(روزنوشت) چهارشنبه 25 مرداد 96

(روزنوشت) چهارشنبه 25 مرداد 96
1396/5/25 |
20:33
شناسه خبر: 62707

یادداشت های روزانه ی ابوذر ندیمی، نماینده ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی در این بخش قرار می گیرد.

چهارشنبه 25 مرداد 96 :
 
 
 

توسعه :

مستندسازى ؛

اگر افرادومردم وملّت ها عادت کنندتا ؛

دستاوردعلمى ،تجربى ، سیاسى ،اقتصادى ، فرهنگى و…… رابراى فراگیرى واستفاده دیگران مستندسازى کنند.

دراینصورت :دیگرفرزندان ماویااخلاف وجانشینان مجبورنخواهندبودکه؛ ازابتداشروع کنندویاتمام تجارب نابودگرددویاهمه ان هزینه هادوباره تکرارگردد

این همه وزیرووکیل وهنرمندوورزشکارودانشجو و……چندنفرشان دست به قلم مى برندویا به صورت شفاهى "یافته هاى" خودرابراى دیگران به عنوان دستاوردوارث' به یادگارمى گذارند؟؟

هرنجربه علمى وعملى مى توانددرتوسعه بشرى نقش ویژه اى ایفانماید.

ازنظر بنده اشخاص حقوقى موظفندتا: 

همانندامورکارى وعادى واجرائى "درزمان ویاپس ازفراغت ازامورمحوله" انچه دیده ویاشنیده ویاکسب نموده اندرابراى ایندگان(مدیران جانشین )ذخیره سازى نموده وارائه نمایندتا بدینوسیله :

اوّلاً دستاوردناشى ازسرمایه گذارى مردمى وحکومتى را به عنوان امانت برگردانند.

ثانیاًبااین روش موجبات کاهش هزینه ویاپرهیز هزینه مجددرافراهم سازند.

ثالثاً درچرخه انواع رقابت هاى داخلى وخارجى موجبات تسریع وتسهیل اموررا فراهم نمایند.

کتاب ها ، عکس ها ، فیلم ها وانواع نشر وضبط و……هرکدام موجبات این خدمت یا انجام وظیفه را سبب مى گردند.

بنده تلاش داشتم :درعرصه کارکرداجرائى وتقنینى حداکثر تلاش رابرای این مهم عهده دارگردم.

نشربیش ازچهارده کتاب ودهها هزارسندوعکس وفیلم اوّلاً موجبات پاسخگویى وثانیاًراهنمایى ونقدونظر مخاطبان وثالثاًبهره مندى دیگران ازانرااماده ساخت

واین یادداشت ها ،هم درهمان راستا تقدیم مى گردد

ازانجاکه ؛

Documentationجمع اورى مدارک واسنادو……مى باشدتاموضوعات واهداف ودستاوردها قابلیت انتقال وتحلیل داشته باشد.

ونیز بدان جهت که بعضى اموربرایشان عادى مى گرددویاازیادشان مى رود!

هرروایت صادق ودرستى ازهرفعل فردى واجتماعى که خاصیت اموزشى وتجربى داشته باشدرابایستى نوعى میراث دانست که :

ازافرادوملل به جا مى مانند

جنگ ،تحریم ،سازندگى ،حوادث ،سیاست و……پرازخاطرات قابل نقل است که ؛کوتاهى دران باعث حذف سیرتکوین وتکامل وچگونگى واثار وتهدیدها وفرصت هایى که درپیدایش و……ان تاثیرداشته ودارندراازمردم دریغ مى دارد!؟

مستندسازى کوچک وبزرک ، دولتى وخصوصى و……نمى شناسد! 

مخصوصاً "دوران جدیدواستفاده ازانواع فضاها وسایت ها ونشریات مکتوب والکترونیکى و……"لزوم وضرورت انرا تشدیدوانجام انرااسانتر مى سازد.

به جاى واگویه امورکم ارزش و……بهتراست ؛افراداین نوع کارکردرا هدف سازند.

مستندسازى رابه معناى مدلل سازى ومعتبرسازى براساس واقعیات عینى تعریف کرده اندکه :

محتواى استدلالى وشهودى  وعملى درمتن عمل وخاطرات مندرج است.

هرانتقال درست وصحیحى' به ذى نفعان کمک مى کندتا اوّلاًازیک سوراخ دوبارگزیده نشوند ثانیاًراهکارهارااخذوارائه شوندثالثاًازفراموشى وازخاطربردن ان جلوگیرى شودرابعاً دریادگیرى ،نواورى ، وبانک اطلاعاتى داشتن، وراه اندازى بانک اموزشى ودانشى وامکان بهره گیرى ودسترسى ازان راتسهیل نماید

 

 

توسعه :

مصارف انرژى:

کشوردرحال توسعه ویادرحال توسعه،ازنظرمطلق مصارف،خاصّه انرژى باچندرویکردمدیریت مى گردد

١ـ میزان مصرف حداقلى است. 

٢ـ درمصرف' بٌعدهزینه خانواروتولیدات وجایگاه ویژه اى داشته ودارد.

٣ـ هرمصرف'متناسب باسلامت،استانداردومحیط زیست تعریف مى گردد 

٤ـ دولت هاوبخش غیردولتى وخصوصى و……داخلى وخارجى عمدتاًبه برنامه هاى جانشینى انرژى هاى پاک ویاکاهش مصرف ونیزهزینه مصرف کننده اهتمام دارند.

بایدپذیرفت که ؛

الف/ادامه پرداخت یارانه(بزرگترین کشوریارانه دهنده ازمحلّ مصارف فسیلى )امکانپذیر نخواهدبود

ب/ مصرف روزانه وسالیانه نزدیک به نصف تولیدنفت! کشورعملى نخواهدبود.

ج/اتّکا به صادرات نفت خام (نفت خلیج فارس وخزر)باموانع جانشینى وقیمت وهزینه تولید و……روبروست. 

د/رویکردکشوربه منابع تولیدانرژى ازبرق ابى ها، انرژى نو، نیروگاههاى کوچک مقیاس ،اتمى ، خورشیدى و……ازنظر کفاف ، میزان ، هزینه ، واردات وصادرات ومصرف محلّ تحقیق وبررسى وپژوهش ومدیریت هاى جدیداست. 

ه/مصارف نفت ،گاز،برق ،گازوئیل ،نفت کوره و……نیزازجهات الودگى وهزینه ودرامدومصارف و……بایدبازبینى اساسى گردد.

پرداخت تاچهل درصدازدرامدهشتادوچندمیلیارد دلارى درامدصادراتى درحوزه گاز وبرق و……تنهابه کسرى درامدبودجه نیانجامیده' ولاجرم درتولیدو واشتغال ومعیشت وبراقتصادوتاثیرگذارخواهدبود.

تلاش هاى اینجانب' درکمیسیون هاى تلفیق بودجه مبتنى برگازرسانى و…… ازمحل منابع داخلى وبراى تمام کشور واستان وحوزه انتخابیه مبتنى برهمین رویکردبودکه :

١ـ تامى توان انرژى پاک ،جانشین دیگرانرژى هاشود

٢ـ هزینه خانوارکاهش یابدتا؛به نوعى برثروت انان افزوده وقیمت داشته هاى انان افزایش ونیازبه تزریق دولتى کاسته شود.

٣ـ مصرف سرانه خانگى وصنعتى و……کشورنسبت به متوسط جهانى کاهش یابد' واب وهواى پاک ترى داشته باشیم. 

٤ـ درباب شدّت انرژى (تقسیم واحدى ازانرژى برتولیدناخالص داخلى )کاهش سه برابرى بودن مصرف ایران نسبت به جهان مدیریت گردد.

٥ـ امکان مدیریت واندازه گیرى ورودى وخروجى ودبى انواع مصارف گرمایشى وسرمایشى وتهویه وگازهاى گلخانه اى وصنف وصنعت میّسر گرددودر باب کاهش هزینه صنف وصنعت درموردتولیدات وامکان رقابت خارجى وافزایش هزینه واردات وعدم صرفه قاچاق و……مدیریت داشته باشیم. 

٦- انرژى هاى نوکه ازمنابع بدون کربن تولید مى گردندهمانندانرژى هاى خورشیدى،بادى،دریایى، گرمایى ،ابى وکربن خنثى (زیست توده )هیدروژن درپیل هاى هیدروژنى و…………دردنیابراى کاهش عیوب سوخت هاى فسیلى وحفظ محیط زیست ترویج مى گردد.

بنده خوددرسفربه کشورهایى چون فیلى پین ، روسیه ،برزیل و……کثیرى ازاین رویکردها را به عینه مشاهده وبازدیدداشتم.

٧ـ راهى به جزسرمایه گذارى براى انرژى تجدیدپذیر به جهات زیست محیط، هزینه ها،انواع الودگى هاى تهدیدکننده (تحریمى و……)ونیزروبه اتمام بودن منابع تجدیدناپذیر وجودندارد.

٨ـ انرژى هاى تجدیدناپذیر(گیاهان ،موادمعدنى ذغال سنگ، نفت ، گاز،)درمقابل انرژى هاى تجدیدپذیرازجهات قیمت وافزایش مصارف نیز موردتوّجه قرارگرفته اند.

٩ـ ازباارزش ترین منابع انرژى ،نوع خورشیدى است که خودبنده درجلسات بامحوریت سردارصفوى (دربیت) با حضور کثیرى ازصاحب نظران نقل نظراتى حول تفاوت ایران واروپاازنظر روزومیزان تابش خورشیدونیز مباحث حوزه ارزانى واقتصادانرژىداشته واستفاده ازان درحرارت بخشى به اب ،استفاده دینامیکى ،حرارت فضایى ساختمان ها و……رابهره داشتم. 

انرژى خورشیدى راتاپنج میلیاردسال بعدپیش بینى نموده اند.

تبدیل انرژى خورشیدى(مستقیم وغیر مستقیم )به گرما والکتریسیته وممکن است.

راه اندازى ابگرمکن خورشیدى ، حمام خورشیدى ، خشک کن خورشیدى ، اب شیرین کن خورشیدى ، اجاق خورشیدى ،کوره خورشیدى ، خانه خورشیدى ،نیروگاه خورشیدى ،تولید برق خورشیدى و………هرکدام راهى براى برون رفت ازوضعیت کنونى ایران وجهان هستند.

١٠ـ درزمین گرمایى نیزاقداماتى دراذربایجان(مراغه) صورت پذیرفته است.

درهرحال' این بیان براى همه مخاطبان فضاى مجازى و(کانال رسمى ،زبان گویا ،قلم) وهزاران مخاطب گروه هاو……براى تقویت ایده نواورى وابعادتوسعه درایران است که ؛درده هزارعنوان پیش بینى شده (ریز ودرشت ،خردوکلان ، مستقیم وغیر مستقیم ) به عنوان تجارب کارکردى بیش ازچهل وچندسال خواندن ونوشتن ودیدن وتجربه (به عنوان مواریث علمى وتجربى ومدیریتى )تقدیم مى گردد

 

 

 

 

توسعه :

مجمع تشخیص مصلحت نظام :

انتخاب افرادبراى مجمع ودوره پنجساله ماموریتى با این نکات توسعه اى روبروست 

١-سیاست گذارى نیازمندنظارت است 

٢ـ سیاست بدون ارزیابى کارامدى واثربخشى نتیجه بخش نخواهدبود

٣ـ تشکیلات ومدیریت بایستى حول برنامه وسیاست سازماندهى گردد

٤ـ فعالیت موازى وغیرضرورمانع چابک سازى است 

٥ـ  انتخاب ایة الله شاهرودى ازجهت تجارب پیشین ومقبولیت بین اعضاء تعریف مى گردد

٦ـ ترکیب حقوقى به معناى استفاده ازهماندیشى وتعامل موردنیازصورت پذیرفت 

٧ـ ترکیب اصول واصلاح وبینابین از:

حقیقى :

جنّتى ، امینى ،موحدى کرمانى ،ناطق نورى ،شیخ حسن صانعى ،مجتهدشبسترى ،رئیسى ،درّى نجف ابادى ،محمدى عراقى ،مجید انصارى ، مصباحى مقدم،اقازاده ،اقامحمدى ،ایروانى،حداد،باهنر، توکّلى ،جلیلى،دانش جعفرى ،داودى ، محسن رضائى ،سیدمحمدصدر،صفارهرندى ،عارف، فروزنده، فیروزابادى ، قالیباف ، حسین محّمدى، مظفر،میرسلیم ،میرمحمدى ، مرتضى نبوى ، ولایتى ،واعظ زاده ،احمدوحیدى

که اوّلاً ازچپ وراست و……هستند.

ثانیاًازافرادبرکنارشده وراى نیاورده وتائیدصلاحیت نشده دران وجوددارند.

ثالثاً اشخاص حقوقى را هم حقیقى،حکم زدند.

بانظرات افراطیون دوجناح مقایسه فرماییدکه نظر ایشان کجا وبعضى دعواهاى به نام کجا ؟


___________________________________________

توسعه :

کابینه هاشمى رفسنجانى ؛

دوره پنجم وششم ؛

ولایتى        اقازاده      ترکان       خاتمى      سعیدى کیا           شوشترى          وهاجى       غرضى 

فاضل        فروزش      فلاحیان       کلانترى 

کمالى     لاریجانى       محلوجى     معین 

زنگنه     نوربخش      نورى    نعمت زاده 

________________________________________

دولت ششم :

زنگنه     اقازاده      محلوجى    اخوندی     میرسلیم 

نعمت زاده     ترکان      نجفى     شافعى   محمدخان 

ولایتى   ال اسحاق   -مرندى    غرضى    شوشترى 

فروزنده    نژادحسینیان     هاشمى گلپایگانى   کمالى   کلانترى    بشارتى   فروزش   فلاحیان 

مرندى    میرزاده      هاشمى طبا     منافى

١-این دولیست رابا کابینه روحانى واعضاى مجمع تشخیص مصلحت مقایسه نمایید

٢ـ رویکردسیاسى اشخاص را رصد فرمایید

٣ـ تحولات وتطورات فکرى انها را درطول این ادوار موردعنایت قراردهید

٤ـ اسامى اشخاص را ازجهت اصلاح واصول مورد عنایت قراردهید

 

 

 

توسعه :

لبخند وخنده؛

دردوران جنگ به اتّفاق اقاى رفیق دوست،عضوگروه دوستى ایران وکره شمالى (دوران نیازهاى دفاعى و تسلیحاتى و……)بودیم ودر دیدارهاى مکرربدون دلیل وبادلیل مى دیدیم که «لبخند»برلب سفیر نقش مى بندد!

ما ازان باعنوان "دیپلماسى لبخند" یادمى کردیم. 

قدرى درمورد:

لبخندنهادبرلب من   ____برغنچه گل شکفتن اموخت

ازجهات مختلف صحبت نموده وارتباط انراباتوسعه یافتگى ،واکاوى کنیم. 

١ـ ثروت ونعمت خدادخنده ولبخندباخوداثارمثبت زیادى به همراه دارد.

٢- محدودیت خنده (ازنظرصداوبلندى ونیز طول ان )داریم 'ولى لبخند(جزتحقیروتمسخروعزا)با محدودیت طول وروبرو نیست. 

٣ـ خنده روابط راصمیمانه مى سازد(مخصوصاًدر امورخانوادگى ورفاقت ونیز مذاکرات مختلف )

٤ـ لبخندوخنده موجبات کاهش فاصله هامى گردند.

٥ـ اعتمادوصداقت و……رازیادمى نمایند.

٦ـ نوعى داروازنظراکسیژن وافزایش ایمنى ودفاعى وبراى بدن است. 

٧ـ ازنظرروحى وارامش بسیارموثراست. 

٨ـ با لب هاى بازوبسته وبه همراه چشمان مى توان خندید!

٩ـ خطر بیمارى قلبى را کاهش مى دهند.

١٠ـ ازاثاران خوب برخوردوتحویل گرفتن مردم ومخاطبان  است ،والام وپریشى رامدیریت مى نمایند.

١١ـ منجر به کاهش خستگى وسردى برخوردوجمودومى گردند.

١٢ـزندگى وروابط رازیباوقابل تحمل مى سازند.

١٣ـ  ازانجاکه حس خوشبختى درونى است' موجب این نگاه به زندگى مى گردند.

١٤ـ همه ادم هاومردمانى که خوب مى خندند' خواهان بیشترى براى سیر وسفر وتجارت وگردشگرى دارند.

١٥ـ موجب ترویج دوست داشتن وعشق وعادت مى گردند.

١٦ـ براوردکننده بسیارى ازارزوهاورویاهاوارمانها وانتظارات ومطلوب هاست. 

١٧ـ به افزایش محبّت وخوشحالى خودودیگران مى انجامد وترویج هدیه هاى بى هزینه(یاکم هزینه ) خنده ولبخند مى گردند.

١٨ـ به افزایش امّید به زندگى وکاهش غم وغصّه وتولید ذوق و……مى انجامند.

١٩ـ درکاهش دشمنى ونفرت اثرگذارهستند. 

٢٠ـ یک پیمان نانوشته بین المللى است. 

٢١ـ موجب مثبت نگرى بشرى مى شود.

٢٢ـ موجب کاهش منفى نگرى واجتناب ازداستان سازى ازغصّه هاخواهندگردید.

٢٣ـموجب حفظ جوانى مى گردند.

٢٤ـ نوعى بهشت سازى درونى وبرونى بوده واغتنام ازفرصت هاورضایت به داده ها وداشته هاست. 

٢٥ـ ترشح هورمون ضدافسردگى رابه همراه دارند. 

٢٦ـ نوعى تقسیم بالمناصفه دارایى ها ازخوشبختى وثروت خدادادبادیگران است. 

دراین پرداخت هاى ازتوسعه' مى خواهیم به این نتایج (با  کثرت دوستان بیش ازچندهزارفضاهاى مختلف مجازى کشورى وسیاسى واقلیمى وتخصصى که برایشان ارسال مى گردد)برسیم که :

الف / همه کارها مربوط به دولت ها نیست. 

ب/ همه امورنیازمندپول وتامین مالى نیست. 

ج/باامورى ازاین دست چقدرپول وارامش وسلامت وروابط درست و……دست مى یابیم. 

بالبخند وخنده چه اندازه ازقهرها ودعواها صورت نمى پذیرد.

با این دونعمت چه میزان ازخوشنامى وکسب اعتبار حاصل مى گردد؟

چقدرنشاط وخوش بینى ودستاوردمى شود؟

هزینه هاى حکومت دربهداشت وکار واقتصاد ودعوا وقضا وطلاق و……به چه میزان کم مى گردد؟

ازاینروتوسعه' تنها به امورسخت افزارى وهزینه زا ودولت مداروابسته نیست و…………… 

گذشته ازلبخندهاى ساختگى وفریب بایدپذیرفت که :

پدرومادر،خویشاوندان،شوراها،نمایندگان ،وزراء، روسای جمهور،روساى قوا ومى توانند:

باایجادمحیط شاد وخنده ولبخندهمچون ژاپنى ها بالبخندواحترام" به جذابیت سیاسی واقتصادی 

بیشترى دست یابند

چرا وسایل خندیدن ولبخند واحترام توّسط پدران ومادران ومسئولان فراهم نگرددتابدینوسیله اوّلا امّید به زندگى ورضایت ازان افزایش یابدثانیاًبدون هزینه دهها خرج وهزینه ازمردم واشخاص را کاهش دهیم 

باید متاسف بودازافرادى که مداوماً موجبات ناراحتى مردم رادرهرجا فراهم مى اورند!

 

 

 

توسعه :

نژادپرستى ؟!

موضوع خلقت وتنّوع نژادى ازدیربازمحل اختلافات وجنگ هاوجدال هاشده است.

پرسش هرانسان وجامعه درحال ویاتوسعه یافته اى این است که :

ایا رفتارهاى کهن ویاجدید(امریکا)داراى هیچ منطق عقلى وانسانى ووجدانى بوده ویاهست.

ایااوضاع ویرجینادرشرق امریکاازهیچ عقبه علمى برخورداراست. 

ایا خشونت هاى نژادپرستانه وپخش تصاویر وکشته شدن وزخمى گردیدن دهها نفرداراى هیچ وجاهت واعتبارى خواهدبود.

ایا نوع ولحن سخنرانى ترامپ و……درتشدیداوضاع تاثیر داشته است. 

ایا ملّى گرایى افراطى چاره سازاموربوده وهست؟ 

دویا چندقطبى کردن جوامع داراى انواع زیان هاى انسانى واخلاقى واقتصادى وسیاسى ونخواهدبود

ایا چنین رویکردهایى به نفع ثروتمندان است یافقراء؟

ایا افراطى گری درهیج جا به هدف موردانتظاردست یافته است.

ایا غوغاسالاران علیه هیتلر پاسخگوى رفتارهاى مشابه خودخواهندبود.

استفاده ازچوب ،سنگ ،شیشه ،اسپرى فلفل و……ودادن شعارهاى ضدّ سیاهپوستان ومهاجران واقلیت هاى نژادى ودینى وارتباطى با توسعه یافتگى داشته ودارد.

درکشورما هم هستندکسانى که :

علیه اقوام چندگانه اصیل ایرانى،ویا ساکنان استانهاى مختلف و……داراى افکاروشایدرفتارهایى ازجنس دیگرهستند وسهم خواهى منطقه اى وقومى وشهرى وروستایى داشته ودارندکه درتغایر با شایسته سالارى وشایسته گزینى واستفاده ازتمام ظرفیت هاست. 

براى تغییریک نام ویک مجسمه و……غوغا راه انداختن درخورمدعیان نیست.

 

___________________________________________

توسعه :

نظرواحد:

تمکین به قانون ؛

 متاع کفرودین بى مشترى نیست 

گروهى این ،گروهى ان پسندند 

حرف بى ربط هم مشترى دارد؟

مانندمسائل سیاسى که "اگربااصولگرایان منتخب مردم، همکارى کنی ویابااصلاح طلبان انتخاب شده مردم ،ویااعتدالیون "کسانى درزمانى ووقتى «راى»را نافع! ودیگرزمان انرامضّر مى خوانند!؟

درزمانى هاشمى نماینده اصولگرایان (تادوران احمدى نژاد)ویاباتوّلد(کارگزاران )وزمانى به عنوان لیدراصلاح واعتدال! ویاروحانى زمانى عضوموثر جامعه روحانیت ودوران انتخابات اخیردرمقابل ایشان موضع تعلق به اعتدال واصلاح طلب گرفته مى شود. وبودن درستادایشان ویا همکارى انتخاباتى رادرحدّ کفر وبى دینى تنزّل مى دهند.

ویااراءتائیدشده یک دوره ویک گروه راعبورازفیلتر قانونى مى دانندولى براى دیگرى و………

افرادى که اوّلاًخودشان معلوم نیست داراى چه مواضع فردى وخانوادگى و……بوده اندوثانیاً الحمدلله هیچ هزینه اى نداده (البته به احتمال قوّى درامدداشته ودارند ثالثاً همگنان درادوارمختلف را نمى شناسندبه یکباره به کسوت "قاضى سیاسى" (البته بدون داشتن صلاحیت علمى وتقوایى موردنیاز)درامده واحکام له وعلیه صادرمى کنند(البته باطرح وانتساب عناوینى که ارزش رصدقضایى ومردمى داشته ودارد)که بایدازشترمولوى سراغ گرفت که ادعای حمام داشت !ولى اززانویش بوى حمام نمى امد!؟

نگاهى به اطرافیان بعضى ازمسئولان ملّى ومحلى که به اصطلاح با بوى "کباب" دراطراف هستندوپس ازان "فرارى هستندنه قرارى"با دیگرانى که خودرا"فداى "مردم ساخته واثارعملى وعلمى شان معلوم است مى توانددرتبیین اموربسیارمددکارباشد.

 

 

توسعه :

دولت هادرایران :

جالب ترین تحلیل هادرایران نزدافرادى معدود(رایج درفضاها) ان است که :

می نویسنددولت هاى هاشمى وروحانى بالکل مربوط به جریان رقیب است!

این افرادالبته درمقام نقدرقیب تخریب هاشمى را نیز به رقیب منسوب مى سازند!؟

یادم هست که :درمجلس ششم اوّلاً هاشمى نفر اخر درمقابل لیست غیراصولگرایى گردیدوثانیاًبه همین دلائل ونیزترکیب هیات رئیسه اصلاً واردمجلس نشد.

وشعارهاى دوران ریاست جمهورى (هردودوره ) ایشان 'مقابل جریان رقیب بود

اینکه ؛بعضى براى کددارشدن ومستندسازى اوّلاً دودولت مرحوم هاشمى رامتعلق به جریان اصولگرایى نمى دانندباهیچ سندتاریخى سازگارنیست. 

علاوه تا قبل ازمجلس سوّم نیز این دوترکیب سیاسى تعریف نداشت. 

شعارمجلس چهارم نیز'حمایت ازهاشمى بود.

اکثریت وزراى ایشان هم تعلق به اصولگرایى داشتند.

بنابراین' نبایستى تحریف تاریخ داشت که :

توسعه با تاریخ نگارى واقعى تعریف مى یابد.

با دلخواهى خواندن ونوشتن تاریخ !مردم ازحقایق دورودرمسیریابى اینده دچاراعوجاج مى گردند.

 

 

توسعه:

پرسش درباب طرح رسانه اى وتریبونى :

ایا فسادنهادینه شده ویا سیستماتیک است؟

پاسخ رئیس قوّه قضائیه:

هنوزبه این نرسیده ایم که فسادسیستماتیک است.

ایرنادرخبر(٨١٢٢٣٢٢٥١):فسادسیستماتیک جاى خودرابه نظام بروکراتیک داده است.

احمدتوکلى ؛خبرگزارى مهر؛درهمایش ملى شفافیت درمجلس شوراى اسلامى گفت :

متاسفانه 'امروزکشوردچارفسادسیستماتیک شده است وبرخى دستگاهها که خودبایدبافسادمبارزه کنندگرفتارشده اند.

نه اینکه کل این دستگاهها فاسدشدنداماهمین که برخى افرادحاضردراین مجموعه هابامشکل مواجه شده انددیگر نمى توانندمبارزه کنند.

وى درمصاحبه باروزنامه قانون ٣/٢/٩٦:کدخبر٣٢٤٥٤:

عوامل فسادمتنوع است وتک عاملى نیست.

عوامل ساختارى ،نهادى،اعتقادى،انگیزشى،ورفتارى درشکل گیرى فسادنقش دارند…………درتمام این فرایندترک امربه معروف ونهی  ازمنکرکه نظارت عمومى است ومحدودکردن ازادى رسانه ها،یک عامل تعیین کننده درپیدایش ورشدفسادبوده است وبه تدریج فسادبه مرحله سیستماتیک رسید،فساد سیستماتیک مرحله اى است که دستگاههاونهادهاى مسئول مبارزه بافسادونظارت برسلامت خودشان نیزبه درجاتى ازفسادالوده شده اندو………


 

 

توسعه:

خرید:

نهادینه شدن فساد:

سیستماتیک شدن فساد؛

شفافیت' درمقابل ترویج فساد(دربین ارکان قواویا نهادهاویاهمه مجموعه هاى یک حکومت)ازدغدغه هاى سالیان اخیر است؟! 

رتبه ١٤٤دربین ١٧٧کشورویاتنزّل یازده پله اى دریکسال ونیزشاخص احساس فسادبیانگران است که بایدبیشتربترسیم! 

پدیده زیرمیزى که خودبنده چندسال قبل' درمصاحبه بارسانه ملّى وبه عنوان یک خطر (غارت ازجیب مردم به اشکال مختلف وتوّسط جوامع گوناگون مطرح نمودم. 

ویاهرنوع فسادازکم کارى ویا به تعویق انداختن کارمردم ویاانجام وظیفه درقبال دریافت حقوق ازحکومت ودریافت غیرقانونى به صورت مستقیم وغیر مستقیم ازمردم !ودشوارى اثبات حقّ مردم (وسهولت اثبات ناحق باپرداخت هاى گوناگون )ودوران بلند معطل ساختن مردم!ونیزانواع دریافت هاى ازافراد(به ظاهر مسئول وبه واقع ناسالم ) هم الان ابروى مارا دردنیا به خطر افکنده است.

٥٦ رتبه سقوط درطّى هشت سال را به کجا بایدگفت وشکایت داشت! 

کسب فقط بیست وهشت نمره ازصدنمره وعقب ماندن ازدهها کشور!حتماً بایستى همه رانگران نماید.

فسادحتماً مانع اصلى توسعه (درداخل یا خارج )

خواهدبود.

وعلامت خوبى(براى همه سرمایه گذاران وکارافرینان) ازجهت فاصله ها وفسادهاصادرنمى گردد!

پرسش دربیان تعریف ویا علل پیدایش ونیز اثارداخلى وخارجى فسادمى توانددرابعادملّى واستانى وشهرستانى رصدگردد.

بایدحوادث مطروحه (انشاء الله دروغ )فروختن صندلى دربعضى ازشهردارى ها!؟ویا پیش فروش(شایعات )راى براى شورا!؟وتامین ان ازطریق صندلى شهرداریاماده ١٠٠ دراینده رابا سرعت تمام ازطریق دستگاههاى نظارتى و……

تعقیب نمائیم تا :مباداباچنین افعالى! وزدوبندهاى محتمل؟ اصل اعتمادمردم اسیب بیشترى ببیند.

اثارونتایج ترویج فساد مى تواندمشمول عناوین ذیل گردد

١ـ چقدرشکایت طرح مى گرددوهمه داستانهاى این امورباچه رویکردى روبروست؟

٢ـ چه اندازه وقت رسانه هارا(جانشین اموزش وبرنامه هاى مفید و…)رابه خوداختصاص مى دهد؟

٣ـ چه اندازه افرادمثبت را منفى مى نماید؟! وسرمایه هارا تبدیل به عناصرنامطلوب مى نماید؟

٤ـ چه میزان ازکیفیت پروژه ها مى کاهد؟

٥ـ به چه اندازه قیمت پروژه ها راافزایش مى دهد؟

٦ـ چه میزان کارمولدرا کاهش مى دهد؟

٧ـ چقدرسندسازى وصورت مى گیرد؟

٨ـ  چندنفر ازافرادتحصیلکرده ومجرب را به واسطه فسادازدوروکاروانجام وظیفه خارج ساخته وموجبات محرومیت کشور را فراهم مى سازد؟

٩ـ چه میزان افرادخوشنام رادرتهدیدبدبینى مردم قرارمى دهد؟

١٠ـ چقدرلقمه حرام را واردخانه مردم ساخته وتربیت را تحت الشعاع قرارمى دهد

١١ـ چه اندازه افرادخانواده ها را به دلیل فساد عضوى ازان خانواده بامشکل روبرو مى سازد؟

١٢ـ چه اندازه هزینه دستگاههاى نظارتى وقضائى و……راافزایش مى دهد؟

١٣ـ حرمت واحترام قانون را به چه میزان تحت تاثیر قرارمى دهد؟

١٤ـ تجارت خارجى وگران شدن کالاهاى وارداتى وتحمیل هزینه به مردم؟

١٥ـ گران شدن صادرات وازدست رفتن بازارهاى هدف؟

١٦ـ چه اندازه براى تبرئه سازى هزینه هاى متفاوت صورت مى گیرد؟

١٧ـ فرارمالیاتى و……چه میزان به رفاه وخدمات حمایتى واتمام پروژه ها ضربه وارد مى سازد؟

١٨ـ چه اندازه هزینه هاى تحمیلى دیرشدن وبدکارکردن و……را به مردم تحمیل مى نماید؟

١٩ـ بدبینى به حاکمیت ودین وانقلاب وامکان ترویج دیگر شایعات واحتمال پذیرش ان و……

همه بیانگرنیازبه عزم ملّى ودینى وانقلابى است

 

 

 

توسعه :

مارک ؟

امربه معروف ونهى ازمنکر:

درکشورهاى روبه توسعه روابط اجتماعى تعاریفى دارد؟

١-بیش ازمارک جنبه دلسوزى ورافت ومهرتعیین کننده است.

درچنین کشورهایى :اوّلاً به مشترکات بهاء داده مى شود.

ثانیابراساس قواعدقانونى(همچون فقه)بامردم رفتارمى شود.

٢ـ ملاک ومعیاررفتارفقه واخلاق (قانون وهنجارها) است' وبنابردشمن سازى نیست، وتلاش براى هماندیشى وهمراهى ومهرومرحمت است.

٣ـ افرادى که مارک مى زنند!؟ تلاشى براى حلّ امورندارندواین درحالى است که :

اگربنا بررفع معضل ومشکل باشد بایدریشه یابى کنند.

عنوان کردن توخیلى تنبل هستى! هرگز اموزشگر راواداربه چاره اندیشى نمى کند!ولى اگرپرسش شود که ایادرهمه درس ها مشکل دارى ؟واگر فقط این درس است 'علّت ان چیست؟ وپرسش هایى ازاین دست که باعث شناخت ورفع ان خواهدگردید درحالیکه، مارک کلّى فاصله ایجادنموده ویکى را بى انگیزه وفرارى ودوّمى را بى مسئولیت درحلّ امور مى نماید!؟

٤ـ امربه معروف ونهى ازمنکرنیز اوّلاً مارک دارکردن وپرونده سازى نیست. 

ثانیاًدخالت به شمارنمى اید.

ثالثاًإعمال تفاوت است که درعناوینى چون حقوق دیگران واجتماع ویا احساس دلسوزى ورافت ونیز جلوگیرى ازانواع ضررها طراحى گردیده است. 

٥ـ هیچ کس راگریزوگزیرى ازشناخت خوبى وبدى وتاثیرپذیرى وتاثیرگذارى نیست. 

همه درذیل چترقانون(فقه واخلاق ، قانون وروابط اجتماعى )نوعى مداخله دراموردیگران داشته وداریم 

هررفتارتاوقتى شخصى، ودرمحدوده مِلک وحریم خصوصى است' تعاریفى داردولى به محض اجتماعى شدن بارواثاروارتباط به دیگران ان متفاوت مى گردد!

٦ـ همه قوانین درحقیقت همان امربه معروف وخوبى ورعایت حقوق دیگران ونهى ازبدبودن وبدکارى  وتجاوزبه حقوق دیگران است.

٧ـاینکه درامر به معروف اورده انداشنایى وشناخت خوبى وبدى وتاثیرگذارى وپرهیزازهرضرروزیان وعامل بودن ملاک اصلى است' یعنى رعایت ازنظرنفى  نفاق  (صدق وعاملیت )درک وظیفه(شناخت ها)واجتناب ازهزینه وزیان ونتیجه گرایى است.

٨ـ انجام یک وظیفه دینى به معناى ترک وظائف دیگر نیست. 

اگر قراربرامربه معروف است' نمى توان فحش داد!تهمت زد!غیبت کرد!سخن چینى کرد و……

باید متاسف کسانى گشت که؛مثلاً بخواهند یک کار ویک تکلیف را انجام دهند ودهها وظیفه دیگررا ترک کنند!؟

٩ـ اصرارواستمرارعمل زشت ،روش شناسى درامربه خوبى ونهى اززشتى ،شناخت منکرات ومعروف هاى اصلى هرزمان ، تفاوت شرط وجوب ازشرط واجب ،قدرت ونفوذدرتغییر وتاثیر هرکدام جایگاهى داشته ودارد

بیایید به جاى بدبینى وبدخواهی وبدگویى وبدخوانى و……نگاه دوستانه ومهربانانه نسبت به یکدیگر داشته باشیم

 

 

 

 

توسعه:

اهداف وانتظارات:

تارسیدن؛

مشکل افرادوجوامع درانتخاب هاوگزینش هاپیش ازرسیدن وپس ازرسیدن ؟

مطلوب هاى زیادى را مى شناسیم که :

به مانندموضوع انتخابات،گزینش هاى سیاسى ، انتخاب پروژه ها،وانواع کارکردهاى منطقه اى وفردى دستخوش طریقیت عقل یااحساس بوده وزمانى ازراه عقل به نافرجامى درعاطفه ومهرودل وقلب !ویا ازطریق دل وعشق ودوست داشتن به عاقبت نابه خیرى رهسپارگردیده است. 

اینان درانتخابات بدون محاسبات ومنطق انتخاب واردگردیده ودرکوتاه زمانى ناچارى هاى نامطلوب را خریدارگشته اند!

درهمین قضایاى انتخاب شهرداران ویاحتّى روساى جمهوروشوراهاونمایندگان پارلمان واین اواخرائمه جمعه (شهرستانها)شاهد فعل وانفعال هاى بسیارى هستیم که ؛افرادى با تمام قوّت خودیاخویشان را مامورانجام پروژه هایى مى نمایند!؟

 ولى نصیب ندارندو

نه شورا وشهردارونه ……وِفق اندازه هاى موردنظر انهانبوده ونیستند!

کسى تاتوانست علیه رئیس جمهور! درانتخابات صحبت وجلسه داشت!؟ ولى مردم ان مناطق چندین برابرعلیه نظریات اوراى دادندوپس ازان ………!

ویادرانتخابات تاتوانست شعارعلیه غیربومى ها دادولى درعمل خلاف ظاهر گشت!؟ 

ویادرقضایاى به کارگرفتن خویشان درپشت پرده قدرت ،صحبت داشت!؟

 ولى حالیه زمام اموربدست اقرباى درجه یک اوست!؟

ویا ازکندى اجراى پروژه ها تعریف داشت!

 وهم اکنون مصیبت ناکارامدى اش دراسمان وزمین پیچیده !

ونیزازعمل گویا حمایت داشتند! واین درحالى است که تمام مسئولان ادارات موضع گیرى اوعلیه خودرا «فرافکنى»دانسته' واهنگ رفتن به دیگرشهرستانهارا داشته تا؛اورادرمنجلاب نتوانستن بیش ازپیش بى پاسخ و گرفتاروبدورازبهانه جویى هاى رایج نمایند.

چرابراى کسانى بدویم که :

مطابق ارمان هاى مانباشند!

یا به گفتارهاووعده هاى خودوفادارنباشند!

یابافریب وتهدیدویاتطمیع موجبات انحراف اذهان فراهم گردیده وان شودکه …………

ازاینرودرتاریخ چهل ساله اخیر ایران ویاچندبرابرى دنیا'دعواسرهمین معناست که :

خواسته با تحقق متفاوت است! 

ارزوبا امکان هماهنگ نیست! 

انچه اظهارمى گرددلزومادرتطابق باواقعیات نیست! 

ازاینروباید:

پذیرفت که علم وعقل وقلب را توامان درکنارتجارب ومشاوره به کارگیریم تا گرفتارنگردیم .

 

 

 

 
 
***************************
 
 
یکشنبه 22 مرداد 96 :
 
 
 
 

توسعه :

استعدادوزمینه :

هرکشوردرحال توسعه(ویا توسعه یافته)باکارکردى ازجهت حفظ وجهت دهى استعدادها روبروست. 

مهم ترین کارهرخانواده ومدرسه وکشف استعدادوهدایت وایجادزمینه هاى رشد وپیشرفت واقتصادى نمودن انهاست. 

نبایستى' نسبت به استعدادهابى تفاوت وبدون برنامه بود.

اصراربرترک استعداداوّلاًموجبات محرومیت اجتماع وفردازتوانایى ها وثانیاًعلّت رویگردانى واتلاف منابع وفرصت هاى خدادادمى گردد.

هرکسى'توانى داردکه :

باان مى تواندبه اوج برسد.

هرشهروروستاومنطقه واستانى' ازاستعدادهایى برخوردارندکه ؛سرمایه گذارى درهمان رشته باعث رونق ورویکردهاى توسعه اى مى شود.

اصرارهاى زیادویاسرمایه گذارى بلازمینه! وبدون استعداد'عملاًهرزرفتن منابع را سبب مى گردد.

حکومت واشخاص' بایدبین «علائق- واستعداد-وتوانمندى »تفاوت قائل گردند.

میل به اموریاکاریابرنامه و……با داشتن استعداد وزمینه ونیزامکان وتوان انجام واجراء متفاوت بوده! وهنرحکومت واشخاص وخانواده ها ومجامع تمرکز برهمین نکته است که :

یک فرد،یک شهر و……ازنظرتوان وامکان' داراى چه شرایطى است وتمایلات وعلائق راباان سازگارى دهند. 

به عنوان نمونه؛اگرخوراک (بالادستى وپائین دستى صنعت ) وجودنداردراه اندازى پتروشیمى به چه میزان هزینه زائى گرفتارمى گردد!

یا اگراب وجودنداردکشاورزى و……ویا فولادچه دشوارى هایى خواهندداشت و………

بعضى هنرواستعدادمدیرشدن،نمایندگى ووزارت و…… رانداشته وبعضى ازمناطق امکان صنعتى شدن و……ویاتوسعه درابعاداقتصادى وگردشگرى وتجارت و……رابرخوردارنیستند' وسرمایه گذارى دران امور امرى بیهوده ویازیانباراست.

 

 

توسعه :

خدمت وتوسعه:

خدمت وخیانت :

پشت پرده اموروحقایق وواقعیات هستى، بیانگر نادانى بشروناتوانى اوست. 

هیچ کس 'نبایدادّعاى زیادت علم داشته باشد!

ان هم درزمانه اى که روزتاروزعلوم، پرده ازاین ضعف عمده وجهالت بشرى برمیدارند.

اناکل شی خلقناه بقدر .درک اندازه هاى خلق ،زمان مى طلبد.

باوجودنظم واندازه گیرى ودرعین حال پیچیدگى وبدایع عالم ومخلوقات، شناخت دانشى است که : 

طّى دهها وصدهاوهزاران سال به بخش ودسته اى ازان وقوف علمى مى یابیم! 

شناخت موجودات بسیاربسیارکوچک یک هزارم میلیمترى تا ……… به دقّت واموزش وممارست وویژه نیازمند است تا:مورد شناسایى قرارگیرند

بعضى' انچنان نااگاهانه ازمیزان دانش خودمى گویند که ؛محلّ اعجاب است!؟ 

وقتى انسان خودش ، روحش و…… راهنوزبدرستى نمى شناسد!

چنین ادّعاهایى چه وجهى دارد!

انسانى که خداوندبدوعلم اموخت' ولى هنوز معارف او به کمال نرسیده است.

ومااوتیتم من العلم الاقلیلاجزاندکى ازدانش رابه انسان ندادند.

ازاینروتاانسان هست' اموزش وعلم اموزى وتوسعه دانش وجوددارد،

بایستى پذیرفت که :

١ـ حدّى براى علم ودانش وجودنداشته وندارد

٢ـ هیچ کس نبایدادّعاى فراوانى علوم داشته باشد

٣ـ انتظارعمل، به میزان علم است 

٤ـ پاسخ هرجامعه وانسانى عمل به دانش وعلوم وفنون مکتسبه است 

٥ـ بسیارى ازبدبختى هاى بشر عدم عمل به اگاهى هاست 

٦ـ انتخاب هاى غلط ومبتنى برجهل درهروجه زندگى اعم ازسیاست ومنجر به خیانت به جمع وازبین بردن فرصت ها وزمینه اى براى عقب ماندگى درانواع  رقابت هاازسیاست واقتصادودراجراء وپارلمان خواهدبود

البته کنارزدن خبرگان وکارامدان، ممکن است براى ان افرادموجب خدمت! وبراى جامعه به عقب ماندگى وخیانت منتهى گردد.

مناطقى ازکشور را مى شناسیم که :

درانواع انتخابات وفضاى مسموم ایّام انتخابات' باعث ان شد که ؛سال ها پشیمان ان داستان وان انتخاب شدند ولى چه حاصل ……!؟

و…………………

 

 

توسعه:

استوک ؛

درایران به اجناس دست دوّم ودراروپابه اجناس انبارى استوک مى گویند!

اگر ازتفاوت بین دست دوّم ویاانبارى(اصلى ولى انبارى شده)نگذریم؟

 بایدبپرسیم که :چراان کالادراروپابه انبارمى رود! واین جاچرادست دوّم مى فروشند؟!

درنگاه اوّل حرص تجارى (ازسوى فروشنده )وحرص مصرفى(خریدار)ونتیجه متاثرازسود(فروشنده)و مثلاًصرفه جویى خریداررامى توان دریافت. 

درهمه کارهاماباهمین قیاس به تعریف بنشینیم که :

خریداران درفکرتامین چه نیازى بوده ؟

وحقیقتاً دستاوردمالى وپولى،بهداشتى،روحى وروانى ازجهات حفظ عزّت وشخصیت، وچگونه است؟ 

مدیران ما هم ممکن است' سالهاازمملکت ومسائلش  ازنظر فکرى ویا فیزیکى دورمانند!؟

ویا ممکن است :مدیرانى ازرده حلّ امورخارج رابه ماتحمیل کنند!

مسئولانى را مى شناسیم که ؛

دردشان با دردعامه یکى نیست!؟ 

نگاهشان با مردم همسان نیست!؟ 

راه حلشان' شباهتى به دردودرمان مردم ندارد!

زندگى شان ورنج وافق شان 'درتفاوت وتضادباعامه است!؟ 

توگویى! جنس انها اصلى نیست!؟ 

ویادرانواع خوانده هاودیده هاوشنیده هاى متفاوت ومتضادبا جامعه سیر دارند!؟

و…………………

 

 

 

توسعه :

اقدام واعتبار:

مردم درجامعه توسعه یافته(یادرحال توسعه)منتظر وعلاقمندوپیگیراقدام واعتبارهستند.

هرگزحرف ویاظاهرسازى انان رااقناع نمى کند.

نمی توان گفتاردرمانى داشت! 

حرف درمانى را مضحکه مى دانند؟

پس ومتن ونهایت تصمیم سازى(وتصمیم گیرى)را برنامه وکارنامه ونتیجه نهایى' دانسته وازمسئولین(با ان همه اعتبارات وهزینه ها که برایشان ازحقوق وانواع هزینه هاومتعلقات و……صورت مى پذیرد) به جهت این پرداخت هاانتظاراتى ازجنس عمل داشته ودارند.

انان مسئولیت مسئولین رامحدودبه حرف وشعارهاى میان تهى ندانسته تابه این وسیله مردم را سرگرم سازند.

اگر ازبیکارى گفته شدبلافاصله پروژه تولید وحفظ شغل را بایدادرس داد.

پروژه هاى عمرانی نیزبراى "اتمام" اعتبارمى طلبند. نه انکه روزگاررا به روضه هاى مکرر"نادارى" اعتبارات و"ناخوانى مکاتبات ودرخواست ها" توّسط مسئولین فرادست ارجاع بدهیم! 

دست وجیب 'خالى، نه جواب مردم است! ونه موجب رضایت انان مى گرددونه به اتمام پروژه ها وپایان ان مى انجامد

 

 

توسعه :

یار،بار:

نوشت:همه دنبال یارند،ما دنبال بار!

توسعه' باجذب به هرشکل مردم!سازگارنیست. 

حتماً'رضایت مردم اصل اساسى است. 

امّا مهم این است که ؛

انان را با چه راضى کنیم؟ 

اگرهدف هاى بزرگ ذیل امور فرعى وعوام پسندانه قرارگیرد!یا انکه مصالح اساسى ترک گرددویابا دیدوبازدیدهاوروابط عاطفى بدون پشتوانه وکارکردى وزیرساختى اقدام نداشته باشیم! 

درچنین صورتى؛ تلاش ما متوقف حلّ مشکل مردم نیست. 

بلکه'هدف ما جلب اراء وحفظ خودمان است!؟ 

امروزمساله مردم اقتصاد وفرهنگ است. 

حاشیه سازى وتوّجه دادن به امور فرعى وعدم اهتمام به کمبودهاوناداشته هاوخواسته هاى مردم اوّلاًبى اعتنایى به خودشان است! ثانیاًبه ازدست دادن فرصت وحذف امکانات ومنابع انجامیده! وبالاخره انکه مردم رابه هیچ! حواله دادن ونابودکردن انان درفضاى رقابتى (منطقه ،کشور ، استان، شهرستان)

بوده وضایعات مهمّى راسبب مى گردد.

بعضى 'ازمسئولین ملّى تنهادغدغه خودراحضورغیر موثردرختم ووفیات دانسته ویاقیچى افتتاح گذشته! داشته ونه اقدام ونه اعتبارى ازانان نصیب نمى گرددو……………

 

 

 

توسعه :

زنان :

کابینه ؛

ایا واقعاًعذرشرعى یاقانونى دربه کارگیرى زنان درجمهورى اسلامى وجوددارد؟؟

درموردزنان وریاست جمهورى ویا قضاوت ،نیزنمى توان به شفافیت پرسش وپاسخ داشت!؟ 

ازسویى اجازه وتمهیدافزایش حضورزنان درمراکزدانشگاهى' نصاب انانرابه دلائل گوناگون (تمایل وتوان دختران ،بى انگیزگى درپسران و……) درحال افزایش داشته وداریم. 

درهیات هاى پارلمانى واجلاس هاخودمابه عنوان رئیس ونیز عضویت مداوم(ipu) شاهد اصراربرحضور زن دربین المجالس داشته(به نحوى که بدون حضورخانم نماینده' راى ان کشورمحاسبه نمى گردید)وکشورهایى (مثل کانادا )نصف وزیران را ازبین خانم ها انتخاب مى کنند!(تا به ان حدّ که مریم منصف افغانى متولدهرات افغانستان هم درلیست کابینه کاناداحضوردارد؟!)

تجربه حضوروزیرزن' دربهداشت ودرمان رادردودوره حضوردراجراء ومجلس، به خاطرمى اورم که ازنظر اصل وتاثیر حضور تجربه قابل اعتنایى است.

پیش ازانقلاب درایران،وهم الان درجهان اصرارهایى ازسرِسیاست ویااعتقاددرموردحضورزنان درعالى ترین سطوح صورت مى پذیرد که ؛درهمان راستا هم بایستى چاره اندیشى داشت تا موجبات تبلیغ علیه ما تدارک نگردد.

اگرفشارهایى وجودداردحتماِدرإعمال ان ادله اى ارائه مى گرددکه لازم است دررویکردشفافیت' انرا به عموم ارائه نمایند.

اگر ادله طرح نگردیدهم موجبات اتهام رافراهم نسازیم. 

درهرحال حضورهمه جانبه زنان درمشارکت هاى سیاسى وعلمى وجهادى و……رانمى توان ازنظردورداشت.

 

 

 

 

توسعه:

حاکمیت دوگانه:

عطف به صحبت هاى رئیس جمهورمحترم درحاشیه تحلیف وتنفیذ،درموردنداشتن حاکمیت دوگانه عنایت به ان ازچندجهت محل تامل واعتناست. 

نمى توان انکارداشت که:

چندگانگى درهرحکومتى بیانگرنوعى بى نظمى وهرج ومرج وفقدان تمرکزوزمینه سوء استفاده خواهدبود.

کشورلزوماً تحت عنوان قاعده وحدت' بایستى ازقانون(میثاق عمومى )رهبرونظامات واحدتبعیت کند.

ازبرابرى همه درقانون اساسى' تاایستادگى درمقابل دشمن و………

درامدوهزینه،بودجه وبرنامه،ارتش وسپاه،مجلس ودولت وقوّه قضائیه وپارلمان،ستادوبنیادوقرارگاه ونهادواستان وقوّه مجریه همه وهمه بایستى اهداف مشترک خودراتعریف وحول ان محورها هرچه دارندرا برسرسفره کشور بگذارند.

اگر اقتصادوفرهنگ دومشکل اساسى وچالش کشورهستندهرکه هرچه داردرابایستى باتشریک مساعى ووحدت عملى خرج وهزینه این امورکنند.

ازمراجع تقلیدوخمس وزکوات تادرامدهاى دهها هزارمیلیاردتومانى و…… دستگاههایى که زیرنظرقوّه مجریه نیستند،بایستى درنوعى بودجه ریزى عمومى ومشترک ،صرف مسائلى چون فرهنگ وتولید واشتغال وخروج واقعى ازرکودگردد.

وقتى وزراء واستانداران وفرمانداران ونمایندگان وائمه جمعه و…… به جاى دعواهاى واقعى وصورى وزرگرى وکینه اى و……براى کشور ومردم وانقلاب و……به مردم ودردهایشانزبیاندیشندامّید به خروج ازرکودخواهیم داشت.

لازم نیست' افکارمان را نفى کنیم! 

ولى وقتى اتش بیکارى و……(اقتصاد )وبیعارى (ابتذال فرهنگى )خرمن زندگى وایمان واخرت همه را مى سوزاندراهی به جزهمکارى وهمیارى نداریم. 

عدم وحدت برسرِدرمان دردبى پولى وکم پولى وعدم تامین هزینه زندگى واعتیادوانواع الودگى ها!حکایت خروج ازانقلاب واسلام ووجدان وتفاوت ودیگردوستى ادم ها ودستگاههاست.

چندگانگى! نابودگراقتدارووحدت! وزمینه طمع دشمن به ماوکارکردعلیه ماست.

 

 

توسعه:

موسسات مالى غیرمجاز:

مطرح؛

دردوره پیشین مجلس. خدمت جناب دکتر سیف درکمیسون اقتصادارائه گشت که:

یک مملکت یک دولت ' منظوران بودکه تمام سیاست ها وتمام مجموعه هاى پولى مالى بانکى واعتبارى بایدزیرنظربانک مرکزى باشد،

 وبى معنا خواهدبودکه :

اجازه وفرصت خطا داده شود!

افراددرمملکت گمان دارندکه؛

 همه فعالیت ها وفعالین درهمه امورازجمله مواردمطروحه رابامراقبت ازاجازه فعالیت تا ……وإعمال انواع نظارت ها کنترل مى نمایند.

نبایداجازه دادتا:

 خطا بشود ومردم متضرربشوندوما واردشویم! 

اینکه گفته شود:

موسسات مجازمطرح نداریم!؟ وموسسات کوچک وبدون مجوزونظارت راازنظرگستره ومشترى و……به عنوان غیرمطرح روبرو سازیم! ویاازمردم بخواهیم که گول نخورند و……کارحکومت نیست!؟ 

مردم هزینه حکومت را نمى دهندکه ؛

انان تماشاگر باشند!

حکومت 'بایستى درهمه امورازتوان قانونگذارى ونظارت و……استفاده کنندنه انکه …!

 

 

 

 

 

توسعه :

علم وعبادت :

شکى دربیان علّت خلقت (عبادت) نیست.

ولى پرسش این است که :جمهورى اسلامى بایدمردم را به کدام عبادت فراخواند؟

عبادت جاهل ،عاقل وعالم ؟کدامیک مطلوب روندرشدو توسعه است؟ 

غرض عبادت 'کدام دسته است؟ 

به عنوان نمونه جُبْن ،خوف ،خشیت'هرسه به معناى تزس است،ولى اوّلى حکایت ترس ادم هاى جاهل است(جبن )!دوّمى حکایت علم وعقل است(خوف)

وسوّمى داستان درک عظمت است. 

یکى ازتاریکى مى ترسد! بدون انکه دلیل داشته باشد؟!

دوّمى ازقحطى مى ترسد' به دلیل تاریخ گرسنگى و……

سوّمى،به جهت میزان علم بالایى که داردواحساس بندگى نسبت به خدابه رکوع وسجود وبکاء درمی اید.

درخوف سخن ازعلم است' ولى درجبن درکى وجودنداردوهرچه مى گوید ومى شنودرا ملاک قرارمى دهد!

ازمقام خداترسیدن متفاوت ازنوع درک جاهلانه اى است که ؛صفات ناراستى را به خداى رحمان ورحیم ودلسوز ورئوف نسبت دهد!

ترس ازامریکا هم مى تواندحکایت جهل به داشته ها وتوان ملّت ها ازیک سووضعف وتلاشى درونى امپریالیسم ازدگر سوباشد!؟

ولى بایدازاینده بیکارى وبیکاران واقعاً بترسیم !چراکه ازنتایج ان درایران وجهان مطلع هستیم. 

عبادت بدون علم فاقدارزش است؟

 ولى' انچه امروزازتریبون هاى مختلف منتشر مى گرددحکایتگرعلم جامع نیست! 

اطلاعات تکرارى واکثراًغیرعمیق ویک بعدى وسطحى! ان نیست که بایدویادرحدّضرورت ها ونیازها نیست!؟

بسیارى ازاموزش ها(البته اگر این نام را داشته باشد)ازرسانه هادرخورزندگى مردم ونیازهایشان نیست! 

گفته هاونوشته هاى غیرمفید! والبته دربسیارى ازمواردسست رااین همه نبایدتکرارداشت؟

عبادت بدون شناخت! درنزدانبیاء واولیاء منفوراست. تابدان حدّکه ؛

عبادت بدون اگاهى راماننداسب عصارى خوانده اندکه دورخودمى گرددومى پیچد!

هرعمل بدون علم مذموم است. 

فسادعمل بدون علم واگاهى راازصلاح ان بیشترخوانده ودیده اند.

حتماًعلم واگاهى ازعبادت بالاتراست 

هرچندکه علم اموزى خودعبادت است وعبادت توام با اگاهى ازنظرارزشى ثواب ومزد وارج بسیاربسیار بالاترى داشته ودارد.

پرسش این است که :

ایا مردم مااهل مطالعه بوده وهستند؟

ایاسخنرانان وخطباى ماواهالى تریبون ورسانه اهل مطالعات عمومى وتخصصى بوده وهستند؟

ایا انچه هم امروزشنیده وخوانده مى شودبرعلم وعقل مردم مى افزاید؟!

ایا انچه بایدگفته وپراکنده شودرامدیریت مى نمایند؟

ایا………………

 

 

 

توسعه:

ظرفیت :

براى هرفردوجامعه اى ظرفیتى تعریف مى گرددکه؛ همواره درباب اصل ومیزان ویاامکان افزایش ان اختلاف نظراتى وجوددارد.

تعیین واعلان میزان ظرفیت عملاًمحدودبه تعیین کلّیاتى درحوزه وظائف واختیارات است. 

این درحالى است که :

اوّلاًتفاوت بین کارواحدوخروجى ان گواه عدم دقّت ویا امکان افزایش ان است. 

دورئیس،دو وزیر،دونماینده و……ظاهراًازنظر حدودقانونى برابرند.

ولى' هیچ کس تائیدنمى کندکه انان ازنظرعمل ،جلب مشارکت،انجام وظیفه و……یکسان هستند!

به دلیل همین تفاوت هادرانتصاب ها(کمتر)درانتخاب هاتوّسط مردم(بیشتر)موّفق به جلب نظرات مى گردند.

مدیران ،وزراء،نمایندگان و…… که موانع را بهترمى شناسند.

یاازاعتباربیشترى درحکومت برخوردارهستند.

ویاهمکاران رابه مشارکت بهتروبیشترى جلب مى کنند.

ویاازجهات اخلاق وعمل وعلم ودانش وتجربه و……توان بیشترى دارند'درکارمشترک باحوزه عمل تعریف شده ،به توفیق ونتیجه بهترى دست مى یابند.

بنابراین موضوع صندلى واحد،جایگاه برابرهرگزبه کارنامه یکسان نمى انجامد!؟

مردم یامدیرانى که خودخواسته ازافرادضعیف تر،کم تجربه تر،کم ارتباط تروکم نفوذتر استفاده مى کنند! عملاًحدواندازه بهره مندى شخصى،اجتماعى،ملّى و……راکاهش مى دهند.

اگر انتخاب یک وزیر،یک استاندار،یک فرماندار،یک بخشدار،یک نماینده ازملاک ها واستانداردها وترجیحات ومزّیت ها وتجارب و……پیروى نکند!؟نیازبه طول مدّت براى تعیین سطح وموّفقیت نخواهد بود!

درهمان زمان به وسیله اندازه گیرى علمى درتناسب با خواسته وحوزه عمل وانتظارات باوجوداختیارات و……برابرازنظرنتایج متفاوت قابلزاحصاء ودرک است. 

چه اندازه مردم به کمک انها مى ایند؟

مشاوران ونهادها وانجمن ها چه میزان به انها یارى مى دهند؟

مدیران هم عرض،یا فرادست وچقدرهمکارى وسینرژى برایشان تعریف مى کنند؟

دوستان وحامیان چگونه اورا دراین افزایش ظرفیت یاورى مى کنند؟

مخالفان خودراچگونه مدیریت مى کنند؟

دیگر ذینفعان راچگونه شریک مى سازد؟

ازجوامع علمى وعملى و……به چه نحواستفاده مى کند؟

درهرحال بایدپذیرفت که ؛

به مجرددستیابى به یک جایگاه وصندلى نمى توان انتظاربرابرداشت؟

 

 
 
 
 
 
 
*********************************************
 
 
یکشنبه 15 مرداد 96 :
 
 

توسعه :

درگیروپیگیر:

ازمباحث مهم راه اندازى واجراى اموردرحوزه اغازگران وپیگیران، بایداشاره داشت که :

تفاوت بین طرح (پروژه)وپروسه(فرایند)روشن است.

اگرپروژه اى توسط حاکم ورئیس ووزیرونماینده درردیف بودجه قرارگرفت، وتمام مراحل شروع یک پروژه راطىّ نمودواعتبارگرفت ومناقصه اى برگذار  گردیدوپیمانکارى برنده اعلام شدوبخشى ازان پروژه اغازگردیدباچندانتظارروبرو خواهیم بود؟

١ـ ادامه دهنده 'منکرپروژه نگردد

٢ـ افرادپسین، بدنبال تعطیلى و……پروژه نباشند

٣ـافرادپسین وبعدى ،به کمک افراداغازگر و……سعّى وهمّت، براتمام پروژه داشته باشند.

٤ـ ادامه دهندگان ازطُرُقْ قانونى درموردتخصیص اعتباروافزایش اعتباروحراست بررفع ودفع موانع توقف پروژه مدیریت داشته باشند

__________________________________________

تهاجمات علیه پروژه میدان گیل لاهیجان درابتداوغیرفنّى دانستن ویاغیرمردمى دانستن وقول برتغییرجهت اجراى پروژه وطرح مخالفت چندکاسب! وسپس جلسه اى باتنى چندازاعضاى نظام مهندسى ودرخواست نوشتن نامه علیه پروژه درحدّاستانى درموردپروژه ملّى!؟ وعدم اقدام درمورداخذاعتبار وعدم مراقبت ازموضوع اعتبارات و……نوعى کم کارى وتعطیلى پنهان همچون پروژه میدان گیل را بایستى ازنقاط ضعف اشکارى دانست که براى اهل علم وشناخت بودجه ونظام اعتبارات کاملاً روشن است که این پروژه چگونه شروع شد وچرایى اغازوبرگزارى مناقصه وانتخاب پیمانکارودل بستن مردم براى کاهش ترافیک وارامش وزندگى "وسرعت اغاز وخواب چندماهه وشروع وسپس دوباره نوعى تعطیلى پروژه نشان مى دهدکه بایستى شرح صدربیشترى داشت  

___________________________________________

فرایندبودجه ریزى درایران

١ـازتهیه وتنظیم وپیشنهاددرلایحه بودجه

٢ـمرحله تصویب بودجه 

٣ـ مرحله اجراى بودجه 

٤ـ مرحله نظارت بربودجه 

___________________________________________

پروژه پنجاه میلیاردتومانى میدان گیل لاهیجان باکش وقوس هاى گوناگون! اوّلاً بدون تقاضاى مطروحه ازجانب مردم وصرفاً به عنوان یک ایده ازجانب نماینده مردم درمجلس نهم اغاز ووزراى مختلف ازنیکزاد تااخواندى ،معاونین ازصادقى تا نورزاد،شوراى فنّى ازسعیدى کیاتاپس ازان به عنوان یک نیازمحلّى وملّى  پروژه رافع ترددگیلان ـ مازندران به مناقصه رفت، وپس ازبازکردن پاکات پیمانکارفعلى برنده اعلام وپس ازان زمانى تاتجهیزبراى اجراى پروژه تقاطع غیرهمسطح باحضورمعاونت وقت وزیر وقائم مقام ایشان (معاونت فعلى )به طول ٤٥٢متر وعرض مقطع ٤٠/١٠با حجم خاک بردارى ٢٤ هزارمترمکعب و٢٥ هزارمترمکعب بتون ریزى تعریف ودرتاریخ ماندگارى پروژه هاجاى خودراخواهدگرفت. 

این پروژه براى تمام مسافران به شرق گیلان وغرب مازندران اثارخیرخودرابه جاى خواهدگذاشت و درکناراجراى اهداف موردنظردیگرى چون سراوان ـسیاهکل ـ سیاهکل،کمربندى شهرـ سیاهکل به بازکیاگوراب ـ سیاهکل به سردارجنگل لاهیجان ـ تقاطع غیرهمسطح بازکیاگوراب لاهیجان و سیاهکل ـ تقاطع بازکیاگوراب به دیوشل لنگرود ـ بام سبز بام ابى لاهیجان ـ زیباکنارسحرخیزلاهیجان ـ دیلمان سیاهکل ـ دیلمان کلیشم ـ روشنایى محور دیلمان سیاهکل ولاهیجان لنگرود خودرانشان خواهدداد

 

 

توسعه :

حسادت ؛

بعضى ازافراد،اموراخلاقى ونقش انرادربازدارى ازرشدوتوسعه وپیشرفت موردعنایت قرارنمى دهند!؟

این درحالى است که :

رفتارها،انگیزش ها،تحریک یابازدارندگى ، پنهانکارى وشفافیت و……قطعاً درتربیت وپیشرفت وانحطاط موثر است.

وقتى افرادسعى دارندتا :

١-مانع رشد افرادگردند!؟

٢-محاسن وتوانایى هاى انانرا به سخره گرفته وباعث تحقیر وپنهانکارى انان مى گردند!؟

٣-وقتى افرادبزرگ به رسمیت شناخته نگردند!

٤-زمانى که ارامش لازم را نداشته باشند!؟

٥-هنگامى که درابعاد سیاسى وانتخاباتى به دلیل حسادت ها به تخریب انان پرداخته مى شود!؟

٦-وتمام مواردى که منجربه دیده نشدن ویاتضعیف وتخریب ودرتاریخ انسانى حتّى به حبس وزندان وقتل انان مى انجامید!

درچنین شرایطى:

امکان خروج افرادازمملکت ومنطقه ،عدم ابرازنظریات واختفاى توانمندى ها مى انجامد!

حسادت چون خوره اى جوامع توسعه نیافته راتهدیدمى نماید.

همان طورکه :پول وسرمایه داشتن دردنیاامتیازاست واعلام ان فوائدگوناگونى به همراه داردولى دراین کشورهاصاحبان ثروت نمى توانندادعاى داشتن پول وسرمایه کنند!دیگرامتیازات ونعمات هم دراین کشورها مخفى نگه داشته مى شود!؟چراکه بامضایق مختلفى روبرو مى گردند!؟.

رواج واژه هاوعبارات تحقیر کننده همچون خرخوان و……همه حکایت ازاین بیمارى ازاردهنده دارد!؟

حسادت ارامش را مى گیردوازاین جهت جزء رذایل والودگى هاى اخلاقى به شمارمى اید.

دشمنى ،بى مهرى،غیبت،واظهارانواع نارحتى ها که به ارزوورفتارمنتهى به ازبین رفتن ونابودشدن ان نعمت ازطرف حسادت کننده قطعاً اثرگذارخواهدبود.

این بلاازقابیل تاکنون دامن ادمیان را گرفته است!

برادران یوسف ع نیزباهمین بیمارى ان داستان را افریدند

یهودیان باهمین اخلاق زشت علاقمندبه برگشت به کفرمومنان شدند؟

دشمنى هاى زیادى به واسطه حسادت مدیریت گردید

هرچندکه حسادت درکنارحرص وتکّبرریشه کفرشناخته مى شود!

طبیعى است که اثاراجتماعی ان زیادباشد.

حسادت خودریشه گناهان دیگر چون دروغ ،تهمت ، غیبت وجوّسازى هاى گوناگون فردى ،اجتماعى وسیاسى ومى گرددکه ؛خودبنده درانتخابات مجالس مخصوصاًانتخابات مجلس نهم و……انرابه کرّات ومرّات مشاهده نمودم. 

تعریف حسددراحادیث =زندان روح ، ناراحتى حسودازنعمات الهى ،بدترین بیمارى،سرامدرذیلت ها،ترادف با بدبختى دردنیا واخرت ،زوال نعمت محسودرا نعمت خودمى داند، حسودستمگراست ، افسوس بسیارمى خورد.اقایى نمى کندو……

 

 

 

توسعه :

بینش؛

بینش واگاهى عمیق نسبت به امورواشخاص وروابط، عامل مهمّى درتوسعه یافتگى است.

بینش 'رویکردبه تجارب ودانش هاوعبرت هاست.

افرادسطحى وزودباوروکم دانش! عملاً بازیچه اشخاص واحزابى مى گردندکه :

نقاط ضعف افرادرا مى شناسند.

کم حوصلگى انان درتحقیق وتفحص رامى شناسند.

ودرخواست هاونیازهاى انان رامدیریت خبرى و……مى نمایند.

اگرتاریخ رامنبع شناخت تعریف نموده اند،براى همین جمعبندى هاست 

تاباشناخت مواردمشابه لااقل عین ومتناسب باان تجربه تاریخى به دلیل مدیریت هزینه عمل گردد.

رجوع به فطرت،عقل،وحى،دل،طبیعت وتاریخ بااین هدف گیرى روبروست که :

١ـ افراددرشناخت فطرى قدرت تشخیص اوّلیه خوب وبدرادارند

٢ـ علوم عقلى نیز به بشر کمک مى کنندتا؛

 اسیر شبهه سازى و……هانگردند.

٣ـ به واسطه کتاب اسمانى ازدرک الهى ونبوّى وشناخت جامع الابعادبهره مندگردند

٤ـ دل وفؤادواگاهى حاصل ازتقوا وپاکى وتزکیه ودرک وشهودناشى ازتهذیب رادرشناخت وتبیین به کارگیرند. 

٥ـ شناخت ازهستى وطبیعت ورازورمز ونظم وهماهنگى وسنن وقوانین حاکم بران اعم ازعالم جسمانى وزمان ومکان و……رادرعلم وعمل مدنظرداشته باشند

٦ـ تاریخ ودانش تجارب فردى وجمعى،ملّى وبین المللى،کتب ومواریث باقیمانده ازابناى بشروسرشت وسرنوشت انانرادرخاطراورند 

باعث مى گردندتا :

درزندگى فردى وجمعى به راحتى گول نخورند.

شعارهاانان رااسیرنسازد.

پشت پرده هاراازیادنبرند.

گرفتارسیاست بازان وسیاست ورزان نگردند.

غافل ازضعف هاوناتوانى ها وناکارامدى هانشوند.

درِ باغ سبزذهن وخیال رابه انان نفروشند.

انچنان نشودکه:

 پس ازانتخاب وگزینش هاى تحمیلى وفریبکارانه اظهارپشیمانى بیفایده نمایند.

ازاینروبینش واقعى یعنى :

الف/اسیر هوا وهوس وفریب ودوروئى ،غضب وشهوت ودسائس گوناگون فردى وجمعى وسیاسى ونشدن 

 ب/ بهره مندى ازعقل وهوش وتجارب ودانش ها

ج/دسترسى به احتمالات وفرضیه ها وسناریوهاى گوناگون

د/التزام عملى به دانش ها وتجارب وعبرتها

ه/ استفاده علمى ازابزارهاوحواس پنجگانه به مانند منابع مطروحه 

و/عنایت به انواع جهان بینى هاى علمى ،دینى ، کلامى ، فلسفى ، عرفانى و

ز/توسعه قلمروشناخت ازمادّیت ومحسوسات وغیب وشهادت

ح/شناخت عمیق وعمق وژرفاى اموروعلوم نه سطح وظاهر وقشر

ط/استفاده مداوم ازقدرت تفّکر وتعمیق درامور

ى/اجتناب ازانواع وساوس انسانى و……

ک/ازدیروزچراغ امروز وفرداساختن 

اگر درانواع انتخاب اعم ازدوست ، همسایه ، شغل ، رشته دانشگاهى ،ازدواج  ، نوع کسب حلال وحرام ، منتخبین سیاسى وشورایى ونمایندگان و……دقّت گرددنادم وپشیمان وزیانکارنمى گردیم.  

___________________________________________گفت چشم من زتوروشن ترست

بعدازان هم ازبلندى ناظرست

چون برایم برسرِکوه بلند

اخرِ عقبه ببینم هوشمند

پس همه پستى وبالایىَ راه

دیده ام را وانمایداله'

هرقدم من ازسرِ بینش نهم 

ازعثاروافتادن وارهم 

مولوى :(حکایت استرپیش شتر)

 

 

توسعه:

بازنشستگى :

توسعه هرکشورى باافزایش رفاه ورفع نگرانى هاى 

احادمردم درانواع بیمه هاست.

مردم انتظاردارندتاضرروزیان وهزینه هاى حوادث وطبیعت وزندگى وعمرواشتغال و……راباحداقل پرداختى دریافت وریسک هاى مختلف را پوشش دهند.

ازاینروبادریافت حقّ بیمه گذارجبران خسارت وپرداخت مبلغ مشخص موردانتظارتعهدمى گردد.

صندوق تامین اجتماعى، بازنشستگى کشورى، صندوق بازنشستگى نیروهاى مسلح ، سایر صندوق هاى بازنشستگى دیگر و……عهده داراین کارکردبراى شاغلان بوده وهستندکه :

١/٢٤٧/٠٠٠ ازانهادرصندوق بازنشستگى کشورى باتامین هشتاددرصدى ازبودجه عمومى اداره مى گردند.

٦٥٨/٠٠٠ازانهادرصندوق بازنشستگى نیروهاى مسلح که نودوهشت درصدازبودجه عمومى استفاده مى کنند.

٢/٣٨٦/٠٠٠انهادرصندوق تامین اجتماعى که ازبودجه عمومى وصندوق تامین مالى مى گردد.

٢٠٠/٠٠٠ازسایرصندوق هاى بازنشستگى که انها هم ازصندوق وبودجه عمومى استفاده مى کنند.

بنابر این ازمجموع ٤/٤٩١/٠٠بیمه شده مى توان نتیجه گرفت که :

١ـ٦٢/ازاعتبارات عمومى کشور(١/٢١٧هزارمیلیارد ریال )هزینه حقوق شاغلین وبازنشستگان کشورى ولشگرى مى شود.

٢ـ افرادزیادى ازمردم کشورهنوزشاغل نگردیده اند وبیمه نشده اند.

اگربتوانیم فرهنگ بیمه رااوّلاً عمومى کنیم ثانیاًبا واگذارى فعالیت هاى اقتصادى ازمحل کارفرمایى امکان پوشش بیشترى رابراى مردم فراهم سازیم. ثالثاًتنوّع فعالیت وپوشش را فراهم سازیم. 

دراین صورت؛ مردم ازارامش بیشترى برخوردارگردیده واین همه نگرانى ازخانواده هابه سبدهاى بیمه اى رویکردمى یابد

 __________________________________________

(اشخاص ،اموال ، مسئولیت )

بیمه اشخاص (عمر ،حادثه ، درمان )

وبیمه اموال(اتوموبیل ،اتش سوزى ،بیمه هاى مهندسى)

بیمه حمل ونقل (صادرات ،واردات ، ترانزیت ،داخلی )

بیمه مسئولیت (کارفرمادرقبال کارکنان ،مسئولیت حرفه اى پزشکان وپیراپزشکان ،مسئولیت مدنى مدیران ومسئولان فنى بیمارستانهاوکلینیکهاودرمانگاهها

مسئولیت درمقابل همسایگان )

بیمه هاى خاص (بیمه رهن بانکى وام هاى بانکى ،بیمه نامه پول درصندوق……شمارى ازانواع بیمه ها هستند

 

 

 

توسعه :

پرخوابى وبیکارى :

توسعه باپرخوابى وکم کارى ناسازگاراست. 

تنهادربینش دینى نیست که امام صادق ع بفرمایند:

خداوندازپرخوابی وبیکارى زیادنفرت دارد(إن الله یُبغض کَثرة النّوم وکثرة الفراغِ-بحار)بلکه همه افرادجامعه ازکشاورز(محدودنشدن به یک نوع تولید ویافصل خاص )کارمند(ساعات ادارى وخارج ازان )اساتیدودانش پژوهان مختلف ونمایندگان ووزراء و……هرکدام به نحوى بایدکمتر بخوابندو بیشتر وبیشترکارکنند(خودما دردوره نمایندگى مجلس نهم بانصدروزبه منطقه رفته وده هزارجلسه صحن وکمیسیون وفراکسیونها وهمایش ها واصلاح قوانین ونظارت داشته وهزاران مکاتبه داشته وهزاران متن قانون ومکاتبات را مطالعه نموده وهزاران یادداشت اینترنتى نوشته وچندین جلد کتاب ازان کارکردهاى چهارساله را چاپ ودراختیارمردم منطقه گذاشته ام و……)وبیشتر ازعلم وعقل وتجارب وهمراهان وبهره بگیرندوخلق ثروت واندیشه وتولیدات موردنیاز وضروربنمایند.

وقتى زندگى عادى نیست؟ ودنیاپرازچالش وبحران ومشکلات است،اقناع به ساعات محدود وکارمحدود بیانگر ان است که :دچارساده اندیشى وکم کارى گشته ایم. 

بنده تاوقتى حکومت بخواهدوظیفه اى دارد. 

زمانى مردم مى خواهند تکلیفى داریم. 

وقتى حتّى درایّام تعطیل ومى توان تجارب رانوشت وانتقال دادبه چه دلیل ازکارى که موجبات روشنگرى وانتقال مطالب به دههاهزارنفر(حسب سایت ها وفضاهاى چندصدگانه اى که ارسال مى گرددویا درزبان گویا وقلم وکانال رسمى و……وفضاى اینترنتى قابل دریافت ورصدهست )مى گرددامتناع وسرپیچى داشته باشیم !چراکه حتّى اگر دهها نفردرایران وگیلان و……ازان بهره اى ولواندک (جهت پرهیز ازدوباره کارى و……)داشته باشند،دراین صورت بنده به تکلیف  عمل نموده ام.

افرادى که زیادمى خوابندویا کم کارمى کننددرحقیقت به این امورگرفتارویابى اعتنا هستند:

١ـ پرخوابی وبیکارى منشاء افسردگى وانواع بیمارى هاى روحى است.

٢ـ این دوعنصردرمجموع یابه فقرفردى ویااجتماعى' درمقام رقابت هاى جهانى ومنطقه اى واستانى وشهرستانى وخانوادگى مى انجامند.

٣ـ عدم تعادل واستفاده بهینه ازداشته هاوتوان واستعدادوپتانسیل هاموجب حرمان اجتماعى ودلیل پاسخگویى اخرتى به دلیل فقدان استفاده حداکثرى ازنعمت ها وداشته هاى فردى واجتماعى مى گردد.

٤ـزوجیت تنبلى وبیکاری به فرمایش امام على ع به فقر مى انجامد.

٥ـ خداوندبه فرموده امام هفتم ع بنده پرخواب رامبغوض دانسته وباانسان بیکاردشمن است. 

٦ـ پیامبرمان ص مى فرمایندکه :هرکسى که بیکاربگرددوسنگینى اقتصادی خودرابردوش مردم بیاندازدملعون است ولعنت خداشامل اومى گردد

٧ـ حضرت پیامبرص درمورداشخاص فاقدکارمى فرمودندسقط من عینى درچشم من ارزشى ندارد

٨ـ برخلاف بعضى ازافرادکارجو! امام صادق ع مى فرمودندکه :درطلب روزى ونیازهاى زندگی تنبلى نکنید' چراکه پدران ونیاکان مابه دنبال ان مى دویدندوان را طلب مى کردند(کارجویانى که بامحدودیت نوع شغل،دولتی یاخصوصی،دراستان محل توّلدیا،دررشته تحصیلى و……خودراگرفتارمى سازند)

٩ـ ازهشت نوع بیکارى تعریف شده بدترین نوع بیکارى رابیکارى ارادى دانسته اند.

این جا کارنمى کنم ،بااین گروه کارنمى کنم ،بااین حقوق کارنمى کنم ،و………

فقط این اندازه کارمى کنم ،پس ازاین میزان ساعت وظیفه اى براى هرنوع کاردیگرى ندارم و……

کشاورزى که فقط حداکثر ١٠٨ روزدرسال کارکندنیازمنداموزش وترویج اس تااقتصادوزندگى خود ودیگران را باتغییرروبروسازد.

کارمندى که ازهرهشت ساعت کارروزانه فقطکارمى کندنیازمندایجادفرصت کاربیشتراست.

براى پرثمرگشتن کارنیازمندبهره ورى هستیم و

 

 

 

توسعه:

خزانه،مغز،قلب :

سه دلخواسته فردى واجتماعى که بنیان زندگى مومنانه وانسانى وتوسعه یافته بران شکل مى گیرد.

ازابتداى زندگى رویکردهاى جامع مى توانددرتربیت کودکان ونوجوانان وجوانان انانراافرادمعتدلى باراورد که دراین صورت:

عاطفه،درک واقتصادراکنارهم خواهندداشت

جامعه توسعه یافته نمى تواندافرادوخانواده هاویى راداشته باشدکه :

١ـ اقتصادنداشته ویانخواسته باشند

٢ـازهوش واطلاعات وتوان فکرى و……بهره نگیرد

٣ـازعاطفه ومهرودیگردوستى ودیگرخواهى تهى باشند

متاسفانه !اکثراًیک یادوبعدى پرورش یافته وازهرسه عنصرانسان سازوجامعه سازغفلت داشته! وبه جهت بى بهره گى ازارکان رشدوتربیت؟! به ناکامى ها وتک بعدى بودن گرفتارمى گردند

بسیارى ازامورى که باعث عدم موّفقیت دولت ها وملّت هاگردیده ریشه دراین مطلب داردکه ؛

اوّلا همه امورووظائف رامتوّجه قوّه مجریه مى دانند

ثانیاً دستگاههاى زیرنظرمراجع تقلید ودرامدهاى شرعى اعم ازخمس وویاستادهاونهادهاواستانهاو بنیادها،قرارگاه هادرکنارهم براى پرهیزازموازى کارى ویااهتمام به اموراساسى واولویت دارقرارنگیرد

طبیعى است که ؛

درچنین شرایطى همه درامدهااگربخواهیم صرف اموراولویت دارگرددبه فرهنگ ومعیشت بایداعتناى بیشترى داشت. 

ویامى توان هزینه هاوسیاست گذارى امورفرهنگى را بالکل به درامدهاى دستگاههاى زیرنظر مراجع محترم ورهبرى معظم قرارداده وازجهات تولیت وسیاست ومنابع ومصارف وپاسخگویى وضعیت مطلوب ترى داشته باشیم

تااوّلین ومهم ترین دستاوردموردانتظارانقلاب بزرگ اسلامى که فرهنگ است رادستخوش نداشتن! ویا توزیع نامناسب قرارنداد.

وازسوى دیگردولت(همه قوا)نیزموقوف اموراقتصاد ومعیشت واشتغال وتولیدبه کمک همه نهادها وبخش هاى غیردولتى و……گردد

 

 

 

توسعه:

امام رضاع؛

بى شک بارگاه امام هشتم واستان رضوى فرصت گرانسنگى درتوسعه ایران اسلامى بوده و هستند.

امام رئوف ازجهات مختلف براى ایرانیان ونیز شیعیان عالم وبلکه ازجهاتى گردشگران زیارتى یا سیاحتى جهان، درایران فرصت قابل اعتنایى است. 

ازجهت خودایرانیان ورویکردارامش بخش ناشى اززیارات' وحضوردرشهرستان مشهدرضوى، وبراى دیگران نیز چنین ایّامى خاطره انگیزاست. 

بخش عمده اى ازالام ورنج هاباچنین رویدادى بدون تمهیدات هزینه برحکومتى! درحال مدیریت رضوى است.

دراقتصاد واشتغال نیز آستان رضوى، همچون نهادهاوقرارگاه ها وستادهاوسازمان هاى زیر نظر رهبرى، مى توانندازجهات مالى وپولى واعتبارى و……فرصت قابل اعتنایى به شمارایند.

حتّى 'درموردموقوفات کنونى واینده مى توان بانگاه توسعه اى مدیریت داشت، وانرا به سمت رفع چالش ها وبحران هدایت نمود.

میلادان امام همام راخدمت همه مردم ایران وجهان عرض تبریک داریم

 

 

توسعه:

وحدت:

جماعت وتفرقه ؛

توسعه بدون وحدت توهمى بیش نیست؟

خدابه جماعت رویکرددارد.

تفرقه استعدادکش است. 

جدائى وتفرقه' موجب تسلط بدخواهان ومعاندان است.

هرزرفتن منابع ،اتلاف زمان،بدنام ساختن یکدیگر ازنتایج تفرقه وپریشانى جمعیت است.

تحقق اهداف واحد،رفع دردهاى مشترک ،غلبه بردشمن مشترک بدون وحدت عملى نیست.

گرگ ها ،معاندین ،منافقین همواره درتلاش برمتفرّق ساختن وجداسازى ورودروقراردادن انقلابیون ومعتقدان به نظام وجمهورى اسلامى بوده وهستند.

اختلاف عقائد وسلایق بایستى محلّ تکمیل وتتمیم وتکامل باشدنه تنازع وتخاصم وکینه ورزى .

تاریخ ملل' بیانگرعبرت ازچنین رخدادهایى همچون جدائى هاوتفرقه وغلبه ونفوذ وتسّلط دشمنان مى باشد.

روش دشمنان درتفرقه ازنظر زمانی درتدریج بوده! وازحوصله لازم جهت کم هزینه کردن تسّلط خویش وحذف افرادوجوامع وملل به دست خودانهاست.

این مراحل باتدبیرشیطانى انها،جهت بدبین سازى ، بزرگنمایى ضعف هاوکمبودهامدیریت مى گردد!

تفرقه 'عمدتاًمنتهى به ازدست دادن داشته هاى گرانسنگى است که میراث تاریخى وثمره مجاهدتهاست!؟

حفظ وحدت' نیازمندگذشت وشرح صدر مى باشد.

اگر افرادولودرامورى که ذیحق هستندازخودگذشت نشان ندهند' شیطان ولجاج باعث گستردگى انشقاق وتفرقه خواهندگردید.

فرقه سازى(داعش وسلفی ها و……)رهبرهاى قلّابى (عرفان و……)راه اندازى انواع شبکه هاى ترویج فساد وانحراف ودوئیت وتفرقه دربرنامه دشمن قراردارد.

عوامل وحدت (مادّى ،معنوى )اعتقادى واقتصادى و……بایستى شناخته ودرحفظ ان ازرویه موردتوافق بهره جست. 

نقش امورمعنوى وغیب واخرت ورهبران همچون عواطف وخطرات محتمل رامى بایددربین جوامع تعریف وحفاظت داشت.

تعصّب هاوقومیت گرایى افراطى وزدگى هاى گوناگون' هرکدام مانع تحقق وحفظ وحدت مى باشند.

حاکمیت افرادضعیف وناشایست وناکارامدازدلائل اصلى تولیدوبازتولیدتفّرقه اجتماعى وملّى مى باشند.

احزاب نیزداراى نقش دومنظوره درایحادوحدت یا تفّرقه مى باشند!ازاینرو مرام واساس ورهبرى احزاب بایددرحفظ حرایم وحدت پاسداشت ضروررا مدیریت نمایند

رسانه هادرپایش وحدت نقش محورى ازجهات اگاهی وروشنگرى وانذارداشته ودارند.

اساس ادیان ابراهیمى براى تبدیل کینه ها به برادرى' ووحدت جهانى وملّى ومنطقه اى است.

وحدت به درک ودردارجاع مى گرددکه ؛

دردهاى مشترک واگاهى موجبات انرا پدیدارمى سازد.

شیاطین درون(نفس ، هوا پرستى )وبرون(منافقین ومستکبرین وصهیونیست ها و……)منشاء (پیدایش وترویج) تفرقه هستند.

 

 

 

توسعه:

تنفیذ:

تنفیذدوازدهم، درحالى برگزارشدکه ؛

متاسفانه ازپیش ازانتخابات وحین ان ،افرادى که مایل نیستندارامش برکشورحاکم گرددمکررازعدم تائید وتنفیذ وبه قول خودشان "راى اوردن"مهم نیست !چراکه تنفیذنمى گرددوحتّى پارافراترگذاشته وازراى به عدم کفایت وصحبت نمودند!!!؟؟؟

انان 'متاسفانه شان رئیس جمهورمنتخب رانیز درحدّ"دانشمندمحترم " ودیگر صفات وانتظارات ندانسته! ولااقل تا دیشب نیزاتش توپخانه رامتوّجه ایشان ساخته بودندودرفضاهاى مجازى و……تحت عناوین مختلف ازکاریکاتورتامطالب ومواضع ایشان راوسیله هتک حرمت به عالى ترین شخص ودوّمین مقام ملّى وکشورى نموده بودند!؟ 

این جماعت پیش ازاعلام وپس ازاعلان اراء ونیز پیش وپس ازاعلان نظر شوراى محترم نگهبان وپیش ازتنفیذ(وطبیعتاً پیش ازتحلیف وسوگند)ازچنین فضاسازى وفحاشى وانتسابات گوناگون علیه ایشان استفاده نمودند!!؟؟؟؟

حال پرسش این است که :

١ـ درست است تنفیذ جنبه تشریفاتى وصورى نداشته ونداردولی این جماعت ازکجامى دانستندکه تنفیذ فرم وشکلى به جزانچه امروز واقع شد به خودخواهدگرفت؟!

٢ـ به چه دلیل دآب ورسم همیشه مقام معظم رهبرى را  درتائیدراى مردم رابه خواسته وپنداشته خودتفسیرنموده وارزوى خودرا(درعدم تائید)به ایشان نسبت داده! واین دلخواسته رابدل به تهمت هاى زیادى ساختند!؟

٣ـ اصراراین جماعت عجیب! که مى خواهند همه روساى جمهورراباعناوینى فاقدمشروعیت نشان دهندنیزمحل تامل است! که براى پاسخ به جماعت کثیرى ازمردم ایران درداخل وخارج ودیگران(ازجهت ترویج چنین روالی ) باعث ایجادشبهه گردیده اندنیز بسیارمشکوک است ؟!وبى شک تداوم ان دراینده براى حفظ نظام پرهزینه خواهدبود.

٤ـ اغازبه کاررئیس جمهورمحترم باهمه فرازونشیب هااین پیام هاى توسعه اى رادروراى حکم تنفیذ وسخنان رهبرى معظم ومنتخب ملّت رابه همراه داشت: 

الف/تاکید برسرافرازى ملّت درازمون سیاسى اجتماعى بزرگ

ب/انتخابات به عنوان اساسى ترین اقدام ملّى 

ج/انتخابات گامى بلنددرجهت حراست ازعزّت وامنیت کشور

د/انتخابات پرشوروصفوف طولانى ونصاب درخشان ان 

ه/ راى بالاى شخصیت منتخب 

و/ نقش انتخابات دربیان موّفقیت نظام اسلامى درتحکیم وتثبیت جمهوریت وخصلت مردمى این نظام 

ز/نقش انتخابات دردستیابى به ارمانهاى والاى انقلاب 

ح/تنفیذ گزینش ملّت ایران (دانشمندمحترم جناب حجة الاسلام اقاى دکتر حسن روحانى )ونصب ایشان 

ط/دعابراى موّفقیت (رئیس جمهورمحترم ) وتوصیه برمناصب براى کسب رضاى الهى، وذخیره لقاء الهى ومعطوف  ساختن همّت به استقرارعدالت،جانبدارى ازمحرومان ومستضعفان ،اجراى احکام اسلام ناب ،تقویت وحدت وعزّت ملّى ،توّجه به توانمندى هاوظرفیت هاى عظیم کشور، وصراحت وبزرگداشت ارزشهاومبانى انقلاب اسلامى 

ى/اجراى برنامه اقتصادمقاومتى ،توّجه ویژه به موضوع اشتغال وتولیدداخلى

٥ـ اغازدوره ى مدیریت جدیدکشورباامّیدوارى برابتکارات وتوانمندى هاى رئیس جمهورومسئولان همراه ایشان 

٦ـ نقش افرینى مردم درانتخاب مدیران طرازاوّل کشور

٧ـچهاردهه مردم سالارى دینى ونقش افرینى مردم درشئون کشورودرانتخاب مسئولان

٨ ـ غافل نشدن ازحضوروترفنددشمن 

٩ـ سکاندارى نظامى پرظرفیت وپراستعدادوشناخت استعدادهاجهت بهره بردارى 

١٠ـ تکیه برهویت انقلابى ،کارجهادى وبهره مندى ازحمایت مردمى وسرمایه هاى مادّى ومعنوى کشور

١١ـ پرداختن به مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتى واقتصادى 

١٢ـتعامل گسترده بادنیاوارتباطات وسیع باملّت هاودولت ها

١٣ـ ایستادگى همراه باصلابت وقدرت درمقابل سلطه طلبان 

١٤ـ امانت دانستن مسئولیت وامانتدارى ان 

١٥ـ اولویت بندى دربرنامه ریزى ها وهزینه کردهابه ویژه تلاش براى ریشه کنى فقر وفساد

١٦ـ حرکت براساس برنامه ششم 

١٧ـ اتّحادملت ومراقبت برپرهیزازالتهاب افرینی ودودستگى مضّرمیان مردم

١٨ـ تاکید برزندگى مردم باسلایق مختلف درکناریکدیگر

١٩ـ برنیاشفتن ازنظرات مخالف وپذیرش وتحمل انتقادواجازه بیان نظر منتقدین  

٢٠ـ رفتن بین مردم وبرقرارى ارتباط بى واسطه باانان

٢١ـقدرنیروهاى انقلابى وپرانگیزه رابدانید

٢٢ـ ازیادنبردن هدف دشمن درنابودى کشور 

٢٣ـ لزوم کارقوى وجهادى وحساب شده درعرصه هاى اقتصادى ،فرهنگى ،دفاعى وحفظ هویت اسلامى وانقلابى براى مقابله باترفندهاوبهانه هاى بدخواهان

٢٤ـ توّکل برخداوباوربه نصرت الهى    

تاکیدات رئیس جمهورمحترم بر:

١ـ ایران مستقل باحفظ هویت دینى واسلامى خود

٢ـ دوران تجربه اندوزى براى مواجهه هوشمندانه ایران واسلام باجهان مدرن درگذر٤ دهه گذشته ودرس ها وعبرت هایش 

٣ـ حقوق ملّت ؛الف/ریشه کنى فقروازبین رفتن فسادومهارتورم ب/مهارتورم ورشد اقتصادى وسربلندى ملّت ایران درمحافل بین المللى ج/داشتن اینده اى مطمئن ،حقّ اظهارنظروگفتگود/درجریان امورقرارگرفتن مردم ه/رویکردهمیارى واعتدال ودورى ازافراط وتفریط و/ اصالت دادن به قانون وفرهنگ قانونگرایى 

٤ـ اعلان اهداف :

اعتلاى اسلام ،سربلندى ایران ،اقتدار،نظم ،خدمت به همه ایرانیان ،توّجه به امّید واعتمادایرانیان ، دستاوردهاى نظام جمهورى اسلامى ازامنیت ومردم سالارى و……ورفع فقر،اولویت اصلى افزایش تولید واشتغال ،رویکردسیاست هاى کلى نظام به ویژه اقتصادمقاومتى واصل ٤٤ وایجاد یک انقلاب اقتصادى

 

 

 

توسعه :

صداقت نه دغلى ؛

کشور،مردم ،مسئولان ومدیران و……براى دنیا واخرت،اقتصادوسیاست،پیوندهاى فردى واجتماعى نیازمنددورى ازهرنوع رفتاردین وقانون گریزانه! 

والتزام به رعایت استانداردهاى پذیرفته شده فطرى وطبیعى وتوافقات وپیمان ها ومیثاق هامى باشند. 

هرنوع غِشّ بامسلمانان وهمسایگان ودول وملل! داراى بازتاب جهانى وملّى ومردمى خواهدبود.

ازفروش کالاى معیوب تاقالب کردن اجناس وافکارواشخاص قلّابى وناصالح وبدلى! مى توانداز جهات گوناگون محلّ تامل وهزینه باشد.

تاجرناصالح! باعث بدنامى کشورش مى گرددوبراى صادرات بعدازخود(صادرات کالاى نامرغوب و……مشکلات اساسى ازجهت اعتبارواعتمادپدیدمى اورد.

فروشنده ناصالح ودغلکارموجب ایجادتردیدخریداران

وعامل متضررشدن شان وپدیدارسازى بى اعتمادى به صنوف مى گردد.

دغلکارى درانواع انتخابات!؟ علّت وعامل ضررملّى وگسست روابط مردم وحاکمیت وعامل تضعیف وفروپاشى هامى گردد.

دغلکارى دردین مردم! به دشمنى وخصومت باخدا وانبیاء واولیاء ومردم وعامل انحرافات وتولید فرقه ها هاى منحرف خواهدبود.

نداشتن مشخصات وبستن وتبلیغ ان مشخصات (ناداشته )نشانه بى صداقتى ودروغ! وخالى کردن جیب مردم وسستى قلب انان مى شود.

هرنوع اضافه کردن صفات(به دروغ) که موجب گمراهى مردم دراراء ونظریات ومنتج به انتخاب افرادضعیف وناکارامد وناتوان گرددموجب خیانت به مردم بوده وهمه مشکلات وکم کارى ها وانحرافات وازبین رفتن فرصت ها واعتبارات وماندگى دراجراء واتمام پروژه هاوناارامى ها وبى نظمى ها واختلافات متوّجه فردوافرادى است که سبب تحمیل چنین افرادى به مجموعه حاکمیت ومردم کشوریااستان یا شهرستان ومنطقه گردیده وبه تعبیر امام على ع بزرگترین واعظم خیانت ها،هماناخیانت به امّت است.

انواع خیانتگرى،وناراستى درمقابل صداقت وسلامت وراستى قرارمى گیرد.

نفى ومبارزه باهرگونه بدگمانى وسوء ظنّ ضرورت تداوم توسعه وروابط وپیوست هاست. 

مدیریت براساس اعتمادتکنیکى وجلب اعتمادمردم وهمکاران ومدیران مرتبط ازجهات علم وعمل واخلاق مى تواند زمینه سازتوفیقات محسوب گردد.

باایجاد روحیه اعتمادوصداقت ودورى ازبى صداقتى ودغلکارى سبب پدیدارسازى چنین امورى خواهیم بود :

١-مشارکت هاافزایش مى یابد

٢- حفظ همراهان گذشته وزیادت انان درپرتوتوفیق وعمل واخلاق ممکن مى گردد 

٣ـ اتّکابه پایه هاى اساسى اعتمادوصداقت وفراینداعتمادسازى درجهات توسعه فردى واجتماعى وملّى ،درسطوح مختلف رویکردى ازاقتصادتاسیاست 

 ضرورت انکارناشدنى است

٤ـ حفظ اعتقاددیگران به خودوعملکرد وبالنتیجه افزایش امّید وهمکارى ثمره این رویکردهاست 

٥ـ مدیریت کنش ها ورفتارها وروابط گوناگون متاثر ازاین اعتقادواعتماد عملى مى گردد

٦ـ افزایش امنیّت وکاهش ریسک هاوخطرسازى هاى گوناگون نیز میوه این روابط است 

٧ـ کاهش ترویج شایعات ونقش مثبت باورمندى مردم وهمتایان وفرادست ها نسبت به پذیرش چنین جوّسازى هانیزحاصل مى گردد

٨ـ کاهش حساسیت ها ودفع مدیریت هاى نامطمئن درپرتوامّید واعتماد وصداقت تاریخى بروزوظهورمى یابد 

٩ـ تسهیل وتسریع پیشرفت وتوسعه درراستاى دوجانبگى اعتمادوصداقت به اشخاص واحزاب وحاکمیت رانبایستى موردتردیدقرارداد 

١٠ـ ثبات وپایدارى دراهداف وروش ها وبالطبع افزایش سرمایه گذاری وکارافرینى درپرتو اطمینان ناشى ازاین اعتمادواعتقاد محتمل الوقوع خواهدبود

١١ـ زیادت اثاروفادارى وعدم امکان (یا کاهش ) خریده شدن وخیانت کردن به ارمان ها واشخاص واحزاب ومدیران ودرسایه تحکیم چنین شرایط واخلاقى ……

١٢ـ افزایش روحیه ایثار وازخودگذشتگی مالى وجانى و……

١٣ـ اعتماد واعتقادبه صداقت موجبات پدیدارسازى دیرینگى وتکیه به اگاهى هاوشناخت عمیق ومعتقدانه وفزاینده مى گردد

١٤ـ تاثیر اعتمادوصداقت طرفینى درتقسیم وتسهیم اطلاعات واموروزمینه سازی بروز خلاقیت ها ونواورى 

١٥ـ انتظارات درپرتو اعتماد افزایش وزمینه همکارى ناشى ازانراتزایدمى بخشد

ازدغلى ودغلکاران پرهیز واجتناب داشته باشیم

 

 

 

توسعه :

شفافیت ادارى ،اجرائى ، اقتصادى :

اگرامارواطلاعات منتشره(تابناک ،پازوکى١١/٥/٩٦)را موردخدشه صحّت وراستى قرارندهیم ،بایدبسیار نگران گردید؟

ایشان مى گویندکه :

١-هزینه مبادله درایران بایدکاهش یابد(درژاپن یک چک طىّ دوماه تعیین تکلیف مى گرددولى درایران دوسال!)

٢ـ ازهشتادمیلیون نفرجمعّیت،٧٤میلیون نفر یارانه مى گیرند!؟

٣ـازانجاکه بیش ازشش میلیون نفر درایران ماهانه بیش ازهشت میلیون تومان درماه درامددارندنبایستى لااقل ٢٤ میلیون نفردیگریارانه بگیرند.

٣ـباامارایشان ٤٢/ ازمستمرى بگیران کمیته  امدادواجدشرایط نیستند!؟

٤ـ با اطلاعات ایشان ٥٢/ ازمستمرى بگیران بهزیستى نبایستى یارانه بگیرند!؟

٥ـ طبق بررسى هاى مطروحه ازنظرایشان ٧٨/ازافرادى که ازسهم بیمه کارگران ساختمانى (مصوب ما درمجلس پیشین)دریافتى دارند،شرایط لازم دریافت راندارندولى متاسفانه ازسهم کارگران استفاده ! مى نمایند!؟

٦ـ به گفته ایشان ؛٧٦/ طلبه بیمه شده(از٢٠٤ هزارنفر) غیرنیازمند تشخیص داده شده اند!؟

٧ـ ٥٣/ ازثبت نام کنندگان بیمه سلامت غیر نیازمندهستند!؟

٨ـ ٤٦/ازاستفاده کنندگان بیمه روستائیان فاقدشرایط هستند!؟

٩ـ دوهزاروپانصدنفرازافرادتحت پوشش کمیته امداددارای خودروى بالاى صدمیلیون تومان! هستند.

این نوع اماردرتضاداساسى باتوسعه وعدالت مى باشدچراکه :

وقتى افرادى ازحقّ دیگران استفاده (سوء استفاده )مى کنندبه معناى ان است که :

افرادى محروم مى گردند؟

به افراد مستحّق نمى توان کمک بیشترى داشت! 

نمى توان ازمازادبراى امورعمرانى واشتغالزا ورفاهى و……استفاده نمود.

به کسانى حقّ دورزدن قانون وبى قدرساختن انرا داده وانرااپیدمى مى سازیم!؟

به جامعه علامت بى عدالتى مى دهیم!؟ 

باکسرى هاى بودجه اى روبرو مى گردیم؟ 

و………… 

اقتداروعدالت وتوسعه ضرورت سرعت دربازنگرى امور ازاین جنس که بسیارندراضرورى مى سازد

 

 

 

توسعه :

استقلال حزبى وسیاسى مسئولان :

افرادهرکدام مشى ومرامى داشته،وبه صورت کلّى وجزئى،مرامى ومسلکى،رفتارى وگفتارى ویاعضویت وعدم عضویت به "اشخاص"واحزابى"شبیه یا متمایلند.

البته ممکن است؛

 زمان ودوریاادوارى ازنظرشغلى وصنفى بادیگرانى تعریف داشته باشند.

درهمین انتخابات ریاست جمهورى اخیر، شاهد<گفتارها>و<رفتارها>و<اعلام مواضع>ویا "سخنرانى"ازافرادى منجمله {نمایندگانى}بوده وهستیم که :

طرفداران انان براى شان ازواژه "من مستقل هستم" دوران انتخابات یادمى کنند!؟

وقتى دربزنگاه مهمّى چون انتخابات "ریاست جمهور

افرادى همچون نمایندگان موردنظر اوّلانه ساکت وصامت ثانیاًفعّال درهمه طُرُق وروش هاى انتخاباتى اعم از<حمایت یا مخالفت> بوده اند! ولسان ودست وپا ومغزشان' متمایل به جریان رقیب بوده وهست !کاسه داغ ترازاش شدن واقعاً شگفت اوراست!!! 

ازلوازم توسعه شفافیت است. 

شفافیت فکرى وسیاسى واقتصادى ومددکارتوسعه خواهدبود.

اگر فردوحزب وگروه وکاندیدایى درابعادملّى واستانى ومحلّى داراى کارکردمتفاوت(دریک زمان،یک موضوع، یک فرد،یک کاندیدا،یک رویکرد)باشدواحدى ونفرى ازطرفداران اوباصلابت تمام ادّعاکندکه ……

جزخنده وبُهت نصیبى نمى ماند!؟

هرفردى که پنهان کارى و……راپیشه ساخته! وعملکردمشخصّى ازحمایت ومخالفت نداشته' درحقیقت درچنین روزگارى عملاً درتخالف وتضادبا روشن شدن ابعاد فکرى! و……براى هرقوّه وارکان ووزارتخانه وسازمانى سمّ مهلک است.

به فرموده مولاعلى ع :(از،در،به سوى)هرحرکت وشخص قابل درک بوده 'واوّلین ومهمّ ترین خواسته ازاشخاص صداقت وحمایت است که درچنین برهه هایى بایدخودرا نشان دهندوادرس عملکردازچنین امورى درمجلس ومنطقه وسیاست و……بروزدهند

 

 

 

توسعه :

خردورزى:

جامعه بدون مدیران ومسئولان ونمایندگان ووزیران و……خردمندنمى توانددرراستاى بهینه سازى امکانات وحداکثرسازى ،تاثیرموردنظررا تامین نماید

شمارى ازعلامات افرادعاقل عبارت است از:

١ـ بردبارى دربرابررفتارجاهلانه افراد؛

اگر دربرابرافرادجاهل بلافاصله وبرابرویاباشدّت درمقام پاسخگویى گردداوّلاًدرنزدمردم موقعیت وجایگاه اوموردتردیدقرارگرفته وثانیاًاحتمال تشدیدرفتاروافزایش خلاف وخطا ثالثاًموجبات هرزرفتن فرصت وتفّکروعدم پرداخت جامع وبه موقع به وظائف وتکالیف هموراسبب مى گردد.

ازاینروان دسته ازمسئولان ونمایندگانى که عموماًبه پرونده سازى وپاسخ گویى عملى وکتبى و……مشغولندرانمى توان درزمره عقلاتعریف داشت. 

٢ـ گذشت ازظلم به خویش :

مسئولان ونمایندگان اگردردستیابى به قدرت باتهدیدافرادغیرهمراه (انتخابات وانتصابات) شروع به رفتارهایى(زبانى ،حذفى و……)گردندرا نمى توان عاقل دانست.

٣ـ عدم رقابت بامافوق درعلم وعمل :

نماینده ومسئولى که به جاى رقابت بانماینده پیشین ویامدیرموّفق قبلى، مداوماًدرصددتخریب اوباشد

ولى عملاً مجبور باشد که کارهاى قبلى (نماینده یامدیر موّفق قبلى )اوراپیگیرى نماید!

 ودرعین حال اورا نادیده گیردتوّسط مراجع فکرى وسیاسى واجرائى ومردم موردشماتت ذهنى وقلبى وعملى وزبانى(رسانه و……) قرارخواهدگرفت

صداقت ایجاب مى کندتااوّلاً رفتاراخلاقى درموردمدیرانرونمایندگان موّفق قبلى داشته باشد

ثانیاًیااعتراف به توانمندى اوداشته ویا لااقل به هیچ وجه موجبات تخریب توسط اطرافیان وخود(اعم ازاشکاروپنهان ، زبانى ورفتارى ونوشتارى )راسبب نگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
*************************************
 
چهارشنبه 11 مرداد 96 :
 
 
 

توسعه:

فقه ؛

جامعه دینى واسلامى به مدیران ومسئولان ونمایندگان ووزراء دین شناس نیازمنداست

 چراکه :

١ـ نماینده ووزیرنااشنابااوّلیات دینى وفقهى، عملاً ازباب شناخت امور وتکالیف وراهبردهاباانواع مسائل ازنظرکارشناسان زیردست ویامراجع وحوزه ها ورسانه ها روبرو خواهدبود.

بعضى ازنمایندگان ووزراء نااشناى به "راه" درفضاى عمل زدگى ویااسارت دردست راه بلدان ناهمراه قرارمى گیرند.

٢ـ نمایندگان ووزراء (سنّتى وعامى)عملاًهمواره حاشیه سازى براى قواایجادنموده وبانوع ونحوه نگاه وتبیین امورازدیدگاه غرب وشرق (اموخته ازپیش ویاالقائى اطرافیان ادارى)باعث هزینه سازى مى گردند.

٣ـ راه رشدوگذرازانواع تهدیدات واسیب هابه مانند استفاده حداکثرى ازپتانسیل ها وفرصت هابدون کارکردذهنى وعینى وعملى توام بارویکردعلم وعمل مومنانه' براى چنین مدیران ومسئولانى دشوارمى باشد

٤ـ عمده هزینه هاى سیاسى وحاشیه پردازانه اى که علیه رئیس دولت مطرح ومدیریت مى گرددبا این دستمایه طراحى وراه اندازى مى گردد.

 

 

توسعه :

حرف واحد:

سخنى چندخطاب به ستادمحترم سیاستگزارى ائمه جمعه :

چندتذّکرجهت رویکردهاى مرسوم درخطبه ومدیریت ستادهاى شهرستانى :

بعضى درتبیین وتحلیل خطبه هاى جمعه کشورى مى پرسندکه :

به چه دلیل هرخبرى ازروزنامه ها ورسانه ها ازنمازهاى جمعه شنیده مى شودحکایت ازیکسانى مطالب مى باشد؟

وحتّى تحلیل هاازان اخبارنیز تقریباً یکسان وبه یک نحواست ؟!

ایاازستادسیاستگزارى وازطریق ارسال ومراسلات همچون فاکس و……براى این یکسانى خبر وتحلیل استفاده مى گردد؟

دراین صورت این مطلب (خبروتحلیل واحد)به جهت این ابعادقابل تامل است. 

١ـ ارسال اخبارورساندن مطالب درست وصحیح' طبیعتاًبراى بیش ازهفتصدامام جمعه(جهت ایراددوخطبه انان ازچنین اخبارو مطالبى) نمى تواندمحل تردیدباشدمگرانکه خودائمه راازنظر جستجووپژوهش دچارکم کارى نماید.

٢ـ اینکه ائمه جمعه محترم خودراموظف به واگویى مطالب ارسالى دانسته (که به صورت تفصیلى ازرسانه ملّى تهران و……واکاوى مى شود)قابل تحقیق ازنظرتعدادمامومین وتاثیرگذارى خواهدبود.

٣ـ پرسش این است که:

ایا تکرارى شدن وبازنمایى مطالب ارسالى 

(ازنظرامکان تفاوت نظروتحلیل وتبیین)نمى تواندباعث نوعى رکودعلمى وعقلى درمستمعین وخطباى محترم گردد؟

٤ـ ایاازجهت تراکم یاعدم حضورمردمى (نیزعلاوه برخصوصیات عمومى واختصاصى وتقوا و……خطبا)نبایستى یک عامل اثرگذارقدرت تحلیل ومنظر وزاویه دیدو زوایاى متفاوت نگرش انهاباشد(که بایدموردعنایت قرارگیرد).

بایدپذیرفت که ازعوامل موثردرحفظ وافزایش مخاطبان،ان هم درزمانه سلطه رسانه هاوسرعت اطلاع رسانى، نواورى ها وتفاوت دیدگاه هاست.

٥ـ نوع تامین مالى وهزینه هاى ستادهانیز،چه ازطریق مجارى رسمى وتعریف شده،ویااخذانواع کمک هاى موردى ازطریق اشخاص وشوراها وصنف وصنعت نیزبایستى بامراقبت مداوم روبروباشدتادر باب مدیریت براخذ وجوه وهزینه کردنگرانى صورت نپذیرد.

٦ـ مداخلات ستادها دراموراجرائى و…… نیز نیازمندحفاظت ومراقبت است.

٧ـ طرح مسائل واقعى وضرورى وموردنیازنیزنیازمند دراختیارداشتن اطلاعات واماروارقام هاازمبادى ذیربط است که ستادتهران و……بایستى انرا مدیریت نمایند.

٨ ـ  بعضى لیست خوانى احتمالى حضور وغیاب (خاصّه ازمدیران شهرستانىدربین خطبه ویا…… ) ممکن است ازنظراصل خلوص وظاهرسازى محل تامل باشد.

٩ـ تغییرات مداوم ائمه جمعه شهرستانهاازجهات اثار وافزایش وکاهش مردم،مخصوصاًجوانان نیازمند تامل واعتناى بیشترى است.

(خاصّه درمورد ائمه جمعه ى موّفق ازنظر جمعیت، ونواورى و……که نبایدتوتیاى فشارها ودعواهاى محلّى گردند)

البته ارزیابى کمّى (نوسان وکاهش جمعیت مامومین) نیزدرکنارارزیابى هاى کیفى مورد توّجه قرارگیرد.

 

 

 

توسعه:

اموزش ومهارت ها:

زندگى ومشاغل ؛

ایرادبزرگ واساسى به دستگاههاى اموزشى وفرهنگى ورسانه اى،به دوعنوان ارجاع مى یابدکه :

وقت مردم ،مال مردم طفیل مطالب واموزش ها وپرداخت هایى است که ؛

دخلى به زندگى ومعیشت ندارد!؟

رسانه ملّى امورى را مداوماتمرکزداردکه بیشتر غصّه وقصّه مدیران وروشنفکران است! 

امورى که اصلاً مساله مردم نیست؟! 

امروز اگر ده مورداصل واساس مشکلات مردم باشد(مانندشغل ، درامد، رفاه ، اعتیاد، ازدواج و………) رسانه مامشغول دراعلام ضعف هاوپدرسوختگى هاى امثال ترامپ و……روزگارمى گذراند!؟

صدهاهزارمیلیاردتومان تقدیم رسانه ملّى واموزش وپرورش وعلوم ودستگاههاى چنددهگانه فرهنگى واموزشى ورسانه اى می کنیم؟ وازیارانه به مطبوعات تاجارى وعمرانى این دستگاههاورسانه هاووزارتخانه ها و………ازحوزه تا دانشگاه و……هزینه کردداریم!ولى ازمهارت اموزى دینى وزندگى ومعیشت و……خبرى نیست! 

 درحالیکه؛ حتّى درنظام استکبارامریکایى نیز مساله اوّل جوان دردبیرستان وکالج مدرک دانشگاهى نیست! و……ولى ماازخانه تا مدرسه ودانشگاه وحتّى حوزه بنارابرمدارک گذاشته واوّلاً ازعمق وکیفیت کاسته وثانیاًاینده نامعلوم را فراروی جوانان تعریف داشته وثالثاً جوانان را با مدارک بدون پشتوانه شغلى(حتّى علمی) وتجارى ودرامدسازوبى بهره ازعلم عملى (تجربه ) روانه (جاى نامعلوم ،همچون شغل نامعلوم ) اجتماع ساخته ودراووخانواده نیزایجادانتظارنموده ودرجامعه واداره و……بدون هیچ برنامه عملى معلوم بى تفاوت درباب این همه هدررفت جوانى وعمر ومال و……مانده ایم؟!

 

 

 

توسعه :

چندپرسش درموردغرب:

١ـ غرب انسانى وغرب صنعتى :

٢ـ غرب قدیم وغرب جدید؟

٣ـ پیشرفت غرب مرهون چه نگاه وچه اعمالى است؟

٤-نقش دریا واستعمار(قدیم وجدید)درپیشرفت کنونى غرب؟

٥-نقش فلاسفه درتغییر نگاه وپیشرفت غرب ؟

٦-نقش نهضت ترجمه درتغییرات کنونى غرب؟

٧-وضعیت اروپاى قبل ازقرن ١٤؟

٨-نقش کتاب وکتابخانه دراین دوران(صنعتى غرب)

٩-ایا غرب درهمه امور(انسانى و……)همچون صنعت واقتصادپیشرفت داشته است؟

١٠-علل گرایش نخبگان جهان (غارت مغزدرکنارغارت سرمایه)به غرب؟ 

١١-نقش مدیریت دردستاوردهاى کنونى غرب؟

١٢-به کارگرفتن (استفاده ،سوء استفاده ، مشارکت زنان )درغرب؟

١٣-نقش تلاش فردى وبى وقفه اروپائیان؟ 

١٤-نقش تهاجمى غرب به جهان واوردمالى ومحصولات  واثاران درزندگى کنونى انان؟ 

١٥-نقش اقلیم واب وهوا وجغرافیا درپیشرفت غرب؟

١٦-نوع استفاده (سوء استفاده ) ازضعف مدیران وملوک وشاهان حوزه نفت واقتصادجهان؟ 

١٧-استفاده ازنقش انرژى خاورمیانه؟ (دررویکردصنعتى غرب)

١٨-نقش وعلل دین گریزى (مسیحیت تحریف شده )دردوران سازى کنونى غرب؟

١٩-نقش دانشمندان دین مدارغرب درتمّدن کنونی انان؟ 

٢٠-نقش عزم ملّى (قاره اى)انان براى چنین دستاوردى؟

٢١-نظم وانضباط واستانداردها؟

٢٢-تفاوت پیشرفت اسیایى ها(ژاپن ، کره ، چین و…)با غرب؟

٢٣-نقش برنامه ریزى واصلاحات وبخش خصوصى؟

٢٤-نقش پارلمان ودموکراسى؟ 

٢٥-نقش ازادى هاى اجتماعی وسیاسى؟

 

 

توسعه:

مطلوب فقراء:

پرایدبراى فقرا؟

دلسوزى واقعى براى فقراء درتداوم تولیدباوضعیت فعلى یاافزایش کیفیت وکاهش قیمت ؟

نوع نگاه بازارپسندانه خودروسازدرراستاى کاهش تصادفات یا استحکام وایمنى خودرو؟

چراخودروى ایمن با قیمت پائین جانشین خودروى تولیدسال١٣٧٢نگردد؟

تعدادتصادفات بالاى این خودرووازدست دادن جان افرادزیادى ازمردمان،خاصه مردمان مادون متوسط چگونه توجیه مى گردد؟!

ایمنى ،موتور،اپشن هاوادوات ،کابین،میزان مصرف سوخت ،رگلاژ نبودن درو……،فنربندى ودههادلیل دیگربایدبه وزارت صنعت وشوراهاى فرادست این علامت راداده باشدکه :

دلسوزى وتدبیر به معناى جانشین هاى ارزان ولى کیفى است، نه تداوم خطرسازان وخانواده سوزان !

 

 

توسعه:

اقتدار:

بعضى ازمدیران ومسئولان ووکیلان ووزیران درمعناى اقتدارویالوازم وضرورت هاى کاملاهمچون افراد بیگانه ونااشنا با محدوده وتعریف اقتداررفتاردارند!؟

جمعى تحّکم رابااقتدارمترادف مى دانند!؟

گروهى انارشیسم وترویج بى نظمى وبى قانونى ومن مى خواهم !ومن مى گویم!

درهمین جستارواگویه دارند!؟

پرسش این است که :

ایااقتداررفتارفراقانونى،دورزدن قانون ،جایگزین کردن اشخاص به جاى قانون است؟ 

ایااقتداربه معناى بى نظمى ورفتارها وگفتارهاى غیرقابل پیش بینى است؟

ایااقتداربه معناى تحقیرافرادزیردست ونوکرشناختن (وخواندن) انان است؟ 

ایااقتداراراده قاهره اى است که پاسخگویى را پذیرانباشد؟!

ایامقتدربه افرادى مى گویندکه ؛وجهه وخصوصیت مشورت پذیرى نداشته باشند؟!

اقتداربه معناى پیش بردتوافق هاست؟ یاخلق هدف ومحتواى جدیدوبلاسابقه؟! 

اقتداردراتخاذبهترین روش هاومداومت ان است یا

اقتدارحکایت قدرت وتوانمندى است یا وسیله اى براى پوشاندن ضعف ها؟!

اقتداراجرایى نمودن عدالت است یاتحقق ظلم ؟

اقتداردرتحقق عدالت مى تواندباروش وتاکتیک ظالمانه پیگیرى گردد؟

اقتدارإعمال جبروزور ونادیده گرفتن مقتضیات وتوانایى هاست؟

ایاباجهل ونادانى! وکارناشناسى! مى توان ادّعاى اقتدارداشت؟

ایاافرادمدّعى اقتدارمى توانند"دادوفریاد"وتمسخر وتحقیرونشنیدن نظرات را!مترادف با اقتداربدانند؟!

ایااقتداربه معناى نتیجه نگرفتن! وکارنامه نداشتن است؟

ایا اتوریته (به فرانسه )واقتدارصِرْف دستوردادن وامریت است؟

ایااقتدارحذف "چون وچراها"ست ؟!

وکروکورى ونگفتن ونشنیدن ونپرسیدن ونظر ندادن را مى توان لازمه وضرورت إعمال اقتداردانست؟!

ایامجرى اوامرمثلاًافرادمقتدرحقّ دارندتا :

بگویندما مامور ومعذوربوده !وصلاح مملکت خویش' خسروان دانند؟

ایااقتدارمى تواندناظربه فراخواندن افرادبه دین گریزى وقانون گریزى ونفى کرامت انسانى باشد؟

تعریف انواع اقتداربالفعل وواقعى. وقانونى ومشروع ازنظرپذیرش وعدم پذیرش ،عقلانیت وقانون ودین؟ 

وزراء، نمایندگان ، استانداران ، فرمانداران و……مقتدرچگونه بدون اگاهى واستفاده ازتجارب ومشورت وشخصیت دادن به مجریان وزیردستان مى توانند ادّعاى اقتدارداشته باشند؟

 

 

توسعه:

کفر وظلم :

مکرردرباب حفظ مُلک با کفر!وعدم امکان بقاى مُلک با ظلم سخن رانده مى شود.

درنگاه مرحوم سنایى :

ظلم ازهرکه هست نیک ، بداست

وانکه ارظالم است نیک بداست

هرکجاعدل روى بنموده ست

نعمت اندرجهان بیفزودست

هرکجاظلم رخت افکنده ست

مملکت را زبیخ برکنده ست.

ایامنظورازکفردرابعاداعتقادوذهن وقلب درمقابل ظلم به مردم وناس وعامه ورفتارواخلاق وکرداراست؟

مطمئناًکفروشرک هم ظلم هستند(ظلم سه گانه به خداوخلق وخود)ولى خداوندامکان پذیرش توبه ورا با قطعیت جبران ظلم به مردم (درمقام توبه ) متذّکر مى گردد.

ظلم وظلمت وتاریکى وفقد نور و……واثاران درتفرقه وناامیدى وگسست ها وناهنجارى هارابیشترتدقیق نماییم.

اثارظلم دراحکام (فقه و……) وسنّت(قواعدالهى ونوامیس هستى )؟

والاپیامدار ـ محمدص  ـگفتى که یک دیارـ هرگزبه ظلم وجورنمیمانداستوار.

باتوّجه به تعاریف ظلم وگستره ان،نیز تاکیدات خداونددرقران مبنى بردوست نداشتن ظالمان ،ونفى هرنوع ظلم (ازرباخوارى ،حرام خوارى و………)

ظلم به بى یاوران ،سیاتى زمان ……(جامع الاخبار١٣٠)زمانى برامّتم خواهدامدکه ازعلمافرارمی کنندهمان گونه که گوسفندازگرگ فرارمى کند،هرگاه چنین شدخداوندانان را دچارسه بلامى کند،اوّل برکت راازاموال انان برمى دارددوّم زمامدارى ستمگررابر انان مسلط مى کندسوّم بى ایمان ازدنیا مى روند.

ظلم به همسر ، پدر ومادر،غیبت ، دروغ و………

کشتارها، انکارحقائق ،دزدى ، خوردن مال یتیم ،ارتداد،دروغ بستن به خدا وانبیاء،فساددرزمین،

کارگزارى طواغیت ،قساوت وسنگدلى ،دوستى وهمنشینى بابدکاران ،خیانت درامانت ،استفاده نادرست ازنعمات الهى،بخل ،تکّبّر،عالمان بى عمل ، پیروى ازهوس هاى جاهلان ، تعدّى به حقوق دیگران،زشت کارى ها،سوزاندن دل مردم ،نداشتن تقوا،و…… که درایات قرانى نشانه ظلم واطلاق ظالم است.

باچنین اوصاف ونشانه هایى درقران ظلم به خود ومردم وخداباعث بروزچنین رویکردى خواهدبود.

این کردارها بنیان توسعه را ریشه کن مى سازد.

 

 

توسعه :

گیرندگى،گویندگى :

هرادمى داراى توانمندى هایست. 

هرفردى ویژگى هایى دارد.

امّامسئول ومدیر،وزیر ووکیل اگرباهمه خصوصیات 

(علم ، ایمان ، تجارب و……)بدون دوعنصرازارتباط اجتماعى ونفوذبین مردم باشند!

 نمى تواندکارسازشود.

بعضى ازوکلاووزراء متاسفانه درادوارمختلف نه "گیرنده "ونه " گوینده " خوبى نبوده اند!؟

تصّورداشتن نماینده ووزیر' براى هردو قوّه مقننه ومجریه که واجددوصفت فوق نباشنددرحقیقت بیانگر منتهاى ضعف ونادارى وناتوانى خواهندبود.

وزیرى که درتمام دوران وزرات ، نماینده اى که به عنوان زبان گویاى مردم ایران نتوانند درحدّسخنورى به تمام ازدولت وملّت بگویندبه "درد"چه کارى درهیات

وزیران یا صحن علنى و……مى خورند؟!

موثر بودن حکایت دانش وتجربه وحضورذهن وزبان گویاست 'نه افرادى که نه خوب "مى فهمند " ومى گیرند ونه خوب "مى رسانند"وبراى ملّت یا دولت حکایت تماشاگر غیر موثر باشند

وزرایى درتمام چهارسال ویا پیش ازانتخابات با لحاظ این دوکمبودیااثر نداشته (خوشبینانه) ویااثر منفى (بانگفتن ویا بدگفتن ورساندن)داشته به مانند نماینده اى این چنین براى ملّت عمل خواهند داشت

 

 

توسعه :

شنیدن وتفّکروخردورزی:

نسمع اونعقل:

حکایت بشرى درنشنیدن یاتعقّل نداشتن تا قیامت ودوزخ ،طول مسیر دارد!

نشنیدن یااعتنانکردن به توصیه هاوبیان تجارب وارائه رهنمودها 'ریشه اخلاقى ولجاجت داشته وهیچ برهان واستدلالى نخواهدداشت!

وقتى افرادگوش به حرف رهبران الهى وانبیاء واولیاء وخردمندان نمى دهنددرحقیقت باعث مى گردندتا:

١ـ حقایق را درک نکنند

٢ـ با عدم اعتنا به حقایق وراهبردهاموجبات سقوط ونزول خودرا سبب گردند

٣ـ اصراربرتجربه شخصى (من خودم برسم ) اوّلاً موجب اتلاف زمان ثانیاً عامل ازدست رفتن فرصت ها وتحمیل انواع هزینه ها وگاهاً جبران ناپذیر مى گردد

٤ـاستماع سخن حقّ درحقیقت احترام