10 پیشنهاد ابوذر ندیمی که در لایحه بودجه سال 96 کل کشور درج شد

10 پیشنهاد ابوذر ندیمی که در لایحه بودجه سال 96 کل کشور درج شد
1395/9/19 |
22:28
شناسه خبر: 62670

لایحه بودجه سال 96 کل کشور در حالی توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که 10 پیشنهاد در حوزه شهرستان های لاهیجان و سیاهکل و حتی استان گیلان نیز از سوی ابوذر ندیمی در آن درج گردیده بود.

مطالعه واجراى ساماندهى رودخانه هاى مرزى گیلان :١٣٠٧٠٠٥٠١٩-٤٠٢٠٣٠٠٤ ش طبقه بندى - مطالعه واجراى رودخانه هاى داخلى ومرزى درگیلان -١٢ کیلومتر- هزینه واحد١٧/٩٢٩/٥٠٠ -شرکت سهامى اب منطقه اى -سال شروع ١٣٦٤- سال پایان ١٣٩٨ -عملکرد سال هاى قبل ازبرنامه پنجم ٥٧/٨١٣- عملکرد ١٣٩٠تا١٣٩٤(٢٨/٢٨١)  مصوب نودوپنج (٢٥/٠٠٠)سال ١٣٩٦(٢٥/٠٠٠) سال هاى بعد(٧٩/٠٦٠) جمع  کل:٢١٥/١٥٤
انشاء الله اوّلاً باپیشنهادنمایندگان بودجه واجراء مدیریت گردد
ما به سهم خود این کارکردراجهت سرعت بخشى ودرج در پیشنهادات ارائه کردیم

 

 
 
 
 
 
ایجاد تاسیسات فاضلاب شهرلاهیجان :
١٥٠٣٠٠٢١٥٦ ش طبقه بندى - جهت ٥٤ هزارنفر- هزینه واحد١٧/٣٩٦/٨٢٩- شرکت اب وفاضلاب گیلان -سال شروع ١٣٧٢- سال اتمام ١٣٩٩-عملکردسال هاى قبل برنامه پنجم٢١١/٥٠٤)سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٤(١٣١/٧٨٩) مصوب ١٣٩٥(٦٠/٠٠٠) براورد ١٣٩٦(٣٣/٢٧٠) سال هاى بعد (٥٠٢/٨٦٦)  جمع کل ٩٣٩/٤٢٩)
کارى که دراین دوازده سال تا اتمام براى لاهیجان وشهروندان خوبش مطرح شد انشاء الله با پیشنهادات بودجه اى در ده روز اتى کامل گردد

 

 
 
 
 
 
ایجادتاسیسات فاضلاب شهرسیاهکل ؛
١٥٠٣٠٠٢١١٣-٤٠٩٠١٣٨٦- هدف افزایش جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب -٥ هزارنفر-هزینه واحد٤٠/٣٦٤/٠١١ شرکت اب وفاضلاب گیلان - سال پایانى ١٣٩٩- عملکرد سال هاى قبل ازبرنامه پنجم ١٥/٧٧٠-عملکرد سال هاى ١٣٩٠الى ١٣٩٤(٣١/١٢٨) مصوب ١٣٩٥ (١٥/٠٠٠)براورد١٣٩٦(٧/٧٦٣) سال هاى بعد٦١٦/٥٢٧) جمع کل ٦٨٦/١٨٨)
الحمدلله پس ازخرید زمین درمالفجان وگرفتن ردیف این پروژه براى امسال و٠٠٠ داراى اعتبار است 
کارى ناقابل براى مردم خوب سیاهکل بود که انشاء الله نمایندگان محترم باارائه پیشنهاددر این ده روز ازنظر سرعت اجراء واعتبارکمک فرمایند
 
 
 
علاج بخشى سدّ سفیدرود:
١٣٠٧٠٠٦٠٣٨-٤٠٢٠٢٠٢٩-
 ترمیم وبهسازى سدّ سفیدرود- یک مورد/
٢٤٩/٣٢١-شرکت سهامى اب منطقه اى - سال شروع ١٣٧١پایان ١٣٩٧- عملکردسال هاى قبل ازبرنامه پنجم ٧١/٦١٧- عملکرد ١٣٩٠تا ١٣٩٤(٤١/١١٧)سال ١٣٩٥(٢٠/٠٠) سال ١٣٩٦(١٠/٠٠٠)سال هاى بعد(١٠٦/٦٠٠) جمع کل٢٤٩/٣٢٤)
حسب اهمیت این سدّبراى کشاورزى گیلان انشاء الله نمایندگان محترم پیشنهادات خوبى به تلفیق بودجه ١٣٩٦ بدهند
 
 
 
مطالعه واجراى ساماندهى رودخانه هاى مرزى گیلان :١٣٠٧٠٠٥٠١٩-٤٠٢٠٣٠٠٤ ش طبقه بندى - مطالعه واجراى رودخانه هاى داخلى ومرزى درگیلان -١٢ کیلومتر- هزینه واحد١٧/٩٢٩/٥٠٠ -شرکت سهامى اب منطقه اى -سال شروع ١٣٦٤- سال پایان ١٣٩٨ -عملکرد سال هاى قبل ازبرنامه پنجم ٥٧/٨١٣- عملکرد ١٣٩٠تا١٣٩٤(٢٨/٢٨١)  مصوب نودوپنج (٢٥/٠٠٠)سال ١٣٩٦(٢٥/٠٠٠) سال هاى بعد(٧٩/٠٦٠) جمع  کل:٢١٥/١٥٤
انشاء الله اوّلاً باپیشنهادنمایندگان بودجه واجراء مدیریت گردد
ما به سهم خود این کارکردراجهت سرعت بخشى ودرج در پیشنهادات ارائه کردیم
 
 
ابرسانى به شهرهاى لاهیجان ولنگرودواستانه وکیاشهر:ابرسانى به شهرها-٤٠ میلیون مترمکعب -هزینه واحد٢٥/٤٦٥/٤٥٠- شرکت سهامى اب منطقه اى گیلان -سال شروع ١٣٧٢ سال پایان ١٣٩٨- عملکردسال هاى قبل ازبرنامه پنجم ٥٧٦/٥٨٨-سال ١٣٩٠تا١٣٩٤(١١٨/٧٣٠)سال ١٣٩٥(٦٠/٠٠٠)سال١٣٩٦(٥٠/٠٠٠)سال هاى بعد٢١٣/٣٠٠ جمع کل ١/٠١٨/٦١٨ که انشاء الله اگر هنوز شهرهانیازدارندازاین محلّ مشکلات رفع گردد
 
 
 
 
احداث بیمارستان لاهیجان ؛
سال پایانى بیمارستان لاهیجان ( پیروز)؛
١٦٠٢٠٠١٠٩٥-٣٠٣٠٣٣٠٧ ش طبقه بندى ' ایجادفضاى درمانى ٢٠٤ تخت هزینه واحد١/٨٦٨/٤٥١- سازمان مجرى ساختمانهاوتاسیسات دولتى وعمومى ،شرکت مادر تخصصى سال پایان ١٣٩٦باعملکردسال هاى قبل ازبرنامه پنجم ٤٩/٢١٥ وعملکرد٩٠ تا ٩٤(٢٣١/٩٤٩) مصوب ٩٥(٨٠/٠٠٠) ٩٦(٢٠/٠٠٠) جمع کل ٣٨١/١٦٦)
انشاء الله براى این پیشنهادات دولت درلایحه باپیشنهادات نمایندگان افزایش اعتباروسرعت اجراء داشته باشیم 
چراکه فقط سال ٩٦ اعتبارپایانى را به مبلغ مطروحه دارد
 
 
 
بهسازى راه حسن رود - چمخاله- رودسر :
همچنان که مى دانیداین محور ازدوره دولت خاتمى وسه وزیر ایشان ونیز مجلس هفتم پیگیرى ومطالعه وسرانجام به اجراء درامد وطبیعتاً روستاهاى حاشیه دریا نیز بهره مند گردد
١٣٠٣٠١١٦١٧١-٤٠٧٠٢١٦٦ تحت عنوان راه اصلى حسن رود- چمخاله - رودسر تحت عنوان بهسازى راه اصلى به طول ٧٨ کیلومتروهزینه ٨٤/٢٢٩/٨٩٧ توسط وزارت راه وشهرسازى تا سال ١٣٩٩ وهزینه برنامه پنجم ٢٧٣/٨٤٣عملکرد ٩٠تا ٩٤(٦٠٦/٥٩٢) 
مصوب ٩٦(٢٢/٢٠٠)سال هاى بعد٥/١٨٦/٧١٨ جمع کل ٥/٤٢٤/١٢٠
این پروژه نیز به سال هاى قبل برمى گردد
انشاء الله با پیشنهادات جدیددرتلفیق ازنظراعتبار وسرعت حمایت گردد
 
 
 
ادامه احداث راه سیاهکل ؛
الحمدلله ادامه احداث راه اصلى سیاهکل سنگر سراوان باش طبقه بندى ١٣٠٣-١٦١٠٠-٤٠٧٠٢١٣٢به متراژ ٣٥ کیلومترهزینه واحد٢٥٠١٢٠٥١٤ وزارت راه وشهرسازى با سال شروع ٨٢ وپایان ١٣٩٧عملکردسال هاى قبل ١٥١/٣١٠( برنامه پنجم عملکرد٩٠تا٩٤میزان ٣٠٩٢٩٢ مصوب ٩٥(٧٠/٦٠٥) براورد ٩٦(٤٤/٣٠٠)سال هاى بعد٣٠٤/٤١١ جمع کل ٨٧٩/٩١٨. میلیون ریال است 
( البته انشاء الله درتلفیق واخذ پیشنهادات این موضوع ازنظر سرعت واعتبارافزایش یابد)
نام نیکو گر بماندزادمى 
به کزاو ماند سراى زرنگار
الحمدلله پروژه اى ازدوره ششم وهفتم الان داراى چنین پیشنهادى ازطرف دولت است که درمجلس نهم ارتقاء یافت
 
 
 
 
احداث ازادراه :
تحقق خواسته دهساله ؛
به حمدالهى کارکرد سال هاى گذشته ما درردیف ٢٧٧جدول ش ٢٠ طرح هاى مطالعاتى واجرایى موضوع ردیف ش ٣٩-٥٥٠٠٠٠تحت این عنوان ازطرف دولت درلایحه ص٢٣٨ ردیف ٢٧٧ اورده شد 
عنوان ردیف ؛ مطالعه واحداث ازادراه سراوان - سیاهکل -املش -چابکسر 
انشاءالله حسب پیگیرى ازدولت قبلى ووزیر پیشین ( نیکزاد) ونیز وزیر دولت تدبیر وامید ( اخوندى) وکمک هاى معاونین دووزیر ودومدیرکل قبلى وفعلى راه استان وسه استاندارقبلى وفعلى ( سعادتى ،هاشم نیا ودکترنحفى ودومدیر قبلى ( کاظمى ومجاورى) این پروژه که ازهدف گذارى هشت گانه مابر روى این محور بود براى ابادانى شرق گیلان ودوشهرستان نافع باشد 
به سهم خود امادگى اجراء این پروژه را درسازمان ووزارت راه داشته ودارم
بخشى ازمستندات این رویکردنیز براى استفاده ارائه مى گردد.
البته درپیوست هاى سال هاى قبل درکمیسیون تلفیق پیشین اضافه گردید
ولى اکنون با بهره بردارى این پروژه امکان جلب سرمایه گذار به چنددلیل اسان است 
١- اجراى راه اصلى 
٢- استملاک زمین اجراء 
٣- امکان بهره بردارى توامان با اجراى ازادراه

 

 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
نظرات | 0 نظر
captcha