراجعات ؛
وأقلّهم تَبَرماً بمراجعة الخصم .
هرگزازمراجعات مردم خسته نشود.
افرادعصبى که ازمردم فرارمى کنند!
افراد کم مسئولیت که حوصله مردم را ندارند!؟
جماعتى که مردم را براى اراء مى خواهند؟!
افرادى که خودرا همه چیز دان وخوان مى خوانند؟!
گروهى که به ولى نعمت خودپشت مى کنند؟!
بایستى' مردم را بهانه اى براى انجام تکالیف الهى وکسب قرب ورضوان الهى پنداشت. 
بایستى ازخودبراى مردم یادگاربه جا گذاشت.
مهم نیست که با مانده هاى صالحانه وخدمتگزارانه ادم 'چه برخوردى کنند،چه نارواهایى را بسازند.
خدایى هست. 
اخرتى هست. 
انصاف ووجدانى هست تامعلوم گرددکه؛ چه خون دل ها خورده شد؟
چه اوقاتى گذاشته شد؟
چه ابروواعتبارهایى هزینه گردید؟
چه مطالعات وکارشناسى هایى صورت پذیرفت تا ؛
این پروژه ها شروع گردد.
اعتباروردیف وبودجه بپذیرند.
و٠٠٠٠
 
مالکیت یا خدمتگزارى ؟!
احساس خدمتگزارى افرادرا درنداشتن یا ازدست دادن متاسف وغمگین نمى سازد
ان محلّ نشدجاى دیگر !
امّا کسانى که احساس مالکیت دارند با ازدست دادن درحقیقت احساس فنا ونابودى مى کنند
امّا ادم هاى داراى جایگاه ویا خلاّق هرگز احساس بدویاازدست دادن نخواهند داشت
خدمت جغرافیا وصندلى لازم ندارد
هرجا مى توان خادم بود
مى توان خلاقیت بروز داد
این است زندگى ٠٠٠
 
 
 
 
 
******************************
 
 
 
 
 
 
یکشنبه 10 اردیبهشت 96 :
 
 
 
انتخابات؛
بازانتخابات !
تبلیغ به روش اسلام امریکایى ؟!
بازاستفاده وسوء استفادهاى افرادى با ادّعاى دینى! ازروش هاى منحوس غربى درتخریب یکدیگر !؟
درشورا وریاست جمهورى' شاهد رفتارهایى از سرِ مثلاً رقابت روبرو هستیم که :
درست مثل ان چندنفر بى دین درانتخابات مجلس دهم؟! ازباب انتساب مثلاً فحاشى وتحقیر نماینده به مردم  سامانى داشت که ؛  (درجاى خود درحال پیگیرى است ودادگاههاى بعضى ازافراد درحال انجام است ) دراین انتخابات نیز' مثل ان وبلکه بدتر ازان رادرفضاهاى مجازى شاهدیم؟! 
ما به عنوان اغازگران ومدافعان راه وخطّ امام راحل درپیش ازپیروزى، شاید تصّور ان را هم نمى کردیم که ؛
به چنین اخلاق منحطى گرفتار گردیم که ودر همه انتخابات ها وزندگى روزمره؟ این همه رفتارشنیع وزشت را شاهد باشیم!؟ 
نگفته' کاندیداهاى ریاست جمهورى را به نام انها منتشر مى کنند!؟!؟
ننوشته، کاندیداهاى شوراى شهر وروستا وریاست جمهورى را علیه انها انتشار مى دهند؟!
کارهاى شده را مانع نشر! ویا با تحریف وانحراف درتبلیغ روبرو مى سازند!؟
واقعاً به کجا مى رویم؟! 
این رفتارها به کدام اسلام ( امریکایى وناب ) شبیه است؟!
اسلام منهاى اخلاق حتماً امریکایى است. 
رقیب با چنین اخلاق زشتى !ازدروغ وتهمت و٠٠٠ قطعاً دخلى به اسلام ناب ندارد!
 
اشتغال :
بعضى' با مشغول شدن به دیگران ویا گذشته خودرا صاحب شغل مى نمایند!؟
دیروز ودیگرى نمى تواند معرّف رقیب باشد.
توقف دردیروز ودیگرى! حکایت بى برنامگى بعضى از افراد درانتخابات کنونى است؟! 
توچه دارى؟ وچه مى خواهى؟ وچگونه انرا تحقق مى بخشى؟ را پرسش خویش سازیم
 ونگذاریم افرادى با اخبار واطلاعات درست ونادرست مربوط به دیگران وگذشته مارابازى دهند!
استفاده ازگذشته ودیگرى' دراندازه تجربه وعبرت مفید وضرورى است ،ونباید انرا بهانه اختفاى نادارى وناشناسى ونابلدى خویش سازیم!؟ 
 
ادّعا؛ 
ادعاهاقابل واپرس است؟ 
اینکه فلان میزان افرادو٠٠٠ مانع رشد وتوسعه است را وقتى باور کنیم که ؛
افراد به عنوان شهروندیامسئول نسبت به ان درحوزه کار خودویا انتقال به دیگران مسئولان کارى کرده واقدامى داشته باشند.
اگر طىّ این چهار دهه، کارى نکرده وگزارش وشکایتى قابل رصد نداشته درحقیقت با خیال وخالى وخامى  روبرومى گردیم!؟ 
ازکاندیدا ومسئول مى پرسندکه ؛
ببخشید! شماچه کردى وبه که گفتى وچگونه پیگیرى کردى وبه چه نتیجه اى رسیدید؟
 
رنج؛
ظاهراً بعضى ازکاندیداتورهاعادت فرموده اند تا ؛ 
تقسیم رنج وغصّه فرمایند!؟
انها به جاى بیان درد وراهکار واقعى تنها باچندراست یا دروغ بیشتر 'مردم را ترسانده وبیم شان را زیادت مى بخشند!؟
انها با اتکاى به رواج پیش ازانتخابات! رقبا ومعاندین همه نظام را متهم به ناکارامدى مى نمایند!؟؟
جورى حرف مى زنند که ؛
توگوئى شورا ورئیس جمهور مالک صاحب همه امور وهمه کشور وهمه خزانه وهمه ناظرین وقضات وبنیادها ونهادها واستانها وقرارگاهها و٠٠٠٠ مى باشند.
توگوئى' انها باید ازدهها سال پیش تا کنون راپاسخگو باشند!
کمى انصاف ! واقعاً رئیس جمهور ویا شورا بایدهمه ناتوانى ها ونادارى ها وسوء کردارها وفقدکارشناسى ها وعدم جامعیت زمان خودراپاسخ گویند یا٠٠٠؟!
 
 انتخابات ؛
ویژگى ها ؛ 
درک وتعمق در؛
جواب مثبت ، دلخورى ،درک نیازها، شناخت موانع ،مشارکت ، به گردن گذاشتن گناه دیگران ،نقاط ضعف بدون ارائه نقاط مثبت، جلب توّجه دیگران ، شاد ساختن ولو به دروغ ، همراهان ناموافق ، تحت تاثیر جوّ وفضاوشرایط بودن !؟
وقت انتخابات، زمان شناخت ادم ها وبواطن ودرون انهاست.
انهایى که سجاده اب مى کشند تا؛مدعیان دفاع ازادى واخلاق وانصاف وانسانیت وشرف وسلامت رفتارى وگفتارى ؟!
مناظره ها، سخنرانى ها، تبلیغات به هرشکل وهرجاى انان مویّد غیب درونى انهاست. 
 
برجام ؛ 
الحمدلله بعضى پذیرفته اندکه :
برجام هم داراى خصوصیات مثبتى بود!
جماعتى چنان برجام دولت ومجلس  را مى کوبندتوگوئى ؛
١- تصمیم مشترک نظام نبود!؟
٢- شوراى نگهبان انرا تائید نکرد؟!
٣- رهبرمان براى ان دستخط ارائه نفرمود؟!
کدام کاربشرى بى نقص است؟ 
کدام توافق بشرى عیناًبه اجراء رسید؟ 
کدام نقطه قوّت درکنار خود نکات ضعفى به همراه نداشته وندارد؟!
 
یکى ؟!
بعضى تصّور دارندکه ؛
مدافع ( واقعى یا ٠٠٠) ازگروه ودسته وفردى را !مى توان وسیله کوبیدن ان جوامع وافرادقراردهند؟!
فلان اصولگرا یا اصلاح طلب ویا ٠٠٠ طرفداران ومنسوبینى دارندکه؛
 ازجهت یا جهاتى محلّ نقد وانتقاد قرار مى گیرند.
بوق چى هاى طرف دیگر! انچنان انرا بزرگ نمایى مى کنند که توگوئى ؛
افراد خودشناسنامه ندارند!؟
کاندیداها خودکارنامه وبرنامه ندارند!؟
این درحالى است که هرفردى مسئول اعمال خوداست. 
دوستى ملاک کوبیدن ها نیست. 
بایدازاین بازى هاى دست ساخته یا واقعى پرهیز داشت.
 
چرائى ؛
اهالى نظام بایستى نگران ان باشند که مدّتى است؛
 بوق هاى استعمارى با طرح این پرسش که چگونه است، افرادى تائید صلاحیت گشته ومسئول مى شوند، ودوره وادوارى ازمسئولیت را به عهده گرفته، ولى  پس ازان دچار ٠٠٠٠ عناوینى ازمفسد وفرارى و٠٠٠٠ ویا کنارگذاشته مى شوند؟
جورى گفتارورفتارداشته باشیم که :
١- دشمن ازان سوء استفاده نکند
٢- طرفداران ان مسئولان ،منفعل یا خداى ناکرده مخالف نگردند
 
 
 
 
کارنامه :
ایا گازرسانى افتخار دولت نیست؟!
ایا ابرسانى کارنامه دولت نیست؟! 
ایاکاهش افرایش قیمت روزانه هرکالا وخدمات مویّد برنامه نیست؟! 
ایاپیمان بین المللى برجام حذف تحریم را نمى شناسیم؟! 
ایا حفظ قدرت خرید مردم اهمّیت ندارد؟!
ایاامنیت اجتماعى وسیاسى و٠٠٠ دستاورد نیست؟! 
ایا قدرت یافتن مخالفان درنقد بیرحمانه رئیس دولت ووزراء !دراین دولت تداوم نداشت؟ 
ایاکاهش ده میلیارددلارى قاچاق نمره ندارد؟!
 
نگاه سرد؛
بعضى ازکاندیداها واقعا با نگاه سرد خودبه همه چیز وهمه کس !نشان مى دهند که قابل زندگى نیستند؟!
وقتى مثبت بینى درزندگى انان راهى ندارد؟!
هنگامى که نقد انان یک سویه است!؟ 
نفى شان مطلق است!؟ 
این جماعت کارشان نفى ویاس وانکار است ولاغیر !؟
 
انتخابات ؛
پرسش هاى مناظره ؟!
وپاسخ به پرسش هایى درمورد ؛
ایران ، اسلام ، اقتصاد، سیاست ، دیپلماسى ، مردم ، عدالت ، ازادى ، انجماد وپویایى ، جنگ وصلح ، برجام وتحریم ، کشاورزى وصنعت وتجارت ، ارزاورى وارزبرى ،خلق ثروت ومصرف ان ، صادرات یاواردات، تورم ورکود، حامیان ومعاندان ،کرامت وتحقیر ،انتقاد وانتقام ، تهاجم وانفعال ،تحریک وتفرقه ،قضاء وغذا وغزا(ى)، استعمار واستثمار واستحمار، نفت وتولیدات ،گردشگرى وخدمات و٠٠٠٠ پرسش هاى مناظره وگفتمان انتخابات امروز است.
 
کاشکى !؟
اى کاش !کاندیداهاى شورا وریاست جمهورى اوّلا قوانین مرتبط را کاملًا مطالعه نمایند.
اى کاش! ازواقعیات مالى وبودجه اى وبرنامه اى ودرامد ومصارف ان اطلاع لازم را داشته باشند.
ولى حرف زدن ووعده دادنشان !گواه ان است که ؛
متاسفانه نخوانده !ومشورت نکرده اند؟!
براى شان مى نویسندومى خوانند!
ازمنابع ومصارف سردرنمى اورند؟!
 
 
 
تفاوت ؟!
اقاى دهقان نماینده محترم شاندیز و٠٠  رئیس ستاد دکتر قالیباف 'درمجالس گوناگون مخصوصاً نهم طرفدار وطراح 
حذف یارانه طبقات مختلف بودند! ولى هم اکنون اقاى قالیباف افزایش چندبرابرى یارانه را وعده مى دهند!؟
ایا چندبرابرفقط براى طبقات پائین است؟  
چرا اقاى قالیباف هم حذف هفت طبقه را وعده نمى دهند؟
ایا قراربود که ؛
اقاى روحانى متهم به حذف شوند ولى اقاى قالیباف احیاء گران !؟
نمى دانم ، ولى ان طرز فکر با این کارکرد سازگار نیست مگرانکه ٠٠٠٠!؟ 
 
مناظره ؛
مناظره اوّل کاندیداهاى ریاست جمهورى را با این عناوین تطبیق دهیم 
١- چه کسى اطلاعات بیشترى داشت 
٢- چه کسى برنامه جامع ترى داشت 
٣- چه کسى سعى بر ایجاددرگیرى داشت 
٤- چه کسى ازاوقات تخصیصى استفاده بهینه ترى داشت 
٥- چه کسى کلى گویى بیشترى داشت 
٦- چه کسى احساساتى تر صحبت مى کرد
٧- چه کسى با پیشینه علمى وعملى ترى روبرو بود
٨- چه کسى رویکردجامع ترى ارائه نمود
٩- چه کسى تناقض گفتارى درمناظره داشت 
١٠- چه کسى هرنوبت بهترازقبل ظاهر گشت 
١١- چه کسى صرفاً معطوف به راى حرف مى زد
١٢- چه کسى مشت بسته بود وبروز وظهورى نداشت 
 
 
 

هفتادتوصیه مناظرات :
درجلسه با یک تن ازوزراء که دراتاق فکر انتخابات ریاست جمهورى حضور دارد مطالب ذیل به صورت مکتوب ارائه گشت
١- پرهیز ازهرنوع عصبانیت کلّى وجزئى
مخصوصاً رعایت زمان افراد ودرون مطالبشان وارد نگشتن
٢-یادداشت بردارى خرد وکلان مطالب افراد جهت ورود درهنگام پاسخ
٣-داشتن دفاتر قابل رجوع درهنگام پاسخ
٤-تقسیم کاردونفره براى صرفه جویى دروقت وتمرکز برمطالب
٥- حفظ وجهه ووزن فردى که باید بماند توسط نفردوّمى که درانتها مى رود
٦- استفاده ازارقام واعداد مستنددرپاسخ مطالب کلّى
٧- متمرکز بریکى ازدورقیب مطرح نگشتن وعدم غفلت ازدوّمى
٨- کمک مسئولین ذیربط درپیش وپس ازهرمناظره ازجهت پاسخ گویى به مطالب وارده ویا انتقادات
٩- برداشت وتهیه پاسخ ازنظرات کاندیداهاى مطرح درجلسات پیش ازمناظره وجلسات رسانه اى وعمومى واماده سازى پاسخ ان مطالب که درجلسات مناظره مطرح بسازند یا نسازند
١٠- پرهیز ازمظلوم سازى رقبا درحین مناظره
١١- کمک نفرسوّم به دونفر ازجهت پاسخ به مطالب به جاى طرح عناوین کلّى
١٢- کمک رسانه هاى منسوب درمقالات ومصاحبه ها وامارها و٠٠٠
١٣- توّجه به برداشت ها وسوء استفاده حین ورود به مجامع ورسانه وسیما ازنظر پوشش وتعارفات و٠٠٠٠
١٤- ذکر اسامى دیگر رقبا حین مناظره با عناوین واحترام
١٥- دادن کدهایى ازاستانها وشهرستانها وکشور حین مباحث با بهانه یا ٠٠٠٠
١٦- دادن کدهایى ازپس زمینه ها وعقبه ها ومشاورین کاندیداها حین مصاحبه بدون ذکر نام براى اشنایى مردم بامشاورین وستادهاى کاندیداها
١٧- کاهش پرداخت به گذشته وتمرکز برکارکرد ها وبرنامه ها جهت استفاده اززمان
١٨- ذکر امارهاومستندات حتّى المقدور ازدیگران ومراکز غیر وابسته
١٩- پرداخت به قدرت هاى اقتصادى وسیاسى واجرائى خارج ازدولت چون نهادها واستانها وبنیادها و٠٠٠
٢٠- ذکر مجامع وصنوف، ورزش ، هنر ، دانشگاه و٠٠٠٠٠ درحین مناظره
٢١- عدم تمرکز به استان خاص ویا جهت جغرافیایى خاص
٢٢- یادکردازهمه اقوام واقلیم
٢٣- یادکرد مداوم واهتمام واعتناى به اقشار خاص وگروه هاى مردمى وضعفا
٢٤- سوگیرى دیگر مسئولان وشخصیت هاى خارج ازدولت جهت تبلیغ
٢٥- استفاده ازفرصت هاى شخصیت هاى نامدار ومعنون وداراى پایگاه درحمایت ازکاندیداى برتر
٢٦- استفاده ازمستندات مراکز پژوهشى   دیگر چون مجلس و٠٠٠
٢٧- تبلیغ کارکردهاى مثبت چون خدمات روستایى وامدادى و٠٠٠٠
٢٨- بیان کارکردهاى عمرانى بزرگ نفتى وریلى وگازى وابى واموزشى وورزشى و٠٠٠٠
٢٩- استفاده ازفرصت نمایندگان مجالس قبلى وفعلى
٣٠- تکرارشعارهاى سیاسى اصول واصلاح واعتدال دوره قبل
٣١- استفاده ازدوروز کارکرد مجلس درهفته اتى ازجهت اصل حضور درروز سه شنبه ویا نطق هاى جهت داده شده
٣٢- توّجه به موضوع انتخابات شورا هاى شهروروستا درمذاکرات ومناظرات
٣٣- پاسخ به انتقادات حوزه مسکن مهر ازجهات تزریق مالى که صورت گرفت ویا زیرساخت ها وتحویل واحدهایى که صورت پذیرفت
٣٤- بیان رویکردهاى اساسى اپک وقیمت وحذف مضایق جهانى وتحریمى
٣٥- دلجویى ازناراضیان ودوستان بریده
٣٦- استفاده ازفرصت مناظره وسخنرانى افراد حامى دراستانها و٠٠٠
٣٧- استفاده ازاطلاعیه ها وبیانیه ها و٠٠٠٠ اساتید وموثرین وقلم زنان و٠٠٠
٣٨- بیان رویکردهاى موفق دراتمام پروژه ها وعدم شروع پروژه هاجدیدبه جهت اولویت نیمه تمام ها
٣٩- توّجه به همراهان درسخنرانى ها وحضور درمجامع
٤٠- رعایت امور کاندیدایى بدون ملاحظه جایگاه فعلى حقوقى وشغلى
٤١- تکیه به عناصر غیرشاغل یا غیر مسئول درپاسخگویى ها و٠٠٠
٤٢- استفاده ازقلم ومصاحبه ونظرو٠٠٠ افراددررسانه هاو٠٠٠
٤٣- تاکید براعزام هاى افراد به مناطق وحضور درستادهاو٠٠٠٠
٤٤- پاسخ به همه مطالب مطروحه البته باظرافت وضرورت وبرش هاى گوناگون
٤٥- تکیه به یک جریان خاص فکرى درحمایت نداشتن واستفاده ازهمه اراء خاکسترى واصول واصلاح
٤٦- پرداخت محدود به پرسش هاى معمولى سیما وگریز ازان وطرح مسائل مهم تر با اشاره جزئى به ان سئوالات
٤٧- پاسخ صریح ونقادانه به انتقاد ازکاندیداى پوششى به دلیل همانندى هردوگروه دردوره کنونى وادوار پیشین
وبیان معاذیر احتیاط ،سلامت ، صلاحیت درادواربراى همفکران ونیاز به تعدد کاندیداى همفکر
٤٨- تکیه به دستاوردهاى سیاسى بزرگ وبین المللى
٤٩- بیان تطبیقى ومقایسه اى دیروز با امروز
٥٠-  نقش توافقات بین المللى ازجهت عدم حفظ وتثبیت وکاهش درامدهاى ملّى چون نفت ازنظر تعدادکشورها ویا میزان فروش روزانه ویا کاهش سالیانه وصفر شدن ان
٥١- اثر کاهش تورم درافزایش روزانه قیمت ها و٠٠٠
٥٢- دستاوردهاى ارامش وامّید واینده
٥٣-  امنیت پروازى وکاهش پرداخت به ایرلاین هاى خارجى
٥٤- نقد چهاردرصد ونودوشش درصدعاریه اى ازامریکا
٥٥- نقد دوقطبى کردن ونشان دادن جامعه خلاف نظر رهبرى
٥٦- کاهش هزینه کشتیرانى ازجهت حمل ونقل ابى وبیمه اى
٥٧- دادن کد ازرقبا مثلا درزمانى که رئیس ستادمبارزه باقاچاق بودند با دوران کنونى و٠٠٠٠
٥٨-  متناسب با افراد وجوامع گوناگون ازنظر سطح فهم وبرداشت
٥٩- چرا فلانى بایددقیقاً تبیین شود
ضروت حضور چه بود
چرا اگر فلانى نباشد
٦٠- بیان نقاط اقتدارسیاسى واجتماعى واقتصادى وامنیتى
٦١- فرصت تعددوتنوّع ستادهاى فرعى زیر نظر ستاداصلى
٦٢- داشتن اتاق فکر متنوع ومتفکر وغیر متعصب جهت نقد واندیشه باز وازاد
٦٣-ساده سازى امارها وهمه فهم نمودن ان
٦٤- بیان وتبیین انچه شد ، انچه مى خواستیم ، انچه مى خواهیم
٦٥-بیان علل بدهکارى ها وبدهى وتاریخ ان ها جهت پرهیز ازاتهامات
٦٦- تفهیم انکه اتهامات به نظام متوّجه هرشش نفر است که ازابتداى انقلاب تاکنون نوعى ازمسئولیت را عهده داربوده ایم نه فقط ٠٠٠
٦٧- نقد افرادرقیب درحوزه کارى به عهده داشته اند ازجهت انتظار وعملکرد و٠٠٠٠
٦٨- عذرخواهى ضرور درموضوعات ازجهت کمبودها ونبود امکانات و٠٠٠
٦٩- نقد بعضى ازاظهارنظرات مبنى برنیامدن و٠٠٠٠
٧٠- ارزوى خیر براى پیروز انتخابات هرکه باشد

 

 

**************************************

 
 
 
سه شنبه 5 اردیبهشت 96 :
 
 
 
 
 
برنامه ریزى :
اقتصاددستورى !؟
دستورات حکومتى براى معیشت واقتصاد؟!
اقتصادتجربه شده نظام هاى کمونیستى!؟
بعضى ازکاندیداهاى محترم ازیک سو ادّعاى کاهش نقش وتصّدى دولتى داشته وازجهات دیگر درحال فرمان دادن هستند!؟
معلوم نیست که چرا عنایت ندارند؛ اقتصاددولتى همین اقتصاددستورى است که رئیس جمهورى اوّلا دیگر ارکان رانبیند !وثانیاًیک سویه درحال فرمان دادن باشد! وثالثاً ازبخش تعاون وخصوصى دستور ومشاوره نگرفته' به صدور فرامین شخصى مشغول گردد.
 
 
قول :
فصل وهزل ؟
إنّه لٓقولٌ فصلٌ . وماهُوبِالهزلِ( طارق ١٣-١٤)
این سخن جداکردن ( حقّ ازباطل ) است
وشوخى نیست 
بعضى ازمسئولان ونیز کاندیداهاى شورا وریاست جمهورى' نیازمند مکررخواندن واندیشیدن به این ایات الهى هستند.
انها حدّ وسطح مسئولیت را انچنان کوچک نموده که قابل باور نیست!؟ 
انان درسخن هرکلامى را ادامى کنند؟!
ان قدر حدّ واندازه مسئولیت را کاهش وتنزّل مى دهند که ؛باور کردنى نیست! 
درچهارسال احتمالى مسئولیت ' برنامه خودرااسمانى! وحلال همه مشکلات! وگذرازهمه موانع ورفع همه معضلات واتمام همه پروژه ها وتحقق همه خواسته هاى مردم  را عملى خوانده ومى دانند!؟
حرف هاى بعضى 'انچنان ناشیانه وغیر واقعى وبدون انطباق با قانون وامکان واعتبارواختیارات است که جدّاًمحل شگفتى است! 
ازپرداخت هاى نجومى به دهک ها و٠٠٠ تامدیریت و اشتغال وروابط خارجى واداره جهان وحلّ همه خواسته هاى شهروندان !که ؛
واقعاً حکایت انها ازدرک وخواسته مردم مى تواتد بهترین راه قضاوت تلّقى گردد
ادرس نمى دهندکه چطور وچگونه !؟
نمى فرمایندبا کدام امکان واعتبار ؟
روشنگرى نمى کنند که با کدام تیم وسازمان !؟
نمى فرمایندکه مگر همه اختیارات درون یک قوّه است ویا٠٠٠!؟
نمى گویند که مگر همه سناریوهاتجربه نگشته اند و٠٠٠٠!؟
 
نگاه به خارج ؛
بعضى واقعاً بى انصافى مى فرمایند!؟
مگر این دولت با برنامه مصوب وبودجه پیشنهادى کارنکرده است ؟
مگر هروزیرى وظیفه واختیار تعریف شده نداشت؟ 
ایا تنها وزیر خارجه مسئولیت داشت؟! 
ایا دولت ومجلس وقوا ناظر برعملکرد نبوده ونیستند؟!
کدام فرصت زائل گشت؟ 
کدام پول خرج نشد؟ 
کدام لایحه به مجلس ارسال نگردید؟
ایاعلماى جدیدالولاده اقتصاد! حرف ونسخه نگفته وننوشته اى داشته ودارند؟! که درهمه ى ادوارحکومت راست وچپ ،اصولگرا واصلاح طلب ،ازبدوپیروزى تاکنون ارائه نفرموده باشند!؟ 
هم الان 'پشت صحنه شش کاندیداى محترم کدام وزیر،وکیل ودانشگاهى هست که فرصت گفتن ونوشتن وهمراهى با دولت ها را نداشته باشد!؟
اقایان پشت سر منتقدین ازکاندیداهاى ریاست جمهورى را بشناسیم تا بدانیم که بسیارى ازنقدها متوّجه خودانان درادوار حکومت ومسئولیت بوده است !
 
 
 
 
 
٧٥٠٠ واحد تولیدى :
١٩/٩٢٢ واحدتحت پوشش وزارت صنعت ومعدن به همراه٣٩/٠٨٢واحد تحت پوشش جهادکشاورزى ،براى رونق تولید خویش ،درسامانه ثبت نام داشتند.
چهارده هزاروسى وپنج واحدتوسط وزارت صمت وهیجده هزاروچهارصدوهفتاد واحد جهادبه بانک ها معرفى گردیدند.
تقاضاى واحدهاى تحت پوشش صمت صدوهشتادوپنج وبیست وهشت میلیاردریال وبخش جهاد مبلغ نودوشش هزارویک میلیاردریال بود.
بانک ها 'براى واحدهاى تحت پوشش صمت مبلغ پنج هزارمیلیاردوسیصدوهفت میلیاردریال وبراى تحت پوشش جهادبیست وپنج هزاروسیصدوشانزده میلیاردریال بود.
پرداختى مستقیم بانک ها به واحدهاى متقاضى صمت به شش هزارودویست وچهل وپنج فقره مبلغ پنجاه ونه هزارمیلیاردوششصدوپنج میلیاردریال وبراى تحت پوشش جهادپنج هزاروپنجاه وهشت فقره مبلغ شانزدههزاروصدوپنجاه 
وسه میلیاردریال بود.
مجموع پرداختى ها١١/٥٥٣مبلغ ١٢٧/٩٠٩ هزارمیلیاردریال جهت صمت و١٢/٨٥١عددتحت پوشش جهادبا٤١/٤٦٩ میلیاردریال بود.
ةبنابراین :
ثبت نام ٥٩٠٠٥ عدداولیه ومعرفى شده به بانک ٣٢/٥٠٥ عددوتقاضاى ٢٧٩/٦٢٩ میلیاردریال، 
پرداختى کلى به ١٣/١٠٠ ومبلغ ٩٣/٦٢٠ میلیاردریال، 
پرداختى هاى مستقیم ١١/٣٠٣ عددومبلغ ٧٥/٧٥٧ میلیاردریال 
مجموع پرداختى هابه ٢٤/٤٠٣ میلیاردریال ومبلغ ١٦٩/٣٧٨ میلیاردریال مى باشد.
 
شورا:
عجبا ازاین قوم کذّاب!؟
جوامع انتخاباتى ناراست!؟
 که باورشان شده !با زمینه سازى ازپیش تعریف شده !؟مى توانند هرانتخاباتى را با جوّسازى دروغین اداره کنند؟!
ظاهراًفقر سوژه یافته واگر تادیروز شهردارلاهیحان راغیربومى! وکارکرداورا درهرپروژه ازجزیره باسابقه چنددهه اى! وزیپ لاین وحاجى اباد و٠٠٠ زیرسئوال مى بردند !؟
به یکباره کشف نمودندکه مى توانند بین او وعلاقمندان دعوا درست کنند؟!؟!
ان هم چه کسانى ! باچه نیّت وسابقه اى !؟همان ها که کمر به حذف افراد به نام عدم احراز و٠٠٠وفشار وشلتاق بسته بودند!؟علیه همه کسانى بوده وهستندکه مى خواهند برمرز قانون حرکت کنند!؟
امروزه 'به ایجاددعواهایى دلخوش دارند! که هیچ نیست' مگر دفاع ازپرداخت مطالبات چندصد نفرعائله شهردارى به هرشکل ازقرض وفروش اموال وتعطیلى پروژه هایى که ازضرورت برخوردار نیستند و٠٠٠٠
اصل ماجرا همین است که ؛
اقاى ندیمى به اعضاى ثبت نام کرده ونکرده شوراى لاهیجان 'عرض نمودندکه؛ بدهى خودرا پرداخت کنید ودهان دروغ سازان وجوّسالاران را ببندید!؟
این کاراگرموردنظر چند نفرنباشدولى موردقبول طلبکاران ازکارگر وکارمند ومردم مى باشد وخداهم انشاء الله راضى است.
 
مردم بینى انتخاباتى !؟
درک ودرخواست ؟!
نگاه به مردم وتحلیل درک ودرخواست انان ازجمله مواردمهم وتعیین کننده در هرانتخاباتى است؟ 
بعضى مردم را کم سواددانسته!
 وهرچه مى خواهند مى گویند!؟ ومى نویسند؟!
جمعى 'مردم را تابع درخواست هاى مادّى !دانسته وباوعده ووعید؟! براى انان تعریف شعار وتبلیغ مى کنند!؟
گروهى باورشان این است که ؛
باید شعارهاى سطحى! ولى قابل دسترس داشت؟!
عدّه اى 'هرچندمعدود براین باورند که؛ مهم تکثر دوره نیست
بلکه برنده کسى است که درحداقل زمان حداکثر تغییر ورفاه وارامش واینده را براى مردم تدارک بینند.
جمعى با فریب ودروغ به اثرگذارى وجلب اراء مردم رویکرددارند
 
سرّیار:
گفتمش : پوشیده خوشترسرّیار
خودتودرضمن حکایت گوش دار
همواره حرف هایى براى نگفتن وجوددارد؟
اوقات بسیارى حرف را نه اشکارو مستقیم! بلکه تنها به پوشیده گویى ورازورمزدادن قابل ابرازخواهدبود.  
انان که دردنیاى سیاست هزارمعلق زده اند!؟ وازپایدارى ها حمایت کرده وادّعاى اصلاحات واعتدال دارند!؟؟
 ممکن است براى فرار به جلو فریاداى دزد! سردهند؟!
 ولى نمى توانند انرا انکارکلّى ومطلق کنند.
گروهى که شمشیرشان علیه دولت هاى خدمتگذاربوده !امکان ادّعاى استقلال نداشته وناچار به ابراز وافشاء مى گردند.
جماعتى که به نام هاى فریبا براى گم کردن ادرس مخالفت با ادم هاى توانمنداقدام داشته !؟به ناگزیر انرا به نظر دیگران خواهند اورد.
هم الان 'کسانى که لیست بدست براى حذف رقابت شورایى درتلاشند!؟
 خودرا پرونده سازان دیروز نمایش مى دهندکه مى گویند؛
 مدرک لازم نیست تا کسى ردّگرددما این چنین مى خواهیم!؟
بیست ونهم اردیبهشت داستان هاى زیادى را برملاء خواهد ساخت تا انان که مدّعى بودند وسایل افشاى خودرا فراهم ترسازند.
عجیب تر انکه بعضى رفتار سلبى وبراندازانه وتخریب مردم را هم دراینده به جاى همه کارهاى نکرده تزیی خواهند نمود
اگر عُرْضه را فحش دادن ، تخریب کردن ، جلوى دولت منتخب ایستادن ، براى فرزندان مردم پرونده ساختن است 
بایدبراى چنین افرادى ارزوى شفا وهدایت نمودولاغیر!؟
 
 
 
 
 
مبعث؛
 اگر بپرسند که : 
شما که به حقّ پیامبرتان را ایت رحمت مى دانید.
اورا تجّسم اخلاق مى خوانید ومى دانید.
اوراباصفاتى؛
 چون راستگویى ،همسایه دوستى ، مردم ازار نبودن ، عابد بودن ، عارف وجهان شناس وهزارویک ویژگى وخصوصیت خوب وشایسته مى دانید.
خودتان چقدر شبیه ان بزرگ مقام والا تبار هستید؟ 
دراینصورت' افرادى که زندگى شان به ابروبردن وابروریزى مسلمانان گذشته!!! ویا پرونده ساز بچّه هاى مردم هستند!!!! به چه کسى شباهت مى یابند؟!؟
وقس ماعلیهذا ٠٠٠٠٠
 
عریان ؛
گفت ؛ مکشوف وبرهنه گوى این 
اشکارابه که پنهان ،ذکردین 
پرده برداروبرهنه گو،که من 
مى نخسبم با صنم با پیرهن 
گفتم ؛ ار عریان شود اودرعیان 
نه تو مانى ،نه کنارت ،نه میان.
اگر قرارباشد حقایق اشکار گردد
اگر لازم شودتا ؛
حقایق را ابراز کنیم! 
مثلاًازرفتار شنیع وزشت بعضى که حقّ مردم راازبین مى برند!؟ 
حیثیت مردم را لکه دار مى کنند!؟
ودرازبین بردن ابروى مردم إبایى ندارند!؟
وخیلى ازکارهایى که کردندویا وظایفى که ترک نمودند!؟
دران صورت براى انان چه مى ماند؟!
ان هنگام 'مردم برسر انان نُقل ونبات نخواهندریخت! بلکه انان موردشماتت وتقبیح خلق قرارمى گیرند!؟ 
با افشاى اموردست پنهان انان روگشته وهمه نابکارى رفتارى وگفتارى هویدا مى گردد.
 
دغدغه !؟
ازروى دغدغه ونگرانى واهتمام افراد مى توان پى به شخصیت انان برد.
کسانى ازنمایندگان دغدغه مسائل ملّى دارند.
گروهى معطوف به امورروزمره مراجعان وموکلان مى باشند.
جمعى درادوارمختلف تمام نگرانى شان ' دوره بعد' است. 
به اصطلاح 'انان کارى به شهرستان واستان وکشور ندارند!
اهتمامى به امور اساسى ومهم ازقانون اساسى تا اسناد فرادست ! ازمعیشت مردم تا بیکارى و٠٠٠٠ ندارند!؟
 وتنها به فکر حذف هایى براى دوره بعد واثبات هایى ازجنس ماندن دوره بعد دارند!؟!؟ 
چنین افرادى' هرگز نماینده نیستند؟!
انان شاغل تعریف مى گردند.
 که تنها دغدغه شان ایّام بازنشستگى شغلى مى باشد!؟ 
 
تک رقمى ؛
بعضى دربیان اهداف رفع بیکارى عنایت ندارندکه رفع بیکارى با بخشنامه وسخنرانى ووعده وعید نیست!؟ 
هدف نیازمند برنامه است. 
برنامه اهداف کمّى لازم دارد.
اهداف کمّى که عبارت ازارقام است. خودوابسته به دلائل وتوانمندى هاست. 
به این ارقام عنایت فرمایید؛ 
درسال هاى ٨٤-٨٩ رشد مالیاتى ٢٢/٤ بودودرسالهاى ٩٠- ٩٤با٢٣/٢ رشد تعریف گردید
واگذارى دارایى هاى مالى سرمایه اى با ١٩/٣ ودربرنامه پنجم ٨/٢ رشدمدیریت گردید
درواگذارى هاى دارایى مالى١٣/١ پنج سال برنامه چهارم ودربرنامه بعدى ١١/٦ تعریف گردید.
بعضى درهمین دوران انتخابات' به شعارهایى بسنده مى کنندکه ؛
درامدهارا چه وچه خواهیم کرد! درحالیکه منابع درامدى ازنفت تا مالیات و٠٠٠ همین هاست. 
 
سازمان هاى جهانى؛
شکّى دراینکه سازمان هاى جهانى براى حفظ منافع ابرقدرت هاست! وجودندارد؟!
انها ازسازمان ملل تا دیگر مجامع وسازمان هابراى کشورهاى دیگر وحفظ منافع شان برنامه اى نداشته وندارند؟!
ولى مهّم ان است که ؛
ناگزیرهابایددرک گردد.
راه مذاکره با انان برنامه گردد.
اهداف ملّى را درارتباط با این سازمان هاى (بناچار) موردمذاکره قراردهدتا ؛
دفع اسیب گشته وراه برون رفت دستیافت گردد.
 
سازمان :
نقش واثرعوامل فیزیکى ،مادى وفکرى محیط بر سازمان ها؟
تحلیل کاندیداهاى محترم ریاست جمهورى ازسازمان هاى گوناگون دست اندرکارکشور'بدون تمرکز براین عناصر محل تامل بسیار است!؟ 
چگونه 'انهادرتفهیم وتحلیل انواع پدیده ها وعلل رویکردى ونتایج ان خودرابه تجاهل الوده مى سازند!؟
مگر مى شود! بدون دسترسى به این چندگانه هاموجبات اتّفاق قابل اعتنایى در امروز ملّت ودولت گردید؟!
چگونه باعث رخدادهایى احترام برانگیز وراهگشا دردوران کنونى خواهیم بود؟ مگر انکه تمامى عوامل اثرگذار اوّلا به درستى ونیکویى شناخته وثانیا براى هرکدام برنامه اى عملى وقابل باور ارائه گردد.
حل مشکلات بیکارى به ادّعاهاى بدون پشتوانه نیست! 
به دلیل قیافه وسخن وحامى که پدیده چندوجهى بیکارى رفع نمى گردد!؟
عدد ورقم ، رفع موانع بیکارى ، دفع مشکلات خارجى ، اموزش ومهارت متناسب ، دستیابى به انواع فناورى ها وتکنولوژى ، قدرت خرید مردم ، ضمانت هاى کیفى وانواع استانداردها و٠٠٠ هرکدام سهمى در رفع این معضل داشته ودارند.
 
 
 
 
 
دوشنبه 4 اردیبهشت 96 :
 
 

٧٥٠٠ واحد تولیدى :
١٩/٩٢٢ واحدتحت پوشش وزارت صنعت ومعدن به همراه٣٩/٠٨٢واحد تحت پوشش جهادکشاورزى ،براى رونق تولید خویش ،درسامانه ثبت نام داشتند.
چهارده هزاروسى وپنج واحدتوسط وزارت صمت وهیجده هزاروچهارصدوهفتاد واحد جهادبه بانک ها معرفى گردیدند.
تقاضاى واحدهاى تحت پوشش صمت صدوهشتادوپنج وبیست وهشت میلیاردریال وبخش جهاد مبلغ نودوشش هزارویک میلیاردریال بود.
بانک ها 'براى واحدهاى تحت پوشش صمت مبلغ پنج هزارمیلیاردوسیصدوهفت میلیاردریال وبراى تحت پوشش جهادبیست وپنج هزاروسیصدوشانزده میلیاردریال بود.
پرداختى مستقیم بانک ها به واحدهاى متقاضى صمت به شش هزارودویست وچهل وپنج فقره مبلغ پنجاه ونه هزارمیلیاردوششصدوپنج میلیاردریال وبراى تحت پوشش جهادپنج هزاروپنجاه وهشت فقره مبلغ شانزدههزاروصدوپنجاه
وسه میلیاردریال بود.
مجموع پرداختى ها١١/٥٥٣مبلغ ١٢٧/٩٠٩ هزارمیلیاردریال جهت صمت و١٢/٨٥١عددتحت پوشش جهادبا٤١/٤٦٩ میلیاردریال بود.
ةبنابراین :
ثبت نام ٥٩٠٠٥ عدداولیه ومعرفى شده به بانک ٣٢/٥٠٥ عددوتقاضاى ٢٧٩/٦٢٩ میلیاردریال،
پرداختى کلى به ١٣/١٠٠ ومبلغ ٩٣/٦٢٠ میلیاردریال،
پرداختى هاى مستقیم ١١/٣٠٣ عددومبلغ ٧٥/٧٥٧ میلیاردریال
مجموع پرداختى هابه ٢٤/٤٠٣ میلیاردریال ومبلغ ١٦٩/٣٧٨ میلیاردریال مى باشد.

شورا:
عجبا ازاین قوم کذّاب!؟
جوامع انتخاباتى ناراست!؟
 که باورشان شده !با زمینه سازى ازپیش تعریف شده !؟مى توانند هرانتخاباتى را با جوّسازى دروغین اداره کنند؟!
ظاهراًفقر سوژه یافته واگر تادیروز شهردارلاهیحان راغیربومى! وکارکرداورا درهرپروژه ازجزیره باسابقه چنددهه اى! وزیپ لاین وحاجى اباد و٠٠٠ زیرسئوال مى بردند !؟
به یکباره کشف نمودندکه مى توانند بین او وعلاقمندان دعوا درست کنند؟!؟!
ان هم چه کسانى ! باچه نیّت وسابقه اى !؟همان ها که کمر به حذف افراد به نام عدم احراز و٠٠٠وفشار وشلتاق بسته بودند!؟علیه همه کسانى بوده وهستندکه مى خواهند برمرز قانون حرکت کنند!؟
امروزه 'به ایجاددعواهایى دلخوش دارند! که هیچ نیست' مگر دفاع ازپرداخت مطالبات چندصد نفرعائله شهردارى به هرشکل ازقرض وفروش اموال وتعطیلى پروژه هایى که ازضرورت برخوردار نیستند و٠٠٠٠
اصل ماجرا همین است که ؛
اقاى ندیمى به اعضاى ثبت نام کرده ونکرده شوراى لاهیجان 'عرض نمودندکه؛ بدهى خودرا پرداخت کنید ودهان دروغ سازان وجوّسالاران را ببندید!؟
این کاراگرموردنظر چند نفرنباشدولى موردقبول طلبکاران ازکارگر وکارمند ومردم مى باشد وخداهم انشاء الله راضى است.

مردم بینى انتخاباتى !؟
درک ودرخواست ؟!
نگاه به مردم وتحلیل درک ودرخواست انان ازجمله مواردمهم وتعیین کننده در هرانتخاباتى است؟
بعضى مردم را کم سواددانسته!
 وهرچه مى خواهند مى گویند!؟ ومى نویسند؟!
جمعى 'مردم را تابع درخواست هاى مادّى !دانسته وباوعده ووعید؟! براى انان تعریف شعار وتبلیغ مى کنند!؟
گروهى باورشان این است که ؛
باید شعارهاى سطحى! ولى قابل دسترس داشت؟!
عدّه اى 'هرچندمعدود براین باورند که؛ مهم تکثر دوره نیست
بلکه برنده کسى است که درحداقل زمان حداکثر تغییر ورفاه وارامش واینده را براى مردم تدارک بینند.
جمعى با فریب ودروغ به اثرگذارى وجلب اراء مردم رویکرددارند

سرّیار:
گفتمش : پوشیده خوشترسرّیار
خودتودرضمن حکایت گوش دار
همواره حرف هایى براى نگفتن وجوددارد؟
اوقات بسیارى حرف را نه اشکارو مستقیم! بلکه تنها به پوشیده گویى ورازورمزدادن قابل ابرازخواهدبود.  
انان که دردنیاى سیاست هزارمعلق زده اند!؟ وازپایدارى ها حمایت کرده وادّعاى اصلاحات واعتدال دارند!؟؟
 ممکن است براى فرار به جلو فریاداى دزد! سردهند؟!
 ولى نمى توانند انرا انکارکلّى ومطلق کنند.
گروهى که شمشیرشان علیه دولت هاى خدمتگذاربوده !امکان ادّعاى استقلال نداشته وناچار به ابراز وافشاء مى گردند.
جماعتى که به نام هاى فریبا براى گم کردن ادرس مخالفت با ادم هاى توانمنداقدام داشته !؟به ناگزیر انرا به نظر دیگران خواهند اورد.
هم الان 'کسانى که لیست بدست براى حذف رقابت شورایى درتلاشند!؟
 خودرا پرونده سازان دیروز نمایش مى دهندکه مى گویند؛
 مدرک لازم نیست تا کسى ردّگرددما این چنین مى خواهیم!؟
بیست ونهم اردیبهشت داستان هاى زیادى را برملاء خواهد ساخت تا انان که مدّعى بودند وسایل افشاى خودرا فراهم ترسازند.
عجیب تر انکه بعضى رفتار سلبى وبراندازانه وتخریب مردم را هم دراینده به جاى همه کارهاى نکرده تزیی خواهند نمود
اگر عُرْضه را فحش دادن ، تخریب کردن ، جلوى دولت منتخب ایستادن ، براى فرزندان مردم پرونده ساختن است
بایدبراى چنین افرادى ارزوى شفا وهدایت نمودولاغیر!؟

 

************************************

 
 
 
 
 
شنبه 2 اردیبهشت 96 :
 
 
فرهنگ :
شناخت فرهنگ هرجامعه اى با درک تفاوت ان با دیگر فرهنگ ها ازجهات :
ارزش ها، دانش ها، پیشرفت هاى علمى وصنعتى وتکنولوژیک ، گستردگى درجامعه ، انحصار وتعمیم ، اموزشى یا اکتسابى ،عامل پیوند یا جدائى ، روبه تغییر وپویایى یاثبات وانجمادو٠٠٠ قابل تحلیل خواهدبود.
هررایجى فرهنگى نیست! 
وهررواجى قابل دفاع نیست؟! 
همه ارث گذشته' نبایستى حفظ گردد.
باهمه واردات نبایددشمن بود. 
هم الان' درامور گوناگون منجمله رانندگى رفتارهایى عمومى است . درحالیکه اصلاً قابل دفاع نیست!؟ 
دست اویزان ازپنجره وشیشه هاى خودرووریختن انواع اشغال ها ازته سیگاروهرانچه درداخل خودرو مصرف مى گرددتوسط افراد مخصوصاً زنان ! ومردان که خودادّعاى تمیز بودن اروپا وامریکا داشته وغبطه  انان را مى خورندتا ؛رفتارهاى هنجارشکنانه رانندگى و٠٠٠ ویا بلندکردن صداى بوق وموسیقى تا عملکردهاى غیرقابل دفاع که متاسفانه حداکثرى است!؟!؟ 
ویارواج رفتارهاى انتخاباتى ملهم ازغرب! وپول زدگى وشعارزدگى و٠٠٠ که به هیچ وجه با دین وانقلاب وفرهنگ ما سازگار نیست!؟ 
 
 
 
توده سازى ؛،
وسایل ارتباط جمعى ونزدیک ساختن سلایق واهداف وخواسته ها وافکاروروش ها .
نقش رسانه ها براى کاهش مخاطرات ورفع کدورت ها ورنجش ها .
بایستى پذیرفت که ؛
جماعتى ازما دراستفاده ازهرامکانى ازخودروتا تلفن تافیلم وهنر وورزش و٠٠٠ واقعاً بابسیارى درجهان فرق داریم!؟ 
هم الان' چرا ما رکوردداردراستفاده ازتلگرام و٠٠٠ هستیم؟
ایا واقعاًازاین امکانات به صورت مطلوب وصالحانه بهره مى گیریم؟! 
استفاده هاى اخلاقى وضدّ اخلاقى ما چگونه است؟! 
چه اندازه براى صلح واشتى ازان مدد مى گیریم؟! 
به چه میزان ازان جهت ارتقاى علمى وعملى ومهارت افزایى وکمک به صلح واشتى وبهره مندى حمایت ملّى و٠٠٠ استفاده مى نماییم ؟  
 
دولت ملّى :
تشکیل دولتى که :
بتواند درعین حلّ ویا پرداخت به حلّ انها روابط دنیایى را توسعه دهد
علاوه برتکلیف وضرورت کمک کار ومددکاررفع مشکلات خواهد بود.
اگر برجام را ازاین دیدتحلیل کنیم
مى توان کارکرددولت را ارزیابى مثبت داشت. 
البته دونگاه حداقلى وحداکثرى! نسبت به نتایج مى تواند ؛مقرون به واقعیت وحقیقت نباشد.
ولى انکارکارکردى برجام 'ازجهت اثبات حقانیت ایران(١) وگسست تفاهم جهانى (اروپا وامریکا)(٢) وایجاد فرصت وزمینه قانونمندارتقاء علمى (٣)وکاهش زمینه هاى مخاطره وافزایش ارامش ملّى(٤) وپرداخت به اینده بدون بیم محتمل(٥) وجلوگیرى ازعهدنامه هاوقراردادها ومصوبات بین المللى(٦) ازدستاوردهاى  مستقیم وحذف تحریم روبه افزایش خرید نفت (٧)و همه کالاهاى دیگر(٨) حتّى مضایق خریددارو وغذا قابل انکار نخواهدبود.
 
 
 
انتخابات :
دوستان گیلانى جلسه اى درایوان شمس جهت هماندیشى انتخاباتى کاندیداهاى گیلانى براى شوراى تهران داشتندکه دراین جلسه به دعوت مجریان این مطالب ارائه گردید
١- تکیه بر اشتراکات نه مفترقات 
همیشه بایداصل براین باشدکه ما چقدر به هم نزدیک وچه اندازه ازدیگران دورهستیم 
متاسفانه افرادى درلاهیجان وسیاهکل برخلاف رویّه دوره پیش ما !؟لیست مى دهند که این ده پانزده نفر حتماً بایدردّ گردند؟!؟!
مااوّلا دشمن ( نه رقیب ) را باید شناسایى نموده وثانیاً چند اختلاف ظاهرى ویا واقعى را نبایدبراى کناره گرفتن ازدوستان وهمفکران دلیل ساخت 
نمره نزدیکى ودورى معلوم است 
٢- دوّمین مطلبى که ارائه گردیددرمورد هویت هاى فکرى ،سیاسى ،اجتماعى و٠٠٠ مى باشد
این طور نیست که ما جهات مختلف ارتباط را منکر گشته ویا نادیده بگیریم 
٣- درمورد تهران هم تاکید براهمّیت تهران ونقش گیلانیان در تاریخ وسیاست واجراء و٠٠٠٠ گردید
 
ضمانت اجرائى :
همواره ملاک ارتباطات تضامین است 
انتخاب یک مدّعى براى انتخابات شورا ومجلس وریاست جمهورى، وابسته به شعارها وادّعاهاى او واطرافیان اونیست 
گذشته افراد ،سوابق موردادّعا ، حامیان او ازجهات تقّدم دین ودیانت واخلاق وکارکردى و٠٠٠٠ بایستى مدّنظر قرارگیرد
هم الان درشوراها ادم هایى امده اندکه فقط انتقام بگیرند ( این گروه وجاهت اجتماعى نداشته وبه درددعوا وستیز مى خورند نه خدمت و٠٠٠)
افرادى براى خودنمایى ودیده شدن امده اند ( این جمع مفید به حال اجتماع نبوده وشهرت طلبى را انگیزه حضور داشته وبه همان کار رویکرد دارند)
جمعى به تحریک افرادسیاسى امده اند 
( تا بازیچه انان براى هدف هاى شخصى وصنفى شان باشند! )
 
 
بودجه:
بندمالیات بردرامد؛
بندمالیات برثروت ؛
بندمالیات برواردات ؛
گمرک ؛
حقوق ورودى خودرو،
حقوق ورودى دستگاههاى اجرایى 
 (جمعى خرجى) 
نیم درصدعوارض برواردات ،
حقوق ورودى موضوع ماده ٢ قانون مدیریت حمل ونقل سوخت ،
بندپنجم :مالیات برکالاهاوخدمات ،
مالیات برفروش فراورده هاى نفتى مالیات بربنزین به میزان بیست درصدقیمت مصوب فروش ،
دودرصدمالیات سایر کالاها،
عوارض خروج مسافر ازمرزهاى کشور، مالیات موضوع تبصره ٢ ماده ٦ قانون تجمیع عوارض ودرامدموضوع تبصره١ ماده ٣٩ قانون مالیات برارزش افزوده ،مالیات برفروش سیگار، مالیات برنقل وانتقالات اتومبیل،مالیات شماره گذارى خودرو،مالیات برارزش افزوده ، درامدحاصل ازیک درصدنرخ مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ٣٧ قانون الحاق دولت ٢،درامدهاى ناشى ازکمک هاى اجتماعى (حق بیمه، حق بیمه اشخاص ثالث 'سرنشین ومازاد)
 
قاضى :
امام على ع به فرماندارمصر:
افضل رعیتک فى نفسک ، ممن لاتضیق به الامور.
سختى کاراورا کلافه نکند
ولاتحمکه الخصوم. 
ازدرگیرى شاکیان عصبانى نشود
ولایتمادى فى الزّلة.
درصورتى که درموردى اشتباه کردپافشارى نداشته باشد
ولایحضرمن الفى ءالى الحق اذاعرفه.   
حرف حق هرگاه روشن گشت شهامت قبول انرا داشته باشد
ولاتشرف نفسه على طمع.
ذره اى طمع نداشته باشد
ولایکفى بادنى فهم دون اقصاه 
تااخرین مرحله لازم درباره هرپرونده تحقیق کند
واوقفهم فى الشبهات
به شدت احتیاط کار باشد
واخذهم بالحجج
بیشترازهرچیزبه دلیل ها وشاهدهایى که عرضه مى شود توجه کند
واقلهم تبرمابمراجعة الخصم
هرگز ازمراجعات مردم خسته نشود
واصبرهم على تکشف الامور
بیشتر وبیشتر به دنبال کشف حقیقت باشد
واصرمهم عنداتضاح الحکم
چون حکمى روشن گشت قاطعانه اظهارنظرکند
ممن لایزدهیة اطراه نه گوشش بدهکارتعریف باشد
ولایستمیلة اغراء
ونه تطمیعى اوراغلغلک دهد
نهج البلاغه ١٩١-١٠٠٩
 
شورا:
جزیره !؟
 کارکردشورا وشهردارى لاهیجان را به چند عنوان بى ربط به دوران صدارت وکارکردانان ارتباط دادند تا ؛
ازنااگاهى عدّه اى سوء استفاده کنند؟!
بنده 'خوددرهرمرحله دادگاه جزیره ازشهردار محترم وشورا درخواست داشتم تا ؛
انرا علنى ورسانه اى سازند
 ولى انان به دلیل قضایى وحفظ شرایط وکاهش مخاطرات ازجوّسازى پیرامون پرونده جزیره ابا داشتند!
ولى عدّه اى اوّلا جورى رفتارکردندکه توگوئى !دراین دوره جزیره واگذارگردیده ویا هیچ اقدام قضائى ازحضور دردادگاه وگرفتن وکیل ودفاع مستدل دربرنامه خودنداشته اند!؟
والبته هراقدام ونتیجه اى هم ازمنظر انان محکوم است !ودادن هروجهى را در اجراى حکم قضایى هم تایید نمى فرمایند!
به اصطلاح تلاش دارند تا ؛
معلوم نگرددکه چه زمانى این اتّفاق افتاده است!؟ 
اشکار نگرددکه ؛
این دوره چه تلاش هایى صورت پذیرفته است!؟ 
این هم قضات وقضاوت  بى وجدان هاى دادگاههاى به قول خودرسانه اى !!!که هیچ وجه شباهت به صفات یک قاضى وقضاوتى را که امام على ع شرح فرموده (ودرصدرسخن وجودداردراندارند) ولى دادگاه رسانه اى تشکیل مى دهند !؟وبدون دریافت ادّله! وخواندن کیفر خواست!؟ محکوم مى نمایند؟! 
ایا این قضات درس ناخوانده ( یاخوانده)  داراى کدام صفت قاضى هستند؟!؟!
ایا اعتراف به اشتباه خودمى نمایند؟
ایا طمع ( کاندیداتورى و٠٠) ندارند!؟!؟
ایا به دلائل وشاهدین توّجه دارند؟!
ایا دنبال کشف حقیقت هستند؟!
وهمه صفات یک قضاوت ویک قاضى که درنهج البلاغه خطاب به مالک  دراین فعالان رسانه اى ودل داده به جانشینى درشوراوجوددارد؟!
هرگز انان دوست ومشاور وامین نخواهندبودچراکه ٠٠٠٠!؟
 
 
 

نفهمى;

حکایت دشمن دانا حدیثى است ونادان ان عبرتى!

گفته اى را داستان دروغ بافتن را محرمانه مى سازند

حرف حقّى را که زدیم وان این بودکه تا ریال اخرطلب تمام کارمندان  را با هرروش ازقرض ، فروش و…… بپردازید تاچندنفر هیاهوچى ازان سوء استفاده نکنند ونگویندکه پول پیمانکاررا براى ادامه واجراء پروژه ها دادند ولى کارگر وخدماتى ونان شب ندارند وبقیّه ماجرا

البته پیش ازاین مکرر به شهردارمحترم وکاربلد شهرستان نیز درمواقع پیشین این اشارات مى رفت 

وهمواره بر این اعتقادبوده وهستیم که اجراى پروژه هاتقّدمى برمطالبات کارمند وکارگر نداشته وندارد

این محتواى سخن که هیچ مانعى براى حفظ ابروى شما ازیک سو وجلوگیرى ازسوء استفاده جنایتگران انتخاباتى که براحتى دروغ مى بندندوجودنداردهم الان نیز ایده ما وشورا وشهردارى باید باشد

یک نمونه ازان سخن مقام مسئولى است که کناره گیرى مقام شورایى را درچندجا ترس ازعدم صلاحیت مطرح نمود ویا تلاش درردّ بقیّه داشته ودارد!؟

 
 
 
هدهد:
انتخابات ؛
داستان هدهدازلطایف زیباى الهى است تابه ما بیاموزدکه :
تنها موجودات اگاه عالم انسان ها نیستند! 
انان حتّى قدرت دارند تا ؛
ازچون حضرت سلیمان اگاهى بیشترى ازمناطق داشته باشندواخبارانان نیزنه ظنّى وحدسى بلکه قطعى باشد!؟
فمکث غیربعیدفقال احطت بمالم تحط به وجئتک من سبابنبایقین ( نمل ٢٢)
چندان طول نکشیدکه هدهد امد وگفت : من برچیزى اگاهى یافتم که توبران اگاهى نیافتى ،من ازسرزمین سبا یک خبر قطعى براى تواورده ام 
انتقال اگاهى ودریافت ان ازجمله اموزش هاى غیر مستقیم این نقل مى باشد
همانطورى که نباء یقین یا خبر قطعى ازجمله موارد تعلیمى دیگر ان است. 
ایا باخبرغیر یقینى هم چنین وضعیتى خواهند داشت؟ 
ایا رسانه هاى شورایى وریاست جمهورى چون مجلس (درپیش ازاین) 
اخبار درست را نقل کرده اند.
درشکایت ازیکى ازاین جماعت که نشر اکاذیب داشت نوع درخواست وحتّى تلاش هاى نافرجام دیگر همین مطلب را درحال اثبات هستیم که کارسیاسى را به ناروا اطلاع رسانى مى خوانند!؟
انان اگر با پیگیردهاى قضایى روبرو باشند' دراین صورت هرکسى به خوداجازه نخواهد دادتاباابروى ادم هاى موّجه بازى کند.
این نوع پیگیرى ها را باید مدیریت داشت تا ؛
فرجام نابکاران رسانه اى که باابروى ادم هاى محترم بازى مى کنند
تاازدیگرانى که یاخبردرست را نقل مى کنند ویا واقعاًمقاصدسیاسى واخلاقى نداشته وازروى حرفه کارکرددارند جداگردند.
 
انتخابات :
مردم ابزار یا هدف ؟
متاسفانه عدّه اى عادت کرده اند تا ؛
ازدین ابزار بسازند!
انقلاب را درخدمت خویش پندارند!؟
مردم را وسیله دسترسى به اهداف حزبى وفردى قراردهند؟!
این درحالى است که ؛
 اوّلاً دین وانقلاب ومردم بایستى بااحترام وهدف متعالى تعریف گردند
ثانیاً اهداف پنهان را نبایدبهانه بازى بااحساسات انان قرار داد
واقعیت ارزشى وماندگارى انان ایجاب مى کندتا ؛
با مردم وخودوخدا صادق باشیم 
بعضى براى انتخابات شورا وریاست جمهورى چون مجلس مى خواهند تا؛ ازعواطف واحساسات مردم استفاده  (سوء استفاده )نمایند!؟
شعارهایى که برنامه نیست! وبیشتر ارزو وهدف مى باشد را بیان مى کنند؟!
همه مى توانند ازاهداف چون ازادى ، عدالت ، رفع بیکارى ، اعتلاء وکرامت مردم ودهها مطلب دیگر به عنوان ارزوبگویندولى حرف شان تنها وقتى مسموع است که ؛
برنامه خودرا متناسب با امکانات واعتبارات ومنابع موجود( یا ایجادى ) واقعى براى ارزیابى اعلام دارند.
وگرنه حرف خوب زدن کارهمه ادم هاى این دنیا وادوارقبلى است. 
هم امروز نیزتمام سیاستمداران غربى وشرقى همین شعارهارا مطرح مى سازند
ولى نقطه تفکیک وتفریق تفاوت هاى علمى وعملى واجرائى وکارامدى انهاست
 
جهانى ، انسانى ، الهى ، اجتماعى :
چه تدبیر اى مسلمانان ! که من خودرا نمى دانم 
نه ترسانه یهودم من ، نه گبرونه مسلمانم
نه شرقى ام ، نه غربى ام ، نه علوى ام ،نه سفلى ام 
نه زارکان طبیعى ام، نه ازافلاک که گردانم
نه ازهندم ،نه ازچینم،نه ازبلغاروسقسیم
نه ازملک عراقینم ،نه ازخاک خراسانم 
این دیدگاه ها براى توسعه روابط انسانى واجتماعى وجهانى مى تواندمبنایى فوق العاده باشد
دین نیامده تا ؛
جدایى انسانى واجتماعى وجهانى بوجوداورد.
دین براى ناس' وهدایت براى عالمیان وخدانیز خداى عالم وادم وپیامبرانش ورحمت جهانیان هستند
دعواهاى دینى محلّ تامل است! 
مابراى نجات همه انسانها ودلسوزى همه ادمیان بایستى برنامه ودلسوزى داشته باشیم. 
خصوصیات پیامبرمان ص براى همین دیدگاه هزار حرف وراه ناگفته درقران وسنّت داشته ودارد.
ولى 'بعضى واقعاً ازخدا ودین وانبیاء دورهستند که حتّى هم کیش وهم دین وهم وطن و٠٠٠ خودرا برنمى تابند!
 
تغییر:
انعطاف وتغییر ؛
شناختن وشناساندن ؛
داشتن اهداف وتوسعه اهداف ؛
دیدن بعضى ازافرادهدفدار وبرنامه دارکه براى رسیدن به ان جانفشانى مى نمایند براستى زیباست 
وقتى که مى دانند 'چه مى خواهند وبراى بدست اوردن ان همّت فوق العاده ازخودنشان مى دهند.
تا هنگامى که دیگران را نیز با خودهمراه مى سازند.
وقتى که موانع را شناخته وبراى فائق شدن بران بى وقفه تلاش مى کنند. 
ودرمقابل رنج دیدن افرادى که اوّلا خودهدف وبرنامه نداشته وثانیاً ازهدفداران برى بوده وبراى انان مانع ایجاد مى کنند تا ضعف ها وکمبودهایشان اشکارنگردد.
 
 
دوشنبه 28 فروردین 96 :
 
 
انتخابات ؛
روزتاروزخبرها وتحلیل هاورخدادهاو موضع گیرى ها وجهت گیرى وجهت دهى هاوبیم وامیدهاى پیشاپیش دوستان ودشمنان !؟
راست ودروغ هایى که بافته مى شود!؟
تهمت هایى که زده مى شود؟!
انکه مى اید' دقیقاً برنامه وانکه بوده کارنامه جامع والبته تبلیغاتى لازم راارائه خواهندکرد.
ان یکى مى گوید؛
 اگر مابودیم مى توانستیم بهتراداره کنیم؟
 و مجریان هم ازموانع قطعى وحادث بر سه سال واندى تاکیددارند.
بین جوامع علمى واجرائى هم این کلام رایج است که ؛
ایا بودجه ها افزایش مى یابند؟
ایادولت کنونى مبالغى را پنهان کرده است؟! 
ایا انانکه قرض وفاینانس را اعتبارمى دانند!جابجایى اعدادخواهندداشت ؟
ایا بین صفر وصد تصمیم گرفته مى شود؟!
ایا مردان اجراء مدّعى هرگز درصحنه نبوده اند!؟
ایا همان ها هستند؟!
ایا شرایط قابل تغییر اساسى است؟! 
ایا فقط کسانى که پیش ازاین بوده اند به جاى انانکه هستندخواهندامد!؟
وبسیارى ازپرسش هاى دیگر که زمان براى طرح ان وجوددارد؟!
 
فرهنگ ؛
شبیخون فرهنگى باچه هدفى صورت مى پذیرد؟
ایا منظورهمسان سازى ادم هاست؟ 
ایا هدف اقتصادى وفروش کالا ومحصولات موردنظر است؟ 
ایاامریکایى ها وغربى ها به منظور فروش ودرامدویا تغییر خواسته ها وهدفها ونیازهابایستى چنین برنامه اى را درجهان سوّم وشاید همه جهان به اجراء دراورند؟
البته مى توان جهانى سازى وفرهنگ واحدودهکده جهانى وهزارداستان دیگر را توامان دانست. 
تغییربراى اهداف چندگانه ونیازبه انکه همه ادم هابراى کیسه ها وخزانه هاى غرب باشندودیگر نه هیچ !؟
 
بودجه ؛
نسبت اعتبارات سرمایه اى به تولید ناخالص داخلى ؛
٨٤(٧/٠)٨٥(٧/١)-٨٦(٥/٦)
٨٧(٦/٦)٨٨(٥/٦)٨٩(٥/٥)
٩٠(٤/٦)٩١(٢/١)٩٢(٢/٤)
٩٣(٢/٧)٩٤(٢/٧)
 
نانوتکنولوژى ؛
اثاراین نانودر:
١- صنایع خودروسازى وهوانوردى 
٢-الکترونیک وارتباطات
٣- علوم داروسازى ،پزشکى وبیولوژى وغذایى 
٤- مهندسى وتولید
٥- تکنولوژى انرژى 
٦- اکتشافات فضایى 
٧- محیط زیست 
٨- امنیت ملى 
٩- مواد وترکیبات شیمیایى 
 
قفل :
تاگشایدقفل ودرواشود
سوى بى جایى شماراجاشود
اجتماع وقوانین ، مدیران وراهکارها؟
همه دنبال گشودن قفل هاى بسته زندگى فردى واجتماعى هستند.
متاسفانه' کسانى ازبازارنیازهاى مردمان بهره منفى مى گیرند!؟
هنرانان کوبیدن کسانى است که کارى کرده وبرنامه اى داشته واهدافى را تعقیب نموده اند!؟
جماعت فاقدکارنامه اوّلاً تامى توانند مردان عمل را مى کوبندوالبته ثانیاً همان راه تائید مى کنند! وبراى خالى نبودن عریضه مدیران ومجریان پروژه ها را انچنان دربغل مى گیرند! توگوئى کارى کرده واعتبارى گرفته اند؟!؟
واقعاً که ازدغلى دراوج بهره مندند! وتعجّب ازکسانى است که گمان داشته ودارند که انهارا بهره اى ازتقوا واخلاق هست !که نیست !؟
 
انتخابات الکترونیکى ؛
همه تلاش هاى چنددوره اخیرما براى التکرونیکى شدن انتخابات به صورت محدود درحال اجرائى شدن است. 
این امّید وجودداردکه ؛
درپرتو اجراى کامل این نوع ونحوه ازانتخابات دیگر ازچندسو تهاجمات به افراد مثبت کاهش یابدوبراى خاطیان فرصت خطا به وجودنیاید.
دراجراى تمام فرایندى انتخابات الکترونیکى، ازنظر اصل راى، شناسنامه هاى تکرارى ونیزشمارش و٠٠٠٠ صیانت  ونگهداشت امکان پذیر مى گردد.
امّید ان داریم تا ؛
ارزوها واقدامات گذشته همچون الکترونیکى شدن واستانى شدن و٠٠٠٠ حداکثرى به اجراء دراید تا نامردان موجبات بدبینى به مردان را فراهم نسازند.
 
جلسه غیرعلنى !؟
نوع مذاکرات وگفتارهاى رئیس محترم مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم محل پرسش است. 
ایشان خطاب به نمایندگان چه مطالبى را مطرح ساختند؟
ایا نگران نوع انتظاراتى که نمایندگان ازطریق مذاکرات وپرسش ها وتذکرات مى دهند وباعث مى گردندتااوّلاً انتظار بى فائده اى را دامن بزنند!
ثانیاًبه جاى خلق پول وثروت وکمک به مجریان باعث نگرانى مردم گردند!
درهرحال 'مطالب بسیارى مطرح گردیدکه
حکایت ان مى تواند ازکردارهاى تندروانه جلوگیرگرددو٠٠٠٠
 
چرادروغ :
نوشت که اقاى ندیمى درایّام نمایندگى با خودروى شهردارى لاهیجان به اتّفاق تنى چند ازاعضاى شورا تصادف نمودند!؟
 خوب به این دروغ گویان که ایّام انتخابات با ان همه دروغ وتهمت!؟
 عقل بعضى هارا دزدیدندونوعى کلاهبردارى راه انداختند وبه صغیر وکبیر وشهروندان  شریف عملاً توهین کردند!؟ وهم الان نیز با دروغ هاى دیگرى درحال انتقام گرفتن ازاعضاى شوراى  فعلى هستند!؟
چه بایدگفت وچه بایدکرد؟
این درحالى است که ؛
الحمدلله ماهیچ نوع تصادفى درایّام نمایندگى سه دوره نداشته وهیچ استفاده اى هم ازخودروموصوف الذکر ننموده ایم !ادم هاى بى غم وپرمدّعا که ازدین تهى گشته اند ظاهراًتقاص نگرفتن کار براى خودراباهزارداستان دروغ !توامان مى سازندوگمان دارند که ؛
تاقیامت ما سکوت خواهیم کردوقدرت دفاع ازخود دربیان چندگانگى سیاسى وهمکارى با جریان رقیب!؟ واداى حمایت ازطرف دیگر را واگو نخواهیم داشت!؟ 
 
 
شنبه 26 فروردین 96 :
 
 
روراستى!؟
یکى ازکاندیداهاى ریاست جمهورى درعلّت حضور خویش به ما گفت ؛
چونکه درانتخابات درونى جمنا باماازسرِصداقت عمل نشد، حتماً حضور مى یابیم!
دیگرى هم به ماگفت که ؛
حتماً حضور مى یابیم وراى گیرى براى ما وجهى نداشت!؟
روشن تر انکه ؛
همانطورکه یکى ازنزدیکان قالیباف هم نوشته بودرهپویان با اوردن نفرات بیشتر!؟ وسازماندهى انان عملاً درراى گیرى درون جبهه اى انان مهندسى! نموده بود! وباعث ان اراء گردید؟!
درهرحال اتّفاق موردنظرسیاسى انتخاباتى ، تاکنون حاصل نگردیده وبا روّیه کنونى نیز بعید است که ایجادگرددونقطه امیدکنارزدن روحانى به سیاست وتاکتیک موردنظرشان ازاین منظر جواب نداده است! 
 
شورا-٤-؛
به نظر مى رسدکه ؛
بعضى ازدوستان حاضردرانتخابات شوراها گمان دارندکه؛
تنها انهاانتخاب گشته! ویا انرا با انتخابات مجلس (که تک نفره است)' اشتباه گرفته اند!؟
تخریب! دیگرى هیچ وجهى ندارد.
وقتى قرار است ؛
پنج یا هفت نفر و٠٠٠ براى شهرها ویا روستاها انتخاب گردند. 
دراین صورت' حتماً بایستى بقّیه هم اوّلاً مدنظر باشند
ثانیاًرعایت دیگران فوائدگوناگون دیگرى هم دارد.
والبته خوب است تاائتلاف هایى شکل گیرد.
ازاینرو سفارش اکید رعایت یکدیگراست. 
 
شورا-٥-:
موضوع انتخابات شورابه علل توامانى با انتخابات ریاست جمهورى مى تواندتحت تاثیر قرارگیرد.
ازاینرو نقش تبلیغ توامان ویا همفکرى درانتخابات قابل انکارنیست. 
بایستى پذیرفت که ؛
انتخابات دووجهى بوده وهرکسى پاى صندوق مى ایدبه انتخاب رئیس جمهور وشورا رویکرددارد.
ازاینرو بایستى بخشى ازاراء را به این سبد متعلق دانست. 
 
شورا-٦-؛
انتخابات شورا به جهت دائره منطقه اى ومنافع محدود وتصمیم گیرى محلى' قابل انفکاک ازمنافع مردم ان منطقه نبوده وازاینروان دسته ازکاندیداهایى که بتوانندازجلب همراهى گروهى وقومى وعاطفى برخوردارگردند، ازشانس انتخاب بیشترى بهره مندهستند.
طبیعى است که ؛
چه بخواهیم یانخواهیم این نقش وجودداشته وبایستى انرا مدیریت داشت
 
شورا-٧-:
نسبت ونسبیت ؟
متاسفانه' مطلق گرایى مشکل انواع انتخابات مابوده !وبعضى به استناد ان رویکردنفى واثباتى دارند؟!
معلوم است که ؛
بایستى بین افرادانتخاب داشت.
 وطبیعى است که ؛
این انتخاب به دادن نمرات وارزیابى هاى گوناگون وابسته است. 
نبایستى گمان داشت که ؛
کاندیداى منتخب بایستى همه شناسه ها ومعیارهاى موردانتظارعیناً وبدون کم وکاست راداراباشد. 
ازاینرو سفارش ان است که ؛
اوّلاً درفضاى منطقى ودلسوزانه این مشخصات بررسى گردد.
ثانیاً این کاستى ها با کاندیداى موردنظر درمیان گذاشته شود.
ثالثاً حسب واکنش ها وانتظارات وتعهدات 'انرابه همراهى بدل ساخت. 
ازاینرو کاندیداها ازجمله اعضاى فعلى هم باهمین رویکرد یعنى حدّ ونسبیت ویا تعهدات لازم ارزیابى گردند.
نبایداسیر فضاى تبلیغى تندروانه قرارگرفت. 
 
احمدى نژاد؛
ثبت نام احمدى نژاد باهرنیّتى؟ توجیهى ندارد.
اوّلا دٓین وبدهى عاطفى واجتماعى وسیاسى ایشان به مقام معظم رهبرى به هیچ وجه قابل انکارنیست. 
ثانیاً همه طرفداران احمدى نژاد را نمى توان بدون ارزیابى ودرنظرداشتن علاقه والتزام وتبعیت ازرهبرى تعریف داشت. 
ثالثاًنهى ونیز اعلام پذیرش ان ازسوى احمدى نژاد' دلیل کافى براى ترک چنین عملکردى بود.
نباید چنین ثبت نامى که حتماً منتهى به ریزش اراء ونیز محبوبیت ویا کاهش اعتمادهاى ملّى به ایشان مى گرددصورت مى پذیرفت !
وهرتحلیل ازجمله سه قطبى کردن! ویا روشى درحمایت ازکاندیداى دیگر! و٠٠٠ قابل پذیرش ازسوى مخاطبان مسموع  وقابل پذیرش نمى گردد
البته بیان تعهد اخلاقى اوّلاً رعایت نگردیده وثانیاً دلائل طرح وپذیرش نیز محدود ومعطوف به اخلاق نبوده ونیست. 
این ثبت نام حتماً با واگردهایى ازجهات گوناگون روبرو خواهد بود ومتضمن فایده اى نمى باشد.
هم الان 'کسانى که با ما ازسردعوا ولجاج ازهمان سخنرانى معروف درمسجدچهارپادشاهان برعلیه ایشان برامدند بایدپاسخگو باشند؟! 
انروزدرلاهیجان ورودسر 'بسیارى ازصفات ایشان یاداورى گردیدولى مارا مقابل ومخالف خوانده وموجبات ردّصلاحیت مارادرمجلس هشتم تدارک دیدند!؟!؟
انروزکه نوارش موجود است
جلوى چشم افرادمجتمع درمسجد چهارپادشاهان، ازجهات رویکرد اقتصادى وسیاست خارجى وشخصیتى ایشان را موردنقدقرارداده وازمردم خواستیم تا ؛به ایشان راى ندهندولى چندعامل باعث راى اوردن ایشان گردیدکه ؛
البته جمع زیادى ازاصلاح طلبان نیز به دلیل اراء مرحله اوّل ( جمع اراء کروبى ، معین ، مهر علیزاده نیز مقصر بودند!؟؟ که به اندازه مرحله اوّل هم راى داده نشد!؟
 ودرحقیقت راى اورى ایشان معلول عللى بودکه تعداد اراء مرحله اوّل اگر به تکرار مى رساندند) با این انتخاب روبرو نبودیم!؟
براى دقّت بیشتریاداورمى گردیم که :
اصل شرکت اقایان کروبى ومعین ومهرعلیزاده ؟ونیز تعداداراء مرحله اوّل انان وعدم ایجاد تحرّک مرحله دوّم ان طرفداران براى عدم انتخاب ایشان هرگز موردوارسى وبررسى قرارنگرفته است تا معلوم گرددکه چرا علیرغم تلاش ها درمرحله دوّم با عدم شرکت وتهییج به شرکت عملاً به راى اورى ایشان کمک کردند؟!؟!
 تا ده میلیون وهفده میلیون راى بین نفر اوّل ودوّم تقسیم گردد!
به اراء عنایت گردد؛
هاشمى مرحله اوّل (٦/٢١١/٩٣٧)
احمدى نژاد(٥/٧١١/٦٩٦)
کروبى (٥/٠٧٠/١١٤)
قالیباف ٤/٠٩٥/٨٢٨)
معین ٤/٠٨٣/٩٥١)
لاریجانى ١/٧١٣/٨١٠)
مهرعلیزاده ١/٢٨٨/٦٤٠)
باطله ١/٢٢٤/٨٨٢
دوردوّم : هاشمى ١٠/٠٤٦/٧٠١
احمدى نژاد(١٧/٢٨٤/٧٨٢)
ازاینرواگر اراء بیست ونه میلیونى مرحله اول وبیست هفت میلیونى مرحله دوّم مدیریت مى گردیدوضع ان نمى شد که شد!؟
به تعبیر دیگر اراء ٢١/١٣هاشمى ،١٧/٢٤ کروبى ، ١٣/٨٩ معین ، ٤/٣٨ مهرعلیزاده ، وکمى ازاراء باطله١/٢٢٤/٨٨٢ مرحله اوّل یعنى ٤/١٧ ودرمرحله دوّم ٦٢٧/٤٤٨یا ٢/٢٥مرحله دوّم ! ویاکم ترى ازاراء قالیباف ولاریجانى مورد همّت مدعیان قرار مى گرفت.
نه ان هشت سال ونه این داستانهارا به تکرارنمى نشستیم!؟ 

 

دوشنبه 21 فروردین 96 :

 

رئیسى:

حضورحجةالاسلام رئیسى وانتخابات :

١ـ اثارحضور درمشارکت 

٢- جهت دهى به دوقطبى شدن انتخابات 

٣- فقدان اثرِآنى وجدّى ونقش پدیده اى طرح حضور

٤- عدم اجماع مورد انتظار بین اصولگرایان

٥- اصراربرحضورافرادزیادى ازاصولگرایان دیگر چون زاهدى ، حاجى بابایى، جلیلى ،نیکزاد، قاسمى ،و٠٠٠!!

٦ـ کنارنکشیدن جلیلی!؟

٧- وعده هاى مطروحه تقسیم مناصب واثارمنفى ان بردیگران همچون مناصب معاونت و٠٠٠٠

٨- عدم حلّ مساله بقایى واحمدى نژاد واحتمال قوّى عدم حمایت ازرئیسى به جهات کنارکشیدن ازجمع اصولگرایى وشکوائیه هاى عدم حضور وتائید توسط اصولگرایان ونشانه هاى مکاتباتى و٠٠٠٠٠

٩- فقدان نافذیت بیانیه صادره توّسط ایشان ازجهات مباحث مورد انتظار

١٠ـ عکس العمل زود هنگام درموردایشان وبیانیه وعدم تعهدات جمنایى

١١- عدم ارائه وعده وبرنامه هاى تعیین کننده ومهمّ توسط ایشان وحامیان احتمالى وتشریفاتى شدن احتمالى مناظرات وحضور تیم موردنظر چیدمان همراهان ثبت نام کننده

 

 

حیاء؛
خواجه عبدالله انصارى گویدکه :
حیاء هفت وجه است :
حیاء ادم؛ ( شرم وفرارو٠٠٠)
حیاء تقصیر؛ ( حیاى فرشتگان درموردحق عبادت و٠٠)
حیاى اجلال؛ ( اسرافیل ازعظمت خداوند)
حیاى کرم؛چون حیای پیامبر ص درموردتعارف باصحابه وبیرون رفتن انان  
حیای حشمت : چون حیاى على ع وقتى که صحابى پرسشى درموردامورزناشوئى درحضوریک نفر وعلى ع وفاطمه ع مطرح ساخت
حیاء استحقار: چون حیاى حضرت موسى ع که فرمود خدایامن پرسشى دارم ولى ازذکر ان شرم دارم
حیاى حضرت ربّ ؛ ان الله یستحیى 
 
دموکراسى :
ظاهر وباطن !
از ادّعاتا واقعیت !؟
متاسفانه ارزیابى دموکراسى ومدّعیان چندان اسان نیست! 
حرف هاى زیبا ولى پوک !؟
وعده هایى جالب امّا تهى ازتحقق!؟
غربى هااساس دموکراسى شان مبتنى بروعده هاى حزبى ودرکثیرى ازدیگر کشورهااین اشخاص هستندکه وعده مى فروشند!
صداقت' البته تزئین ظاهرى گفتارهاست ولى کمترقابل رویت واحساس ودرک وعینیت دررفتارهاست!؟
 
عاشورا:
شهادت ؛
الامام على ع فى التحریض على القتال -
أیهاالنّاس ،إنّ الموت َ لایَفُوته المقیم ، ولا یُعجزه الهارب ، لیس عن الموتِ محیدٌ ولا محیصٌ ، من لم یقتل ماتٌ إنّ أفضلَ الموتِ بالسّیف أهونُ مِن مَوتَةٍ واحِدَةٍ على الفراش
شرح نهج البلاغه ٣٠٦/١
امام على ع درترغیب جنگ فرمودند؛
هلامردم! کسى که بایستد،ازچنگ مرگ نرهدوکسى که ازمرگ بگریزدان را عاجز نکند
ازمرگ گریزوگزیرى نیست. 
کسى که کشته نشود،مى میرد.
همانا برترین مرگ کشته شدن است. 
سوگندبه ان که جان على ع دردست اوست ،هزارضربت شمشیر اسانتراست ازیک بارمردن دربستر.
این است نگاه به مرگ وکشته شدن وشهادت وارزوى ان دربینش علوى وتحلیل ازمرگ وانواع ان درنهج البلاغه ورفتار على ع .
واقعاًدرشهادت چه رمزورازى است که ان پاکان ومعصومان نیز خواستار ومتقاضى ان بوده اند.
اى کاش سهمى ازان جرعه پاک ورساناى به لقاء ربّ نصیب چون مایى گردد. 
 
تجاوز:
اُذن للذین یقاتلون بانهم ظُلمواو٠٠٠حجّ ٣٩-٤٠
به انان که دیگران باانهاکارزار مى کنند،اذن به جنگ داده شد،زیراازدشمن ستم کشیدندوخداوندبریارى انها تواناست، انان که به ناحق ازخانه هایشان اواره شدندوجزانکه مى گفتند: پروردگارماخداى یکتاست، جرمى نداشتندواگر خداونددفع شرّبعضى ازمردم را به وسیله بعضى دیگر نکندهمانا صومعه ها،دیرها ، کنیسه هاومساجدى که دران ها نماز وذکر خداوندبسیارمى شودهمه خراب وویران مى شدوهرکه خدارا یاورى کندالبته خدااورایارى خواهد کرد،خداوندهراینه قوّى وعزیز است
راه وروش وعلل مبارزه .
دفع ظلم ورفع ستم .
جنگ وجهاد براى دفع ظلم وتجاوز. 
مبارزه بانتیجه عبادت وترویج ذکر الهى .
جهادبراى رفع ودفع اوارگى ها .
 
 
 
 
مسکن ؛
ایا استفاده ازفناورى هاى نوّین یک ضرورت است؟
ایا به کارگرفتن صنعت موجبات استحکام وکاهش هزینه انرا سبب گشته است؟ 
ایا مصالح مرغوب وکیفى موجبات کیفى سازى وارزان سازى انرا باعث مى گردد؟
ایارعایت استانداردهاى انرژى درصنعتى سازى سهولت بیشترى دارد؟
واقعیت ساخت وساختمان درایران بیانگر این واقعیت تلخ است؟ 
متاسفانه نه کیفى سازى ونه ارزان سازى ونه صرفه جویى دراین ساخت به مانند رعایت استانداردها رایج ویا موردنظارت واجراء قرارنمى گیرد!؟
 
حواشى ؛
بعضى با نقد حواشى کتب ادعیه که خواندن ادعیه اى را براى رفع ودرمان بعضى ازمشکلات ودردها مطرح شده به چندقضاوت ورفتارمنفى گرفتارگردیده اند!؟
١- متن دعارا موردعنایت قرارنمى دهند!؟ وارزش معنوى و٠٠٠ دعارا کنارمى زنند؟
٢- بابزرگ نمایى وبیان عدم اعتقاد خودبه چنین اثارى اصل دعارا فراموش مى کنند؟
٣- اثار اعتقادى ومعنوى ادعیه را به کلّى منکر مى گردند؟
٤- گونه اى استدلال مى کنند! توگوئى دین باوران منکر اسباب ظاهرى چون پزشک وطبابت هستند؟
٥-همه دین را همان کتب ادعیه دانسته وچشم بر محتواى بلنددعاهاویاهمه معارف کلامى وفلسفى وعرفانى و٠٠٠ ان مى بندند!؟
 
مشاور؛
مشاوران اگر بهره مند ازعلم وعقل وهوش باشند.
ویا اگر نسبت به امورارجاعى شناخت لازم را داشته باشند.
ونیزاگربراى کارخویش احساس مسئولیت لازم را داشته باشند.
ودرارائه نظر مورددرخواست وسواس وتوّجه لازم را داشته وخودنیز ازانواع مددکارى هاى علمى وانسانى بهره گیرند.
درچنین صورتى مشاوران ازجایگاه رفیع به لحاظ علم وعقل واخلاق ودلسوزى وجامعیت خواهندداشت.
 
بانک ؛
تجمیع بانک وبیمه وبنگاه دارى فرصت یا تهدید؟!
بانک ها تلاش دارندتابااستفاده ازهمه فرصت هااوّلاًریسک خودرا پوشش دهند
ثانیاًدرامدوسودبیشترى را متوّجه خودسازند.
ولى پرسش این است که ؛
چنین روّیه اى باعث توسعه وظائف نمى گردد؟
ایا خطرات دیگرى بانک ومردم را ازجهات اشتغال و٠٠٠ تهدیدنمى نماید؟
 
اشتغال ؛
ازجمله موانع اشتغال درایران این است که امورواسپارى' منجر به افزایش اشتغال نگشته! بلکه افرادهمان دستگاه وصنف وگروه مجدداً داراى فرصت درامدى گردند!
هم امروز 'شاهدانواع خدماتى هستیم که بازنشسته هاى همان دستگاه !؟انرادرتیول خویش گرفته اند
 واجازه ان فعالیت را به جوانان وکارجویان نمى دهند!؟
 
عبرت :
ماکه کورانه عصاهامى زنیم 
لاجرم قندیل هارابشکنیم 
ماچوکرّان ناشنیده یک خطاب 
هرزه گویان ازقیاس خودجواب 
مازموسى پندنگرفتیم کو
گشت ازانکارخِضرى زردرو
عبرت' مهم ترین درس بشرى خواهدبود.
به کمک عبرت ما مى توانیم اوّلاًریشه اموررا دریافته وثانیاً ازتکرار وهزینه زابودن امور پرهیزکنیم.
ولى متاسفانه 'بعضى عادت کرده اندتا 
اوّلاًاین اموررانشناسند!؟
ثانیاً انرا به کارنبندند!؟
همین قضایاى انتخابات ومباحث تکرارى ازمودن بى فائده ویا بى عنایتى نسبت به دریافت هاى تجربى وازمودنى وعبرت زاکه خودباعث پرهزینه شدن امور گشته است!؟
 
بودجه ؛
٢٩١٢٦٠شرکت سهامى توسعه ونگهدارى اماکن ورزشى :
درامد٧٣٠/٠٠٠هزینه ٧٤٩/٥٦٠
استهلاک ( جزئى ازهزینه )٤٧/٢٨٠-
مالیات ١١٠ - تقسیم سود(سهم دولت ١١-سهم شرکت هاى دولتى وسایر سهامداران )اندوخته ها٩٩
حساب هاى سرمایه ٤٧/٣٧٩
سایر٧/١٥٧
منابع عمومى دولت ٣/٦٨٩/٠٤٠
طرح هاى تملک دارایى سرمایه اى ٣/٦٨٩/٠٤٩
هزینه هاى سرمایه اى ازمحل منابع داخلى ١٤/٥٣٦
بازپرداخت ودیعه بدهی هاوسایرپرداخت ها٤٠/٠٠٠
هزینه امورپژوهشى ٣٥٠
 
عمل گویا :
ملاقات ومذاکره ومکاتبه ٢٣٢٩٠-٨١/٢/١٨باوزیر نیرو(بیطرف ) پیرامون اهمٌیت بخش رودبنه ازجهات کشاورزى ، کمبودهاى اساسى ابرسانى دردوشهرستان، فقدان سدّهاى ابى کوچک درخرارودوتازه ابادودیگر رودخانه هاوچشمه ها وچهاربخش واجراى طرح D5 بخش رودبنه ، اجراى سدهاى کوچک دیلمان وخرارود، لایروبى رودخانه سیدعلى اکبرى ،زهکشى وپمپاژ سراجاروتامین مالى 
بخش برق :
تعویض ٤٠٠٠ مترخط بیست کیلو ولت زمینى مدرس لاهیجان - احداث ٣٥٠٠ مترخط بیست کیلوولت زمینى جهت رینگ پست هاى زمینى - احداث ٣٨٠٠ مترشبکه ٢٠ کیلوولت هوائى جهت اصلاح وتقویت برق خطوط رودبنه - تامین روشنایى معابر کمربندى وجاده لنگرودبه طول ١٥٠٠٠ متر- کمک به اداره برق لاهیجان درموردافزایش ترانس هاى پرقدرت توزیع ،کابل کشى فشارقوّى ، کابل کشى فشارضعیف ، احداث شبکه هاى تقویتى
 
 
 
 

 

 

***************************************************

 

 

 

یکشنبه 20 فروردین 96 :

 

علم حقوق :
انتظارات ازکثرت فارغ التحصیلان رشته حقوق ؟
ایاتکثر کمّى وکیفى در اموزش هاى حقوقى (ازدین وتولیدات انسانى ایران وجهان ) منجر به شناخت وباور وعملکردهاى متناسب با دانش حقوقى ورعایت حقوق دیگران خواهد گردید؟
ایادانش به تحلیل قواعد حقوقى ونظامات مبتنى بر حقّ وحقوق درتعدیل وارتقاء انسانى. واجتماعى ذى نقش است ؟
ایامى توان با شناخت وترویج این دانش ازجامعه اى که اهل رعایت حقوق مى باشد، بهره مند خواهیم بود؟
شایداین نوع پرسش ها ازان رو قابل پذیرش باشد که ؛
ما حقوق خوانده وحقوق دان را براى این امور درنظر داریم؛ 
١- خود افراد اشنا به این راه زندگى کثیر وزیاد گردند
٢- خودانها عامل رعایت امور حقوقى گشته وبه این ترتیب افرادموّجه وملتزم' فراوان گردند
٣- دردعاوى وتنازعات افراد کارشناس درحکمیت فردى واجتماعى ویا مدافع حقوق درمراجع ذیربط تکثر یابند.
درهرحال اموزش عالى' اگر به شغل نیانجامدهم باید اثارى براى جامعه داشته باشد
 
بانک :
 ایا فلسفه راه اندازى بانک درایران وجهان دریافت وپرداخت" بهره وسود" مى باشد؟
ایا بانک درست شده تا به نزول خوارى وجهه قانونى بدهند؟!
ایابانک ها براى جمع اورى وجوه وهدایت ان ویا براى نگهدارى ان ونیز دراختیار گذاردن ان براى افرادى که نیازمند تسهیلات مى باشند' تعریف گردیده است؟
ایابانک هابراى تضمین برگشت منابع وتسهیلات بایستى رویه سهل گیرى ( ازبین رفتن سپرده مردم ) وسخت گیرى ( نابودسازى تسهیلات گیرنده وگران شدن تامین مالى ) رویکردیابد؟!
واقعیات نظام بانکدارى درایران بیانگر ان است که ؛
متاسفانه مایابه رویکردسهل گیرى ویا گرفتار سخت گیرى وگران کردن تسهیلات !وبالطبع افزایش هزینه هاى زندگى متمایل گشته اند!!
ازگران شدن زمین وخانه ( براى وثایق ) وکم قیمت گذاردن ان ( اثار درمصادره اش) و٠٠٠ رویکرددارند که اوّلاًمنطقى واقتصادى نیست ثانیاً بافلسفه واثارمثبت موردانتظارما ازبانکدارى تفاوت وتضاددارد. 
 
دین :
دین ما اوّلا مطابق با فطرت وطبیعت وثانیاً انتخابى واختیارى' وازان هامهم تر برگرفته ازوحى ونبّوت است که ؛
خالق ومالک وربّ وخداى جهانیان وعالمیان انرا نازل نموده اند.
این دین تقلیدى هست ولى اوّلاً پس ازانتخاب  اصل دین وثانیاًبااستناد به چهارمرجع قران وسنّت وعقل واجماع که هرکدام ریشه علم وعقل داشته ودرصورت تضاد نیز نبایستى پیروى گردندکه این وجه تقلید یعنى تبعیت ازعلم مذموم نبوده ونیست.
ادعاى انکه؛ این دین تقلیدى است! ازیک سودرست (وان درفروع) ونادرست( وان دراصول) یعنى خداومعاد ونبّوت وامامت وعدالت مى باشد.
اینکه دین را عادتى بدانیم! نیز به این دلیل نادرست است که ؛
هیچ مومن ومعتقدى حقّ استناد وارجاع به گذشتگان و٠٠٠ خودرا نداردوممکن است افرادى مرتکب ان شوندکه ربطى به دین وتعالیم ان ندارد. 
ازاینروعادت 'مفهومى دردین ودیانت ندارد.
دین ما ظاهرى وباطنى داردکه ؛
غیب وشهادت ازان سنخ است. 
دیگرانکه پذیرش دین به رواج نیست!
 بلکه همان چهارمرجع وادله تائید وردّ انرا به عهده خواهند داشت.
ازاینرونوشته کتاب (دردفاع ازتصّوف) بسیارعجیب است! که دین را تقلیدى وتصوّف را انتخاب اگاهانه بداند!؟
دین ما مبتنى برعقل وعلم است. وازاینرونبایستى گول افرادى را خوردکه 
مى گویند :
 ادیان الهى عادتى است ولى تصوف چنین نیست!؟ 
که پاسخ ان است ؛
١-ایا تصوف اختراع بشرى است 
٢- ایا تصوّف مبتنى برعلم وعقل است 
٣- ایا تصّوف ریشه درادیان ندارد
٤-متصوفه مدّعى دین جدیدنیستندولى چگونه چنین گفتارى ازفردى که مثلاً شارح ان است صادرمى گردد!؟
٥- عرفا مدّعى شریعت جدیدنبودندولى درروش وابزار ومنابع شناخت حرف هایى داشتندکه با دین تضادى نداردازیرابه تعدّد انفس راه وجوددارد.
٦- عرفان را ازسنخ علوم دینى شمرده اندنه جانشین وحى ونبّوت !
٧- عرفاى بزرگ مانندحافظ خودعالمان دینى ولسان الغیب بودند
٨- علّت عدم رواج وکثرت عرضى وطولى این علوم نیز بدان جهت بودکه اوّلاً روش بودثانیاً متکى بردین بود ثالثاً عالمان بزرگ وحتّى مراجع فقهى متمایل به ان بودند 
 
 
 
 
توفیق حبابى :
بعضى چندنامه وچندعکس وچندتشویق را بهانه توفیقات مى خوانندومى دانند!؟
درحالیکه بایدپذیرفت که :
١- توفیق حکایت ازاهداف وبرنامه ها وعملکرد ها دارد
٢- توفیق بدون شناسه وشاخص هاقابلیت بیان وتبلیغ نداشته وچنین رویکردى نوعى تقّلب وریاکارى است
٣-مصادره خدمات دیگران نیزبه فرجامى نمى انجامد
 
بلندمدّت ؛
هربرنامه وکارکردى که پیوست بلندمدّت نداشته باشدعملاً محکوم به زوال وفراموشى وکم تاثیرى است. 
یک دولت ومجلس و٠٠٠ بدون اهداف بلندمدّت رانمى توان مدل پیشرفت وتوسعه دانست. 
هم الان دولت اگر پروژه هاى شروع شده اش را افتتاح کند.
ویابابدست اوردن منابع جدیدکارکرد جدیدى را پیش بگیرد
 بعضى توگویى پایان کارباشد !ویا حقّ اتمام کارنداشته باشد!؟ زبان به گله وشکایت مى گشایند که چرا٠٠٠؟!
یعنى دولت حقّ نداردکه پروژه به اتمام رسیده را بهره بردارى کند؟!
ویا مطالبات را به مانند اقدامات پیشین پرداخت کند؟!
حرف ها ومصاحبه هاى عجیبى را شاهدهستیم که توجیهى ندارند!؟
 
بین عناوین ؛
پرده وملاقات :
درفضاى مجازى امده بودکه ؛
 پرده هارا دیگران مى زنند؟
ما اهل عکس وفیلم نیستیم 
ماملاقات هاى مهم ترى داشته ونیازى به شرکت درجلسات بزرگتر نداریم !
ایااین نگاه که مقامات استانى رانتوان درملاقات هاى عادى دیدار داشت 
ازفرصت هاى کم نظیربراى رابطه وانتقال مشکلات استفاده نمود
ظاهراً ازپشتوانه لازم برخوردار نباشد که کسى بنویسد نمایندگان لازم نیست تا :
درمجلس فعال باشند
درکمیسیون اثرگذارنباشد
پروژه واعتبارمازاد بربودجه مصوب ومندرج درکتب پیوست بودجه مصوب دولت ( نه افزایش یافته درمجلس ) بیاورد
این چه نوع دفاعى است که بعضى به اصطلاح چپ وعلاقمند به راست مطرح مى سازند!؟
 
 
 
 
تولید:
تولیدکننده بازارى ،تولیدکننده به حساب خود،ودیگران .
مشکلات تولید یک طرف ، مصائب تولیدکننده ها ازجهات مختلف سوى دیگر.
متاسفانه بخشى ازجوامع مختلف تولیدکننده ها درایران' به دلائل گوناگون با مشکلات زیرروبروهستند
١- تخصص وتجارب علمى وعملى 
٢- علائق وانگیزه ها
٣- فقدان منابع اوّلیه ویااورده 
٤- عدم اعتقاد به کارجمعى وشراکت 
٥- فقدان تعهدات ومسئولیت هابراى رعایت کیفیت واستانداردها
٦- تمایل به سودسرشار درزمان محدود
٧- اصراربه انجام همه امور تولید وتجارت
این نوع امور به صورت کلى یا جزئى دررفتارتولیدکننده ها زیانبار است.
وقتى که تولیدکننده بدنبال ان باشدکه 
اوّلاًاخذ تسهیلات هدف اصلى باشد
ثانیاًتمام میزان تسهیلات ماخوذه درموضوع پروژه مصرف نگردد
ثالثاًعلاوه بررسوب منابع تمام ظرفیت وفعالیت موردنظر نیز درهدف اجراء وعملیات قرارنگیرد
 
زبان گویا :
ایا براى زندانى امنیتى واطلاعاتى نیازبه هماهنگى با دستگاههاى ذیربط نبوده وسازمان زندانها به تنهایى بایستى عهده دارامورگردند
ایا واقعاًازجهت مسایلى مثل جرایمى چون جاسوسى ومانندان مى توانیم همه این مسئولیت هابه نحوى به سازمانى واگذارکنیم که دربسیارى ازاین مسایل ازجهت مباحث مرتبط نمى توانداصلاً مسئولیت بپذیرد
کتاب زبان گویاى گیلان ج٥ ص ١٠
 
بودجه ؛
سرانه سلامت :
سرانه کل هزینه سلامت براساس نرخ مبادله میانگین پول ملى هرکشوربادلار امریکادرایران ٤٨٥ دلاردر٢٠١٢ وسرانه کل هزینه براى بخش سلامت (ppp) نرخ برابرى قدرت خرید دلارامریکامعادل ١٢٨١ وسرانه هزینه دولت ٤٩٢ دلاروسهم مستقیم ازجیب براى هزینه سلامت درایران ١٦/ بیش ازکشورهاى منطقه و١٠/ بیش ازیورومى باشد
 
انقلاب ، شورش ؟
وقتى که درتعاریف انقلاب ازرهبرى ، مردم ، اهداف ، تغییرات اساسى و٠٠٠ گفته مى شود 
بدون هیچ شکى منظور بیان تفاوت هاست. 
تفاوت بین حرکات فردى ، کور ، بدون سازمان ، بدون برنامه و٠٠٠٠
حالیه کسانى انقلاب را اوّلا ملک شخصى مى داننددرحالیکه این انقلاب ازنظر اصل حمایت وشروع وابسته به مجموعه ملّت ایران است. 
دیگر انکه همه طبقات ازنظر شرکت وراى وایثاردراین انقلاب ذیسهم هستند. 
طبقه خاصى وقوم ویژه اى نمى تواندمدّعى مالکیت عمومى وخصوصى انقلاب باشد.
ازاینرو' بعضى باید مراعات مبارزات وپیروزى وجنگ وتحریم و٠٠٠ ودخالت وحمایت وصبورى عمومى ملّت ایران باشند.
مصادره انقلاب نه واقعى است ونه عملى! وهیچ دلیل قبول هم نداشته وندارد
انقلاب متعلق عموم ملّت بوده وتردیددران هیچ وجهى نداشته وندارد

 

 

شورا:
حسب مذاکره با دوست گرانقدرى فواصل را با این توجیه روبروساختیم که :
١- بعضى ازدوستان علل ناراحتى شان سوء برداشت هاست!
بایدبه این چنین همراهانى نزدیک شد.
باحوصله حرف هایشان را شنید.
درمواردى که ضرورت ایجاب مى کند به انها حقّ داد.
٢- درمواردى فاصله هاناشى ازواگذارى امور به افرادى که ازنظر صلاحیت وتوان شایستگى انرا ندارندبوده 'که درچنین مواردى  بایستى مداخله نموده وجبران مافات داشت. 
٣- علّت مواردى ازفواصل دوستان ازادمى نیز ،مرتبط با دخالت دشمنان ومخالفان ورقبا وعدم رعایت تقوا وافزودن وکاستن غیراخلاقى ومومنانه است. 
ازاین جهت هم بایستى درهرسه مورداوّلاً وقت گذاشت 
ثانیاً حقّ به جانب نبود.
ثالثاً رفع نگرانى نمود. 
درهرحال' پیوست دوست فاصله گرفته حتماً اسانتر ازبدست اوردن دوست جدیددردوره کوتاه وان هم با داشتن منظورومقصد سیاسى وانتخاباتى است.
 
 
 
حیا:
حیاوشرم وفضیلت ان ؟
خداوندحیادارد
خداوندخجالت مى کشد
خداونددرمقابل خواسته خلق حیا وشرم ازعدم اجابت خواسته دارد
شرمناکى بشر متاسفانه ممکن است ازخداوند نباشد
ولى خداوند با ان همه عظمت درمقابل بنده خطاکار ٠٠٠٠!؟
چه خداى خوبى داریم 
چه ربّ ومالک واله وخدایى داریم 
گناه بنده کرده است واوشرمناک !؟
 
انتخابات شورا(١): 
تماس ها ودرخواست هادرموردنظرما درانتخابات شوراها:
١- ما واقعاً درجایگاه تعیین وتبدیل وتحمیل نظرخود نسبت به ارجمندانى که مارا لایق مشورت مى دانند ، نبوده ونیستیم 
٢- ازحضور همه ارجمندان حاضر درانتخابات بایدمسرور وشادمان بود
٣- دوستان مجّرب وعزیزى که درچنددوره کسب راى وتوفیق حضور داشته، ولى متاسفانه امکان حضور مجددرا دریغ فرمودند! موجبات تاسف وناراحتى را سبب گشتند
٤-به ویژه ،ازعدم حضور جناب خدایگانى به چنددلیل تاسف بیشترى حاصل گردید
الف/ ویژگى جنگ وجهاد وازادگى ایشان 
ب/ نقش تعیین کننده ایشان درشوراى شهر ومخصوصاً ریاست شوراى استان. 
البته بنده درتوفیق تبریک عیداوّلاً درخواست داشتم تا حتماً ثبت نام کنند 
ثانیاً حداقل پنج نفرشان لیست مشترک وتبلیغات واحدداشته باشندکه ایشان به دلائل مفروض خودمارا محروم ساختند.
٥- دوستان راى دهنده حتماًبانقدواقعى ازهرکاندیداهاوارد عرصه حمایت گردند.
٦- نقد واقعى اگر درکنار تطبیق ومقایسه صورت پذیرد،مى تواندراهگشا گردد
٧- عدم شرکت درراى گیرى به نفع صاحبان نظر وافکارنیست
٨-انتخاب بین اصلح وصالح ، خوبتروخوب  بسیار خوب ومنطقى است. ولى اگر ناچاربودیدبایستى لاجرم بین خوب وبد هم اصل انتخاب را اجتناب ناپذیر بدانید
 
عمل گویا:
١٣٧٩:پیگیرى اخذ ونصب وراه اندازى ؛
نوزده دستگاه ترانسفورماتوربه قدرت ٢٣١٥ کیلوولت امپر -١٩٨٥٠تیرشبکه ضعیف هوائى جهت تقویت وواگذارى برق وانشعاب ،احداث ٨٤٢تیرشبکه فشارضعیف زمینى جهت تقویت برق وواگذارى انشعاب- احداث ١٨١٠تیرشبکه فشارقوى هوایى - احداث ٥٠٠ مترشبکه فشارقوى زمینى -نصب ٤٧٨ عددتیر - ١٧٥٦ رشته انشعاب برق به مشترکین - احداث ٢٦٥١١مترکابل سرویس جهت واگذارى انشعاب برق- نصب ٢٩٥دستگاه چراغ لاک پشتى - نصب ٤٧٦دستگاه چراغ پهن تاب - اصلاح ٣١٠٠٠٠مترخط فشارقوى براى پایدارى ، اصلاح ٣٩٠٠٠٠مترخط فشارضعیف به منظور پایدارى شبکه برق- واگذارى ١٩٥٦ رشته انشعاب برق به مشترکین جدید- احداث یک باب ساختمان پست زمینى درخ خرمشهرجهت بالا بردن ظرفیت برق وتقویت ان درزمینى به مساحت ٢٢٠ مترمربع - نصب ١٧٠ دستگاه خازن درسطح شبکه شهرى لاهیجان - اصلاح ٣٣٠کیلومترخط فشارقوى جهت پایدارى برق - اصلاح ٤٢٠ کیلومترخط فشارضعیف - اجراى هشتادطرح .
 
عمل گویا:
شش خواسته ازوزیر نیرو٢٣٩٠٦-٨١/٣/٨
سفر وزیر محترم به منطقه جهت افتتاح پروژه ابرسانى ،اجراى طرح D5 ولایروبى رودخانه سیدعلى اکبرى وحل مشکل غرقابى سراجار، ایجادسدهاى دیلمان ،خرارودو٠٠- اقدام دررفع مشکل تالاب امیرکلایه وابرسانى زراعى حاشیه دریا ،اقدام سریعتر جهت ابرسانى شهرسیاهکل ازسدسنگر وبازنگرى درمدیریت برق استان .
 
 
 
شورا(٢):
انتخابات شوراازعوامل موثرافزایش مشارکت خواهدبود.
اوّلاً تقسیم بندى وتسهیم راى منطقه اى بر اساس روستا وشهر خودعامل مهمى درجلب وجذب اراء مى باشد.
ثانیاًروابط فردى وقومى وعاطفى نیز کارسازمى باشد.
این مشارکت باعث مى گرددتابراى مشارکت درانتخابات ریاست جمهورى هم شاهد رقابت فشرده ترى باشیم. 
 
بودجه ٩٦:
ش طبقه بندى ؛٢٥٧٠٢٠
شرکت شهرک هاى صنعتى استان گیلان؛
درامدوهزینه؛١٠٨،٤٧٥
استهلاک ( جزئى ازهزینه )؛٦٤٦
داراییهاى جارى؛ذخایر اندوخته ٦٤٦
سایردریافت ها:٢٦٥،٤٢٩
هزینه هاى سرمایه اى ازمحل منابع داخلى ١٧٢،١٣٧
وام ماده ٣٢وسایروام ها١٥،٠٤٩
بازپرداخت وام هاوسایر پرداخت ها٢٦،٤٤٣
افزایش داراییهاى جارى٥٢،٤٤٦
هزینه امورپژوهشى ٣٨٠
 
مبارزه بیولوژیک :
نقش مصرف سموم زیست کش. 
اثرات سوء سموم زیست کش برانسان وموادغذایى ،اب وخاک .
اثرات جانبى سموم روى حشرات .
مدیریت تلفیقى افات ،بیمارى ها، علف هاى هرز.
توّجه به کشاورزى پایداروعوامل موثر درناپایدارى ونیز اعمال مدیریت تلفیقى با افات برروى محصولات چون برنج وپنبه، گندم ، ذرت ،درختان باغى ومحصولات گلخانه اى به همه افرادازجهت بازنگرى درروش هاى سنّتى وفقدان عملیات ترویجى متناسب مى بایست بپذیرند که :
١- دنیا باهمه مخلوقات بایستى حفظ گرددوازبین بردن هوا وموجودات ابزى وخاکى و٠٠٠٠ جنایت ناکارامدوضعیف ساختن وازبین بردن جلوه هاى خلقت است. 
٢- براى بدست اوردن غذانبایداینده را تباه ساخت واب وهوا وخاک را توتیاى دستاوردهاى محصولات فعلى ساخت.
 
شورا(٣):
حسب ارجاع دوستان عرض مى گردد:
١-نبایدبا" بزرگ نمایى " ضعف دوستان ما درشوراى گذشته ویا ثبت نام کرده هاى جدید' موجبات ' بهره بردارى وسوء استفاده ها را فراهم ساخت. 
٢- بایدعنایت داشت که ؛
افرادى با ' ساختن ' ورواج بعضى مطالب قصد دارندتا اوّلا دوستان همفکر مارا مشغول دارندثانیاً انهارا به جان یکدیگر بیاندازند!؟
ثالثاً عامل کاهش راى انان گردند؟!
ازاینرو اکیداً ازهمه خوبان پیشین وفعلى مى خواهیم تا :
الف/ فعلاً صبورى وگذشت اصل اوّل ومهم کارتبلیغات وانتخابات انان باشد
ب/ ازکمک دوستان خبره وموثرى که نقش کدخدامنشانه وحکیمانه دارندجهت رفع کدورت ها استفاده کنند.
ج/ حواسشان باشد که نتیجه دعواهاى اشکاروپنهان به نفع چه کسانى تمام مى شود.
حسب نقش واهمّیت کارتیمى رفقاعنایت کنندکه ؛
ازحداکثر نفرات درشوراها مى توان به خدمات مردمى وانجام کارهاى توسعه اى تداوم بخشید.

 

 

وتو:
حقّ وتو!؟
چراباحقّ وتوى چندکشور مخالف هستیم؟
ایا چنین رویه اى را درروابط فردى واجتماعى تائید عملى مى نماییم؟
ایااجازه حرف زدن به مردم را مى دهیم؟
ایامى توان درجایى چون انتخابات' که حسب قانون وشرع وتاکیدات همه بزرگان ازامام ره تا رهبرى معظم ،دخالت درانتخابات را ازنوع معّرفى اسامى رایج ننموده وجوازنداده انداین حقّ را سلب علمى وعملى ودینى و٠٠٠٠ داشت!؟
کسانى! با هزارلطایف الحیلى بخواهندجاى مردم تصمیم بگیرند!؟
ایاانتخابات ازمنظر شرع وقانون حقّ مردم نیست؟
مردم حقّ دارندتا ؛
درانتخابات به هرکسى میل دارندراى بدهند.
تفاوتى بین انتخابات شورا وریاست جمهورى نیست. 
این مردم هستندکه حقّ داشته ودارندتا؛ 
ازطریق شنیدن اراء ونظرات کاندیداها ومعرّفین تصمیم بگیرند.
مردم نبایداجازه این نوع القائات ونظرات رابدهند!
کم کم وبه تدریج کسانى درروزگارما این چنین قصد وبرنامه اى رادارندتااوّلاً مردم بى انگیزه شوند!؟
ثانیاًبه جاى مردم تصمیم بگیرند؟!
ثالثاً امین انهاونه امین مردم! برگزیده شود!؟
 
اقتصادجهانى ؛
ایا اقتصادهامى توانند محلى باشند؟
ایاراهى جزتعامل منطقى وهدفدارانه با 
بااقتصادجهانى وجوددارد؟!
هیچ کشورى بدون اقتصادجهانى'(اعم ازفروش وخرید) نمى توانندصادرات یا واردات داشته باشند.
بعضى چنان نگاه بسته اى دارندکه؛ توگوئى بدون دنیا مى توان اوّلا پاسخگوى نیازهاى مردم گشت!
ثانیاًازروزامدهاى دنیا همچون فناورى بهره مندگشت!؟
بایدپذیرفت که حمایت ازتولید واشتغال ضرورى است
 ولى معناى ان همچنان که رهبرى نیز اشاره داشتندبه توسعه کشورها ومدیریت واردات ارجاع داده مى شود
 
بودجه :
نسبت اعتبارات هزینه اى به تولید ناخالص داخلى ؛
٨٤(١٩/٦)-٨٥(٢٠/٦)-٨٦(١٦/١)-
٨٧(١٧/٢)-٨٨(١٦/٧)-٨٩(١٥/٣)-
٩٠(١٥/٨)-٩١(١٢/٦)-٩٢(١٢/٨)-
٩٣(١٣/٣)-٩٤(١٣/٠)
 
توسعه:
خیال وتوسعه ؛
نقش خیال درتوسعه؟
منطق وخیال ؟
خیال بافى واینده خواهى ؟
چه میزان مى توان اینده فردى واجتماعى را باخیال بافى ساخت. 
امورى به ظاهردورازدسترس وناممکن را باخیال بافى مى توان پرورد وساخت.
بشروتنوّعات، خواسته ها وساخته ها؟
ظاهراً تعطیل خیالبافى به معناى نفى نواورى وخلاقیت واختراعات است.
ولى توفیق درگروایده یا تخیل نیست' بلکه بدون تلاش براى اجراء وعملى ساختن وچارچوب دادن به ایده وتخیل دستیافت به ان ناممکن خواهد بود
 
ذهن:
سالم یا مریض ؟
ذهن هاى مریض مشکل جوامع بشرى بوده وهستند!؟
ذهن هاى مریض مداوماً براى خودودیگران گرفتارى تولید مى کنند!
انهابه جاى ساختن رویه تخریب دارند!؟
به جاى پیش بردن' تمایل به نگهداشتن دارند!؟
انها کارهاى مثبت را منفى نشان مى دهند تا ؛
خودشان را بزرگ یا دقیق! بباورانند!
کارهاى این دولت وان نماینده را بایدبدوناکامل وناقص وتبلیغاتى و٠٠٠ بنمایندتا ؛
گوشى براى شنیدن لاطائلات خودپیداکنند!؟
این همه تلاش وان همه زحمات را نادیده مى گیرندتا ٠٠٠٠
نوشته بودکه نماینده نیازى به حرف زدن درمجلس ندارد٠٠٠!؟
گفته بودکه نماینده یواشکى بایدلابى کندنه انکه درکمیسیون وفراکسیون وصحن علنى راهى وراهنمایى ورهنمودى داشته باشد!؟
البته با ناشى گرى تمام کارهاى شروع شده وبه نتیجه رسیده شده نماینده پیشین را مصادره قلمى نموده بودتا دزدانه گفتن ونوشتن خویش را توجیه نماید!؟!؟ 
کسى بایدمى گفت که ؛
این ها که گفتى ونوشتى یعنى چه ٠٠٠٠!؟
 
 
 

***************************************

 

 

چهارشنبه 16 فروردین 96 :

 

مدرنیته ؟
دشمنى با نظم موجود!
بزرگترین مشکل مدرنیته را ازبین بردن ویا مخالفت با نظم جارى مى دانند
بایستى پذیرفت که :
اوّلا هرانچه متعلق به زمان کنونى است رانمى توان به' گذشته 'ى امتحان پس داده رجحان داد.
ثانیاً انچه درگذشته بوده وتاکنون رواج دارد ،مطمئناً موردنقد افرادواعمال مختلف قرارگرفته است.
بایستى قبول کرد که :
البته انچه به نام نظم نوّین مطرح مى گردد، نمى تواندبه ' جُرم' تازگى بدون دلائل ومنطق به دشمنى وخصومت گرفتار گردد.
مهم این است دانسته شودکه:
هدف چیست؟ 
اثار رویکردجدیدچیست؟ 
به عنوان نمونه' مارفتار فلان تزاروحاکم روسى را موردنقد قرار مى دهیم که چرادستاورد سفر غربى اش این شدتا راه پیروزى وپیشرفت را درزدن ریش دانست!
این رفتار پتر( پطر) کبیر که فقط دهقانان وروحانیان حقّ داشتن ریش دارندرا مقایسه کنید، باانچه که ،امروزه زیبایى را دررنگ خاص مو براى زنان ویا لباس هاى پاره و٠٠٠ ویا ٠٠٠ راسمبل پیشرفتگى خودمى دانند!؟
هزارخصوصیت مثبت ازکتاب خواندن ( به کرّات ومرّات ) ویا سخت کارکردن ( نه چنددقیقه وساعت هم در کارخانه ها وادارت ونیز درمطالعات وپژوهش ها) را نمى بینند ونمى خواهند وفقط یک رنگ طبیعى ویاارایشى را ملاک تجددو پیشرفت مى دانند!؟
این چه لجاجى است که ایجادشده ودلائل ان چیست؟ 
عناوین علمى هم اگر باشد نمى تواندبروز چنین رفتارهایى را تجویز کند.
دانش ودانشمندى ( وبدتر ازان صرف داشتن مدرک ) نمى توانداین چنین تقلید( درمواردزیادى ابداع (مثلا دراروپا تنها پیرزنان ارایش مى کنندنه دختران و٠٠٠)
باعث رشد وپیشرفت وتمدن نمى گردد.
ازاینرو به نظر مى رسدریشه مشکلات جاى دیگرى است.
مى گویندکه ؛
دران کشورها خیابان ها خیلى تمیز است ولى خودشان دست را بیرون ازماشین کرده وازسیگار تا هراشغالى را درخیابان هاى کشور خود مى ریزند
 ولى ادّعا وباختگى به غرب نشان مى دهند!؟
ازارامش وسکوت مى گویند ؛
ولى صداى خودرو وخودشان و٠٠٠ مداوماً ازاردهنده جان وروان مردم است!؟ 
ازنظم مى گویند ولى ٠٠٠
 
وحدت ؛
وحدت بیانى یاعملى ؟
ظاهراً اتّفاق مثبت سالیان اخیر هم زبانى است نه همراهى !
همه ازمباحث ومسائل مشترک صحبت مى کنند.
ولى همه مثل هم عمل نمى کنند؟!
موضوع اشتغال وتولید هم نزدیک است به همان سرنوشت گرفتارگردد!
حرف وسخن وتریبون ولى ٠٠٠
ازهمه تریبون ها حرف هاى مشابه ولى کو اقدام وعمل ٠٠٠
اگر خلق کار واشتغال وثروت وتولید را ندانند! پیشکش ؟! لااقل موجبات فرارسرمایه وفرصت را سبب نگردند
ومانع تولید اشتغال توّسط دولت وکارافرینان نگردند!
 
شهادت:
امام على ع بعدماضَرَبَهُ ابن ملجم - واللهِ مافَجَانى مِن المَوتِ وارِدُ کَرِهتُهُ ، ولاطالِعٌ أنکَرتُهُ ، وماکُنتُ إلاّ کَقارِبٍ وَرَدَ ، وطالِبٍ وَجَدَ نهج البلاغه الکتاب ٣٣
امام على ع بعدازضربت خوردن به دست ابن ملجم - فرمود: 
به خداسوگند،نه واردشونده اى ازسوى مرگ ناگهانى برمن واردشدکه ان را ناخوش داشته باشم 
ونه اینده اى که ان را نشناخته باشم 
ودرعلاقمندى به مرگ نیستم ،مگر همچون جویاى ابى که به اب رسدوهمانندجوینده اى که مطلوب خودرادریابد
وقتى ائمه صالح ومتّقى وپاک ومعصوم دنبال شهادت هستند
یاانکه باوجودگناه نداشتن شهادت را خواسته خودمى دانند!
وخودرا جوینده شهادت همچون شهیدان مى دانند؟
تکلیف ما معلوم است؛ 
بایدشهادت خواسته ماهمانندشهیدان وبزرگان دین وراه حیات طیبه قرار گیردتاخودراپیروواقعى انان دانسته وچونان ان ابراروصدیقین وصالحان به نتایج چنین مرگ باافتخارى دست یابیم 
 
دموکراسى:
واقعى یا تصنعى ؟
بازى یا حقیقت ؟
تاکتیک یا استراتژى؟
نمى توان ازرفتارغرب در اتّخاذ رویه دموکراسى به عنوان راه مبتنى بر :
١-حفظ منافع واقعى مردم
٢- ترجیح منافع عام برخاصّ
دانسته وانرا راه اعتقادى وحقیقى دانست. 
دموکراسى البته ظاهر خوشایندى دارد
ولى مى توان احتمال دادکه :
١- ازظاهرسوء استفاده صورت پذیرد
٢- دربدوویاختم 'عملاً انرا با بزک وظاهر ارائى روبرو سازند
دموکراسى، دردنیاى کنونى متاسفانه به راه ورسم ' بى قانونى ' وبى ' اخلاقى ' گرفتار امده است 
به 'هروسیله ' وبا کلک ومکر وجنایت دسترسى به قدرت را هدف قرارداده اند
تلاش براى موّفقیت افراد واحزاب موردنظر بدون صداقت ویا با سوء استفاده ها محلّ تامل است. 
تسّرى وترویج چنین رفتارهاى غیر دینى وبه دور ازاخلاق نگرانى همه است. 

 

 

خشونت وتعصب !؟
رابطه تعصب هاوخشونت ؟
تعصب به اشخاص واحزاب وادیان واقوام و٠٠٠٠
افرادزیادى صرفاً تحت عنوان 'این را دوست دارم' ویا 'این را بسیار دوست دارم 'ویااو به 'انچه' و' انکه ' بسیار دوست دارم، توهین وبى احترامى داشته است. 
چنین باورها ومعتقداتى' باعث پرهیزها ودرگیرى ها وجنگ ها وتنازعات وإعمال خشونت ها مى گردد!؟
افراددرهنگامه به جوش امدن ' رگ هاى غیرت وتعصب ' همه گذشته وتمام داشته هارا منکر مى شوند!؟
براى طرف مقابل هیچ ارزشى قائل نمى شوند؟!
ازاو هیچ خصوصیت مثبتى نشناخته ویا مطرح نمى سازند؟!
خطر تحریک تعصب ها مخصوصاً درزمان انتخابات بسیار بااهمّیت است؟ 
بایستى ازجوّسازى ها وپرورش بذر کینه ها هراسید.
 
رئیسى :
هرچه به اردیبهشت وانتخابات ریاست جمهورى نزدیک مى شویم. 
موضوع حضور حجة الاسلام رئیسى پررنگ تر مى شود!
مى گویند؛
 تنهاکس مورد وفاق بین جمنا واصولگرایان مى باشد
مى گویندکه ؛
امکان رقابت پایاپاى با روحانى افزایش مى یابد
مى گویند ؛
گام اوّل براى موضوعاتى چون رهبرى اتى و٠٠٠ مى باشد
مى گویند که ؛
درصورت امدن چندنفردیگر موردوفاق اصولگرایان ویا جمنا ! ایشان درصورت پیروزى ؟ انهارا درسمت هاى کشورى ومعاونت و٠٠٠ به کارمى گیرد!
مى گویندباامدن ایشان حتماً انتخابات دوقطبى خواهد شد؟
مى گویند؛
 سیادت وروحانیت وانتصاب واجماع اخیر ایشان هرکدام مزّیت راى مى باشد
مى گویند ؛
حسب حضور تنى چند ازمراجع درایّام عید موضوع امدن ایشان به نتیجه عملى رسیده است 
مى گویند ؛
ازعیوب محتمل امدن ایشان اوّلاً وفاق اعتدال واصلاحات است 
ثانیاً دوقطبى شدن وبالنتیجه افزایش مشارکت واثار ان است 
ثالثاً مطرح نمودن بعضى ازاحکام قضائى ومباحثى ازاین دست است 
مى گویند؛
 درمناظره ها خواسته وناخواسته مطالبى مطرح مى گرددکه امکان سوء استفاده دشمن را فراهم مى سازد
و٠٠٠٠
باید منتظر بود تا اوّلا گمانه زنى هابه اتمام رسد ثانیاً افرادمطرح جمنا واصولگرایان به جمعبندى نهائى برسند
ثالثاًبیانیه وعده داده شده صادر گردد
درهرصورت انتخابات کم رنگ وشاید بى رقیب مرحله اوّل یا نهائى کنونى با امدن ایشان رونق بیشتر یافته وجدال ها تقویت واقّلاً مشارکت افزایش مى یابد

 

 

تکنولوژى اطلاعات :
ارتباطات ازراه دور،رسانه  ودیجیتالى شدن .
نقش تکنولوژى اطلاعات درزندگى امروز بشرى .
جلب منافع با استفاده درست ودائمى تکنولوژى اطلاعات.
توسعه رویکرد استراتژیک درمدیریت سیستم هاى اطلاعات وتکنولوژى .
کنارزده شدن سیستم هاى مرسوم وسنّتى .
نقش حفظ واستفاده ازتجارب دررویکردهاى جدیداداره امور.
عوامل اثربخشى پیشرفت درسیستم هاى تکنولوژى اطلاعات :
قابلیت هاى تکنولوژى ،امکان پذیرى کاربردها، مهارتها وتوانایى هاى دردسترس درون وبرون سازمانى ،صرفه جویى ناشى ازاستفاده ازاین تکنولوژى ها،انتظارات وفشاربراى بهبودعملکرد.
تکنولوژى اطلاعات واستفاده ازنرم وسخت افزارهاوشبکه هاى ارتباط ازراه دور.
امکان استفاده ازتکنولوژى اطلاعات جهت امکان کسب وپردازش ، ذخیره سازى ،توزیع ،تسهیم اطلاعات ودیگر مطالب دیجیتالى .
خودکارشدن سیستم هاى اطلاعات براى مراحل ساخت وسفارش بدون دخالت انسان .
 
سرمایه فرهنگى :
رابطه سرمایه فرهنگى با سرمایه اجتماعى.
درتقابل یا مرتبط؟
تعلق به فرد واجتماع این دونوع سرمایه ؟
 نقش سرمایه فرهنگى درایجادارزش فرهنگى واقتصادى؟
 
صندوق ها وسازمان هاى جهانى ؛
جهت حلّ مشکلات موّقت تراز پرداخت هاى بین کشورهاى ثروتمند.
بانک جهانى براى تامین اعتبارطرح هاى زیربنایى کشورهاى درحال توسعه صنعتى.
سازمان ملل براى جلوگیرى ازجنگ هاى جهانى .
سازمان تجارت جهانى براى تامین تجارت ازاد بین کشورها.
البته بین فلسفه اشکاریاپنهان تاسیسى با واقعیات کنونى فاصله زیاد ومعنادارى وحوددارد!؟
 
فراویژگى غذا؛
غلات قابلیت پیشگیرى ازبیمارى هاى قلب وعروق ،استخوانى، سرطان !
سبزیجات ومیوه با ویتامین واملاح درجهت پیشگیرى ازبیمارى قلب وعروق وسرطان .
مارگارین وروغن هاى گیاهى براى پیشگیرى ازچاقى ،بیمارى هاى قلب وعروق .
نقش فیبرها وسبزیجات وسیر وگردودررژیم هاى غذایى .
 

 

 

تفسیر زبان :
گرچه تفسیر زبان روشنگر است
لیک ،عشقِ بى زبان روشن تر است
عشق بنده، به مردم را نه ازوراى زبان!؟ ((که امروزه دکّان بعضى ! براى فریب وجلب اراء گشته !؟)) بلکه با عمق وجود' وسویداى درون ومافى الضمیر ونیز با جمعبندى عملکردادوارحمایت ازانان وفداکارى ومبارزه براى نجات انان پیش وحین وپس ازانقلاب اشکارمى گردد
ازان روزها که ؛امّیدى به توفیقات وشکست استبدادنبودتا روزهاى مبارزه علیه شاه ودارودسته اش وتا پیروزى ومبارزات دامنه داربا گروهکهاى وابسته به غرب وشرق ودوران جنگ وفعالیت دردستگاههاى حامى جنگ وامنیت ونیز دوران اجراءدر وزارتخانه هاى مختلف اموزشى وامنیتى واقتصادى وسیاسى واجتماعى و٠٠٠ ونمایندگى مردم دردوازده سال نمایندگى اصل ومبنا وتداوم این عشق ودلبستگى، کاملاًاشکار است 
ازاینرو پاسخ ان دسته اى که به رخدادهاى انتخابى( افریده توسّط افرادمخالف ومعاند و٠٠٠٠) معترض بوده را با عملکردها ورویکردهاى ازدهه پنجاه تاکنون ارجاع داده ومهر وعشق لایزال به مردم را،باتعمق ودقّت در ان روزها وسال ها بالعیان دریافته ودرباب اتى نیز تسلیم مشیت الهى بوده وهرچه خدابخواهدراازمعتقدات خویش دانسته وبدانان وفادارمى مانیم. 
 
عاشورا:
خیانت خویشان !
فرمود:
بگذاربایکى ازخویشان خودوصیّتى بکنم عبیدالله گفت؛وصیت کن.
روبه ابن سعدنمودند وفرمودندکه ؛
میان من وتو خویشى است.
من با تویک سخن محرمانه اى دارم. 
ابن سعد نپذیرفت!
ابن زیادگفت؛
ازحاجت عموزاده ات روگردان مباش .
برخاست وبااوبه گوشه اى رفت که ابن زیادانهارا مى دید.
مسلم ع به اوگفت؛
من درکوفه هفتصد درهم وام دارم.
انرا ازحساب دارائى من درمدینه بپرداز.
وجسد مرا ازابن زیادبه بخشش بگیر وبه خاک بسپار.
وکسى نزدامام حسین ع بفرست که اورابرگرداند
عمرگزارش وصیّت مسلم ع را به عبیدالله داد!؟؟!؟
ابن زیادگفت ؛ امین خیانت نمى کند!  ولى گاهى خائن امانتدارى مى کند!؟
درباره جسدش 'شفاعت تورا نمى پذیریم 
وهرچه خواهیم با جسدش انجام مى دهیم!؟!؟ 
خداوند فامیل وخویش پَست وبى اداب ونامردرا نصیب نسازد!
انهابراى مثلاً دنیاى خوددست به هرجفاکارى ونامردى مى زنند!؟!
البته خداوندجواب چنین نامردان را به سختى خواهد داد.
مگر مى شود که ؛
اعتماد باخیانت روبرو شود!
فامیل ناجوانمردى کند وخداوندپاسخ انهارا ندهد؟!

 

 

 

عاشورا:
شهادت ؛
شهیدان نماز:
نمازى که شهید مى سازد!
شهدایى که براى نماز شهید شدند؟!
نمازکه نزدیک کننده متقّیان به خداونداست؟
نمازى که معراج مومنان است! 
وبالاخره نمازى که معراج شهیدان را ازراه خواندن واقامه ویا تلاش براى اقامه ان توّسط دیگران حاصل مى سازد!!
شهیدانى 'چون سعیدبن عبدالله که درعاشوراى حسینى ع خودرا سپر تیرهاونیزه ها وشمشیرها ساخت وبه عروج وشهادت نائل امد!؟
نمازى که علّت تاخیر جنگ ومهلت خواستن امام شهیدان مى گردد!
وشهیدانى که درچکاچک شمشیرها هم ان راه تقّرب را فراموش نمى کنند! ( چون ابوثمامه صائدى ) 
همه این ها بیانگر ان است که :
نمازبراى همه ازمنه وادوارحیات انسانى واجتماعى سازنده ونجات بخش است.
 
رسانه ؛
تونى پارسونزرا درمنزل علیرضا عروضى دیدم. 
اطلاع دادکه نخستین چوب مجله پرایوت آى را خورده ام(پرویز راجى اخرین سفیر پهلوى درلندن ).
قسمت هایى ازمقاله هرالدترایبون رانقل کرده اند، بااین تفاوت که میزان باخت امیرتیموررایک میلیون لیره ذکر کرده اندکه درست تراز صدلیره نوسیتراست.
بااشنایى که به طرز فکر شاه دارد،پرسید که خیال نداریدانهارا به استنادافترابه رئیس مملکت مورد تعقیب قراردهید.
پاسخ دادم که چنین اقدامى مجله را شهید راه حق مى کندوچه بسا همدردى مردم را به سود انها برانگیزد
کتاب درخدمت تخت طاووس ص٣٥
 
حاکمیت :
استقلال داخلى ،قدرت دائمى ومنظم ،ساختار ونیروى مسلح وسازمان هاى سیاسى ،اقتصادى واجتماعى .
حاتمى ،مبانى مشروعیت حکومت دراندیشه سیاسى شیعه .
حکومت بدون استقلال ! 
حکومت بدون ساختار!
وبالاخره حکومت بدون قدرت واقتداررانمى توان حکومت دانست ویا وابستگى باعث ادامه دیگران شدن  (اجنبى وسلطه گر ) مى شود.
 
انقلاب سیاسى اسلامى ؛
این همان فسادى است که فرعون باسیاست خوددرکشورمصربوجوداورد
وانه کان من المفسدین. 
دراین شرایط اجتماعى وسیاسى ،انسان مومن ومتقى وعادل نمى تواندزندگى کند
وبرایمان ورفتارصالحش باقى بماندو ودوراه دربرابرخوددارد
ویااجباراًاعمالى مرتکب شودکه شرک امیزوناصالح است 
یا براى این که چنین اعمالى مرتکب نشودوتسلیم اوامروقوانین طواغیت نشود
باانهامخالفت ومبارزه کندتاان شرایط فاسدراازبین ببرد
ماچاره نداریم جزاین که دستگاههاى حکومتى فاسدوفاسدکننده را ازبین ببریم 
وهیات هاى حاکمه خائن وفاسدوظالم وجائررا سرنگون کنیم
این وظیفه اى است که همه مسلمانان دریکایک کشورهاى اسلامى باید انجام بدهندوانقلاب سیاسى اسلامى را به پیروزى برسانند
ولایت فقیه ص٤٠
 
فقر:
به طورکلى وضعیت اقتصادى خوبى نداشتیم.
درامدپدر ماازهمان حق التالیف کتاب ها تامین مى شد.
پدرم وجوهات دریافت نمى کردند.
درنزدیکى منزل ما چندمغازه دار به مانسیه مى دادندکه گاهى یازده ماه پرداخت ان به طول مى انجامید
اگر این خریدهاى نسیه اى نبود شاید ما ازگرسنگى مى مردیم 
شاید یکى ازدلائلى که من(سید محمد صدر) وبرادرم سیدکاظم به کسوت روحانیت درنیامدیم' وعلیرغم تمایل پدر روحانى نشدیم(این وضعیت بود) چون فقر خیلى وحشتناک بود
گاهى با خودمان فکر مى کردیم که درنهایت مى خواهیم 'مثل پدرمان بشویم که یک همچون انسان بزرگى که واقعاً همه به او احترام مى گذاشتند وما شاهد ان احترام ها بودیم ولى اونان نداردبخورد!
انقلاب ودیپلماسى ٤٤-٤٥
 
فرهنگ :
ادشاین مى گوید که :
فرهنک مجموعه اى ازاصول اساسى وراه حل هاى مشترک براى مشکلات جهانى تطابق بیرونى ( چگونه زنده بمانیم ) وانسجام درونى ( چگونه کنارهم بمانیم ).
این مفروضات واصول اساسى درطول زمان تکامل مى یابندوازنسلى به نسل دیگر منتقل مى شوند( شنایدر ١٣٧٩؛٣١)
زندگى واجتماعى بودن؟
اگر هرملّت وجامعه اى همین دوعنوان مفروض را درزندگى وجهه عمل قرار دهند انگاه نه ازفقر نشانى به جا مى ماند ونه ازرکود وعقب ماندگى .
هرکسى تلاش براى جهانى شدن وزندگى داشتن ودرک یکدیگر را اصل واساس قرار مى دهد
هم الان افرادى اوّلاً داراى چنین دیدونگاهى نیستند
ثانیاًبراى زنده ماندن وزندگى کردن به حداقل ها اکتفامى کنند
ثالثاً براى دیگران شان وارزشى قائل نیستند
نمونه اى ازاین ادم ها رادررفتار انتخاباتى مشاهده مى کنیدکه :
پابرحقیقت ومنطق گذاشته وبا احساسات محدود ویا بغض وکینه وعداوت شخصى تن به انتخابات مى دهند
چنین ملّتى نمى تواند الگو باشد
نمى تواندمشکلات خودرا حل کند
ومداوماً دعواوکینه ورزى را توسعه مى دهند!
 

 

 

 

 

گوش به قلب :

سرامدبزرگان شدن باگوش دادن به نواى قلب! 

این دریافت مولوى وصوفیان وعرفاى دیگر.

 چگونه متحقق مى گرددوقتى که دل ها با زنگارهاى دنیاپرستى ودنیازدگى همراه وهمزاد گردیده است؟ 

هیچ کس نمى تواندباقلب سیاه وگرفته والوده به روشنى وتابش نورراهى گردد.

واقعیات رذائل اخلاقى درهرقلب ودلى! باعث فقدان انعکاس نورى مى گردد.

دل هاى پرازکینه ونقشه ودسیسه براى کنارزدن دیگران!! موانست ورِفْقى باعرفان، وبزرگى وپیشتازى نداشته وامّیدى بدان نیست !؟ 

 

اب: 

درتحرّک وحرکت اب .بسیاربه نیکى نوشته اند ولى قلیل کسانى چون مولوى بوده وهستند که :

ازسکون وماندن اب هم تعبیر مثبت داشته باشند!؟

ازنظر این مثبت بینان ومثبت اندیشان درسکون اب ، مى توان عکس ماه وستاره را به کمال وزیبایى دید.

درسکون قدر ادم هاى خوب وتوانمند معلوم مى گردد؟

درفقدان ونبودن اشکارمى گرددکه ؛

ازقَدْر واندازه واعتبار وبودجه وردیف وچه اندازه کاسته مى شود!؟

تنها درنبود ادم کسرى ها خودرا نشان مى دهد؟

پدر، مادر ،همسر ، فرزندان ،رهبران ، سرداران ، ایدئولوگ ها، استراتژیست ها،حامیان واقعى عدالت ، مهرکیشان ودوستداران واقعى مردم وخدمتگذاران اثربخش که وجودشان خود" بِرَند واعتبار" زاست ویا خیرمدام هستند، را متاسفانه تنها درنبودشان احساس مى نمایند! 

انها نیازى به ' زدن ' و' پرونده سازى' ندارند؟

به جاى بازى هاى " مردم فریب" واقعاً اوّلاً به دنبال کارهستندثانیاً وقتى براى تخریب دیگران ندارند ثالثاً کاروکارنامه وبرنامه داشته وکاردیگران را درابتدانفى وتخریب ودرادامه تلاش براى پیش نرفتن والنهایه مصادره ان کارهارا به نام خوددراقدام وعمل وسخن وتبلیغ خویش قرار نمى دهند

باید متاسف بود ازکسانى که ادم هاى خوب وتوانمند را بادسائس کنارزده تا بتوانندادم هاى چندچهره ونان به نرخ روز خور ومکّارونابلدوضعیف را حاکم سازند!

 

دستاورد :

درتفاوت سفر روساى جمهور وپادشاهان وامیران و

کتاب ها ومقالات وتحلیل هاى گوناگون ومتنوّع ومتعددى وجوددارد

ازجمله بین مى جى ( ژاپن) وناصرالدین شاه که یکى ازسفربه غرب راه علم واموزش ومدیریت را براى کشورش به ارمغان اورد ودیگرى چندکرداربچگانه ومسرفانه وبى اهمّیت را !؟  

یکى تلاش داشت تا ملّت وکشورش را رقیب وپیشتاز سازد ودیگرى با هرسفرش هزینه سرسام اورراتحمیل به فقراى ان ساخت !؟

 

ظرفیت خالى !؟

ادّعاى خالى بودن پنجاه درصدهتل هاى گیلان توسط رئیس اتحادیه گیلانى !؟ عجیب ودرخور تامل است 

١ـ ایا مشکل درکمبودهتل رفع گردیده است

٢- ایامسافران به گیلان هتل نمى خواهند

٣-ایانوع هتل ها جالب وجذاب نیست 

٤-ایا سرویس وخدمات متناسب وجذاب نیست 

٥- ایاقیمت ها زیادوباعث فرارتوریست مى گردد

٦- ایا تبلیغات جواب نداده است 

٧- ایا باید جلوى خیابان خوابى را گرفت 

و……

 

 

چهارشنبه 9 فروردین 96 :

 

تبدیل به احسن :
درهمه نظام هاى انتخاب وگزینش، رویکرد به احسن تبلیغ مى گردد.
امّا مصیبت ان است که :
١- افرادى ترجیح شان' احسن واصلح وبرتر نباشد!؟
٢- اداى انتخاب اصلح واحسن باشد!؟ ولى واقعاً بدانندکه؛
 منتخب وکاندیدایشان ازرجحان وترجیح برخوردارنباشد!
متاسفانه' درهردوگروه بامکاتب واشخاص واحزابى روبروهستیم که ؛
حقیقتاًبه شایسته گزینى اعتقاد ندارند!!؟
البته هیچ گاه' دراین مورد ومواردمشابه شاهد ان نخواهیم بود که ؛
افرادواحزاب و٠٠٠ به صدق وراستى به بیان حقیقت بپردازند.
درست' مثل کسانى که درتاریخ مشهور به ظلم بوده !ولى هیچگاه نگفتند که :
ما ظالم هستیم !ویا عدالت را نمى خواهیم!؟ 
مستبدان نگفتند که ؛
با ازادى مخالف وطرفدار خفقان هستند؟!
ازاینرو نبایدانتظارداشت که ؛
درزمان کنونى افرادى بیایند وبگویند که ؛
ما درشورا ، ریاست جمهورى ، مجالس به دنبال ضعیف ترها ، ناکارامدترها، ناپخته ها ، نابلدها هستیم !
 انها یا دراین موارد:
١- سکوت مى کنند!؟
٢-یا بحث را انحرافى مى نمایند!
٣-یاباتخریب افرادرقیب! جوّ را اشفته مى سازند؟!
٤-یابابزرگ نمایى! اموربى ربط عقل دزدى ازانتخاب کنندگان مى نمایند!؟
مردم بایدبه ماننددیگر جوامع علمى واجرایى وسیاسى وکاربلدبه این بازى ها عنایت داشته باشند.
 
عاشورا:
امام حسین ع نزدبرادر( امام حسن ع) امده وبا پرسش وپاسخى که برگزارشد. به اصطلاح معروف' گریان رفت وخندان بیرون امدند.
امام حسین ع درجواب پرسش هاى دیگران (ازعلل صلح امام حسن ع با معاویه )وپاسخ امام ع اظهارداشتند که؛ همان که درزمان امام على ع پدرمان رخ دادمارا واداربه این امر نمود.
ازاینرو اوّلاً چون وچرا وجهى نداشت. 
ثانیاًحسب ضرورت تعیین تکلیف مى گردد.
ثالثاًشرایط جهاد وصلح متفاوت است. 
رابعاًبزرگان نیز درمقابل تصمیم امام حىّ تسلیم هستند.
 
بودجه ؛
درامد:
عمومى ١/٥٩٥/٨٥١/٩٩٨
        اختصاصى ٥١٠/٤٠٦/٩٤١
جمع کل ؛٢/٢٠٦/٢٥٨/٩٣٩
 
درامدمالیاتى ؛
عمومى ١/١٢٧/٣٢٥/٠٠١
اختصاصى١٩/٤٠٤/٣٢٩
جمع کل :١/١٤٦/٧٢٩/٣٤٠
 
مالیات اشخاص حقوقى ؛
عمومى ٣٥٨/٦٦١/٣٠٢
اختصاصى ٤/٤٠٣/٤٩٩
جمع کل ٣٦١/٠٦٤/٨٠١
 
مالیات على الحساب اشخاص حقوقى دولتى - وصول ماهانه یک دوازدهم؛ 
عمومى٤٧/٢٤٣/١٠٥
 
مالیات عملکردشرکت هاى دولتى؛
عمومى٧٣/٤٧١/٧٠٩
 
مالیات نهادهاوبنیادهاى انقلاب اسلامى؛
عمومى٦٨٨/٦٨٨
اختصاصى ٦/٩٥٦
جمع کل ٦٩٥/٦٤٢
 
مالیات اشخاص حقوقى غیردولتى :
عمومى٢٣٧/٢٥٧/٨٠٠
اختصاصى ٢/٣٩٦/٥٤٣
جمع کل ٢٣٩/٦٥٤/٣٤٢
 
روستا:
سرمایه اجتماعى وانسانى ؛
ازمشکلات روستاهاى ایران فراروعدم ماندگارى سرمایه هاى انسانى واجتماعى مى باشد.
متاسفانه 'جوانان روستا به محض پایان دروس دبیرستانى ( شاید قبل ان ) اصل شهرى شدن وزندگى درشهررابرقرار درروستا وهمراهى باخانواده ترجیح مى دهند؟!
این رویکرد اوّلاً باعث مى شود تا مردم بهره ازدانش وتحصیلات فرزندان خودنبرند!
ثانیاًهزینه هاى خودانان، ودرموارد بسیارى تحمیل این هزینه ها برخانواده!؟ واین کارکردباعث فشار مضاعف ونارضایتى ها مى گردد!
شایدازدلائل راه اندازى فراکسیون توسعه روستایى وتلاش درجهت جهت دهى منابع بودجه اى به روستاها وبرابرسازى کثیرى ازامکانات اب ، راه ، گاز ، مدارس ، بهداشت ، اینترنت و٠٠٠٠درسه دوره نمایندگى باهمین رویکرد صورت پذیرفت. 
درهمین دوره اخیر' همه همّ وتلاش مصروف چندعنوان فوق الذکر گردیدکه ازجمله انها مى توان به گازرسانى ، افزایش بسیارزیاد اعتبارابرسانى بودجه اى ، منابع طرح هادى واسفالت و٠٠٠ مى توان اشاره داشت. 
 
زبان گویا؛
خبرگزارى فارس :٨٣/٥/٣(٩/٣٦)
مخبرکمیسیون اقتصادى مجلس گفت؛
راى گیرى نهایى بورس اوراق بهادار بعد ازتعطیلات مجلس درصحن علنى انجام مى گرددومباحث کارشناسى این لایحه به اتمام رسیده است 
مباحث مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات ازمحل حقّ الوکاله بانکهادرکمیسیون اقتصادى درحال انجام است 
بررسى لایحه گمرک نیز چون طرح مبادلات مرزى درکمیسیون وشوراى نگهبان بررسى مى گردد
ایسنا؛٨٤/٣/٢٦؛
ندیمى درگفتگوى با ایسنا؛
خارجیان مطابق میل ما وام نمى دهند
براى استفاده ازقراردادهاى فاینانس ،راه حلى ارائه نکرده ایم 
وى گفت ؛ازدیدگاه اقتصادى هرکشورى که نتواندمسائل اساسى خودرا با استقراض حل کندبا مشکلات عدیده وبیشترى دراینده روبرو خواهدشد
مخبر کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى دررابطه با مخالفت شوراى نگهبان با لایحه ى استفاده ازمنابع مالى خارجى گفت؛
دررابطه با شرع بایستى کارشناسان ذیربط نظر مى دهند
ولى ازدیدگاه فاینانس و٠٠٠ با چنداشکال روبرو هستیم 
اوّل انکه مصالح وشرایط خاص درگذشته که موجبات استفاده ازفاینانس مى گردید
ثانى انکه ایا تعاریف متناسب با نوع برگشت سود وسرمایه بانیازهاى کشور وکمبودهاى مالى صورت پذیرفته است
ظاهرا حسب ظواهرراه استفاده ازمنابع خارجى وجودنداشته ازانرو که خارجى اوّلاً مطابق نظر ما به ما وام نخواهندداد
ثانیاًبا این روند کشورهاى استفاده کننده درچرخه رقابت دنیا با مشکلات جدیدى نسبت به رقبا ى( جهانى ومنطقه اى )روبرو مى گردیم 
اقدام بازدارنده سال هاى اخیر درموارداستفاده ازمنابع خارجى جهت ابادانى وتوسعه کشورصورت پذیرفته ومابایستى ابعاداستفاده ازاین منابع حسب دین ومذهب حاکم بران کشورها را مورد توّجه قراردهیم 
ازاینرو ارائه راهکارهاى استفاده ازمنابع بیرونى مى بایستى توسط کارشناسان براى رفع نیازهاى جامعه وپیشرفت پروژه هاى کشورباعنایت به شرایط خاص واثارعملى واجرایى وسیاسى ارائه راهکارهاى موثر ضرورى است 
کدخبر ٨٤٠٤٠١٠٧٥٩-
 
پلاسکو :
ارتباط القانیان یهودى با جوامع مسلمانان ونقش دراقتصادایران دردوره خویش ؟
استفاده یهودیان ازایجادمضایق براى ایرانیان خاصّه زنان وحجاب وبهره گیرى ازفرصت توّسط با تباریهودى، منجمله حاج امین الضرب ،محمدعلى فروغى ،سعید نفیسى ،شجاع الدّین شجاع ،على اصغر حکمت.
 علل نام گذارى القانیان درزمان خودبه نام حاج حبیب اله ( زیارت بیت المقدس )؟
علل ساخت این بنا درنزدیکى چندسفارتخانه خارجى ازجمله انگلیس ، المان ، ترکیه در١٣٢٧توّسط القانیان ؟
تفکّر جایگزینى ساختمان ها وسازه هاى جدیدفلزى والومینیومى ومعمارى وروابط انسانى درتقابل با حجره وبرات وحاجى ونیز ایجادکافى شاپ هاورستوران هاى جدیددرمقابل قهوه خانه و٠٠٠٠؟
برگرفته جستارهایى ازپلاسکو٨-٩-١٠
 
دیپلماسى عمومى :
واقع گرایى ، نوواقع گرایى ، لیبرالیسم ،نولیبرالیسم ، سازه انگارى ؛
نظریه هاى کلان روابط بین الملل؟
واقع گرایان؛
 دولت را بازیگر اصلى سیاست بین الملل مى دانند
معناى قدرت درنزد انان براى کسب امنیت وهمان قدرت نظامى و سخت بوده وامکان مقایسه ابزارهاى اقتصادى ،فرهنگى( ازقهرى وبازدارندگى )نمى باشد
نوواقع گرایى :
حفظ نظریه نقش دولت دربازیگرى اصلى صحنه سیاست وبین الملل وقدرت،انارشیک دیدن نظام بین الملل ،تحت الشعاع بودن عواید اقتصادى ازمنافع سیاسى ،واعتقادبه قدرت سخت 
اعتقادهردوجریان به دیپلماسى دولتى به صورت پنهان ومخفى .
لیبرالیسم مخالف بانقش  جنگ،وحاکمیت هاى جداگانه درنظام بین الملل 
 
جغرافیاى اقتصادى:
تحول ساختاراقتصادى واجتماعى .
اقتصادهاى پویا؟
شاخص توسعه انسانى ؟
ارزش شاخص توسعه انسانى در٢٠١٢ کمتر از٢٠٠٠ نبوده است 
افزایش سطح درامدهاى ملّى .
محرک ها:بهره بردارى ازبازارهاى جهانى ،نواورى وسیاست اجتماعى .
حذف تمرکزگرایى .
رویکردتوسعه اى ؛
پیوسته وبلندمدّت ،راهبردى ،هنجارى باارزش هاى مشترک.
رویکردپیوسته ومتوازن 
 
 

 

 

شنبه 5 فروردین 96 :

 

بودجه؛
تمرکز وتفویض :
استانى یا کشورى ؟
بیش ازنوددرصد تصمیمات بودجه ریزى به تهران وستادارجاع داده مى شود!
حداقل انتظار این بوده وهست که ؛
به نسبت جمع اورى درامدازاستانها این بودجه ریزى رویکرداستانى بیابد.
اگر نزدیک سى درصد ازمنابع بودجه دراستانها جمع اورى مى شود، به همین میزان بایستى اعتبار وتخصیص رامدیریت نمود.
البته نیازبه استانداران ومدیران کل قوّى تر وملّى تر وکارازموده ترکه خودبایستى درحدّ معاونان وزیر باشندنه درحدّ روساى ادارات شهرستانها وبخش ها!؟
 
زمان ؛
صوفى ابن الوقت باشداى رفیق 
نیست فردا گفتن ازشرط طریق. 
زمان براى همه ارزش دارد.
براى صوفى وعارف ومسئول وحکومت و٠٠٠٠ تفاوتى درموضوع زمان نیست. 
عارف وصوفى بایدقدروقت را بدانند ونبایدکارامروزشان را به فردایى که معلوم نیست باشند' ویا توانایى هاى امروز را داشته باشند 'ویا ازفرصت هاى برابر برخوردار باشند' حواله دهند.
درست مثل مسئولانى که امسال وسال دیگر کنند!؟
ایا بودجه پارسال را سال بعد تکرار مى کنند؟!
ایا امکان برابر بین بودجه ها وجوددارد؟!
ایا براى عقب مانده هاسهم ویژه اى درنظر مى گیرند؟!؟!
ایا مى توان 'به مردم قول فردایى راداد که دراختیار نیست داده !وبراى شان نسیه راحوالت داشت؟!
 
عمل گویا:
اب:
پیگیرى درج مبلغ ٩٨٨/٣ میلیون ریال براى اب شهرلاهیجان -
تصویب مبلغ ٣٠٠ میلیون ریال ازمحل تبصره ١٦ قانون بودجه ٨١ -
پیگیرى تصویب مبلغ ٥٠٠ میلیون ریال ازمحل سفر رئیس جمهورى -
پیگیرى اخذ ٢٧٨٠میلیون ریال ازمحل طرح مدیریت مصرف وکاهش هدررفت شبکه هاى اب کشور-
بعضى خیلى زود کارکرد هاى پرثمر ونتیجه بخش را ازیادمى برند!؟
 ازنظر انها درمقام نقد تخریبى همه کارها به عهده نماینده بودولى درمقام نتیجه بخشى به خفقان سکوت وناسپاسى گرفتارمى شوند
 
ابرسانى به کشتى گیرچاک با٤٣ خانوارواعتبار١٦٠ میلیونى بامخزن سى مترمکعبى وبهسازى یک دهنه چشمه ولوله گذارى ٦ کیلومترى درسال ١٣٨٠
ابرسانى پش بالاوپائین باتعداد٣٧ خانوارواعتبارهزینه شده ١٥٠ میلیونى وبهسازى چشمه ٣ مورد، مخزن پلى اتیلن ٢٥ مترمکعبى ،لوله گذارى خط انتقال وشبکه داخلى به طول شش کیلومتر
ابرسانى پیرکوه سفلى :
چهل خانوارواعتبار١١٠ میلیونى بابهسازى چشمه یک مورد،مخزن پلى ایتلن ٢٥ مترمکعبى ،لوله گذارى خط انتقال به طول یک کیلومتر، واخذ امتیازبرق براى پمپاژ 
بادریافت انکه درسال هشتادوقبل وتامجلس نهم واتّفاقاتى که با پیگیرى نماینده صورت گرفت ،اب روستایى ازاعتباربسیاربسیارکمى! برخورداربود.
 
 
 
 
زبان گویا :
مجلس نهم ( مشروح مذاکرات، کتاب همگام با مردم ج پنجم ص٧):
امروز دیگر نمى توان باشعارهایى که ازنوع کمّى نیستند( یعنى قابل اندازه گیرى نیستند) پاسخگوى نیازهاى مردم شد
این همه نیازى ( اقتصادى ، اجتماعى ،فرهنگى و٠٠٠) که مردم ازما مى خواهند( مطالبات وانواع خواسته ها)بى شک ازنیاز(هاى ) راستینى است که :
مبتنى بریک زندگى توام با عدالت  (عدالتى که فلسفه قیام انبیاء بودازباب لیقوم الناس بالقسط)باشد
اى همه نمایندگان ! دراغازین راهى که برگزیده اید،ختام وکارنامه را درنظر اورید ، که مردم مارا، به برنامه وکارنانه مى سنجند.
 
 
 
 
اب:
مثل هراقدام وعملى بایدپیش رس پرسیدکه ایا :
١-عظمت وعمق فاجعه را مى شناسیم 
٢-ایا همه مقننین ومجریان وناظران انرا دریافته اند
٣-ایا برنامه براساس تقسیم وظایف رقم خورده است
٤- ایا علاوه برتعیین وظائف نوع ونحوه نظارت وپاسخگویى تعریف گردیده است 
٥- ایا زمان بندى وجلوگیرى ازعدول ازان معیّن گردیده است
٦- ایا درجهت جلوگیرى ازناهماهنگى ها ى محتمل شناسه هایى وجوددارد
٧- ایا تشویق وتنبیه لازم قانونى وقیمتى ونظارتى دراجراء وعمل وبین ذینفعان معّین گردیده است
٨- ایا بهره ورى واستفاده حداکثرى ازداشته هامدیریت مى گردد
٩- ایا ازجهات سخت ونرم افزارى بروزرسانى لازم صورت پذیرفته است 
١٠-ایا مدیریت هاى متناسب با چنین رویکردى تعیین گردیده اند یا انکه جزء مسائل عادى به شمارمى ایند
١١- ایا انعطاف لازم ازجهات زمان ومکان وشرایط واسناد وارقام وجوددارد
١٢- ایا دفع فشارهاى سیاسى محتمل متاثر ازنگاه بخشى ومنطقه اى وصنفى پیش بینى گردیده است 
١٣- ایا ناهماهنگى قوا وارکان حکومت ودستگاهها اجرائى موردتامل ودقّت قرارگرفته است 
هم الان درکشور واستان وشهرستان با افرادومدّعیانى روبرو هستیم که :
واقعا نمى دانندچه مى خواهند
نمى دانند که براى رسیدن به اهداف بایدازچه روش وامکان وفرصتى بهره جویند
انان تنها مقلّدین وتابعیین بدون برنامه اى هستندکه ؛
مى خواهند مثل دیگران وگذشتگان باشندولى ٠٠٠٠!؟
 
 
 
مردوتیغ :
تیغ ان تیغ است ،مرد ان مرد نیست
لیک این صورت تراحیران کُنیست. 
تیغ دردست هرفرد' همان جواب را نمى دهدکه ؛دیگرى انرا بدست گیرد.
جایگاه همان جایگاه' ولى ادم ها انرااوج یاتنزّل مى دهند.
سخن درمسئول ومسئولیت ،تفاوت بین ادم ها ومنش ها وکارکردها وکارنامه هاست !؟
فردى مدّعى شد که ؛
کارهاى فلانى تبلیغاتى بود ( میدان گیل ' راه سراوان - سیاهکل ، دیلمان کلیشم ، کنارگذرجدید لاهیجان به لنگرود، راه دریا ازحسن رودتا شرق گیلان ،ورزشگاه تختى ، مجتمع فرهنگى ، بام سبز دریا ، راه سیاهکل بازکیاگوراب ،سدّدیلمان ، فاضلاب دوشهرستان ، ابرسانى به رودبنه ودهها مورد دیگر )!؟؟
 امّا همه تلاش انها! هم امروز ؟!موقوف ومتوقف برهمان هاست؟!؟! 
تیغ اگر کارگر بود 'نیازى به افراد نبود!
ولى ادم ها تیغ را (بلاتشبیه)ذوالفقار مى سازند.
وگرنه شمشیر 'همیشه بوده ،وادارات همیشه بوده وهستند. 
این ادم ها هستندکه ؛
برنامه وکارنامه مى سازند.
 
اقتصاد مقاومتى ؛
خط مستقیم؛
انعطاف یادگماتیزم؟
بعضى گمان باطل دارند که ؛
اصول قانون اساسى ویا واقعیات جهانى وشرایط امروز ایران، اجازه مى نمى دهد که درخود فروبرویم! 
مثلا این عقیده که ما به انها نفت بفروشیم' ولى چیزى ازانها نخریم !
ایا مى توان هم ازنظر شکلى ونیز عملى چنین اتّفاقى را رقم زد؟
به انها نفت بفروشیم' ولى درعوض، ازدلارناشى ازفروش به انها ،خریدى نداشته باشیم!؟ 
معلوم است که ؛
ارزخارجى براى خرید کالا وخدمات است. 
ما تنهاتدبیرمان در اصل نوع ونحوه وقیمت و٠٠٠٠ فروش است' ونوع ونحوه وقیمت وضرورت هاى خرید.
 واینکه چه وچگونه بفروشیم. 
وچه چیزهایى بخریم. 
ازاینرو 'عدم انعطاف عملاً به کنارزدن وبى بهره گى ازداشته هاست. 
همان طور که رهبرى درسخن عیدانه مشهد مطرح نمودند ؛
مسائلى مثل گستره بازارفروش 'چون میزان وتعددکشورهاو بازارها مى تواند با دقّت وجامعیت روبرو گردد.
وعناوین مشابه اى که بایستى دربرنامه ریزى ها قرارگیرند.
 
مابأنفس :
قران مکررازتغییرات بیرونى' درصورت تغییرات درونى ومابانفسهم یادنموده ومارا به ان دلالت مى دهند.
ایه مشهور ان الله لایغیروا ٠٠٠ بیان مستقیمى دارد که ؛
خداهم تغییرات رابا تحولاّت درونى اغاز مى فرمایند.
سرنوشت افراد واقوام همه وابسته به درون است. 
خودت را عوض کن تا ؛دنیایت عوض شود
تاوقتى ملّتى وادم هایى ازنظر فکر ونظر واعتقاد وباطن واخلاق تغییر نیابندنمى توان به نتایج جدیدرویکردیابند.
این طرز فکر واینده نگرى وجان وجهان بینى جدیداست که درهرانتخابى ( فردى ،اجتماعى ) عقل وعلم ونگاه وژرف بینى تعیین کننده است. 
انتخاب هاى فردى ونتایج ان ، چون انتخاب هاى سیاسى اقتصادى شغلى و٠٠٠ خروجى خودرا خواهندداشت. 
انتخاب رئیس جمهورومجلس وشورا خودمقدّمه برنامه ریزى ها وعزل ونصب هاست.
درسوى انتخاب اوّلیه ،اثار ونتایج قطعى نهفته هست وخواهد بود.
وقتى رئیس جمهورونماینده اى وشورایى انتخاب مى گردند ،دقیقاً همه انتخاب هاى بعدى وجودمى یابند
نمى توان ازشوراگفت وشهردارنداشت
نماینده انتخاب کردوراستى وناراستى ، ضعف وقوّت ،صلاح وفساد ، اعتبار وکاهش بودجه اى وهزارفنّ وترفندرا نخواست. 
این است رمز انتخاب هاکه اخرت وبهشت وجهنّم دران نهفته است. 
بهشت دنیا واخرت چون جهنم ناشى ازهمین تغییرات درونى است.
 
بهار:
دررویت ملکوت اسمانها وزمین ،بهارایه اى است براى دیدن ( ازبهار خلقت تاعلل خلقت چون پنج تن علة العلل هستى )
ورخدادى است براى دیدن دنیا وادم ها وخلق جدید، وباهم بودن ودعاى درحقّ همدیگروصله وارتباط ارحام ودوستان وبستگان ویاران وهم فکران.
امسال باتولّدبهارهستى( فاطمه زهراء ع)
اغازگردیدواین امّیدوجودداردکه :
درپرتو نورفاطمى ،بهارى به وسعت سال
وعمرپرازسعادت وسلامت وعاقبت به خیرى براى همه ایرانیان ومسلمانان وجهانیان رقم بخورد
 
 
 

 

 

 

یکشنبه 29 اسفند 95 :

 

یادانقلاب ؛
دربهارازادى جاى شهداء خالى ؛
درهربهارى بایدیادى داشته باشیم ازشهداء نازنینى که جان خویش را نثارساختندتا :
مادرک ازبهار وفصول داشته باشیم. 
ثروت امنیت را احساس نماییم.
امکان اموزش واقتصادوتولیدرافراهم سازیم. 
تداول وگردش نخبگان فراهم گردد.
وهزارفرصت دیگرکه درکتاب دستاوردهاى حکومت گفتنى وشنیدنى ونوشتنى است.
 
 
 
سال٩٥ وهنر؟
سالى که گذشت براى جامعه هنرى ازجهت فقدان ورحلت ومرگ هنرمندان باضایعات قابل تاملى همراه بود!
دراین سال هنرمندانى بدرود حیات گفتندکه :
به دلیل تکرارناپذیرى !بعضى ازهنرمندان ( لااقل به سرعت موردانتظار)عمق بیشترى مى یابد!؟
راستى چراهنردچاررخوت ورکودمى گردد؟
یک دلیل ان فرصت ندادن به صاحبان استعدادویا به تعبیر درست استعدادکشى! به دلائل گوناگون ازجمله باندى شدن . فامیل گرایى ، رل فروشى و… مى باشد
 
 
 
فندق دیلمان :
دانه هاى روغنى ؛
توان دوشهرستان لاهیجان وسیاهکل فراترازواقع است 
علل پیگیرى راه اندازى سدّ دیلمان واجباربه انجام مطالعات واتمام ان با همکارى مسىولان ملّى واستانى علیرغم توقف چهارساله ان براى همین فرصت سازى هابود
این امّیدوجودداردکه با تداوم واتمام پروژه هاى نیمه تمام ، فرصت هاى تازه اى در دوشهرستان براى ؛ 
الف / استفاده ازپتانسیل ها
ب/ درامدزائی 
ج/ حفظ وایجاداشتغال فراهم اید
 
 
 
گل ها:
باید ازخداى رحمان ورحیم ومصّورالاسباب وزیباى زیبایى افرین سپاسگزاربودکه چشمان بشررا به بدان فروغ بخشید
ان قدرشکوه وجلال وزیبایى را به تنّوع فصول ارزانى توان وقدرت وجلال وجمال درنمایـشگاه دیده اراست که وصف هرکدام دربدایت ونهایت مدح ان یکتاى بى همتاست
 
 
 
اسامى:
علّت تغییر اسامى چیست؟
نام ها براى چه اهداف واثارى ونتایجى تعریف مى یابند
دلائل مباحث جدیدشهردارى تهران برسر اسامى شخصیت هاى معاصر ونهضت نفت ازچه مبانى برخورداراست 
ایا مى توان با اسامى افکارواراء راحفاظت نمود
واقعیات زندگى اجتماعى .هجمه هاى فرهنگى باعث گسست ها وفاصله هاى بسیارى گردیده است 
نام ها ویاداورى مباحث متفاوتى اززندگى وشخصیت والگوها …
 
 
 

 
مورچه:
داستان مورچه درعالم خلقت خودحکایتى است
سوره اى به نام .
وهزارداستان وشعر وضرب المثل براى موجودى که ازکوچکترین هاى محسوس است
نمى توان ازلطایف زندگى این موجودسختکوش غافل ماند
اتّحادکوچکترین هایى که مى توانند دست به کارهاى محیرالعقول بزنند
مقتصدینى که ذخیره سازى شان اعجاب انگیز است 
و………

 

حکایت هیات نظارت:
داستان انتخاب سه نفر ورئیس ودبیر نظارت برانتخابات شوراهاى شهر واستان به جهات گوناگون محل تامل است!؟
١ـ درکدام استان دیگر با چنین ماجرایى روبرو بودیم 
٢- درکدام استان دیگر این همه مصاحبه علیه انتخابات درون مجمعى صورت پذیرفت؟ 
٣- درکدام استان کاندیداها پس ازانتخابات وکاندیدایى خودبرعلیه ان مصاحبه کردند؟
٤- درکدام استان افراد خارج ازنماینده علیه ان موضع داشتند؟
٥-درکدام استان باسه یا چهارتغییر ریاستى ازبدو تاختم روبرو بودیم؟ 
٦- درکدام استان موضوع دبیر این اندازه واگردتبلیغى وتغییرات داشت؟ 
٧- درکدام استان علیرغم ادّعاهاى جناحى بودن نظارت هایى ازشهرستان بالکل جهت عکس داشتند؟
 
 
 
مادر:
موجودیت مادران وحیات بشرى ؟
اثارمادران صالحه در پرورش انسان هاى بزرگ وپیشرفت بشرى؟
مادران لطیفه بى بدیل هستى بوده وهستند.
روززن ، روزمادربه یادکوثرى است که سرمایه هاى بزرگ بشرى را حفاظت ( نبّى ص ، امامت ع ) وگوهرها وجواهرات وستارگان وانواربزرگ وبى مانندى چون حسنین وزینبین را رایگان هدایت جهانیان ساخت
درودبردخت نبّى ، همسر ومادرامامت که علّت خلقت عالم وادم است وما طفیل وجود ان نازنینانیم
دوستداروانشاء الله پیرو ان خوبان بوده وباراهنمائى انان حیات وممات داشته وباامّید به شفاعت انان ترک حیات مادّى خواهیم داشت
 
 
 
زندگى!؟
درک ادوارزندگى وطعم فقرراچشیدن براى مسئولان ضرورى است
هستندکسانى که ؛
' پول ' دارندوخوشبخت نیستند
ودیگرانى که با ندارى هم یا به ' قناعت' ویا به ' امّید' به اینده خوشبخت مى باشند
ولى همه مسىولان چون خود افرادبایدبه این پرسش ها پاسخ دهندکه ؛
١- ریشه فقرچیست ( فردى ، اجتماعى یا…)
٢- براى زدودن فقر چه اقدامى صورت پذیرفته است 
٣- فقر وثروت چه اندازه دردین وایمان واخلاق وروابط سالم و… اثر مثبت یا منفى داشته است
 
 
 
 
 
تهاتر:
بعضى به نام رقابت ! درحال بُن زنى وریشه کنى هستند!؟
هرکاردولت( منتخب ملّت وتنفیذرهبرى) رامکرربا عناوینى روبرومى سازندتا؛
القاء شودکه تا به این دولت راى ندهند
ولى عملاً تمام دستاوردهاى حکومت را نفى مى کنند
همین سیاست هایى که وزارت امور اقتصادى ودارائى انرا بیان مى کند درحقیقت اوّلاً تصمیم حکومت ( دولت ومجلس پیشین ) وثانیاً دستاوردحکومت اسلامى است 
امّا جورى مى گویند ومى نویسندتوگوئی که این دولت کاملاًبیکاروبى برنامه است 
خداانصاف بدهدبه جماعت سیاسى ولى فاقد اخلاق ودیانت حقیقى ! ازیرادین بدون اخلاق رانمى شناسیم!

 

 

 

 
بهارى دیگر:
الحمدلله عمرماکفاف درک بهاردیگروسال تازه اى راداد
بایدسپاسگزارخدابودکه نفس وعمردادوگرنه چگونه توفیق درک بهارحاصل مى گشت ؟
هرچندکه روزتا روز ، هفته وماه وسال ازنظر ظاهرى شباهت داردولى :
بایدپذیرفت که ؛عمر وفصل وسال ظاهرى  شبیه وتفاوتى اشکاردارند
بعضى عمرپاک ودیگرانى انرا باالودگى ملوّث مى نمایند
هم الان دراغاز سال با رایزنى هاى دروغ علیه کسانى براى دوانتخابات پیش روبروئیم 
تشکیل جلسات علیه اشخاص معنون وپاک براى تخریب پیش گرفته اند
ودیگرانى درنیّت وعمل صالح وپاک هستند
 
 
 
درخت شش هزارساله !؟
بشر باعمر تا صدسال خودچه داستانهایى ازکتاب زندگى داشته ودرختان وزمین ودیگر شاهدان قیامتى ازاوچه ها که مى دانندوخواهندگفت؟!
اى کاش درک عرفانى سمیع وبصیر وهشیارى دیگرموجودات را باور مى داشتیم وموجبات پرهیز ازگناهان فراهم مى گشت .
 
 
 
زمهریر:
وقتى قران کریم ازبرودت وگرماى اخرت مى فرمایند.
جماعتى نادانسته نسبت به ان ایمان نمى اورند
این درحالى است که بخش کوچکى ازان نمایه ها دردنیا شناسنامه خودداشته تا براى یقین دستمایه برهان واستدلال گردند
این همه ایات دیدنى وخواندنى وشنیدنى وتعمق نمودنى درعالم هست ما درغفلت ازان همه نمایش خلقت وبیان اخرت هستیم !؟

 

 

یاددوران اموزشى :

درباوردینى ما جایگاه معلمى ودانش پژوهى وباورداشت رابطه طولى با انبیاء سرورانگیز است

نمى توان خاطرات این دوران را با هیچ دوره دیگرى اززندگى قیاس داشت

ازسال هاى دهه پنجاه تاکنون نمى توان جایى رفت مگر انکه به توفیق الهى دانش اموزدیروزمدارس وهنرستانها وتربیت معلم وضمن خدمت ودانشگاه را دیدکه به حمدالهى ازخاطرات شیرین پرکارى وپراثرى بگویندونقشى که (ان کلاس ها وگفتارهاوجزوات وکتاب ها ونوشتارها)درزندگى شان گذاشت

ماهیچگاه نمى توانیم توفیقات ناشى ازپرخوانى  ناشى ازانواع مطالعات وتجربیات وثمن بخس ورایگان نمودن ان براى دانش خواهان ودانش طلبان ودانش دوستان راازیادببریم

 

 

غذا:
درامثال وحکم ایرانیان ،جاى ویژه اى براى انواع غذاها وخوراکى ها وگیاهان ودرختان و٠٠٠ وجوددارد!
ازوراى این ضرب المثل ها به درامدهاى متفاوتى مى توان دست یافت؟
١- اصل رویکرد وایجاداشتیاق براى این نوع غدا واطعمه و٠٠٠٠
٢- اهتمام به محیط زیست
٣- گرایش به کشاورزى
٤- رعایت سنین مختلف وتغذیه
٥- رعایت ترکیب غداها ازجهات مزاج وطبایع
٦- رعایت میزان خوردن ازنظر چاقى ولاغرى
٧- توّجه به زنان حامله وشیرخواره ها
٨- رعایت همسایه وبینندگان و٠٠٠ جهت سهیم سازى انان درتناول
٩- عنایت به عدم مصرف غذاهاى مشکوک
 دلائل توّجه به درختانى چون انجیر وزیتون وچنار وبادام واناروسیب وانگورو مرکبات مخصوصاً نارنج ویا گل ها چون پونه وریحان ،گل محمدى و٠٠٠ بدون  علّت نبوده ونیست
صیفى جات چون خربزه ، هندوانه و٠٠٠
غلات چون گندم وبرنج وجو و٠٠
وایجادروابط با بهشت و٠٠٠
هرکدام باریشه هاى دینى واعتقادى وعلمى وحکمى وطبّى و٠٠٠٠ دارد
وازاین جنس توّجه لازم داریم تا بفهمیم که ایرانیان چگونه زیست کرده اند

عمل گویا؛
چاى :
ایا جوانان ما مى دانندکه :
پیش ازمجلس ششم ودوره نمایندگى
با چه رویکردى ازاداره چاى روبرو بودیم!؟  
ایا مى دانندکه ؛
نقش نمایندگان دررابطه با چاى چه بوده است!؟
ایا مى دانندکه ؛
رابطه مسئولان شهرستانى واستانى با چاى به چه میزان بوده است؟
ایا ازمبزان ونحوه قیمت گذارى ان باخبرند؟
ایا مى دانندکه ؛
چرا چاى تا ان زمان با شناخت وتبلیغات ملّى روبرو نبوده است؟
ایا مى دانندکه ؛
چاى داخلى تنها وقتى با چاى خارجى مخلوط مى گردیدبراى فروش اماده عرضه مى گردیده است!؟
ایا مى دانندکه ؛
چرا ان زمان موضوع قاچاق مطرح نمى گردید؟
ایا مطلعند که ؛
کارخانه داران درخدمت سازمان ( براى واسطگى تجار) بوده اند!؟
ایا اگاهند که ؛
دران ایّام سازمان چاى  هم ازفرصت تجّار ورانت ها وسفرها نصیب داشته است!؟
ایا مى دانندکه ؛
تجارچاى براى هرکیلوواردات چنددلار سودبرده! ودرازاى این فرصت چندریال به کشاورز پرداخت مى کرده اند؟!
ایا اگاهندکه؛
 پیش ازمجلس پنجم وتصمیم به ازادسازى چاى، فراورى ،بسته بندى، صادرات،بازاریابى داخلى ، مبارزه باقاچاق ،درج بودجه اى ، افزایش قیمت ، تشکیل صندوق چاى ، بهزراعى ، به نژادى، ابیارى ودهها موضوع محلى ازاعراب نداشت!؟
ایا مى دانند که ؛
دربودجه عمومى اگر هم درامدى منظور مى گشت، ازمحل درامد واردات چاى وتعرفه هابود!؟
ایا ازتعدادمسافرت هاى بیهوده ى روسا وعوامل سازمان چاى باخبرند؟
بادرک ووصول این اطلاعات امکان اشنایى با "عمل گویاى" نماینده درادوارششم وهفتم ونهم مى گردند
ومى دانندکه چه اندازه کار وزحمت وبرنامه وتلاش لازم بوده است

محلى ، استانى، ملّى ، جهانى ؛
اقتصادى مى تواند مدّعى باشد که ؛
١- ازاین ادوار وفرایند عبور یابد
٢- بدون رویکردجهانى هرادعایى زمین گیر است!
٣-بدون این رویکرد' نمى توان کیفیت را محور واصل ورعایت استانداردهاى جهانى وضرورى دانست
٤-وتنها با چنین رویکردى  مى توان پیگیر ارتباط دانشگاه وبازاربود
٥- بافقدان چنین رویکردى عملاً گرفتار انحصار، کاهش قیمت ، افزایش قاچاق و٠٠٠٠ روبرو خواهیم بود
٦- این محدودسازى وبرون نگر نبودن تنها خواسته کم کیفیتى وگرانى وقاچاق خواهد بود

سرمایه فرهنگى ؛
نقش ادم ها ، اثار محصولات ، نقش نهادها؟
سرمایه فرهنگى معجونى ازسه گانه هاست.
بایدبراى ادم ها وتولیدات وپایگاه هاتدبیر ومدیریت داشت.
امروزه کم عنایتى! درهرسه بُعد محسوس است!؟
نه افرادى که فقط درهرقرن ویا لااقل دهه اى یکبار( البته خیلى کم) بروز وظهور دارند!
ونه میراث ومحصولات و٠٠٠ که بیان نواورى است!
ونه نهادها وموسساتى که با ایثار به این امور اهتمام دارند!
هیچ کدام اندازه خویش متاسفانه مورد احترام واعتنا نیستند!؟

 

 

اسلام :
 اسلام منهاى اخلاق ازحقیقت تهى است! 
حکومت اسلامى نیز 'با اخلاق متفاوت ازحکومت هاى رایج خواهدبود؟
مدیران نیزبدون اخلاق نمى توانند ترازمکتب باشند!؟
مردم نیز 'با همین ویژگى هاشناخته مى گردند.
بایستى 'خودمان را به فضایل وارزش هایى چون صداقت ، ایثار ، وفا ، مردم دوستى ، عبادات ، دورى ازانواع رذایل وتخلّق به گونه هاى ارزش وفضایل وخوبى ها بشناسانیم وگرنه ٠٠٠!؟

 

 

 

***************************************************

 

سه شنبه 24 اسفند 95 :

 

عمل گویا :
اب شهرلاهیجان:
پیگیرى مشکلات متفاوت اب شهرلاهیجان 
( کمّیت ، وجوداهن دوبرابرحدّ مجازازاب استحصالى ازسفره هاى زیرزمینى ،وجودمنگنزبه میزان بالاتر ازحدّمجاز، وجودموادالى به میزان زیادتا سه برابر حدّمجاز، رنگ زرد  مایل به سیاه ناشى ازترکیب اهن ومنگنز باکلرومشکلات هوادهى وفیلتراسیون).
این موارد براى ان ذکر مى شود تا ؛
همه ، مخصوصاً افرادى که فکر مى کنند این اقدامات خودبه خود بوده ! ونقش نماینده پرکار والبته پراثر وپرارتباط ونافذ در رخدادهاى جدیدنبایددیده شود را ،با گذشته ظاهراً ازیادرفته ! اشنانمایند
البته هستندکسانى که نمى خواهند تا؛ مردم گذشته را به یاداورند!
عمل گویا بسیار است ونقل ان واجب !
ازجهت شکر وبیان کارکردها حهت حفظ حیثیات .
 
عصاوعمل :
زین عصا تاان عصا فرقى است ژرف 
زین عمل تاان عمل راهى شگرف
لعنة الله این عمل را درقفا
رحمة الله ان عمل رادروفا
عمل ، عصا ، جایگاه ، عملکرد،رحمت ولعنت !؟
بعضى تبلیغ کرده ومى کنند که :
فرقى بین ادم ها ازنظر کارائى نیست! 
تفاوتى بین انان ازجهات نتیجه بخشى نیست!؟ 
ازنظر انان مدیر مدیراست!؟ 
مسئول مسئول است؟!
نماینده نماینده است؟! 
البته دیده وخواهند دیدکه ؛
بین ادم ها تفاوتى ازنظر حقوق انسانى نیست. 
ولى 'ازجهات مدیریت وکارائى وتوانمندى و٠٠٠ تفاوت اززمین تا اسمان است.
به جز عامل وفاعل ، بین اعمال هم تفاوت است؟ 
همچنان که یک عصا موسوى مى شود.
ویک عمل خیرالاعمال مى گردد.
بایستى' بین اعمال هم چون ادم ها تفاوت قائل بود.
عمل وزمان ، عمل ومکان ، عمل ونتایج ، عمل واثربخشى ازیک سو.
شروع عمل ونتیجه هم با همین تفاوت روبروست. 
بعضى' اگر خویشتن دارى نکنند، ما بایستى داستانهایى را سازکنیم! 
وقصّه هایى را بازنمایى کنیم! 
تامعلوم شودکه :
 حقیقتاً میراث خوارى خوب نیست. 
حقّ گذشتگان را ادانکردن به هیچ وجه خوب نیست! 
دروغ هاى گذشته ومستندات را انکار کردن ازخود بسیاربد است. 
 
 
 
 
بازنشستگان ، وظیفه بگیران ومستمرى بگیران ؟
صندوق بازنشستگى ١/٢٤٧/٠٠٠( هشتاددرصدبودجه عمومى ).
صندوق بازنشستگى نیروهاى مسلح(٦٥٨/٠٠٠) ( ٩٨/ بودجه عمومى)
صندوق تامین اجتماعى (٢/٣٨٦/٠٠٠)
سایر صندوق هاى بازنشستگى ٣٠٠/٠٠٠
 
زبان گویا:
خواسته مردم ؛
این همه خواسته ونیازى که مردم دارند وانراازمامى خواهندبى شک نیازراستینى است که مبتنى بر یک زندگى توام باعدالت ، عدالتى که فلسفه قیام انبیاءبود( مى باشد)
ان هم ازباب لیقوم الناس بالقسط
اى همه نمایندگانردراغازین راهى که برگزیده اید،ختام وکارنامه را درنظر اوریدکه مردم مارا به برنامه وکارنامه مى سنجند
جلسه پنجم مجلس نهم ؛
کتاب همگام بامردم ص٧
 مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى
 
اب :
مصارف:
میزان مصارف کشوربه تفکیک نوع ومنبع؛
چاه ؛ شرب ٤/٤٦ میلیاردمترمکعب
صنعت- ٩٢/
کشاورزى ٤٠/٧٣
چشمه :
شرب٦٠/- صنعت ٠٤/ - کشاورزى ٣/٢٨
قنات ؛
شرب ٠٨/- صنعت ٠١/- کشاورزى٣/٠٧
اب هاى سطحى ؛
شرب ٢/٩- صنعت ١/٧٧- کشاورزى٣٨/٥١
 
 
 
 
بودجه :
ردیف هاى مالیاتى ؛
مالیات اشخاص حقوقى :
مالیات على الحساب حقوقى دولتى وصول ماهانه یک دوازدهم ،مالیات عملکردشرکت هاى دولتى ،مالیات نهادهاوبنیادهاى انقلاب اسلامى ،مالیات اشخاص حقوقى غیردولتى 
مالیات بردرامد؛مالیات حقوق کارکنان بخش عمومى ،مالیات حقوق کارکنان بخش عمومى،مالیات مشاغل، مالیات مستغلات ،مالیات هاى متفرقه درامدى ، معافیت مالیاتى ( جمعى خرجى)
مالیات برثروت ؛
مالیات برارث ،مالیات اتفاقى ،مالیات نقل وانتقال سهام،مالیات نقل وانتقالات املاک ،حقّ تمبر واوراق بهادار
مالیات برواردات ؛
حقوق ورودى سایرکالاها( موضوع بندب ماده ١٥ ائین نامه اجرایى قانون امور
گمرکى ،حقوق ورودى خودرو،حقوق ورودى دستگاه هاى اجرایى،نیم درصد عوارض برواردات ، ثبت معافیت ها وتخفیفات گمرکى به نرخ صفر( جمعى خرجى )، حقوق ورودى موضوع ماده ٢ قانون مدیریت حمل ونقل سوخت (جمعى خرجى)، استردادحقوق ورودى کالاهاى وارداتى موضوع بندب تبصره ٧
مالیات برکالاهاوخدمات ؛
مالیات برفروش فراورده هاى نفتى - مالیات بنزین به میزان ٢٠/ قیمت مصوب فروش ، دودرصد مالیات سایر کالاها( معوق)، عوارض خروج مسافر ازمرزهاى کشور، مالیات موضوع تبصره ٣ ماده ٦ قانون تجمیع عوارض ودرامدموضوع تبصره ١ ماده ٣٩ قانون مالیات برارزش افزوده ،  مالیات برفروش سیگاربراساس لازم الاجراء نبودن قانون ممنوعیت ورودبرخى ازکالاهاى غیرضرورمصوب ٧٤/٦/٢٢ ومجازبودن تامین کسرى سیگارازطریق واردات ، مالیات برنقل وانتقالات اتومبیل ، مالیات شماره گذارى ،مالیات برارزش افزوده ،درامدحاصل ازیک درصدنرخ مالیات برارزش افزوده موضوع ماده ٣٧ قانون الحاق برخى مواد به قانون تنظیم بخشى ازمقررات مالى دولت (٢)١
بعضى دموردمالیات حرف ونظر ونوشته وسخنرانى دارند ولى ازمیزان وانواع ردیف هاى ان باخبر نیستند!
 
 
واقع :
ممکن است که واقعه اى ' بد' بوده وشماانراخوب دانسته وامکان داردپدیده ورخدادى ' خوب ' باشد وشماانرابد بدانید!
همه اتّفاقات را با نگاه (عسى ان ٠٠٠) مى توان تعریف داشت. 
هرچیزى راکه مابدمى دانیم! بدنیست.
همه امورى راکه ما خوب مى دانیم؟ خوب نیست!
بایدپذیرفت که ؛
اموردردسترس ' ابتداتا انتها' دراختیارما نیستند.
بایدپذیرفت که ؛
ما علم زیادى نداریم 
امور باتغییراتى ازجریان پیدایش تا انتها روبرومى گردند.
نماینده نشدن هم داراى فرصت هایى طرفینى است؟
یک طرف دوستان وهواداران؟ وسوى دیگر مخالفان ودیگراندیشان انتخاباتى !؟
این روزها وتایکسالگى همه مامى توانیم بازاندیشى مجددى داشته باشیم
 وخداراشاکریم. 
شاکریم که گذشته درحال بازاندیشى است! 
سپاسگزاریم که ؛
پروژه هاى به نام هاى دیگر خوانده شده درحال تائید وتثبیت وبه رسمیت شناخته شدن توّسّط مخالفان به نام است!؟
ازاینکه نمایندگان همجواربایستى پذیراى افرادى گردندتا ٠٠٠
ازطرح مدام نام و٠٠٠ نماینده پیشین تا٠٠٠
ازطراحى شوراى شهر وحتّى تعیین شهرداراتى از٠٠٠٠ تا٠٠٠
ازتبلیغاتى که مى شود تا درخواست تبلیغات نداشتن دیگران و٠٠٠ 
 
عروسک ؛
کودکان وبازى !
پرکردن اوقات فراغت کودکان !؟
اموزش بدون وبا صداازطریق عروسک به کودکان ؟
امروز صادرات انقلاب ودین هم وابسته به این نوع اموزش هاست. 
دیگر امرونهى وسپردن مسئولیت ها چون گذشته صورت نمى پذیرد.
انهاازراه فیلم وسریال وکارتون وعروسک وکتاب وهزارنوع وشیوه ى دیگر حرف هاى خودرا مى زنند!؟
اموزش اخلاق هم باچنین رویکردى روبروست!؟ 
 
امنیت ، اقتصاد، ازادى ؛
امنیت یا اقتصاد؟
اقتصادیاازادى ؟
ایا  بایداین سه را درعرض هم قبول کرد
ایا رتبه هاى ان متفاوت است؟ 
ایا یکى پس ازدیگرى باید اجرائى گردد؟
واقعاً مطلب دیگرى باقى مى ماند؟
دعوا واختلاف وتفاوت ها؟
مادرمجلس ششم همواره ازتوسعه متوازن ( خلاف نظر اکثریتى ازهمکاران) گفتیم. 
واینکه نمى توان یکى را فداى دیگرى ساخت. 
هم الان' موضوع مبارزات وانقلابى گرى درایران وجهان ، درزمین گیر کردن دشمن درخانه خویش یا کشاندن به خانه خود ودهها مطلب نظیر باهمین مطالب روبروست؟! 
 
دموکراسى ؛
 دموکراسى تا کجا وبا کدام مدل ؟
حاکمیت مردم واثارراى مردم ؟
چگونه مى توان راى مردم را نفوذ داد؟
دین ودیگر مکاتب هرکدام نسخه اى تجویز مى کنند؟!
دین راى مردم را درتخالف وتضاد 'بااراء الهى 'ومکاتب هم بازدارنده هایى ازجنس ' حقّ دیگران ' و٠٠٠٠٠
 را مطرح مى سازند
ونظریاتى درفلسفه وسیاست و٠٠٠٠
 
حقوق :
علم حقوق همزاد بشر !
سرلوحه اموزش انبیاء .
مهم ترین خواسته همه انسانها درهمه دوران ، رعایت ' حدّ وتکلیف ' واندازه خواسته وعدم تزاحم وتضاد خواسته ها با حقوق دیگران است. 
کشف بهترین راه حلّ ها ومانع تجاوزات دیگران وایجاد امنیت براى اجتماع سقف خواسته زندگى دنیایى تمام انسانهاست. 
حقوق بدون شناخت انسان ، تاریخ ، اخلاق وادیان ومکاتب دشواربوده! ولى کمبودها وناشناختگى منجر به تجویزهاى  ' راه بند' نه راهگشا خواهدبود!؟
 
حسادت ؛
حسادت متعلق ' داشته ها ونعمات وزیادت ' است! 
هرکسى از' رشد وسبقت وپیشرفت 'رقیبى ورفیقى وخویشى ' نگران گردد!
ویا انکه ؛
احتمال دهدکه قدرت دستیابى به ان 'راه ورشد ومیزان موّفقیت ' راندهد
دراینصورت در' درون ویا باطن وظاهروگفتاروکردارونزد دیگران ' تلاش خواهدنمودتا ' موجبات تخفیف وکوچک سازى وتحقیر او ویا صفات موردنظر' رافراهم سازد
 
هدفمندى ؛
اثار اجراى قانون هدفمندى برحمل ونقل؟
اثار گرانى حمل ونقل بر تولید؟
 اثارگرانى تولیدات در رقابت با واردات وقاچاق وقدرت خرید ؟
اثار تغییرات الگوى مصرف بر سرمایه گذارى ؟
 اثار تغییرات درخرید درانبارکالا وخواب سرمایه ؟
یک تصمیم خوب منتهى به این همه داستان گردید
 
فتوا؛
نظر ایة الله مکارم شیرازى درمورد اثارفتواعبرت انگیز است؟ 
ایا این سخنان واقعى است وایشان گفته اند!؟
ایاحقیقتاً' گوش هاشنواى فتاوا نیستند!؟
ایا حکومت جانشین فتواگردیده است؟ 
ایاقوانین همان فتاوا هستند؟
ایا تعدد مراجع باعث چنین برداشتى شده است؟ 
ایااین فتاوا دردنیاى پر هیاهو به گوش نمى رسدویا انکه درابعادعملى والتزام
با مشکل روبرو گشته اند
درهرصورت نگرانى مراجع قابل توقف وتامل وپیگیرى وتعلیل وتحلیل است 
 
 
اسلام :
جنبش هاى اسلامى ؟
اصلاح طلبانه یا متحجرانه ؟
مردمى یا درپناه وبراى حکومت ها واستعمار؟
به نام اسلام ویا حقیقتاً متاثر ازاسلام ؟
ملّى یا جهانى ، بارهبرى دینى یا٠٠٠؟!
تغییرات تکاملى یا روبه عقب ؟
جامع الابعاد یا ٠٠٠٠؟
هدف وروش تابع ادیان یا ٠٠٠؟
 
تکاثر ؛
سوره حدید ایه بیست .
نفى دنیاى مبتنى برزینت وتفاخر وتکاثرولهو ولعب.
نفى دنیایى که متکى برخواهش هاى نفسانى وکشش هاى وابستگى ودوستى به دنیا باشد.
تکاثر مورد عنایت الهى نیست
ودرزمره دیگر عناوین مطروحه موردمذمت قرارمى گیرد.
نفس دوست داشتن وعلاقه به زیاده خواهى را موردتردیدونفى قرارمى دهند.
البته زیادخواستن براى دیگران وتحقق ارمانها مطلبى است وانباشته کردن کلام دیگر . 
 
 
 
 
الامام على ع؛
عندما یُوَبِّخُ أصحابه على التّوانى عن الجهاد٠٠ إنّ أحَبَّ ماأنالاقٍ إلَى َّ المَوتُ
( نهج البلاغه خ ١٨٠)
انجا که یاران خودرا به دلیل سستى درامرجهادتوبیخ کرد- فرمود:
براى من محبوبترین چیزى که ملاقاتش کنم ، مرگ است. 
چرااین بزرگان وانواردرخشان شایق وعلاقمند به مرگ هستند.
ایا لقاى ربّ باعث ان است؟ 
ایا چشیدن نتایج زحمات وانجام تکالیف علّت ان است؟ 
ایا رهایى ازدست مردم ناسپاس موجب ان است؟ 
ایا براى عارفانى چون امام ع اوج رهایى ازسویى وپیوست به محبوب ازلى ازدگر سوست؟ 
هم ایشان درکلامى دیگر مى فرمایندکه ؛
فَوالله ِ إنّى لَعَلَى الحَقِّ ، وإنّی للشهادَةِ لَمُحِبُّ
وبه خداسوگندکه من برحق هستم وعاشق شهادتم ( نهج البلاغه ١٠٠/٦)
برحقّ بودن وعشق به شهادت بیانگر ان است که :
هرمردن وکشته شدنى ملاک نخواهدبود.
بلکه بایدبرحقّ بود واهل باطل نباید انتظارداشته باشند که درجمع شهداء ظاهر گردند.
دیگرانکه ؛عشق به شهادت به جهت جایگاه خودشهادت است. 
شهدا که دربیان الهى باانبیاء وصدیقین وصالحین همراه وهم ردیف قرارمى گیرند. 
 
نظم جارى !؟
هرجمعیت وجامعه ونظامى مایل است که؛
١- نظم برقرارشده حفظ گردد
٢- تغییرات درونى وبرونى تنها به دست وتوّسط خودشان صورت پذیرد
٣- باهرتغییر بیرونى مخالفت مى نمایند
نظم حاکم وجارى را باهمه وجود محافظت نموده وبا هرتغییرى مخالفت مى کنند
دردنیاى کنونى حفظ چنین مراتبى بسیاردشواراست 
هرزمان محتمل نگاه وتغییرات ودرخواست هاى متنوّع مردمان ونخبگان است که انرا ازطریق نمایندگى هاى گوناگون ورسانه ها واحزاب وافکارعمومى و٠٠٠ مورد مدیریت قرارمى دهند
 
بودجه ؛
شرکت هاى دولتى سودده وسربه سر :
شرکت سهامى برق منطقه اى گیلان:
درامد١/٥٨٩/٣٤١
هزینه ١/٥٨٨/٨٤١
استهلاک ( جزئى ازهزینه )١٤٧/٥٠٠
مالیات ١٢٥
٥٠/ سودویژه ٢٥٠
تقسیم سود( سهم شرکت هاى دولتى وسایر سهامداران ١١٣
اندوخته (١٣)
داراییهاى جارى : ذخائر واندوخته ها١٤٧/٥١٢
سایر (١٤٦/٨٤٤)
منابع عمومى دولت (٨٤/٥٠٠)
تسهیلات بانکى (٧٣٠/٠٠٠)
سایر وامهاى داخلى ٩٣١/٨٢٦
وام خارجى (٣/٧٥٦/٠٠٠)
سایر دریافت ها(٨٧٧/٥٨٨)
طرح هاى تملک داراییهاى سرمایه اى :
سهم منابع عمومى دولت (٨٤/٥٠٠)
سهم منابع داخلى (٦/٠٣٠/٨٦٠)
هزینه هاى سرمایه اى ازمحل منابع داخلى ٤٠٦/٥٠٦)
بازپرداخت وام وتسهیلات دریافتى ؛
تسهیلات بانکى (٢٨/٥١٨)
وام ماده ٣٢وسایروام ها٨٠/٦٢٠)
بازپرداخت ودیعه وسایر پرداخت ها(٧٧/٥٧٥)
هزینه امور پژوهشى ٣/٨٥٠
 
ساختمان ادارى :
مى گویند دوعامل ١- صنوف ٢- ادارات ویا مراجعه مردم براى کارهاى ادارى وخرید وفروش کالاوخدمات ازجهات مختلف براى مردم ایران اوّلاً وقت گیر وزمان بر وثانیاًموجب خرج وهزینه اضافى وثالثاً باعث الودگى هوا ورابعاً ترافیک هاى خسته کننده ودل ازاروخامساً عامل تصادفات وخشونت ها واستهلاک خودروو٠٠٠٠مى گردد.
ازاینروتجمیع ادارات ویا صنوف' به مانند سایت هاى ادارى وکاهش بروکراسى ویا وجودفروشگاههاى تجمیعى عملاً به رضایت عمومى مى انجامد.
بنابراین؛
 ازطریق رایانه والکترونیک وخرید وفروش هاى اینترنتى و٠٠٠ وکاهش وتجمیع ادارات بایدبه مردم ارامش داد
 
عقل ، اخلاق ، مدیریت ؛
ازنظر ما پیشرفت اسلام دلائل گوناگونى دارد.
ولى سه شاخص وویژگى دربین نعمات وتوانمندى حضرت ختمى مرتبت باعث ان همه رویکرد گردید.
مردم ( فردوجمع ، قوم ونژادو٠٠٠٠) وقتى با ان بزرگ روبرو مى گشتندعملا دنیایى ازاخلاق وعلم وعقل وتوان مدیریتى را توامان مشاهده مى نمودند.
هم الان' هم دنیا نیازمند چنین نیازى است. 
شاید' بعضى رفتارهایى که پاپ ازخوردن همبرگر و٠٠٠ داشت
 براى جلب اخلاقى مردم ومخاطبان باشد! ولى رافع نیازها نیست. 
چراکه؛
 مردم به عقل ومدیریت هم نیازدارند 
 وازان طرف اخلاق هم گمشده بشرى دردنیاى کنونى است. 
 
 

 
عاشورا:
ازامام مظلوم تا شهید مظلوم ؛
باشهادت امام على ع وبیعت مردم با مجتباى امّت ع ،معاویه با اعزام مزدوران به شهرهاى مختلف به دسیسه پرداخت. 
با عدم قبول امامت امام ع !؟ورهسپارى معاویه به عراق ؟امام نیز اماده جنگ وترغیب مردم گردیدند.
امّا بى وفامردم نپذیرفته! ودرخفاکسانى به معاویه نامه نوشته؟ وقول دستگیرى وکشتن امام ع را به ان ملعون دادند؟!
واقعاً ادم هاى دودوزه باز، نیرنگ باز، بى وفا ننگ بشریتند!
انان امّید ایجاد کرده وجا مى گذارند!؟
درظاهررفتارى ودرباطن رفتاروگفتارى !؟
چرا مردم بى وفائى کردند؟!
ایا حکومت امام على ع را با این عمل موردپرسش وتردیدقرارندادند!؟
ایا عدالت وقانون و٠٠٠٠ به درد انان نمى خورد؟!
اگر خاصّه تامین نگشت. 
عامه چرا این عمل را انجام دادند!؟
واقعاً بى وفائى! براى چون حضرت على ع وفرزندانش 'ان هم بادرک سال هاى حکومت وعدالت وایثار وانصباط علوى چه معنایى دارد؟!
انها چه بهانه اى داشتند؟
عذر بى وفائى' درمقابل ان همه ارزش وفضیلت واسلام واخلاق چیست؟! 
 
مرخصى :
زبان گویا ؛٨٤/٥/٢٦ ایلنا؛
ندیمى درمورد عدم حضوربرخى نمایندگان درصحن علنى تذّکر داد
اوگفت ؛
این چه نوع مرخصى است که برخى ازنمایندگان چندین ماه است که به مجلس نمى ایند!
الحمدلله بیمارهم که نیستندچه علّتى داردکه درمجلس حاضر نباشند؟
کدخبر ٢٢٣٤٩٥
خبرگزارى مهر؛
چرابرخى ازنمایندگان درجلسات علنى وکمیسیون هاغیبت غیر موجه دارند!
تعدادى ازنمایندگان را من روزهاست که نمى بینم ،درکمیسیونها هم همین طور؟!
هیات رئیسه موظف است که این موضوع را پیگیرى کند وبه حضور وغیاب نمایندگان توّجه جدّى نماید.
 
روستا :
ارتقاء وتوسعه خدمات وزیرساخت هاى روستایى حداقل ٩٠/ مناطق شهرى باید دربرنامه ششم مورد تعقیب قرارگیرد.
ازاینرو؛
نگاه امایشى ضرورى است. 
تقویت بنیه اقتصادى مناطق روستایى اهمّیت دارد.
به بهبود شاخص بهره ورى نیازمندیم. 
ازجهات ملّى واستانى ومحلى بایستى به نقش روستا دربرنامه ریزى اهتمام داشت. 
به ارتقاء جایگاه اقتصادى ، فرهنگى ومنزلت اجتماعى روستائیان وعشایر نیازمندیم. 
ایا الان روستاییان به همه زیرساخت ها ازاب ، راه ، گاز، اموزش ، بهداشت ، ارتباطات ، کتابخانه ، ورزشگاه متناسب و٠٠٠٠ دسترسى دارند؟
ایا همه این داشته ها جانشین درامد واقتصاد مى گردد؟
ایا کشاورزى وزراعت ودامدارى وزنبوردارى وباغات و٠٠٠ ازنظر بهره ورى مدیریت مى گردند؟
ایا محیط کسب وکارواقتصاد روستا درخورانان وفرزندان اموزش یافته انان مى باشد؟
ایا مهارت اموزى درروستا متناسب با نیاز ودرخواست تمهید مى گردد؟
ایا شخصیت وجایگاه ومنزلت انان مورداعتنا وتوّجه مسئولان قرارمى گیرد؟
ایافرقى بین شهرى وروستایى نیست؟! 
ایا لفظ روستایى ودهاتى و٠٠٠ احترام اوراست؟!
ایا درجلسات شوراى برنامه ریزى وکمیته برنامه ریزى براى انان لااقل درحدّ نوددرصد شهرمدیریت صورت مى پذیرد؟  
 
 
 
واقع :
ممکن است که واقعه اى ' بد' بوده وشماانراخوب دانسته وامکان داردپدیده ورخدادى ' خوب ' باشد وشماانرابد بدانید!
همه اتّفاقات را با نگاه (عسى ان ٠٠٠) مى توان تعریف داشت. 
هرچیزى راکه مابدمى دانیم! بدنیست.
همه امورى راکه ما خوب مى دانیم؟ خوب نیست!
بایدپذیرفت که ؛
اموردردسترس ' ابتداتا انتها' دراختیارما نیستند.
بایدپذیرفت که ؛
ما علم زیادى نداریم 
امور باتغییراتى ازجریان پیدایش تا انتها روبرومى گردند.
نماینده نشدن هم داراى فرصت هایى طرفینى است؟
یک طرف دوستان وهواداران؟ وسوى دیگر مخالفان ودیگراندیشان انتخاباتى !؟
این روزها وتایکسالگى همه مامى توانیم بازاندیشى مجددى داشته باشیم
 وخداراشاکریم. 
شاکریم که گذشته درحال بازاندیشى است! 
سپاسگزاریم که ؛
پروژه هاى به نام هاى دیگر خوانده شده درحال تائید وتثبیت وبه رسمیت شناخته شدن توّسّط مخالفان به نام است!؟
ازاینکه نمایندگان همجواربایستى پذیراى افرادى گردندتا ٠٠٠
ازطرح مدام نام و٠٠٠ نماینده پیشین تا٠٠٠
ازطراحى شوراى شهر وحتّى تعیین شهرداراتى از٠٠٠٠ تا٠٠٠
ازتبلیغاتى که مى شود تا درخواست تبلیغات نداشتن دیگران و٠٠٠ 
 
عروسک ؛
کودکان وبازى !
پرکردن اوقات فراغت کودکان !؟
اموزش بدون وبا صداازطریق عروسک به کودکان ؟
امروز صادرات انقلاب ودین هم وابسته به این نوع اموزش هاست. 
دیگر امرونهى وسپردن مسئولیت ها چون گذشته صورت نمى پذیرد.
انهاازراه فیلم وسریال وکارتون وعروسک وکتاب وهزارنوع وشیوه ى دیگر حرف هاى خودرا مى زنند!؟
اموزش اخلاق هم باچنین رویکردى روبروست!؟ 
 
امنیت ، اقتصاد، ازادى ؛
امنیت یا اقتصاد؟
اقتصادیاازادى ؟
ایا  بایداین سه را درعرض هم قبول کرد
ایا رتبه هاى ان متفاوت است؟ 
ایا یکى پس ازدیگرى باید اجرائى گردد؟
واقعاً مطلب دیگرى باقى مى ماند؟
دعوا واختلاف وتفاوت ها؟
مادرمجلس ششم همواره ازتوسعه متوازن ( خلاف نظر اکثریتى ازهمکاران) گفتیم. 
واینکه نمى توان یکى را فداى دیگرى ساخت. 
هم الان' موضوع مبارزات وانقلابى گرى درایران وجهان ، درزمین گیر کردن دشمن درخانه خویش یا کشاندن به خانه خود ودهها مطلب نظیر باهمین مطالب روبروست؟! 
 
دموکراسى ؛
 دموکراسى تا کجا وبا کدام مدل ؟
حاکمیت مردم واثارراى مردم ؟
چگونه مى توان راى مردم را نفوذ داد؟
دین ودیگر مکاتب هرکدام نسخه اى تجویز مى کنند؟!
دین راى مردم را درتخالف وتضاد 'بااراء الهى 'ومکاتب هم بازدارنده هایى ازجنس ' حقّ دیگران ' و٠٠٠٠٠
 را مطرح مى سازند
ونظریاتى درفلسفه وسیاست و٠٠٠٠
 
حقوق :
علم حقوق همزاد بشر !
سرلوحه اموزش انبیاء .
مهم ترین خواسته همه انسانها درهمه دوران ، رعایت ' حدّ وتکلیف ' واندازه خواسته وعدم تزاحم وتضاد خواسته ها با حقوق دیگران است. 
کشف بهترین راه حلّ ها ومانع تجاوزات دیگران وایجاد امنیت براى اجتماع سقف خواسته زندگى دنیایى تمام انسانهاست. 
حقوق بدون شناخت انسان ، تاریخ ، اخلاق وادیان ومکاتب دشواربوده! ولى کمبودها وناشناختگى منجر به تجویزهاى  ' راه بند' نه راهگشا خواهدبود!؟
 
حسادت ؛
حسادت متعلق ' داشته ها ونعمات وزیادت ' است! 
هرکسى از' رشد وسبقت وپیشرفت 'رقیبى ورفیقى وخویشى ' نگران گردد!
ویا انکه ؛
احتمال دهدکه قدرت دستیابى به ان 'راه ورشد ومیزان موّفقیت ' راندهد
دراینصورت در' درون ویا باطن وظاهروگفتاروکردارونزد دیگران ' تلاش خواهدنمودتا ' موجبات تخفیف وکوچک سازى وتحقیر او ویا صفات موردنظر' رافراهم سازد
 
هدفمندى ؛
اثار اجراى قانون هدفمندى برحمل ونقل؟
اثار گرانى حمل ونقل بر تولید؟
 اثارگرانى تولیدات در رقابت با واردات وقاچاق وقدرت خرید ؟
اثار تغییرات الگوى مصرف بر سرمایه گذارى ؟
 اثار تغییرات درخرید درانبارکالا وخواب سرمایه ؟
یک تصمیم خوب منتهى به این همه داستان گردید
 
فتوا؛
نظر ایة الله مکارم شیرازى درمورد اثارفتواعبرت انگیز است؟ 
ایا این سخنان واقعى است وایشان گفته اند!؟
ایاحقیقتاً' گوش هاشنواى فتاوا نیستند!؟
ایا حکومت جانشین فتواگردیده است؟ 
ایاقوانین همان فتاوا هستند؟
ایا تعدد مراجع باعث چنین برداشتى شده است؟ 
ایااین فتاوا دردنیاى پر هیاهو به گوش نمى رسدویا انکه درابعادعملى والتزام
با مشکل روبرو گشته اند
درهرصورت نگرانى مراجع قابل توقف وتامل وپیگیرى وتعلیل وتحلیل است 
 
 
اسلام :
جنبش هاى اسلامى ؟
اصلاح طلبانه یا متحجرانه ؟
مردمى یا درپناه وبراى حکومت ها واستعمار؟
به نام اسلام ویا حقیقتاً متاثر ازاسلام ؟
ملّى یا جهانى ، بارهبرى دینى یا٠٠٠؟!
تغییرات تکاملى یا روبه عقب ؟
جامع الابعاد یا ٠٠٠٠؟
هدف وروش تابع ادیان یا ٠٠٠؟
 
تکاثر ؛
سوره حدید ایه بیست .
نفى دنیاى مبتنى برزینت وتفاخر وتکاثرولهو ولعب.
نفى دنیایى که متکى برخواهش هاى نفسانى وکشش هاى وابستگى ودوستى به دنیا باشد.
تکاثر مورد عنایت الهى نیست
ودرزمره دیگر عناوین مطروحه موردمذمت قرارمى گیرد.
نفس دوست داشتن وعلاقه به زیاده خواهى را موردتردیدونفى قرارمى دهند.
البته زیادخواستن براى دیگران وتحقق ارمانها مطلبى است وانباشته کردن کلام دیگر . 
 
 
سلامت :
سرانه کل هزینه سلامت ؟
٤٨٥ دلاردر٢٠١٢-
براساس نرخ برابرى دلار ppp-٤٩٢ دلار.
سهم پرداخت مستقیم ازجیب مردم ١٦/upper Middle income و١٠/ بیشترازEMRO
 
زبان گویا :
 سخنان نماینده دوره هفتم لاهیجان سیاهکل درمجلس .
تجمیع اموراموزشى ومهارتى( توسط سازمان زندانها) با امورکیفرى چندان باعقل جور درنمى اید
اجراى کیفر به صورت متمرکزدرسازمان به دستور قاضى به تناسب مقتضیات اجراى مجازات ها صورت مى پذیرد
تفاوت قاضى وسازمان زندانها چون رفتارداروسازوپزشک است که هرپزشکى بایدمتناسب با پرونده پزشکى صورت پذیرد ،درحالیکه داروسازباشناخت دارو نسخه مى بندد
سازمان ادارى زندان ها متناسب با نیازها ومشکلات ومسایل زندانى حکم واحد واستانداردخواهدداشت 
درحالیکه استانداردواحد دراجراء احکام خطرناک خواهد بود
حکم واحد نادیده گرفتن ابعادتربیتى خواهدبود
درحالیکه ما بایدبه تناسب خصوصیات وروحیات ومشکلات وفقه ومقتضیات وپرونده هااحکام متفاوت داشته باشیم
کتاب زبان گویاى گیلان ج٥ص ١٠-مشروح مذاکرات مجلس شوراى اسلامى 
 
مسکن :
متغیرها:
تولیدمسکن شهرى ،تولید مسکن روستایى ،تولیدزیربناى مسکونى شهرى، متوسط زمین یک واحد مسکونى جدیدشهرى ، میانگین زیربناى واحدهاى مسکونى شهرى ، سهم انبوه سازى ازکل تولید، تراکم خانواردرواحد مسکونى شهرى ، تولید مسکن سطح کشور
 
تصوف ؛
تصوف یک مکتب خالص یا تلفیق وتخلیط؟
تصوف اسلام وملّیت ،اسلام ودیگر ادیان، ایران ویونان ،مسیحیت وزرتشت ،
ودهها برگرفته ازایران ویونان واسلام و٠٠٠٠؟
 
خلاف بانکى ؟
ازیک طرف سهام داران وصاحبان سرمایه گذارى مشارکت درسودنامحدود،تسهیم ریسک دارایى وجوه ادغام شده بین خود،سود بیشترسهامداران به علّت پاداش مدیریتى. وامکان پرداخت سودرقابتى به صاحبان سرمایه گذارى مشارکت درسود نامحدودوصرف نظرکردن ازکارمزدهاى مدیریتى !
 
حساب هاى ملى ؛
هرواحد بیش ازیک فعالیت .
کالاها وخدمات به عنوان ستانده تاحدّممکن به قیمت هاى اولین عرضه دربازار.
کالاها وخدمات به عنوان واسطه یا کالاهاى نهایى به قیمت پرداختى کاربران .
 
جاى پا ؛
مَقَرْ!؟
تقاطعى که ٠٠٠٠٠؟
میدان وتقاطعى که ٠٠٠٠٠؟!
درشمال ایران( شرق گیلان) پاگذاشتن روى جاپاى دیگران را مَقَرْ دانسته ومى گویندمى مقر را پا بنه( جا، روى اندازه وکف پاى من بگذار)
این بدان معناست که : 
ازجهت سست بودن وفرورفتن وافتادن ضریب خطا کاهش یابد
چقدردروغ وشایعه ودشمنى وتبلیغات با میدان یا تقاطع غیر همسطح راه انداختند
گفتند ؛ اصلاً واقعیتى ندارد
بازى تبلیغاتى است 
داستان انتخاباتى است 
مضّر به حال بخش رودبنه است 
ضرر براى مردم لاهیجان است 
براى کسبه دورپل یا میدان یا تقاطع زیانبار است 
گفتند ؛
 ازاین طرف نباید زده مى شد
جهت شرقى غربى باید به شمال جنوب تغییر مى یافت 
تجمّعاتى ترتیب دادندکه ؛
بگویید این تقاطع را نمى خواهیم 
بگویید به طرف دهکا برویم 
بنویسید که زیان بار است 
وهزارشعبده وداستان دیگر ازاین نمط که کاردروغ سازان ودروغ بافان و٠٠٠ بودوهست 
گفتند ؛ درصد پیشرفت کم است 
اعتبار ندارد
براى ان مناقصه برقرارنگردیده است 
واکاذیبى ازاجناس رایج فیمابین اصحاب سیاست ودروغ !؟
 
نظر مشترى ؛
گروه تمرکز؟
تکنیک پژوهش بازار؟
نظر مشتریان درمورد محصولات ؟!
فروشنده وتولیدکننده بایستى اعتناى واقعى واساسى به نظر مشترى داشته باشد
بهترین راه کسب نظرات دیگران همانا جمعى وگروهى ازمشتریان مى باشد
انها به وسیله بیان نظر خودعملا به عرضه کننده وتولیدکننده کمک مى نمایند تا موجبات تهیّه کالاى موردپسندفراهم اید
 
کامیابى دیروز؟
ایا دل بستن به کامیابى دیروز تهدیداست؟
ایا به واسطه پرداخت به گذشته ازاینده غفلت صورت مى پذیرد
ایا دل بستن به موّفقیت هاى پیشین مانع واقع نگرى مى گردد
ایا کسانى که مصروف گذشته دررقابت هاجامى مانند
ایا علل توفیق گذشته عیناً تکرار پذیرنیست 
ایااندازه توّجه وبرداشت ازگذشته بایدمدیریت گردد
 
بودجه ؛
اعتبارات تملک دارایى هاى سرمایه اى ؛
٨٤(١١٧٦٢٨/٠)٨٥(١٤٥٥٣٨/٠)
٨٦(١٤٧٧١٦)٨٧(٢٢٢٧١٩)
٨٨(١٩٨١٧٢)٨٩(٢٣٧٨٤٥)
٩٠(٢٨٩٠٠١)٩١(١٥٢٢٧٧)
٩٢(٢٢٢٨٣٥)٩٣(٢٨٩٩٤٢)