(روز نوشت) بایگانی

(روز نوشت) بایگانی
1395/3/4 |
23:33
شناسه خبر: 30334

جمعه 95/02/24

 

وارونگى!

شهرى هادرحال فقیرترشدن بیشتر ازروستایى ها !

البته روستائیان مهاجربه شهربیشتر ازبقیه شهرى ها طعم فقر رامى چشند.

ومسکن بیشترین سهم درایجادفقررابه خود اختصاص داده است.

پس ازمسکن سهم غذاوهزینه رفاهى واموزشى وسیاحتى داراى سهم ونقش مى باشد

ولى همه ملّت گرفتارتورم ورکودهستند

شهرهاباجمعیت وبیکارى،تحصیلات ومعیشت،وهرکدام باداشته هاوخواسته هاى بیشمارازنیازهاوکمبودهاوارزوهاو هزینه هاى روبه زیادت وافزایش بافقر زیادترروبرومى گردند

 

 

هسته هندوانه؛

مطالعه خلقت،به معناى درک خداوقدرت اوست.

فقط براى یک نمونه، خلقت میوه وهسته اى با این خواص مارابس!

کاهش خطرابتلا به چاقى، کاهش خطرابتلابه بیمارى هاى قلبى عروقى، بهبودوضعیت پوست، افزایش انرژى ، پیشگیرى ومهاربیمارى آسم ، کاهش فشارخون وپیشگیرى ازفشارخون، پیشگیرى ومهارسرطان به ویژه سرطان پروستات ، رفع مشکلات گوارشى وجلوگیرى ازیبوست، کاهش دردوکوفتگى عضلانى ، مهاربیمارى دیابت ، افزایش قدرت بارورى درمردان ، داراى خاصیت ضدپیرى فقط داخل یک هسته،که بیانگر بزرگى حیات واهمیت قدرت خالق وهماهنگى هستى وانسان است.

البته خودهندوانه داراى ویتامین هاى زیادمانندB1.c.A,B6 ( ویتامین ها)ومواد واملاح معدنى چون پتاسیم .منیزیم،وعامل کاهش حرارت زیادبدن . وجود اسیدهاى چرب ، انواع ویتامین وموادمعدنى چون فولادوپتاسیم ، روى ، اهن ، فسفر ، مس ،منیزیم و....است

 این نوع کاوش براى درک خداوندوتوانایى هاى اوواثربخشى خلقتى وقیاس اثر گذارى بشرى یانقش منفى اودرکتاب هستى محل تامل واعتناست

 

 

دارو!؟

ایران دومّین کشورازجهت مصرف دارودرجهان پس ازچین!؟

براى هر ایرانى درسال ٣٤٠ بارمصرف دارو تعریف شده است !؟

هشتاددرصد داروى قاچاق تقلبى است !؟

چه بلایى سر مردم مى اید؟!

این همه دارو! رتبه عجیب به نسبت جمعیت! هم تقلّب هم قاچاق !؟ هم پول مى رود هم سلامت !؟

هزینه مردم وبیمه ها وواوردات وقاچاق وتقلّب !؟

به این مردم رحم شود( مسئولین ، اطبا،صنوف)

چقدرتحمیل هزینه به صورت مستقیم وغیر مستقیم ( بیمه ها-هزینه سلامت هردوازجیب انان ویاکاهش بخشى ازخدمات دیگرو.....)!چقدرفشارواسترس وتنظیم وقت و..... که ازخریدوتهیه داروتا خانه وخوراک و.....صرف ان مى گردد!؟

ارامش واسایش باهمین موارد تحت تاثیر قرارمى گیرد!

دنبال ارامش وخوشبختى وکاهش هزینه وداشتن زمان براى زندگى هستیم!

 ولى نمى دانیم که :

چگونه حاصل مى گرددوچطورازبین مى رود!؟

 

رشدسیصددرصدى!

مشروبات الکلى؟

فایده اماردسترسى به اطلاعاتى است که به صورت فردى ویا نگاه به جامعه خاص رابه مدیریت جامع ترى مى رساند

علم وعمل استخراج .بسط وتوسعه باروش گرداورى ،تنظیم ،پرورش وتحلیل داده هاى تجربى ناشى ازاندازه گیرى وازمایش وفراهم کردن داده هاى کمّى وتحلیل ان درشاخه هاى توصیفى واستنباطى براى دسترسى به تولید بهترین اطّلاعات ازداده هاى موجودوبرداشت واستخراج علم ودانش از ان اطلاعات به ما مى گوید وضعیت خوب نیست 

قتل ، سرقت ، بیمارى هاى خاص ، سنّ ازدواج ، تعدد طلاق ، تعدداستفاده از شبکه هاى خاص و......

ونیزمصرف مسکرات باید مارا نگران سازد

 

١٨ هزارهکتار؟!

اتش سوزى جنگل؟

مشکلات محیط زیست کم بود که مثل گل بودوبه سبزه اراسته شد رابه ذهن تداعى کرد

البته قائم مقام محترم فرمود که ازاین جهت وضعمان در دنیا خوب است !

این موضوع مقایسه ما با دنیا هم مطلب عجیبى است

امارها واطلاعات دردنیاراباخودمان البته بدون قیاس جامع استفاده مى کنیم 

اگر زمین خوارى وزباله دانى سازى جنگل و..... را هم به ان بیفزاییدشایدوجهى داشته باشد ولى وقتى ماقراراست امتیازبگیریم ویا خودرابرترنشان دهیم دنیا براى ما مهم مى شود!؟

درامد،هزینه ، اعتبار ،مقایسه یعنى کامل وجامع نه انکه یک امار ویک عکس ویک رویداد را بهانه کوبیدن انها یا موّجه سازى خود نماییم 

 

فقریافرق؟

تبعیض یا .......؟

مصاحبه شد که یا بایستى بانک وبیمه وشرکت هاى دولتى را در بودجه پیوست قرارندادیا انکه حدّ وسقف ، انگیزه ها درجهت اقتصادى شدن ،کنترل برداشت به نفع خود،انطباق اقل واکثرى با قانون خدمات مدیریت کشورى، کاهش نقش مالکانه مدیران منصوب وتبدیل ان به وجه کارمندى ومدیر دولتى این صداهاى نگران راازتبعیض وسوء استفاده ها را تدبیر داشت 

این حرف که معلمان ازفرق مى نالندحرف درستى است ولى فقر هم حکایت خودرا دارد

فقر یعنى عدم براورد نیازها'

ونیاز امروز تنها محدود به غذا ولباس ومسکن و... نیست 

فقر متناسب با نیازجوامع معانى تازه مى یابد

نمى توان گفت تنها خانه ولباس و... حقّ توست

باید تنوّع نیازهاومعیشت متناسب بازمان را درنظر داشت

ازاینروامروزفقر وفرق هردو موضوعیت دارد

 
 
 
 
 
 
 
حکایت یک مرد؛

یک مدیر؛

یک مسئول؛

یک تاریخ ؛

یک باعرضه:

ازروى انصاف مى گویم وخدارابه شهادت مى طلبم که درمقام امیرکبیرغلونکردم، او ازخواجه نظام الملک مرحوم،وزیرمعروف ومشهورسلاجقه وصاحب بن عبادوزیرمشهورومعروف دیالمه وپرنس بین مارک ولردپالمرستون وریشیلیووزیرمشهورلوئى سیزدهم فرانسه وپرنس کارچکف روسى ،به حقِّ حق ،به مراتب <باعرضه تر> وبهتر بود      

ظل السلطان <تاریخ وسفرنامه مسعودى ص٨٠>     کتاب امیرکبیر هاشمى

رفسنجانى

امیرکبیردرظرف چندسال کوتاه کارچندین قرن راانجام دادوبانبوغ خوددوران تازه اى درتاریخ کشور پیش اورد  گرنت واتسن منشى سفارت انگلیس

میرزاازخانواده اى اصیل ولى پائین -ازنظر طبقات-هزاوه اى (اراک، فراهان)که شغل اشپزى پدروارتباط با قائم مقام فراهانى عملاً نسبت با اقویا وخواستگاه ضعفادررویکردوعملکرداونقش فوق العاده اى داشت

میل به یادگرفتن وهم سطحى با فرزندان قائم مقام وبهره گیرى ازمعلمان واستعدادفردى وتلاش وسلامت فردى وجسارت وشجاعت ازاوامیرى ساخت به نام وماندگار.

درک اوضاع کشورومردموحکومت درکشور وفرصتبازدیدازدیگرکشورهاوپیشرفت وپسرفت ها 'در مقام مقایسه انان وایران عزیز گرفتارعجیب الخلقه هاى قاجارى ازاو شخصیتى ساخت که مى توان به او افتخارکرد که چون اوکم داشته ایم وداریم!؟ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه 95/02/21 :
 
 
محیط زیست ؛
 بحران هاى ملّى یا فراملّى ؟!
الودگى زیستى ، ریزگردها،الودگى ترافیکى وصوتى و٠٠٠٠
الوده شدن رودخانه هاودریاها، فرسایش خاک ،عدم اجراى  تصفیه خانه هاى فاضلاب، نشت نفتى و٠٠٠
عدم تدبیر براى کارکرد صنعتى با ملاحظات زیست محیطى !
موانع اِعمال قوانین ورعایت پیوست زیست محیطى جهت اجراى طرح ها.  
محیط زیست هرچند که نباید منتهى به بازدارندگى هاى نامعقول گرددولى خطرات تحریمى زیست محیطى وهزینه هاى جبران ناپذیر اقتصادى واجتماعى و٠٠٠٠ مارا ناچار به تولید سیاست وبرنامه هاى ویژه راهبردى مى نماید.

اقتصاداینده !
هیچ چاره اى جزتدابیراقتصادى' براى پاسخ گویى چالش هاى فرارو نیست.
اقدامات برجامى' ضرورى ولى حتماً ناکافى است.
مردم ما هم 'به دلیل خصوصیات فردى واجتماعى (ونیز شرایط خاص خود) امادگى صبورى  بلندمدّت را ندارند.
بایدتدبیر کرد.
ولى انتخابات پشت سر انتخابات' نه تنها باعث ارائه راهکارها نمى گرددوبه تحریک تقاضاى بدون پاسخ در اینده  نیزشتاب مى دهد
کاندیداهایى که فقط بلدند تا عیب بگیرند!؟
 واماده نیستند تا راهکار بدهند!
بدون اعتنا به داشته هاى حکومت ومنابع وامکانات واعتبارات تا مى توانند ازبخواهید ومى اوریم! مى گویند!؟
 وپس از فریب خلق وسوارشدن برخر مراد همه چیز یادشان مى رود!؟
 
 
 
مساله !؟
 ایا واقعاً ریاست مجلس' مهم تر ازهمه مشکلاتى است که مردم ما گرفتار ان هستند!؟
ایا واقعاً فقر وفساد وتبعیض ، بیکارى و مشکلات معیشتى وبدهکارى چندصدهزار میلیاردى دولت ، بدهى ها ومعوقات بانکى ، تعطیلى کارخانجات ، ناهنجارى ها وبزهکارى ها، ازدواج وطلاق ، فارغ التحصیلان ناامیدودهها موضوع نظیران قدر بى اهمیت است که؛
هردوجریان تنها به ریاست مجلس و٠٠٠
وحتما چندماه بعد'به انتخابات ریاست جمهورى بیاندیشند!؟
ایا واقعاً ریاست مجلس این اندازه کارگشا وتعیین کننده است؟!
مگراختیارات وتوانایى هاى رییس مجلس چه اندازه است؟!
چرا مردم را فراموش کنیم!؟
چرا گمان مى کنیم! مهم این است که این یکى یا ان یکى' اگر رییس مجلس وجمهور شوند' همه چیز حل مى شود؟!
راهکارها وتوانایى هاى انان ریشه در چه امورى دارد؟
 وکارایى این وان در چیست؟!
خدا مى داند که چه رنج هایى ودردهایى فراموش مى شود! وچه حواشى که متن مى گردند!؟
 ولى این ها براى بیکاران اب ونان نمى شوند.
همه باید همفکرى کنیم که ؛
میلیونها بیکار ، میلیونها معتاد ، میلیونها بیماران وبى خانمان وبى ایندگان را تدبیر کنیم.
چاره براى زندگى مردم' درهمفکرى است وهمراهى و٠٠٠٠٠
اما٠٠٠٠٠
 
 
 
چرایى؟
طبقات فرودست وانتخابات؟
تا دیروزگفته مى شدکه طبقات بالا راى نمى دهندولى امروز!؟
چه براین پیوستگان به اسلام وانقلاب ونظام رفت ومى رود که .....
بایدنگران بود.

ویلا
ویلا سرمایه گذارى نیست
گفته شد که ؛
خانه براى خودودیگران مى سازى ومنّت مى گذارى که مى خواهى سرمایه گذارى کنى !؟
سرمایه براى خودت یا دیگران ؟
زمین وزمان را در اختیار خود مى گیرى وانرا توسعه گردشگرى مى خوانید!
شما براى خودت یا دوستانت ویلا مى سازى و....
غذاى خودت را مى اورى ، سالى چندروزبه سفر مى ایی و........!؟
مدافعان گردشگرى هم متاسفانه گاهاًدردام فضاسازى وظاهرسازى هاقرارمى گیرند!؟
سرمایه گذارى به اشتغال وتولید وخدماتى مى انجامدولى ٠٠٠٠٠٠!!؟
 
 
 
 
انتظارات!
به طور قطع منتخبین (واقعى نه ٠٠٠٠)ازهـشت خرداد٩٥ تاچهارسال فرارو( شایدکمتر مثلاً تا عید ٩٧) باید پاسخگوى مردم ( واحزاب ورقبا) باشند٠
البته هواداران دولت وصاحبان کاندیدابا زمان کمتر ( انتخابات ریاست جمهورى )وحسب انتخابات شورا(همه وکلا)باید به نحوى اماده این پرسش وپاسخ (اشکاروپنهان) باشند
پرسش ها همان وعده ها ویا انتظاراتى است که خود  انهاویا هواداران انرا بیان داشته ویا مکتوب کرده ویا قول داده اند٠
ایا قول داده اندتا :
کارایجادکنند
پُست توزیع کنند
معیشت و درامد تعریف کنند
پروژه تمام نموده یا اغازنمایند
حضور دربین انها داشته باشند
ازازادى هاى قانونى انها دفاع کنند
درقانونگذارى مداخله موثر نمایند
در نظارت کارنامه قابل دفاع داشته باشند
رکود راکاهش دهند
سودبانکى راکاهش دهند
برجام را مدیریت نمایند
مداخلات خانوادگى را مدیریت نمایند
شایسته سالارى را حاکم گردانند
گرفتاردلال بازى نشوند
اسیر پیشنهادات کثیف والوده نگردند
سلامت خودوخانواده راازجهات رانت قدرت وثروت حفظ نمایند
 وافرادبه نام انان به مردم زورنگفته وفخر نفروشند
درصحن وکمیسیون غیبت ننمایند
دخالت غیرقانونى در امور ننمایند
شرکت هاى خوابیده را فعال سازند
حقوق هارا افزایش دهند
به تبعیض ها خاتمه دهند
وکثیرى ازامور دیگر که همه پاسخ مى طلبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه 20 اردیبهشت 95
 
 
 
درد!
دردودردمندى !
دردرانمى شود به بى دردفهماند.
ازدردسخن گفتن وازدردشنیدن ! 
بامردم بى درد! 
ندانى که چه درد است؟!
 
تولّد ؛
امسال در باب زادروز دوستان زیادى حضوراً ومخصوصاً پیامکى وتلفنى عنایت بیشترى از سالیان پیش داشته اند که براى ما ازچندجهت قابل اعتناست 
١- تودّد ومحبّت پایان ناپذیر 
٢- ارزش زندگى واثار وخدمات که پایانى ندارند
درهرحال سپاس گذارخوبى هابوده وهستیم وشرمنده این اخلاق واین مروّت وبزرگوارى هستیم 
 
زلزله !
تعبیر زلزله ازحوادث وبحران هاى اجتماعى واخلاقى وناهنجارى هابیانگر نگرانى هاست 
به نظر مى رسد با ادامه روش هاى پیشین نمى توان  به مدیریت این بحران دل بست 
باید نگران بود که انچه درباره دیگران واجنبى مى گفتیم در خانه وخیابان کشورراه پیداکرده ازتاخیر ازدواج تا طلاق! از بیکارى تا اعتیاد! ازکاهش روابط اجتماعى تا گسست ! ازبیمار هاى خطرناک وخطرزا تادل بستگى هاى شهوى وجنسى ! ازکاهش معنویت تاظاهرسازى ها و٠٠٠٠٠

 

 

 

موسّع یا مضیّق؟!
بانک وبیمه وشرکت هاى دولتى !
سه گانه هاى فراقانون یارهاسازى!
بودجه هاوپیوست ها؟
٨٠٠ هزار میلیاردتومان منابع ومصارفى که باید بازنگرى اساسى گردد
بیشترین نگرانى ونارضایتى وهیجان وزدگى مردم مربوط به بانک ها وبیمه ها وشرکت هاى دولتى است
براى رفع تبعیض در حقوق کارمندان و٠٠٠ اقدام حداقلى در قانون  مدیریت خدمات کشورى به عمل امد ولى هنوز مردم ازجمله معلمان به حقّ خودرا با کارمندان ومدیران وحقوق بگیران این نوع مجموعه ها وبنیادها واستان ها ونهادها و٠٠٠٠ مقایسه مى کنند
انان مى گویند که :
فرق ما در چیست
اندازه وارزش های ما با چه نسبتى اندازه گیرى مى شود
اگر ارزش واندازه گیرى ملاک باشد ما هم تمکین خواهیم کرد
اما مجلس دهم براى پاسخ گویى به خواسته ها مبتنى بررفع تبعیض وبى عدالتى راهى به جز بازنگرى اساسى در این امور ندارد
نمى
شود ستاد وبنیادى زیر بلیط بودجه کشور نباشد ومالیات هم ندهدولى بخش خصوصى بتواند با اورقابت کند
نمى توان به مردم گفت که او چون زیر بلیط بودجه عمومى نیست ویا هرچند که ازفرصت حکومتى ورانت موقعیت وجایگاه بهره مى برند
درهرحال یک پیشنهادما به مجلس دهم سامان بخشى به وضعیت شرکت ها وبیمه ها وبانک هاى دولتى است ( بودجه ' سقف پرداخت ها ' کاهش فشار به مردم ) اتّفاقات اخیر پرداختى نه اوّلین ونه اخرین پریشى حقوق ودستمزد این سه گانه است اگر تدبیر نکنیم وچاره هاى تفنین ونظارت نداشته باشیم

 

 

معلم !
شکم ؟!
 سخن خطیب ارجمند' از جهت اینکه "معلّم براى شکم دست به قیام نمى زند"ازجهات متفاوتى محل بحث وفحص خواهد بود.
اینکه فرمودند؛
درشان شما نیست که براى معیشت خوددست به اعتصاب وتظاهرات بزنید'  "واین قشر مقدس اگر صدایشان بلندمى شودنبایدبراى معیشت باشدزیرا رسالت معلمى که حتّى براى تربیت نسل ها ازجان خود مى گذرد بیش از این است" 
ازان سوکه هیچ تحلیلگرى نمى تواند نسبت به مقام معّلم ازجهت ارزش ومکانت وجایگاه وتاثیرات تردیدکند قابل باور است
 ولى جا دارد بپرسیم که :
١-تبعیض ها متفاوت با کمبودها نیست؟!
٢- معیشت مساله اساسى درکنار بیکارى به شمار نمى رود؟!
٣- ایا همه مسئولان در اندیشه رفع مشکلات معلمان هستند؟!
٤- برخوردارى هاى جمعیتى در شرکت هاى دولتى ، ستادها ،نهادها ، بنیادهاو ٠٠٠ رامى توان ازدیدونگاه این جامعه شریف پوشاند
البته موضوع تضاد وتبعیض حکایت چند دهه اى دارد نه چندساله .
واقعیت توسعه زندگى وافزایش هزینه ها و٠٠٠٠ اگر بدون پاسخ به این خواسته ها مدیریت گرددبه نارضایتى مى انجامد.
 ولى اینکه بازتاب ان چه باشد را با حرف وسخن ووعظ هرچندنافذ نمى توان به مدیریت وداورى نشست
بایدسرمایه سازان ( ثروت انسانى ) را تامین داشت
 
 
شهرنشین!
جمعیت شهرروبه افزایش وروستا روبه کاهش !؟
مى پرسیدند که ؛
این همه پیگیرى براى امورروستایى ازخرید تضمینى تا راه واب وگاز وبهداشت ومدارس وورزش باچه رویکردى درحال وقوع است؟!
واقعیت مصرف زدگى! وبستگى به اقلام موجوددرشهر! واصرارفرزندان ومهاجرت انان به شهرها وعلل جغرافیایى ( حوادث و٠٠٠) اقتصادى ( درامد واشتغال خویش وفرزندان )مدیریتى ، اموزشى ( فرزندان و٠٠٠) اجتماعى وفرهنگى ،امنیت واختلافات قومى ،مقدار زمین ، دسترسى هاى ارزانتر وجامع تر، مشکلات دسترسى نهاده ها، واردات قاچاق وکاهش ارزش اقتصادى ،فقدان نهاد متوّلى وتاخیرازدواج فرزندان وهمه عوامل درامد ورفاه واموزش ومدیریت وسیاست و٠٠٠٠ که درحال تبدیل تولید به مصرف ومهاجرت به جاى اسکان مى باشند
 وایران (وتولید واقتصادمنهاى نقش حداکثرى روستا) رابایددریافت ونسخه متناسب راطراحى ودربرنامه داشت 

 

 

شوراها؛
اهداف بلندمرتبه اى ازاموزه هاى دینى وانقلابى در اوائل پیروزى وتشکیل خبرگان باعث درج اصولى در قانون اساسى گردید
اماجاداردبپرسیم که :
١- چرا اجراى این قانون چنددهه تاخیر داشت
٢- چراقانونگذاران ازهمه ظرفیت این. جامعه بزرگ استفاده نکرده ونمى کنند
٣-چرا شوراهاى زیادى موفّق عمل نکرده اند
٤- چرا اتّفاقات بد وبسیاربدزیادى را از شوراهایى مشاهده کرده ایم 
٥- به چه دلیل ریخت وپاش هاى زیادى راازشوراهاخبررسانى مى کنند
٦- شوراهاى شهرستان واستان درحدّمورد انتظار ظاهرنمى گردند
٧- چراافرادى از شورا به عنوان نردبان استفاده کرده ومى کنند
٨- به چه دلیل افرادى از فرصت شوراهابراى حلّ امورشخصى وخانوادگى استفاده کرده ومى کنند
 
 
 
 
براى صفار!
صفارعلى نیا!
دوست بسیارارجمند ووفادارما به رحمت الهى پیوست. 
درهمه ادوارکاندیدایى ونمایندگى!
اورا درکنار خویش دیده وداشته ام 
ازجمله مردانى بودکه ؛
بى وفایى رادرکناراونمى توانستى به تجربه بنشینى!؟!؟ 
به تودلسوزتر ازخودت بود!!
دلش براى اینده مردم مى سوخت. 
گرفتارى هایش باعث کناره گیرى ونق زدن نمى گشت!؟ 
درهمه ادوار، باهمه وجود درکنارت بود. 
هزاران بار مشورت را 'رایگان راه مى ساخت. 
ندارى ومقروض بودن ووام نگرفتن وورشکسته شدن ودهها دلیل وبهانه رایج را، عامل کناره گرفتن ازتو نمى ساخت!؟ 
مى گفت ومى خندید ودوستى بود براى همیشه زندگى! 
مکرر در این اواخر تماس داشت که دلم براى دیدن  تو بى تاب گردیده وهیچ ودیگر هیچ! 
در چنین دنیاى بى رحم ونامرادى!
چنین دوستى خالص ارزوى دست یافته اى بود که باید براى ان سپاسگزار خدابود
همسر گرانقدرش نیر چنو بود ووصایاى به فرزندانش گواه ان !
اینک این شوى به همسر پیوسته است وباید ازخداى رحمان ورحیم ارزوداشت براى ان دو به حقّ پیوسته  غفران وبخشش را ،
وازخیر وثواب هرانچه که درامدو خیر جمعى ومحلى وملّى داشت وبا راى وحمایت او تحقق یافت،  تقاضاى شراکت درباقیات ان  را براى ان مرد وزن کشاورز ودنیاشناس داشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمعه 17/02/95 :
 
 
چرایى یک تکرار!
کارکردتداوم بعضى از ماندگان عرصه محبوبیت واقعى! درمقابل واجدان اراء  تماماً پاک وسالم' تنها دربیان کسرى هاى  انان  درریشه مردمى  انهادارد!
انها مى دانند که ؛
تنهاانهاازاد بودندراى بخرند!
انهامى دانند که تمام راى دارهاراازیک هفته قبل بابازى هاى گوناگون ترسانده یاخنثى ساخته بودندتا انهابرنده باشند!؟
وقتى به همه علامت داده شد که ٠٠٠٠
زمانى که اعلام مى شد ما  کارى به خریدراى دیگران نداریم ما فقط و فقط 'بایک نفر کارداریم !؟
٢- چرایى یک نام گذارى ؟
اینکه کسى بگوید چرا اسم این کارخانه سیمان سبز گیلان است! درحقیقت بیان ناتوانى هاى متفاوتى است. ازجمله ایا نمى دانند سهامداران وظیفه ندارندتا از نماینده  بپرسند که به نظر شما ما اسم کارخانه خودرا چه بگذاریم!؟
ایا گیلان اسم استان نیست؟
ایااین کارخانه سیمان' متعلق به این استان نیست ؟
ایا تحریک مردم که چرا این اسم را گذاشتند! بیان بى هویتى گوینده ان نخواهد بود؟!
واقعاًبا چه دوران نامربوطى روبروخواهیم بود!؟
 
 
کودکانه ها؛
١/بیانات بعضى اصحاب جماعت متوهم عجیب است.
انهابه جاى تقدیر گذشتگان مداوماًازطُرُق طنز وطعن! تمام زحمات وتوفیقات غیر قابل دسترس براى خود رابا بازى الفاظ روبرو مى سازند!؟
٢/ شهردارى سیاهکل وکمک هاى نماینده ازطٌرٌق ماده ١٨٠- قیر رایگان ( وضع قانون وپیگیرى سازمان شهردارى ها ودهیارى ها) تعریض واسفالت ورودى شهرستان - اخذ معدن شن وماسه - قول اجراء کمربندى پس ازادسازى-
 
 
رواج وندرت؛
عادى' خاطره نمى گردد.
تفاوت' به خاطر سپردنى است.
بایدگونه اى بود وعمل داشت وارائه خدمت ونظر داشت که ؛
ماندنى درذهن وزبان وخاطر مردمان' هرزمانه گشت
نطق وپروژه وزیست مردمى را دستمایه' دعاى مردمان سازیم.
بایددرودیوار' گواه حضور همیشه باشد.
باید قیاس هاى مردمان نسبت به یکدیگر ' همواره زیادت وبیشترى
را 'رخ نمایاند.

تنه ى صیانتى!؛
بعضى براى ماندن! هماره ازتنه هاى عکس یادگارى! بهره مى گیرند!؟
توگویى! انها رییس شده اند تا مداوماً بى دلیل وبا دلیل در( معیت) وهمراهى درزیرسقف هاى ( باهم بودن) براى ( ماندن ) وطول مدیریت  با مسئولان ادارى وسیاسى وشاید معنوى بهره گیرند!؟
انها !کارى در اندازه وظیفه ودرخورانتظارندارند!؟

نقش بازان؛
بعضى مداوماً درحال تغییر قیافه ونقش!!!!؟ براى ( نفع) وتوسل به این وان! هستند تا ؛ادامه خدمت!!! بدهند؟!
چه روزگارعجیبى است!
چه مردمانى با چه مسئولانى !؟

ترامپ واوباما؛
جمهوریخواهان درجامعه انتخاباتى امریکا 'پخش کردندکه؛
شما( دمکراتهابا پس دادن سه میلیارددلار وزارت جنگ ایران باعث حقارت ماشدید) وحسب اثر در اراء انتخابات جدید'انها( دموکرات ها) هم پرونده ١٤ساله پادگان امریکایى در بیروت وکشته شدن چندصد امریکایى وانتساب به نارواى ان  به ایران وکارکردهفت ساله قضایى  رابه تایید دموکراتهارساندند تا :
درانتخابات سوژه ندهندو٠٠٠٠

١- رفیق شدن نه اسان '
    حفظ رفیق چه مشکل!
کسب باحفظ تفاوت دارد
ادم ها بایستى بدانند:
تولیدثروت وخلق ان مبتنى بر چهارچوب هایى است ازصداقت تاتامین '
بى شک مى باید پذیرفت که؛
تنوع درخواست ها ' تکثر مشکلات ونوامدى هاى زندگى' این وظیفه را بادشوارى بیشترى ازگذشته روبرومى سازد!

٢- خط مشى. اینده:
بایدکارکرد' برنامه داشت ' کمک کرد تا ؛کشوررادر این همه دشوارى فرارو' یاورى بخشید

٣-سایت؛
زبان گویا درخدمت اهالى قلم ونقد وتنقید جهت واگویه هاى ملّى واستانى ومحلى است.
همه کسانى که دردى را تشخیص وراهى رابراى برون رفت یافته اند. دریغ نداشته باشند وچون گذشته' بل فزونتر مردم راازنظرات خویش بهره مندسازند.

٤- ارتباط دوستان؛
ماهمچنان از باب سپاسِ بزرگوارى مردم' ودوستان در خدمت بوده وبه قدر وسع چاره جو ارجاعات وتشخیص ها 'خواهیم بود.

٥- منتخب مجموعه؛
هرمجموعه اى ازدوستان که بخواهند براى تداوم ارتباط تعریف داشته باشند امکان ان فراهم مى گردد

٦/ پیامک:
کمک دوستان 'جهت تداوم ارتباط وتذکارها ونقل اخبارودعوات' کمک خوبى جهت این کارکرد است 

٧- روابط عمومى:
نقش روابط عمومى ها 'ازجهت تنظیم اخبار وارتباطات' بین حلقه هاى مردمى ومنطقه اى ضرورى است.

٨- دوستدارانى که هستند؛
بیشترین لذّت ما 'در حفظ محبّت مردمى است که ؛
همچنان مانده وبلکه اظهار عنایت بیشترى داشته ودارند

٩- شروع کار اینده:
اینده شروع شد
پیشنهادات خوبى ازبخش هاى غیر دولتى وخصوصى تا دولتى' رای زنى داشته اند
والحمدلله پیشنهادات اقتصادى ' صنعتى ' سیاسى ' امنیتى و٠٠٠٠ گزینه هاى تداوم خدمات است.

١٠- حفظ دوستانِ دوستان:
هردوستى را 'دوستانى است
وما به اندازه توانایى در خدمت انان خواهیم بود

١١-عصر ارتباطات:
الحمدلله امکان حفظ وپیگیرى کثیرى از خواسته هاى مردمان را با ( نگهداشت ) وارجاع ان توسط فناورى تسهیل وممکن خواهیم ساخت.

١٢- قرارقبلى وبرنامه وبودجه؛
باوجود داستان غم انگیز مداخلات' وخروجى غیر قابل دفاع اثار چنین خروج از قانون واخلاق !؟ الحمدلله بلافاصله پس از انتخابات سه فرصت مدیریت شد
١- عضویت تلفیق بودجه ٩٥ درکمیسیون وکمک درصحن
٢- عضویت درکمیسیون تلفیق برنامه ششم با هشتاد ماده مصوب ونیابت رییس کارگروه زیربنایى وتولیدى
٣- فعال درصحن علنى در طرح ها ولوایح مخصوصاً احکام دائمى برنامه بابیش ازصدماده 
و٠٠٠٠٠٠

١٣- مردم درمحافل ومراسم:
به وسع وقت' در اعیاد ووفیات ملى واشخاص' در این مدّت شرکت کرده وادامه خواهیم داد

١٤- مناسبت ها
وحضورفیزیکى:
اشتغال به کارهاى عمومى وپروژه اى 'مارانسبت به حضور در مراسم ها بامحدودیت هایى روبرو ساخته بود که انشاءالله جبران گردد.


١٥-  ٤ سال:
خیلى زودگذشت وطبیعتاً خواهد گذشت


١٦- نماینده غایب؛
امید انکه حضور نمایندگان' به اثرگذارى ملّى واستانى انها باشد.
امید انکه روى انها حساب شود.
امید انکه در بودجه ها ولوایح کارکرد داشته باشند.
امید انکه کم نیاورند. وموجب سرافکندگى نگردند.

١٧- کمک به نمایندگان:
خواسته اند ومیخواهندتا:
از دانسته ویافته ها وتجارب خویش در اختیارانان قرار دهیم.
وظیفه انجام مى گرددتا ملّت از فرصت هاى داده شده به امثال ما 'در طول دوران پس ازانقلاب خویش بهره گیرند

١٨- مواضع نمایندگان؛
هرحرف دیروز وامروز منتخبین' چون بقیّه در خاطر مى ماندوقضاوت مردمان هماره تاریخ راساخته ودگرگون مى نماید

١٩- هدف گذارى
وراهبرد؛
هدف ما این است که تا :
مى توانیم ازمردم ودرمردم وبراى مردم باشیم ولاغیر.

٢٠- کوتاه ومیان وبلندمدّت؛
ازجهت سنخیت موقعیت با مقامات ودر بین انان بودن' براى مردم بهره گیریم 


٢١- پست هاى مرتبط با راهبرد:
هرموقعیت شغلى جهت تزاید خدمت به مردم' محبوب تر .

٢٢-غرور وخدمت:
چگونه براى ادم هایى که بیش از دیگران درخدمت به مردم کوشیده ووقت گذاشته واثر داشته اند
مى توان جز به خدمت تعریف داشت

٢٣- قدرت تبلیغاتى:
تامین منابع مالى وخبرى وتبلیغاتى همه!
درخدمت افرادى بودوگردید!!!! د
تا حامیان افرادخاصى جهت ریاست محتمل منتخب گردند! ولى نشد!؟ ان راکه مى خواستنداصلاً راى نیاورد!
انها مى مانند وابرو!

٢٤- حضورخیابانى ومسجدى؛
ظاهراً! نگاه بنیانى وریشه اى وبنیادى درتقابل با خیابان وتعارفات کم مى اورد!؟


٢٥-مستمسک ها:
مسلمانى بعضى اصحاب جناح واحزاب! در فروپاشى اخلاقى ودستاویزها تعریف یافته است!؟

٢٦- شایعات وکولش:
اصراربه حقّى 'درمورد جاعل شایعات ضدّمردم ونماینده!؟ وجودداردکه پاسخ مى یابد.


٢٧-ساختار اجتماعى وانتخابات؛
با چنین پیشرفت در توجیه هدف با هر وسیله !  بایدفکرى بکر داشت تا این همه جولان !براى افرادى پیش نیایدکه منتخب بسازند!؟

٢٨-خوش بینى؛
بدبین بودن خلاف اخلاق ودیانت است.
ولى خوش بین بودن خلاف سیاست !

٢٩-پشیمانى :
اى کاش در مواقع تصمیم گونه اى رفتار گرددکه نیازبه عذر وعذاب وجدان نباشد!

٣٠- خواص گرایى:
ظاهراًگسست روابط بین گروههاى مرجع وعامه!  عمیق وواقعى است.

٣١-عاقل عالم است ' عالم لزوماًقدرت استنتاج وارزیابى وتحلیل ندارد.
بین علم وعقل فاصله است.
درهرحال عقل حاکم برعلم وعامل نجات وزندگى است.
 
 
 
سلام وتبریک ؛ انتخاب الهى حضرت ختمى مرتبت وتایید ایمان وجهاد وتقوا واثرگذارى ان علّت خلقت ونمونه بى بدیل ادم وخاتمیت.

پیشنهادپایدارى!
١-اصراربرحذف بیست وچهارمیلیون نفر!
درکمیسیون بودجه اقاى محمد دهقان نماینده طرقبه وشاندیزبااوردن یک پیشنهادواعلام انکه دولت ها ازشجاعت حذف یارانه بگیران برخوردارنیستند به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخواست حذف این جمعیت وتصویب این پیشنهادرا داشت
که این مصوبه اخیر( با اشکال جزئى شوراى نگهبان ) درهفته اتى ازان روزحکایت مى کند ومخالفت درکمیسیون وصحن بنده هم وافى به مقصود نشد که از مضار این مصوبه در زندگى مردم وسیاست وانتخابات اتى گفتم!

٢- پیشنهاد برنامه اى !
اقاى زاکانى با یک پشته پیشنهاد فصد قبضه کردن قانون برنامه ششم را به عنوان عضو تلفیق داشت که باچند پیشنهاد ویک برخوردبه حداقل رسید
اما پرسش این است چرا درنزدیک به سى پیشنهاد سنگین ومطوَل  قصد درگیر کردن دولت را داشت ؟
هرچند که در روزى که به شمال امدیم چندفقره راضممیمه برنامه ساختند ولى ٠٠٠٠!؟
--
تالاب هایى براى ٠٠٠٠؟!
تالاب هاى بین المللى گیلان چون انزلى وامیراباد درچه حالى هستند
یکى پاک ولى اجازات سرمایه گذارى درحاشیه لاهیجان نمى یابد
ودیگرى با بیست هزارهکتارمساحت دست به گریبان الودگى وپساب است
--
انتخابات و٠٠٠
استانداران وجوامع سیاسى استان ها ومصاف انتخاباتى مجلس وتوفیق وعدم توفیق در تعدادونصاب حامیان دولت درمجلس اینده وارزیابى این کام وناکامى در انتخابات مجلس دهم وواگذارى صحنه انتخابات و٠٠٠٠
 
 
 
 ١٨درصد!؟
٦٤درصد!؟
هیجده درصددختران درایران قلیان مى کشند!؟
وشصت وچهاردرصدپسران نیز الوده به قلیان گشته اند!؟
چه اندازه بیمارى تن وروان از این کارکرد حاصل مى گردد؟!
چه میزان در اعتیادهاى دیگر زمینه ساز است ؟!
چقدرپول هدر مى رود ؟!
چه میزان به سربارى مالى ودرامدى خانواده ها مى انجامد؟
چقدرواردات موادرا سبب گشته وبالنتیجه موجبات تهى شدن خزانه اشخاص وحکومت مى گردد؟!

قیمت طلا!؟
ایامى دانید که ازدواج وطلاق چه اندازه درتحریک تقاضا وافزایش قیمت طلا نقش دارند؟!
این بدان معناست که ؛
پول مردم تبدیل به طلا شده واز صحنه اقتصاد وتولید واشتغال کشور خارج شوند!
میزان طلاق وطلاچطور٠٠٠!؟
و٠٠٠٠

محمدمعین؛
زادروزتولد ادیب رشتى!
درزرجوب رشت به دنیا امد
پدرش شیخ ابوالقاسم ازروحانیون مطرح ' وتحصیلات پس از ابتدایى رادردارالفنون تهران ودرادبیات تادکترا درتهران (١٣٢١)  'درقیافه شناسى وروانشناسى وخط شناسى به صورت مکاتبه اى ازبلژیک وتااخرین جلدفرهنگ معین را خوداو مدیریت داشت
معلمى خارق العاده وجدّى وسخت گیر'ومولفى مطرح وافتخارادبى ایران وگیلان.

تراش وتلاش؛
یکى باتلاش الماس مى شودواین یکى باتراش !
زندگى تکاپویى مدام است
هیچ مانعى فراروى مابه جز بى برنامگى ' بى اقدامى وبى اصلاحى نیست !
باید تشخیص داد وبه پیش رفت
مشکلات راشناخت وراهکارارائه داد
نباید درجازد.
دشمن تقاضاى توقف داردوما باید راه برویم .

اختیارامروزوجبرفردا!
امروزدراختیارماست .
فردا نتایج امروزرا نمایش مى دهند
دنیا مزرعه اخرت است
هرانسان وجامعه اى ان مى درود که کاشت
اگرتخم کینه بکاریم
اگردانش درصدرزندگى نباشد
اگر به نام احزاب دکان نام ونان بسازیم
اگر٠٠٠٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
شنبه 95/02/04 :
 
 
رجبیه :
رجب ماه عبادت؛
رجب ، شعبان ، رمضان سه قلوهاى  الهى ،نبوى وعلوى  ؛
ماه حرام گردیدن قتال وجنگ .
یک روز روزه اش !دافع اتش جهنم یکساله!
سه روز روزه اش!اورنده وجوب ورود به بهشت '
رجب نام نهرى در بهشت' سفید ترازشیر وازعسل شیرین تر!
ماه امرزش خواهى واستغفار'
استغفرالله واسئله التوبه'
سبحانٓ الالهِ الجلیلٍ  پاک ومنزّه است خداى بزرگوار.
سبحانٓ مٓنْ لایٓنْبٓغِى التّٓسبیحُ اِلاّ لٓهُ
خدایى که تسبیح وتقدیس جز براى او سزاوارنیست.
سُبحانٓ الآعّزِالاْکرٓمِ منزه است خداى عزیز وکریم.
سبحانٓ منْ لٓبِسٓ العِزّٓ   پاک است خدایى که جامه عزّت در بر اوست.
وهوٓ لٓهُ آهْلٌ -وخدا اهل عزّت است.
خدا سبحان وپاک است.
خدا عزیز است.
خداوند کریم است.
تنها مى بایستى اورا پذیرفت.
عزیزیعنى مانع هرنوع ضعف وتسلیم ونفوذپذیرى '
تنها خداعزیز است که باید به او پناه برد تا عزیز وشکست ناپذیر گشت.
ده بارعزّت ونودودوبارعزیز در قران مى اید تا باورکنیم اوّلاً خودرا فقیر دانسته وثانیا ثروت را درپیوست با خدا جستجو نماییم.
مومن باید یاددبگیردتاحوائج خودرابا عزّت نفس طالب باشد.
صعوبت وسختى وعزّت وحمیّت وپاکى وسبحان ازانِ خداوند است.
وقتى توان وقدرت وزور توام با پاکى وسلامت ومنزّه بودن جمع شود پرستیدن ودوست داشتن' چه زیبایى وشکوهى دارد.
وقتى فقیر ( انسان) در مقابل خداى خالق وپاک وتواناوداراوبخشنده مهربان قرارمى گیرددیگر وابستگى به اشخاص بى توجیه وفاقد وجاهت مى گردد.
پس همه باهم پیش به سوى بندگى الهى.
خدایى که یامنْ یملکُ حوائج ٓ السّائلین است
مالک حاجات ونیازهاى نیازمندان وسائلان است.
براورندگى یا شناختگى ویا مالکیت نیازهاى بندگان ؟
مالکیت ازباب خلق وخالق ، ازباب براورد وتامین ،توحید افعالى و٠٠٠
ویٓعْلٓمُ ضٓمیرٓ الصّامتینٓ لِکُلِّ مٓسْئلٓةٍ
داناى به هرنیاز ودرخواست درعین سکوت وخاموشى هستى!
چقدر باارزش است که انسان در مقابل خدایى باشد که زیباست ،عزیز است ، براورنده نیازهاست وبدون انکه بگوییم مى داندچه مى خواهیم.
مى خواهد بگوییم وبخواهیم 'ولى نه براى انکه نمى داند،بلکه به بنده حقّ واجازه گفتن وخواستن بدهد.
منکٓ سمعٌ حاضرٌ وجوابٌ عتیدٌ
ازتوگوشى شنواوجوابى اماده است.
اللهمّٓ ومواعیدکٓ الصّادقةُ وایادیکٓ الفاضلة وٓ رٓحْمٓتُکٓ الواسِعٓة.
خدایا تمام وعده ها وقول وقرارهایت همه راست ودرست وصادقانه  است ونعمات وبخشش هایت زیادوفراوان' ورحمت وبخشش  براى تواى خدا واسع ووسیع وگسترده است.
فآسْئٓلُکٓ أٓنْ تُصٓلِّىٓ على محمدٍ وال محمدٍ
وانْ تٓقْضِىٓ حوائجى للدّنیاوٓالأ خرةِ انّکٓ على کلِّشىءٍ قدیر
پس اى خداوند! ازتودرخواست دارم تاسلام ودرود فرستى برمحمد وال محمدوحاجات ونیازهاى مرا براورده سازى در دنیا واخرت ،
زیراتواى خدا برهرچیزى توانا وقدیرى وقدرت دارى
 
 
زینب ع :
اى پرچم کربلا به دوشت زینب-
قربان تو وخشم وخروشت زینب
تاموى سرت سپید شد ازغم دوست-
شدکعبه ى دل سیاه پوشت زینب
( على موسوى گرمارودى)
مادر دهر نزایید ونخواهد زایید
انکه از سراین اینه معجر بکشد
(على اکبر لطیفیان )
اگر عباس علمدارصف کرب وبلاست
ازازل تا به ابدپرچم زینب برپاست
مادرى کردبراى سه امامش زینب
پس ولایت به پرستارى او پابرجاست
سوره ى مریم نمى از تفسیرش
وسعت روح بزرگش چقدر ناپیداست
(مسعود اصلانى )
 
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
جمعه 95/02/03 :
 
 
بى پروایى :
سخنان رییس محترم مجلس' در مقام مقایسه سکولارها وعدم اعتقاد به نقش دین در زندگى سیاسى' وتعریف ان برمبناى منافع جمعى وامرى عرفى در مقابل وضعیت شگفت اورترمنتقدین سکولاریسم وخودرا انقلابى دانستن!! اما جزء هتاکان وبداخلاقان وتخریب گران قراردادن  خویش وکاملاً بى پروا بودن این مدعیان !؟  در یادداشت تلگرامى و٠٠٠ محل تامل واعتناست.
واینکه این جماعت( به ظاهر انقلابى ) درعمل سکولاریست !(حتّى نااگاهانه) به شمار مى ایند !نیز بایستى مورد توّجه قرارگیرد.
نکته سوم هم درباب عدالت خواهى وخط امام در تناسب با این موضوع وانحراف ازانان با این رویه عملکرد است!
جاى این پرسش ها وجود دارد که کدام دین وکتاب وسنّت  وعقل اجازه مى دهد ما خودرا متدّین وانقلابى وخط امامى بدانیم ولى :
براى رسیدن به هدف بى محابا از تخریب استفاده کنیم!؟
براى کوبیدن رقیب ازدروغ وتهمت  استفاده کنیم!؟
براى پیشبرد اهداف سیاسى از وظایف قانونى عدول کنیم!؟
به ناروا علیه هواداران رقبا جوّ سازى وفضاسازى کنیم!؟
نمونه واحدى ازیک نفر را به کلّ هواداران وحامیان نسبت دهیم؟!
واقعاً ادعاى دین اسان گردیده! ولى التزام وتبعیت از دین محمّدى وعلوى بسیار مظلوم واقع گردیده است!؟
خدا به همه رحم کند.

خاطرات وکارنامه ها:
رویکرد اموزشى :
درتیرماه ١٣٩٤ تذکرات کتبى چندگانه اى به رییس جمهور ووزراى اموزش وپرورش وبهداشت ودرمان وتعاون کار ورفاه اجتماعى داده شدکه حکایت اهتمام واعتناى نماینده به معلّمین واموزش داشت
متن قرائت شده درصحن علنى در روز بیست وسوّم (تیرماه )بدینقراربود؛
تسریع در اجراى رتبه بندى پس از هماهنگ سازى حقوق ومزایا+ صدور دستورات لازم جهت رسیدگى فورى وارائه راهکارهاى ارتقاء وضعیت معیشتى فرهنگیان بازنشسته + دستور اصلاح نحوه پرداخت مبلغ حق بازنشستگى وپاداش پایان خدمت هماهنگ با سایر دستگاه ها+ بررسى وپیگیرى وضعیت بیمه هاى عام وتکمیلى فرهنگیان شاغل وبازنشسته + بازنگرى درحذف پنج درصد افزایش سنواتى وحذف رتبه تشویقى فرهنگیان بسیجى وبیست درصدتشویقى ارزشیابى سالانه واضافه کارى درمدارس .
اگر توّجه گردددر این موارد توّجه داده شد
١- فرهنگیان شاغل وبازنشسته
٢- نظام هماهنگ ورتبه بندى
٣- افزایش سنواتى ورتبه تشویقى بسیجى وارزشیابى سالانه واضافه کارى در مدارس
٤- بیمه هاى درمان عام وتکمیلى
٥- حق بازنشستگى وپاداش پایان خدمت هماهنک با سایر دستگاه ها
٦- ارتقاء وضعیت معیشتى فرهنگیان بازنشسته
٧- اجراى رتبه بندى پس ازهماهنگ سازى
این تذّکرات از دیدگاه حفظ منافع وحقوق فرهنگیان وبا دقّت ووسواس برروى مطالبات وتاکیدات فنّى تعریف گردید
رکورد دارى دراِعمال وظایف نمایندگى درون پارلمانى وکمیسیونى وفراکمیسیونى همواره با مسئولیت پذیرى اعاده مى گردیدتا پس از پایان نمایندگى درادوارازجمله مجلس نهم گفته نشود نگفت وننوشت ونخواست وپى نگرفت
ازکاربسیارمعمولى بازگشایى دراداره اموزش وپرورش لاهیجان از خیابان اصلى تا این نوع مذاکرات ومکاتبات وملاقات ها همه در یک عنوان خلاصه مى گردیدما نماینده مردم هستیم و٠٠٠٠٠
 
 
 
 
انسان واخلاق؛
گربه ظاهرادمى انسان بُدى- احمد وبوجهل پس یکسان بُدى:
ادم بودن واز ادمیت بهره داشتن به اهداف وسیاست ها واقدامات والزاماتى وابسته است.
برنامه زندگى وابستگى تام به این چهارگانه دارد
اهداف + سیاست ها+ اقدامات + الزامات.
مگر مى شود! ظواهر ملاک باشد!؟
 ولى ندانیم چه مى خواهد؟ وچه روش هاوچه اعمالى وچه الزاماتى باید مدنظر باشد؟
نمایندگى را با همین رویکردها در سه دوره اداره ومدیریت نمودیم.
احتمال واتّفّاقاتى ممکن است تاافرادى را به واسطه موج سازى! وفضا سازى! وتحریک قومى!؟ وحمایت نهادى؟! وجوّسازى علیه نمایندگان؟ وهواداران به مجلس بفرستد!
 ولى عمق واوج فاجعه انجا خواهد بود که فقدان برنامه و٠٠٠ باعث شود که "اسم  نماینده قبلى " اورده نشود ولى همه امور را ازکتاب ها ویادداشت ها وخاطرات وکارنامه هاى اوذکر وپیروى گردد!؟
 امّا فیگور دست ساخته اذهان بیمارنمایش داده شود؟!
همه بیان این شعر در این نکته پنهان است که ؛
ظاهروعنوان مشابه' بیانگر سازندگى واثر گذارى وسلامت نیست.
دوازده سال تلاش کردن وهرگونه وظیفه اى را به جان ودل پذیرفتن' ولى کارنامه داشتن وسلامت خودرا حفظ کردن( به نحوى که این دوره چه اندازه پرونده ساخته شد وچه میزان فشار اورده شدکه صلاحیت ایشان نفى گرددولى به حمدالهى چهارده مرجع اعلان سلامت مالى واخلاقى. وسیاسى ایشان را نموده وهیچ گونه ایرادى در هیات اجرایى ونظارتى وشورایى پذیرفته نگردید)
مردم خوب است گذشته نماینده را با اینده دیگران در نظر اورند تا ؛
بدانند که چگونه ازحریم مردم واسلام وانقلاب حفاظت گردید

نوشته وصحبت !
حقّ وناحقّ!؟
فرزند مرحوم ایة الله مرعشى ( دکتر سیدمحمود) با تاکید بر ساده زیستى پدرواینکه نظر ان بزرگواربه عنوان یک مرجع این بودکه ؛ من که شب مى خوابم هیچ پولى یا اندوخته اى درجیب من نباشد، چون ماعامل هستیم ، باید ازیک دست بگیریم واز دست دیگر بدهیم به فقراوایتام ونیازمندان وکمک کنیم به مراکز علمى ،دینى وفرهنگى ' این ها مال ما نیست ودرشب اخرى که ایشان رحلت کردندبه بنده فرمودندکه ؛
من خیلى بارم سبک است ونگرانى ندارم ، تنها یک چیز مرا زجر مى دهدوان این است که مى ترسم درایّام زندگى ام نوشته اى ازمن ، یا صحبت هاى من باعث شده باشدکه حقّى ناحق شود!
یا درهمسایگى ماگرسنه اى بوده باشدوماغذاى سیرخورده باشیم که والله بالله وتالله اگر چنین چیزى بوده من اگاهى نداشتم( رستگاران )
حال جاداردبپرسیم که در جوامع علمى وعملى واجرایى چه اندازه مثل ایشان زندگى کرده ومى کنیم؟
ایا باخبر نیستیم از:
گفته ها ونوشته ها علیه دیگران و٠٠٠
ازمال مردم خوردن و٠٠٠٠
اسناد دولتى را به نفع خانه وخانواده خویش تغییر دادن ٠٠٠
بى تفاوتى نسبت به هدررفت مال وبیت المال ٠٠٠٠٠
صحبت ها ونوارها وپرونده علیه این وان  گفتن وترتیب دادن هاى انواع پرونده سازى و٠٠٠٠
ازنماینده مى خواستند تا ،امکانات واورده هاى کشورى را انتخاباتى هزینه کنیم مثلاً خودش با دست خودش بدهد که  گفته شد ما منّت نخواهیم گذاشت
وازاعضاى دفتر مى خواست تا انرا بین نیازمندان توزیع  نموده وادرس وتلفن و٠٠٠ را جهت روز مباداحفظ کنند.
شاید اگر فقط به رسم بعضى با این بُن ها وکمک هاى مالى و٠٠٠٠ بازى مى شد 'چه اندازه وامدارى  انتخاباتى مدیریت مى گردیدکه این اجازه داده نشد تا ٠٠٠
 
 
اخلاق - اقتصاد- فرهنگ ؛
افزایش هزینه وفقر !؟
انحطاط هایى هزینه زا!؟
سقوط اخلاق؟!
طلاق!؟
مى گویند عوامل افزایش طلاق ریشه در امورى داردکه انها ازطلاق زشت ترمى باشند
١- دخالت خانواده ها!؟
افتضاح گزارشات از مالى ومهریه وبهانه گیرى ها حکایت ان است که ؛
این سرى ازخانواده ها به جاى انکه پشت فرزندان باشند ٠٠٠٠٠!؟
 ازابتدا تحت تاثیر هم چشمى وبى برنامگى ها وشاید مطامع اقتصادى و٠٠٠ باعث چنین رخدادنامطلوبى مى گردند
٢-اعتیاد:
وقتى فقط در سال ١٣٩٤، به روایت یک دستگاه قانونى بیش ازسه هزار مرگ ناشى ازاعتیادرخ داد! باید نگران بود
ولى چرا باید اعتیاد پیشازازدواج کشف نشود ( حکایت کدام ضعف وپنهانکارى )
ویا وقتى اثار ان ظاهر شود خانواده ها به کمک نیایند
ویا چرا باید نوع برخورد با اعتیاد ان قدر سست باشد که کیان خانواده وجان معتاد را فروپاشى ونابود سازد
٣-شرابخوارى:
اعتیاد به عرق وشراب درمجالس ومحافل، خصوصى وعلنى واثار این رویکرد درخانه وخیابان وزدایش عقل ودین واخلاق درکثرت استعمال !!!
مى تواند بنیان کن باشدومتاسفانه ازدلایل طلاق وحذف  زن وفرزند٠٠٠٠٠!؟
٤-ترک زندگى ؛
کم مسئولیتى وبى مبالاتى نسبت به همسر وخانه ازدوسوى را !حتماً خانواده ها مى توانستند ومى توانند که مدیریت کنندولى کم مسئولیتى وضعف اعتقادى و٠٠٠
٥-شروط ضمن عقد؛
دشوارکردن ازدواج واخذ تعهدات گوناگون مالى و٠٠٠ وناتوانى در اجراء وتحقق واثار ان در فسخ وجدایى ودعاوى ودرگیرى که تردد به خدمات قضایى ومراجعه توافقى ها و٠٠٠ بیانگر این بلیه است
٦-نداشتن وندادن نفقه ؛
ضیق معیشت ونادارى ها وکمبودها نیز نهادمقدس خانواده هارا تهدیدداشته وخواهد داشت
٧-بیمارى ها؛
وقتى وزیر بهداشت از گرفتار شدن نزدیک به نه میلیون نفر به مرض دیابت مى گوید
وعلیرغم دهها هزار میلیاردتومان هزینه سالانه بهداشت ودرمان! این همه نقش براى امراض در فقر خانواده قائل هستیم !؟باید نگران بود.
درهرصورت فرهنگ واخلاق واقتصاد وافزایش هزینه هاى سربار ازدواج! وطلاق ؟! در تولید فقر ونارامى وانواع امارهاى عبرت انگیز چون تعداد ازدواج درابتداى برنامه چهارم هرصدهزار١٦٠ ودرابتداى برنامه پنجم٢٥٠ نفر ودرسال١٣٩٣ به ٢٧٠ رسید
یعنى درطول برنامه چهارم ٠/٨ ودر برنامه پنجم ٠/٦٩ افزایش را نشان مى دهند
اقتصاد دریک جامعه پویا وارام واخلاق در یک جامعه ارام نسبت به درامد وهزینه هاوفرهنگ در چنان جامعه روى مى دهد
 
 
شیرمرد:
شیر مردانند درعالم- ان زمان کافغان مظلومان رسد
خداوند بعضى از مردمان ومومنان را اولیاء وسرپرست دیگران قرار داده است.  
مردم حقّ دارند تا همواره دنبال اولیاء ونصیر باشند زیرا:
 به جاى انان بیاندیشند.
فریاد بزنند.
مذاکره ومکاتبه وگفتگو کنند تا :
صداهاى خسته انان را نجوا باشند.
گفت فردى انان را'اجتماعى نمایند.
از جسارت وشجاعت واگاهى ودانش گسترده 'وپى جویى هاى کارشناسى در مجامع دانشى وعملى را،دستمایه تغییرات سازند.

اجازه:
شروع طرح وپروژه هاى تملک دارایى سرمایه اى ملّى جدیددردوره برنامه ششم
توسعه 'صرفاً با پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران مى رسد. (بند٣احکام پیشنهادى )
گفت با هردستى بدهى با همان دست پس مى گیرى!
حالا منتظر ان دسته از سایت هایى هستیم که براى نشان دادن خصومت هاى پنهان واشکار اصرارما بر افزایش کمک به طرح هاى نیمه تمام ویا شروع پروژه هاى جدیدچه داستان ها که ساختند!؟
ما ان زمان ضمن حمایت ازگزینش پروژه ها نگرانى خود در( به گزینى )درخواست داشتیم تا ؛پروژه هاى لاهیجان وسیاهکل وشهر وروستا تمام گردند
 والبته دنبال انرا گرفتیم والحمدلله شد انچه شد.
(خداراشکر ) به طورى که علاوه بر افزایش منابع شهرى وروستایى وتبصره هاى بودجه ،خود مسئولان از رییس جمهور تا معاون اوّل وشخص دکتر نوبخت به صورت ویژه واختصاصى چون وزراء کمک کردند تا لاهیجان وسیاهکل عقب ماندگى دوره هشتم را جبران وبراى دوره نهم نمونه گردد( الحمدلله )

مضطر؟!
ایة الله حسن زاده درکتاب شرح رساله انسان کامل اورده اند؛
در رساله ى مراقبات جناب میرزا جواد تبریزى  معنایش را بدین مضمون اورده اند ؛
مضطرمانندکسى است که دروسط دریابه اب افتاده است.
 و تنهادرحال غرق شدن است وکسى را براى کمک نمى یابدوفقط خدا وائمه را سبب نجات خود مى بیند.
تاهنگامى که هزاران شىء گوناگون ،ازقوم وقبیله ، طائفه ،صحت وسلامتى بدن ، وقوت عقلانى وتعالى روحانى ، جوانى وپیرى ،ودوست وهمسایه ، خانواده وغیره سبب امیدوارى انسان به اینده شوند،مقام اضطرار پیش نمى اید
خدا ما وجامعه را به خلوص وتوسل برساند.
خدا چنین غربتى را ازمردم وجامعه ما دفع ورفع فرماید.
چنین وضعیتى بیانگر نامیدى ازمردم ومسئولان است.
وزراء ووکلا و٠٠٠ ازچنین دوران والتماس بترسند !چراکه اگر کم کارى فردى وجمعى وحکومتى پیش نیایدان چنان نمى شود.
پناه بردن به خدا وتوسل به ائمه جاى خود دارد' ولى توجیه گر ضعف افراد کار نابلد نخواهد بود

مالیات برواردات؟
 امارهاى سال ١٣٨٩و١٣٩٠ استان گیلان در مقابل این نوع در امد عددى ندارد
ایاباید خوشحال باشیم که :
ازگیلان واردات نمى شد؟
ایا واقعاً بنادر ومناطق مرزى در این سال بیانگر واردات نبود؟
ایا ازمرزهاى رسمى واردات نمى گردید؟
ایا امارها گزارش نمى گردید؟
یا انکه تا زمان درج امارها این امار روایت نگردید!؟
ایاعدم روایت حکایت بى گزارشى وضعف مدیریت بود ؟
یا سفارش ارجاعى ؟
ایا اساساً مالیات واردات یک استان ارزش درامدى براى استان دارد یا خیر؟
شاید ما بسیارى ازگفت ها وپرسش ها را به دلائل گوناگون تاکنون رسانه اى نکرده باشیم ولى ٠٠٠٠
حکایت تبلیغات ورنج ها ودردهاوسرقت هایش وممانعت ها وحسادت ها هم گزارش مى طلبد
 
 
 
 
 
************************************************

 

 

پنج شنبه 95/02/02 :

 

خاطرات وکارکردها؛
 ارُدک :
همزیستى یک اردک با مرغ وجوجه ها از جهتى جالب بود؟!
چون بچّه اردک درشهربزرگ شده بودوالان به علّت مشکلات نگهداشت در شهر! به روستا اورده شد
ولاجرم در بین جوجه ها زندگى مى کندولى متاسفانه ازاب مى ترسد !؟

پس از انتخابات :
پیامک محبّت امیز یک مدیرکل محترم استانى مبتنى بر انجام یک خواسته مردمى در شهرستان لاهیجان وسیاهکل، با این پاسخ همراه گشت که :
کمى توفیق دیدارهاى استانى و٠٠٠ازان جهت است که  به تهران برگشتیم
ورگ مسئولیت وکار ما مکررگُل کرد
ابتدا براى تلفیق بودجه وصحن وپس ازان براى تلفیق برنامه پنجساله ششم، در تب وتاب وکار وتلاش وجلسه وچانه حفظ منافع مردم بوده وهستیم
ودر همین هفته سرزدن به حوزه انتخابیه نیز گرفتار جمعبندى نهایى برنامه ششم با نمایندگان عضو هستیم تا ؛
اگر خدا بخواهد در این مقام نیز در کنار مردم ومسئولان باشیم
 
اب خزر؛
دردوره نهم ازفیوضات حضور در کمیسیون تلفیق بودجه همه این سال ها نافرجام گذاشتن طرح وپیشنهادات دولت قبلى ونمایندگان استانهاى مرکزى مخصوصاً سمنان وبالخصوص نماینده گرمساردر باب انتقال اب این دریاچه به تعهدات داده شده بود
ازنقطه نظر کارشناسى وازدیدگاه مصلحت مردم وگردشگران وصیادان و٠٠٠٠ دلایل لازم را براى طرح مکرر ( با روش هاى گوناگون دولت ها ونمایندگان ان مناطق بود ولى به حمدالهى از مسیر پارلمان وتلفیق اجازه ان داده نشد)

روزپدر:
بایدخداراشاکر بود بر توفیق رهروى راه امام همامى که بى ' انان ' افلاک تعریف وجود نداشتند
بایدسپاسگزار بود، بررهروى راه پدرانى چون ' انبیاء واولیاء' که فرزندانى درهمان شریعت وطریقت وحقیقت پرورش دهند
باید شاکر بود بر دین اسلام ومذهب تشیع در 'ابّوت ونبوّت وبنوّت'نبّى ص وامامان ع ان.

اقتصاد ؛
عوارض الایندگى ؛
عوارض موضوع ماده ٢٨ قانون مالیات برارزش افزوده وتوزیع دربین شوراها (شهردارى ها ودهیارى ها):
گفت این هم راهى است ولى نه همه وتمام راه !
حفظ محیط زیست راه هایى دارداز سرچشمه ومبادى تا فروعات !
این پیشنهاد بلکه اصرار بنده ویک نماینده دیگرازاستان مرکزى وحمایت معاونت عمرانى وقت وزارت کشور ( مهندس مقیمى ) در موضوع تجمیع عوارض وتبدیل ان به مالیات برارزش افزوده باعث قانون شدن انرا فراهم ساخت
ولى همه راه توفیق در این کارکرد،ازجریمه حاصل نمى گردد
بایدپذیرفت که ؛
تعریف ازدیگران ( درجهان ) به جهت حفظ راه وخیابان ومدرسه ودانشگاه واسمان ( حسب واقعیت داشتن ) بسته به شاخص ها وعلل وعواملى است ازحکومت ، کارافرین ، کارگر ، مردم ومصرف کنندگان ٠٠٠٠
نباید از ایجاد فرهنگ سلامت وحفظ محیط زیست ( به عنوان باورنه نمایش ) غافل گردید

برادرى ( اخلاق واقتصاد) ؛
خداى واحد ، امت واحد؛
 مواخاة ومواساة؛
قال رسول الله ؛ یاعلى ع انت اخى ٠٠٠
دست برادرى ؛
بدون احساس وایمان وباور به یکدیگر! امکان پیاده سازى اکثریت خواسته هاى اجتماعى وحکومتى واخلاقى واقتصادى ناممکن (لااقل بسیار دشوار) خواهد بود.
تحریک علیه یکدیگر ( قومى ، طبقاتى ، اجتماعى و٠٠٠) که به شدّت در حال ازدیاد وافزایش است درحقیقت باعث جدایى ، بدبینى  ونافرمانى وتخریب گردیده ومانع اساسى عدم پیشرفت اقتصاد وسیاست بوده ومى باشد.
درهرمحیط کارى مواخاة ومواساة اصل اساسى روابط وتمدیدوتحکیم ان مى باشد.

خوارمشمار!
فانّى قد ولّیتُک هذالجند،فلا تستذِلّنّهم٠٠٠
امام على ع؛ من تورابه فرماندهى این سپاه گماردم ، انان را خوار مدار.
جلب اعتماد وکسب محبوبیت راز ورمزى دارد که ؛
ارزشمندى انرا در دوران بحران ها مى توان درک داشت
محبوبیت به صفاتى در فرمانده ارجاع داده مى شود که برجسته ترین ان در داشتن صفات کمالى ازجمله صداقت وخدمت ، قابل اشاره است
خادم بودن وقتى با صداقت به یکجا گرداید
دیگر خلل ونفوذ راه نخواهد داشت

 

ادراک فساد؛
شاخص ادراک فساد(corruption percptions index-cpi-)؟
سرمایه گذار داخلى وخارجى پول وسرمایه ودارایى خودرا باشروطى وارد کارزار اقتصاد مى کنندکه :
خوشنامى اجتماعى واقتصادى عامل جذب اهالى اقتصادمى گردد.
وقتى براى انجام کوچکترین کار ادارى و٠٠٠ از توتقاضا دارند!؟
زمانى که روزها وماه ها وسال ها کارتورا عقب مى اندازند تا٠٠٠٠
هنگامى که ازدست تو مى گیرند!
وطرح تورا به نام خود یا دیگرى معرّفى مى کنند؟!
هنگامى که باهزار ترفند پیش از شروع کار! وحین انجام و٠٠٠ تورا سرکیسه مى کنند!؟
وبالاخره وقتى 'ازجهات مختلف باعث گرانى تولید وافزایش هزینه سربار وکاهش فضاى رقابتى در داخل وخارج مى گردند؟!
با چنین رویکردى انتظار داریم !
مردم صف بکشند وسرمایه گذارى کنند!؟
اقتصاد شفافیت مى خواهد وتسهیل. ،فساد افشاگرى مى خواهد وجرایم بسیار سنگین '
زمانى که رتبه جهانى کشور درفساد ١٤٤ باشد
 وامارات٢٦ وترکیه ٥٣ باید واقعى تر وانقلابى تر با این پدیده درگیر گشت

امایش :
امایش سرزمینى وتوسعه منطقه اى شاید مهم ترین موضوع انتخابات محلى ومنطقه اى وحتّى مخالفت با انتخابات استانى ( وشایدحزبى ) باشد.
همه دعواهاى قومى ومحلى سر این موضوع است که محل ما وشهرستان واستان ما چه مى شود.
درهمین هفته بحث کمیسیون تلفیق برنامه ششم' این موضوع چالشى انتخاب طرح هاى نیمه تمام گذشته ویا اغاز طرح هاى جدیدویا ممنوعیت مطلق ان بود
شاید انتخاب عناوینى مثل توسعه یا پیشرفت ،همین کارکردرا دنبال مى نماید.
ویا ضریب جینى وتفاوت بین استانها وکلانشهرها در همین مقوله قابل جستجوست.
ولى سرمایه گذارى براى کارافرینان با وظایف حاکمیت تفاوت معنایى ویژه اى دارد.
سرمایه گذار توجیه اقتصادى را طالب است ودولت عدالت وتوزیع عادلانه را .
ایا دولت حقّ دارد !
وظایف خود چون ایجاد اشتغال وتوزیع عادلانه را از کارافرینان بخواهد؟!
یا دولت مایل  است تاخودازفعالیت هایى تحت عنوان مزیت حمایت کند
 ولى ایا این مزّیت راباید ازراه کاهش سود وازجیب مردم یا سپرده گذارتامین کند یا خودبخشى ازسودرا به موضوع فعالیتاختصاص دهد؟!
 تا مانع فرار سرمایه ازبانکها وفعالیت هاگشته ودرعین حال امور مورد نظر خویش راحمایت کندو٠٠٠٠   

اُذُنْ خیر؛
ویقولون هوٓ اذن خیرلکم یومن بالله ویومن للمومنین   -توبه ٦١
پیامبرص ؛
مى گوینداودربرابرهمه گوش است. بگوگوش بودن بهتر است براى شما،اوبه خدا ایمان دارد، وسخن مردم مومن را مى پذیرد
ازجمله ایرادات به نماینده در این چند هزارجلسه دوره نهم ( محلى ،استانى ، کشورى )که توسط مدیران ومنتقدانى ارائه گردیدکه ؛
چرا این همه جلسه !
واینکه چقدر اجازه مى دهید!همه حرف بزنند؟!
توضیح انکه ؛
در همه نشست ها اوّلاً  مردم ومسئولان همه مطالب را بیان داشته وثانیاً منتقدانه حرف مى زدند ثالثاًپاسخ نیز توسط متولیان از وزراء ، معاونان وزراء، مدیران عامل ومدیران کل ، فرماندارن ومعاونان ،روساى ادارات وبخشداران و٠٠٠٠ارائه  مى گردید
همه حقّ پاسخگویى داشته ونماینده تنها در این امور فعّال بود ١- ترتیب وتشکیل جلسات ٢- ایجاد فضاى طرح وبیان مشکلات ٣- امکان پاسخ توسط مسئولان ٤- جمعبندى وتقسیم وتوزیع وظایف ٥- انتقال فرامحلى با مکاتبات ومذاکرات .

خیروشرّ؛
اگر تعریف حقیقت وماهیت خیروشرّرا، توسط گروهى به لوازم وملزومات ولواحق وعوارض (بیان امام راحل) بدانیم
پدیده رفتار منتخبانى که درپیش از انتخابات نقد نماینده مى کنندومى کردند!؟
 وهم اکنون در واگویه مسئولان محلى واستانى ،عیناً درکپى بردارى ازرفتار ومکاتبات ومذاکرات نماینده مى کوشند حقّ ان است که :
اوّلاً این نکته را شفاف اعلان نمایند که عین گفتار وکرداررا با الهام ازسایت وگفتار اطرافیان نماینده در حال تکرارند وثانیاًحقّ مصنف را ادانمایند وثالثاً دربعض نشست ها وتریبون ( حتىّ تهران در برخورد باهمکاران نماینده ان چیز دیگر نگویند!؟ تامشمول واگویه هاى صریح اینده نباشند تا٠٠٠٠٠

امتیاز؛
من امتیاز ندارم !
من هم مانند بقیه مردم ؛
نقل میرزا ابوالقاسم جاودان ؛
پدربزرگ ' اقاشیخ مرتضى درجواب احترام وسلام وعلیک جمعیت مردم اوّلاً با جواب تندوتند سلام( علیک السلام ، علیک السلام ، علیک السلام توام با نگاه به مردم )دیده شد که ؛
با چشمانى اشک الودبه خداوندعرض مى کرد:
خدایا خودت لطف کن ، کارى کن این مردم مرا همانندبقیه مردم ببینندوبیخودى خیال نکنند،من برترى وامتیازى بران ها دارم
( رستگاران ص٣٠)

گستاخى واگاهى سیاسى :
رهبر معظم در تحلیل امام و٠٠٠مى فرمایند؛
بودندکسانى که گستاخى سیاسى داشتندازعلما٠٠٠ داشتیم افرادى که درزمان شدّت اختناق گستاخانه علیه دستگاه حرف مى زدنداما دور ازاگاهى سیاسى٠٠٠ کسانى هم بودند که اگاهى سیاسى داشتند، اما گستاخى سیاسى نداشتند،این دوخصوصیت را باهم فقط شخص امام خمینى در ان روز داشت
( شرح اسم ص١٠٢)

 

شیرمرد:
شیر مردانند درعالم- ان زمان کافغان مظلومان رسد
خداوند بعضى از مردمان ومومنان را اولیاء وسرپرست دیگران قرار داده است.  
مردم حقّ دارند تا همواره دنبال اولیاء ونصیر باشند زیرا:
 به جاى انان بیاندیشند.
فریاد بزنند.
مذاکره ومکاتبه وگفتگو کنند تا :
صداهاى خسته انان را نجوا باشند.
گفت فردى انان را'اجتماعى نمایند.
از جسارت وشجاعت واگاهى ودانش گسترده 'وپى جویى هاى کارشناسى در مجامع دانشى وعملى را،دستمایه تغییرات سازند.

اجازه:
شروع طرح وپروژه هاى تملک دارایى سرمایه اى ملّى جدیددردوره برنامه ششم
توسعه 'صرفاً با پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران مى رسد. (بند٣احکام پیشنهادى )
گفت با هردستى بدهى با همان دست پس مى گیرى!
حالا منتظر ان دسته از سایت هایى هستیم که براى نشان دادن خصومت هاى پنهان واشکار اصرارما بر افزایش کمک به طرح هاى نیمه تمام ویا شروع پروژه هاى جدیدچه داستان ها که ساختند!؟
ما ان زمان ضمن حمایت ازگزینش پروژه ها نگرانى خود در( به گزینى )درخواست داشتیم تا ؛پروژه هاى لاهیجان وسیاهکل وشهر وروستا تمام گردند
 والبته دنبال انرا گرفتیم والحمدلله شد انچه شد.
(خداراشکر ) به طورى که علاوه بر افزایش منابع شهرى وروستایى وتبصره هاى بودجه ،خود مسئولان از رییس جمهور تا معاون اوّل وشخص دکتر نوبخت به صورت ویژه واختصاصى چون وزراء کمک کردند تا لاهیجان وسیاهکل عقب ماندگى دوره هشتم را جبران وبراى دوره نهم نمونه گردد( الحمدلله )

مضطر؟!
ایة الله حسن زاده درکتاب شرح رساله انسان کامل اورده اند؛
در رساله ى مراقبات جناب میرزا جواد تبریزى  معنایش را بدین مضمون اورده اند ؛
مضطرمانندکسى است که دروسط دریابه اب افتاده است.
 و تنهادرحال غرق شدن است وکسى را براى کمک نمى یابدوفقط خدا وائمه را سبب نجات خود مى بیند.
تاهنگامى که هزاران شىء گوناگون ،ازقوم وقبیله ، طائفه ،صحت وسلامتى بدن ، وقوت عقلانى وتعالى روحانى ، جوانى وپیرى ،ودوست وهمسایه ، خانواده وغیره سبب امیدوارى انسان به اینده شوند،مقام اضطرار پیش نمى اید
خدا ما وجامعه را به خلوص وتوسل برساند.
خدا چنین غربتى را ازمردم وجامعه ما دفع ورفع فرماید.
چنین وضعیتى بیانگر نامیدى ازمردم ومسئولان است.
وزراء ووکلا و٠٠٠ ازچنین دوران والتماس بترسند !چراکه اگر کم کارى فردى وجمعى وحکومتى پیش نیایدان چنان نمى شود.
پناه بردن به خدا وتوسل به ائمه جاى خود دارد' ولى توجیه گر ضعف افراد کار نابلد نخواهد بود

مالیات برواردات؟
 امارهاى سال ١٣٨٩و١٣٩٠ استان گیلان در مقابل این نوع در امد عددى ندارد
ایاباید خوشحال باشیم که :
ازگیلان واردات نمى شد؟
ایا واقعاً بنادر ومناطق مرزى در این سال بیانگر واردات نبود؟
ایا ازمرزهاى رسمى واردات نمى گردید؟
ایا امارها گزارش نمى گردید؟
یا انکه تا زمان درج امارها این امار روایت نگردید!؟
ایاعدم روایت حکایت بى گزارشى وضعف مدیریت بود ؟
یا سفارش ارجاعى ؟
ایا اساساً مالیات واردات یک استان ارزش درامدى براى استان دارد یا خیر؟
شاید ما بسیارى ازگفت ها وپرسش ها را به دلائل گوناگون تاکنون رسانه اى نکرده باشیم ولى ٠٠٠٠
حکایت تبلیغات ورنج ها ودردهاوسرقت هایش وممانعت ها وحسادت ها هم گزارش مى طلبد

 

 
 
************************************************
 
 
شنبه 95/01/28
 
 
 
ملاقات هایى براى نگفتن !؟
این روزها 'مکررامکان گفتگو ومذاکره اندر احوالات اینده وجود داردکه به همان علّت شناخته شده وانماشده در ایّام انتخابات؟! متاسفانه لااقل در این زمان گفتنى نیست! 
(((خائنانى که با ابروى بیش ازصدنفر بازى کرده وانان را به " جرم ناکرده " مورد هجمه ' فروش ومعّرفى 'قراردادند)))
سخت منتظر بازى هاى متنوع دیگر هستند که لئامت طبع وعادت ناپسندانان را به چنین بازى هایى عادت داده ((((همچنان که ادعاى ' انتخاب شدن ' را براى خود دارند ودرخواست جلساتى که براى ' اینده ' خود تدارک دیده اند!؟))))
بزرگوارى وگفتار صریح ودعوات این حضرات را پوشیده مى داریم' تا در انتخاب انان وما خلل وفتورى پدید نیاید
 وهمه ازادى اینده سازى در هرجاکه امکان وتوان ان باشد' فراهم اوریم که سوداى ریاست ازماگذشته ومصالح عمومى رجحاناً وارامش وسلامت واینده رابایدیکجا داشت ودیدوخواست 
'این سخن بگذارتا وقت دگر' .
 
 
 
نوه شمارى:
بعضى ظاهراً ازدرازى شب مطلع نیستند!؟
 که رهنمودهاى ان چنانى مى فرمایند!
فرمود که ؛
ما ازشمارش فرزندگذشته ونوه شمارى مى کنیم.
 این بدان است که ؛
حکایت افرادى که ازمخافت راه بى خبرند وان چنان که باید صبورى نمى فرمایند!؟
به وقت دگرى احاله گردید؟
 ولى مگر مى شود راه صدساله را یک شبه طى کرد؟!
یادمرحوم شهید بهشتى ومناظره هاى زیباى ایشان در اوّل انقلاب ودرمقابل اداى افرادى که درمقابل مى خواستند! یک شبه مشکلات کشاورزى ایران را حلّ بنمایند! مى افتیم!؟
دچارتوهم گشته اند!؟
 ظاهراً مایلند همین چندروزرابا ان یک روز قیاس کرده وبه یاد اوریم که چه قصّه ها بافته شد تا این ساخته شد؟!؟
پرسش ها وادعاهاى جالب در دیدارها؟ و٠٠٠ که یک به یک مى رسد؟
موجب خجالت ماگردیداز جمله ریشخند امروز یک همکار در پارلمان که یک قصّه از مذاکرات اخیر را با تمسخر بیان مى کرد وماشرمسارگشتیم که ٠٠٠٠٠
چند گفتار وسخنرانى رایادداشت کرده تا به وقت مناسب براى مردم زمزمه کنیم که ظاهراً دروغ را دستمایه داستانسرایى ساخته اند!؟
ما ازان جهت دردوران نمایندگى خویش ساکت هستیم تا شبهه اى ایجاد نگردد. ولى پس از پایان دوره حرف هاى زیادى براى گفتن اماده گردیدتا ٠٠٠٠
بهتر است از صبورى درقدرت ونمایندگى ما سوء برداشت نشود که این سکوت حکایت ظرفیت است وان هنگام حکایت خوددگر است.
 
 
 
 
اقتصاد:
نقش فرهنگ ؛
کشورى که به اینده اهتمام داردباید نسبت به تعدادکتابخانه ،کتاب هاى امانت داده شده ،مراجعه کنندگان به کتابخانه ها، تعدادکتاب منتشره در سطوح گوناگون سنّى ، نشریات روزانه ،کتابخانه هاى تخصصى ، فیلم وسریال ها، هنرستانهاى موجودکشور، موسسات فرهنگى ، رایانه ها ، فضاى مجازى ، خبرگزارى ها، چاپخانه ها، کانون هاى تبلیغاتى و دهها عنوان ومطلب دیگر عنایت داشته باشد.
بدون رشد فرهنگى توسعه اقتصادى امکانپذیر نیست. 
کارکردمردم اگر ریشه فرهنگى داشته باشد
 وکارکردفرهنگى را دستمایه هرنوع رشدى قرار دهند.
در ان صورت اصل رویکرد وپایدارى ان قابل تضمین است
اقتصادمقاومتى' نمى تواند بدون اعتقاد وکارکرد فرهنگى شکل گرفته وبه نتیجه برسد
 
 
 
اقتصاد:
علم وفناورى ؛
دستیابى به توسعه وپیشرفت درقیاس با ٢٤ کشور رقیب منطقه اى مستلزم رویکرد علم وفناورى است. 
توانایى 'همچنان ریشه در دانایى دارد.
زیرساخت ها وشرایط کشور ما 'به گونه اى است که ؛
این امکان وتوان 'بواسطه اتّفاقات دوران اخیر قابل پیش بینى است. 
هرچند غلّو رایج که هرتحصیلکرده وصاحب مدرک را نخبه مى خوانند!!!
 ازواقعیت دوراست
چراکه به دلیل شرایط وتسهیلات' اخذ مدارک ونیز به دلیل رویکردوعملکردهاى فارغ التحصیلان' باواقعیت ناسازگار است
درسال ١٣٩٤ تعداد پژوهشگر در ایران ، به یک میلیون نفر را١٥٩١ نفر مى دانند. که رتبه معقولى ازجهتى' ولى ازبعد تعدادبه میلیون' پس از رژیم صهیونیستى قرار داریم!؟
امانگرانى عمده ان است که٠/٨٩ درصد اعتبارات تحقیقات از طرف دولت تامین مى کردد !!!
که اصلاً موجه نیست 
ازاینرو باید بخش هاى غیر دولتى را فعال نمود تا در اقتصاد مقاومتى اثر گذارگشته واین همه وابستگى به بودجه عمومى پُر نوسان حاصل نگردد.
کشورى که اهل نواورى وپژوهش وتازه ها واختراعات وابداعات گردد
به طور طبیعى تولید ثروت نموده وبراى هدف هاى مبتنى بر اقتصاد مقاومتى توانایى خواهند داشت
 
 
 
اقتصاد:
بیکارى یک متغیر اقتصادى؛
هردولتى باچالش بیکارى ان هم در کشور جوان روبروست.
هرچند که بیکارى! مشکل جهانى است. اما چنین منطقى پاسخگوى بیکارى وکارجونبوده! ونیست. 
بعضى ازکشورها با کنترل اموزش عالى ومحدودکردن ان ویا رویکردهاى اموزشى قبل از دانشگاه مانع ازافزایش فارغ التحصیلان گردیده ومیل به انجام کاردر مشاغل مادون دانشگاه را عادى ورایج ساخته اند
 وبه اصطلاح بیشتر مهارتى وتکنیسنى پرورش مى دهند تا مهندسى و٠٠٠٠٠
 نرخ بیکارى ایران ١٢/٢درصداست که در بین ٢٤ کشور رقیب دررده ششم مى باشیم. 
ازاینرو نمى توان نسبت به ان بى واکنش واقدام بود.
امابیکارى با سرمایه گذارى قابل مدیریت است. 
اگر نتوانیم با تمام ظرفیت سرمایه گذارى داشته باشیم.
اگر نتوانیم تنگناهاى حوزه تولید وسرمایه گذارى را اوّلاً شناسایى نموده وثانیاً در حذف ومدیریت ان اقدامات لازم را  مدیریت نکنیم !درمدیریت چالش بیکارى توفیقى حاصل نمى گردد!؟
اگر قوانین ومقررات بایکدیگر تعامل نداشته باشند!
ویا نسبت به زمان! تغییرات ضرورى صورت نپذیرد !؟دران صورت وضعیت به مانندقبل خواهد بود
 
 
 
اقتصاد وسلامت؛
تمام همّت نظام تاکنون در حوزه سلامت معطوف به کاهش هزینه سلامت وامید به اینده وحمایت ازمردم در مقابل امراض وهزینه هاست.
روزامدى برنامه ریزى هاى درمانى وبهداشتى واموزش درسطح گسترده وارتقاء شاخص هاى سلامت' انکار ناپذیر ودرعین حال ضرورى است.
تقّدم بهداشت بر درمان ورواج انواع اموزش ها وواکسیناسیونها و٠٠٠ همه در راستاى سرمایه گذارى بهوده 'براى تنى سالم است که ؛درکنارسلامت روانى براى نیروى کار واقتصاد سامان بخش گردد  
ولى انچنان که در بخش تن وجسم سرمایه گذارى گردیده 'مى بایستى ازجهات روحى وروانى نیز اقدامات وبرنامه هاى اساسى وپیشگیرانه معمول مى گردید
انچه قابل کتمان وانکار نیست ان است که ؛
بى تابى وتنش ودعوا وتنازع ودرگیرى در زندگى مردم روبه افزونى است!؟
وبیش از سلامت تن 'نیازمند ارتقاء شاخص هاى روحى وروانى وامیدبخشى وارامش عمومى وفردى هستیم. 
هردوبال سلامت 'یعنى سلامت جسمى وروحى 'ضرورى زندگى واقتصاد واینده است 
نمى توان انتظار داشت باکاهش انگیزه ودلبستگى کشورى وشغلى و٠٠٠ وعدم رعایت روابط انسانى واجتماعى وحقوق یکدیگر 'تلاش هاى مامنتج به نتایج مورد انتظار ساخت اینده گردد
 
 
 
مردم؛
دوست داشتن ؛ 
ازتٓه دل :
الامام على ع واشعِرْقلبٓک الرّحمةٓ للرعیّه ٠٠٠ فانّهم صنفان إمّا أخٌ لکٓ فى الدّین ، وإمّا نظیرٌ لکٓ فى الخلق.
مردمان را ازعمق دل وقلب دوست داشته باش ٠٠٠٠
صِدق گفتار وقتى عیان مى گرددکه با تمام وجود علاقمندى ومحبّت را هماره پاسدارى نمایى. 
نمى توان کلامى را وسیله قدرت ساخت! 
مردم در هرحال دوست داشتنى هستند. 
دین دلیلى است وخلق خدا بودن دلیلى دیگر ٠
رفتار پیامبر ص گواه ان است که غصّه مردم داشت. 
ناراحت ان بودکه چرا راه درست را انتخاب نمى کنند.
به ملاقات وعیادت مردمى مى رفت که وسایل وموجبات اذّیت وازار اورافراهم ساخته بودند!
مسئولیت 'دلیل قاطع ترى براى دوست داشتن مردم است.
نمى توان مردم را فقط در زمان اقبال دوست داشت! 
اقبال وادبار مردم له وعلیه ' هرکدام ازدیدگاه تکلیف ورفع تکلیف مى تواند نعمت تلقى گردد.
اصلاً روابط انسانى بر اساس  رحمانیت ورحیمیت یعنى تمسّک به اخلاق خداوند شکل مى گیرد.
صِدق یعنى باطن وظاهر همساز وهمپوشان ، 
وتاکتیکى وبراى انتخابات وراى ممنوع !
مردم را واقعاً دوست داشته باش وبر این اعتقاد زندگى کن .
 
 
 
اقتصادمقاومتى ؛
سرمایه اجتماعى ؛
بررسى شاخص توسعه انسانى درهمه سطوح خرد،میانه ، کلان وکل کشوراز شاخص هاى مطرح درهمه مجامع بین المللى و دانشگاهى وبرنامه ریزى محسوب مى گردد.
توّجه به جمعیت کشور'ازنظرکمى وکیفى ووحدت وانسجام ان براى پیشبرداهداف وتحقق برنامه هامى تواندمارا درپیش بینى و ارزیابى ها اثرگذاریاورى نماید
طبق امار سرشمارى ها:
 در سال ١٣٨١ تهران (٠/٧٥) گیلان ( ٠/٧٥) واصفهان (٠/٧٤٦٧) بهترین وسیستان بلوچستان ،کردستان ،کهکیلویه وبویر احمدبدترین ازلحاظ شاخص امید به زندگى هستند
درسال ١٣٨٧ تهران ،گیلان ، اصفهان ، سمنان وسیستان بلوچستان ،ایلام وکهکیلویه بدترین بوده اند
این نوع امارها در اقتصاد وزندگى نقش مهمى را برعهده دارند چراکه ؛
امید به زندگى بیانگر رویکردها ورفتارهایى است که ؛
در همه شوون زندگى فردى واجتماعى تاثیرات ان قابل اندازه گیرى است 
نماینده ووزیر وورییس جمهور وفضا وکارکردها مى تواند این امیدرا افزایش واین سرمایه را به حرکت وادارد
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
چهارشنبه 95/01/25
 
 
اب ؛
بحران اینده جهان وایران :
ایا مى دانید ایران ١/١ خشکى کره زمین را واجد است، ازاینرو برخلاف نظر افرادباید رویکردبه کاهش مصرف اب داشت و سهم ایران از اب شیرین دنیا فقط ٠/١١٥ درصد مى باشد واین یعنى بحران در انتظارکشور ومردم ان .
٧٥/ مساحت ایران در مناطق خشک ونیمه خشک است، درچنین کشورى زندگى اداب متفاوتى را اجتناب ناپذیر مى نماید
بارش در ایران ٢٤٣ میلى متریعنى کمتر ازیک سوم میانگین بارش جهان است
به این دلیل اب طلاى دراختیارولى بامدیریتى ضعیف روبروست 
نگاه عدّه اى بران است که نباید کشاورزى راازنظر مساحت بیشتر توسعه داد،چرا که موضوع افزایش به بیشتر شدن زمین هاى زیرکشت نیست  
البته شهرنشینى وصنعت ومعدن نیز در تقاضا ومصرف اب منجر به مشکلات اب وتقاضاى ان است
مخصوصا وقتى که صنایع اب بر!چون فولاد را توسعه مى دهیم
دردو دهه اخیر هم میزان بارش کم شده است ونیز اب هاى زیر زمینى و٠٠٠ نیز با برداشت بى رویه کمبود محسوسى داشته است
وقتى باران کم ببارد
زمانى برف کمتر ببارد
هنگامى که افتاب برف وباران را زودتر وبیشتر تبخیر کند
واب ها در اعماق زمین با وسایل مختلف بیشتر برداشت شود
مردم اب بیشترى را مصرف واتلاف داشته باشند
لوله هاى ابرسانى با اتلاف حداکثرى روبرو باشند
ومیزان دما یک درجه سانتى گرادافزایش یابد
اگر رواناب هابه زیر٥٠ میلیاردمترمکعب کاهش یافته باشد
اگر مصرف کشاورزى در دنیا٠/٧٠ (متوسط)ولى در ایران ٠/٩٢ باشد
مصرف صنعت در دنیا٠/٢٠ ودر ایران 
١/٥ درصد ولى مصرف اب شرب وبهداشت ٦/٥ ودردنیا ٠/١٠ باشد
زمانى که اب زیرزمینى متکفل ٠/٥٧ اب شهرى و٠/٨٣اب شرب روستایى ،٠/٦٣ اب صنعت وخدمات ،٠/٥٢ اب کشاورزى مى باشدولى ٠/٧٨ محدوده هاى اب زیرزمینى درمحدوده ممنوعه باشدو برداشت بى رویه بالغ بر ١١٠ میلیاردمترمکعب  اضافه برداشت صورت پذیرفته است 
ویا اب شرب اکثر روستاهاکه ازاب چشمه واب قنات وچاه ها مى باشد ولى به دلیل کاهش باران وبرداشت بیش ازحدّ اب زیر زمینى خشک ویاکیفیت انها نزول یابد
درچنین شرایط واوضاعى چه بایدکرد
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
 
شنبه 95/01/21 :
 
 
خاطرات وکارنامه ؛
بحران بازنشستگى وصندوق هایش!؟
امید مردم به استخدام واشتغال ریشه در عواملى دارد که ؛
مهم ترین ان در دوعنوان درامدماهانه وبازنشستگى تعریف مى شود.
رفاه در ایّام کار وبهره مندى در دوران بازنشستگى، جزء درخواست هاى اساسى هرشهروندى است. 
همه حقّ دارند ومى خواهندتاازکشور وحکومت بهره مندى داشته باشند.
سازمان هاى حمایتى وبازنشستگى چون سازمان تامین اجتماعى وصندوق بازنشستگى ودیگر صندوق هاچون بیمه اجتماعى کشاورزان وروستاییان وعشایر و٠٠٠٠ جزء امیدهاى مردم بوده وبراى ان هزاران بار مخاطب مردمى شدیم که در باره ان تقاضاى مکاتبه ومذاکره وپیگیرى هاشدند.
خاطرات وکارنامه قابل اعتنایى از پیگیرى هاى تقنینى ونظارتى وپروژه هاى بیمارستانى ودرمانگاهى وورزشگاهى و٠٠٠٠ حاصل این رویکردهاست
درفرصت مستوفایى' کل این کارکردها یا بخش مهمى ازملاقات ها ومذاکرات را ارائه مى نمایم
چراکه عمرى را پیرامون این امور تعریف داشته ایم 
هم اکنون ٠/٢ درصندوق بازنشستگى بانکها،٠/٦ صندوق فولاد، ٠/١ کارکنان نفت ،٠/٨ بازنشستگى نیروهاى مسلح ،٠/٧ بیمه اجتماعى روستاییان وعشایر،٠/١١ صندوق بازنشستگى کشورى ، ٠/٧٢ سازمان تامین اجتماعى رابه خود اختصاص داده اند.
هرکدام ازاین گروهها با درصد جمعیت ومشکلات ویژه خود'مارا به یاورى در حمایت ازطرح ولوایح ویا ارجاعات فردى گرایش داده اند
 واین رویکرد بخش مهمى از زندگى مارا به سوى خود تعریف داشته والحمدلله موّفقّیت هایى نیز مخصوصاً دربخش عمومى وقانونگذارى ویا برگشت بدهى هاى دولت به این صندوق هارا وقف خویش ساخته است 
ازاینرو بایدمورد به مورد انهارا برسبیل کارکردى گزارش نماییم 
شاید این نوع گزارش هابراى منتخبان جدیددرکشور فایده علمى یا عملى داشته باشد
چراکه بسیارى ازاین صندوق ها:
براى تامین کسرى بودجه خود( بیمه اى وبازنشستگى ) اقدام به فروش دارایى ها وذخایر نموده اند
یاانکه با استانداردهاى رایج' نسبت بیمه گذاربه بازنشسته نباید از٦ کمتر باشد
 ولى الان درلشگرى به کمتر ازیک ،در تامین اجتماعى به ٦/٤ ،درصندوق بازنشستگى به زیر یک رسیده است
تامین اجتماعى در سال ١٤١٥شاید به میزان ٤٨٢ هزارمیلیاردتومان کسرى برسد
وسهم دولت در تامین هزینه هاى بازنشستگى از٠/٤٦ سال ١٣٨٤ به ٠/٧٦ در سال ١٣٩٢ رسیده است. 
اوج فاجعه این ارقام را باید در مقایسه بابودجه عمومى وانواع فصول وبخش هاى ان در نظر گرفت.
در هرحال با وضعیت کنونى بحران صندوق وبازنشستگى در اینده را باید محتمل دانست که نشانه اى از ان درعید سال٩٥ با تاخیر در پرداخت بازنشستگان خودرا نشان دادودولت با قرض و٠٠٠ انرا پس از چندروز مدیریت کردونشانه دیگر ان صندوق فولاد است که با همه تلاش ها هنوز حلّ قطعى نشده است و٠٠٠٠٠

 

 

 

خاطرات وکارنامه ؛
محصولات باغى ( ابى ، دیم ) 'بخش عمده اى از درامد ومشاغل وسرمایه گذارى مردم گیلان را به خود اختصاص داده است. 
بیش از ٢٠٢١٢٢٢/٥ تُن  تولیداعم از١٤١٦٢٧٦/٥ تن زراعى و٦٠٤٩٤٦ تن باغى، محصول دسترنج مردمى زحمتکش است که در گرما وسرما ،ابى وبى ابى ، با حمایت وبدون حمایت دولت در تلاش تاریخى بوده وبراى خود ومردمان برکت مى افرینند
١٢٦٨١٢٠/١ تن تولید ابى (١١٠٣٠٧١/١زراعى + ١٦٥٠٤٩ باغى ) همواره با انتظار اب ورودخانه وسدّ وبالادست وپایین دست وتقسیم وتوزیع گرفتارند!
کمتر سالى ( ترسالى یا خشکسالى ) نماینده بى نیاز از پیگیرى ابرسانى از اب منطقه اى وتوزیع وبهره بردارى است!؟ 
ازتذکّر تا سئوال وملاقات ودرخواستى که بهانه التیام رنج ها باشد تا کشاورز امیدوار به تولید باشد.
به جز دیم ٧٥٣١٠٢ تن ( ٣١٣٢٠٥/٤ زراعى + ٤٣٩٨٩٧ تن باغى ) که به اسمان مطلقا وابسته بود
وقدرى تک وتاى مسئولان ومردم ، ولى تولید ابى با مصیبات ورنج هایى مداوم روبروست!؟ 
نماینده مردم مداوماًباید در اختیار فرمانداران بى برنامه ویا ضعیف ونیز مردم خواستارحمایت باشد!؟ 
مدیران ابى که نگران هیچ فریادى نیستند!؟
 ویا به قول خودشان خصوصى هستند وپاسخ دهى شان در چنبره در امدهاى انچنانى است!؟ 
این نماینده مطرح است که باید از پیش از زراعت وتولید مواظبت نماید تا؛
 اب ازغرب کشور برسد!
دربین ١٦ شهرستان درست تقسیم شود!؟ 
در دوشهرستان کم ابى نباشد؟! 
بین روستاهاى نزدیک سدّ وپائین دست درگیرى پیش نیاید؟!
هرساعت وروز کشاورزى ودهیارى وشورایى و٠٠٠ تماس گرفته وعصبانى که چرا اب نیامد وچرا انجاهست واینجا نیست!!؟؟؟ 
چرا اب نباید به اندازه کافى ودر زمان مورد نیاز نرسد!؟ 
این همه! داستانهایى دارد که نگو ونپرس!
خاطرات وکارنامه هایى وجودددارد که باید خواند ونوشت ودریافت. 
موضوع اب ( اشامیدنى ، کشاورزى ، صنعتى ) ان قدر داستان دارد.
 ان اندازه گرفتارى درست کرد که باید بیشتر ازهمه به ان پرداخت!

 

 

 
************************************************
 
 
 
جمعه 95/1/20 :
 
خاطرات وکارنامه ها؛
وقتى درسال ١٣٩٢ جمعیت بیکارکشور شش میلیون نفر اعلام غیر رسمى مى گردد!؟
وزمانى که ازیک سو با :
رشد جمعیت جوان کشور،
افزایش فارغ التحصیلان ودانشجویان، 
تقاضاى دختران وزنان براى اشتغال،
وافزایش هزینه هاى زندگى در ترغیب به گرفتن شغل وکار،
وجود نیروهاى خارجى در بازارکار،
وعدم اطمینان مردم به مشاغل بخش خصوصى روبروباشید
درچنین روزگارى برنماینده چه مى گذرد؟!
به نظر شماکارجویان ازنماینده چه مى خواهند؟
پدران ومادران ومرتبطین دیگر به نماینده چه مى گویند؟
ازنظر شما وقتى انان به کارمورد نظر نرسند 'چه واکنشى نسبت به نماینده خواهند داشت؟! 
ازنظر شما وقتى کارجوى محترم از ابتدا چند مطلب اضافه راهم با درخواست کار مطرح کند !مثلاً کجا باشد!؟ ، در چه قسمتى باشد!؟ ، با چه حقوقى باشد!؟ ، چه مزایاى اضافه اى داشته باشد!؟، با چه مسئولیتى همراه باشد!؟
 در این زمان نماینده بایدچگونه پاسخگوباشد؟! 
وقتى مدارک متقاضى سازگار با مشاغل مورد تقاضایش نباشد! چه پاسخى باید دریافت کند؟!
این بخش 'در دوازده سال نمایندگى مخصوصاً دوره نهم داستانهاى زیادى را به خود تخصیص داد.
اوّلاً بیشتر با پدر ومادرها روبرو بودیدودرخواست وتقاضاهاى مازاد بر فرزند داشتند! 
ثانیاً هرجایى ازنظر مکان' مورد قبول براى درخواست کارشان نمى افتاد!؟ 
ثالثاً نوع شغل با تناسب وبى تناسب با تحصیل وتجربه را مطرح مى ساختند!؟
رابعاًمیزان دریافتى وسمت اجرایى ودرچه قسمت محل کاررا به چانه زنى مى پرداختند؟!
این موضوع از رنج اورترین داستانهاى نمایندگى بود چراکه ؛
هرروز سرمایه گذارى براى اشتغال کمتر وکمتر مى شد!
سیاست خارجى وتحریم' امید نمى ساخت!
فعالیت دلالى هرروز بیشتر مانع ایجاد اشتغال مولد مى گردید!
بانک ها ازجهات نسبت براى تولید واشتغال ویا معوقات کمبودهاى بیشترى را دامن مى زدند؟!
فشارهاى شهردارى ها وسازمان هاى حمایتى ومالیاتى به رکود دامن مى زدند!؟
واین 'همه زندگى نماینده  اى بودکه بیش از پانصدروز در منطقه بود
ویا همه مى توانستند به دفاتر او مراجعه کنند
ویا مى توانستند' خواسته خودرا به اوپیامک کنند
ویا هزاران روش وبیان درخواست براى نماینده جزمکاتبه ها ومذاکرات جهت اخذ کارراهى نمى گذاشت 
در این میان زمانى کارحاصل مى شد ومتقاضى یا مراجعه نمى کرد ویا ادامه نمى داد
ویا وعده هاى امروز وفردا بیان مى گردید
ویارکود وتعدیل وبیکارى کارنماینده را دشوارتر مى ساخت 
واقعاً اگر اهمیت داده نمى شد ویا پاسخ درخورداده نمى شدویا ٠٠٠٠
چه سرنوشتى فراروى اوبود
حکایت کار وانتخابات خود مقوله اى است دیگر!! 
 
 
 
خاطرات وکارنامه؛
سالمندى !
نماینده متعهد، مثل سازمان هاى متّولى! بایستى حسب ارجاع وتشخیص مکرربا موضوعات ومطالب جدیدى از رویکردها وعملکردها ارتباط داشته وبراى ان برنامه اجرایى یا قانونگذارانه مصوب نمایند!؟
پدیده سالمندى' در بین جوامع شهرى وروستایى با مراجعات گوناگون انان به منتخبین خویش' براى نماینده هم معضلى به شمار مى امد که ؛
به صِرف ایجاد یک اسایشگاه در محدوده اى از استان نمى توانست راه چاره بیابد!؟
در زمانى که یک ونیم میلیون نفر ازجمعیت شش میلیونى سالمند کشورتحت پوشش نهادهاى حمایتى باشند
وتا هفتاد و٠٠٠ درصدهزینه رانهادها مى دهند
 اقدام در جهت ایجاد اسایشگاه سالمندى اثر فوق العاده اى نخواهد داشت 
به اصطلاح اکثر هزینه رانه فرزندان ومتولیان خصوصى!؟ بلکه ازجیب ملّت پرداختن! مى توانست یک معضل قابل اعتناباشد.
وقتى ٠/٩ ازسالمندان مردهمسر ندارند!
یا زمانى که ٠/٤٩ از زنان سالمندبدون شوهر باشند!؟
ویا دوسوّم سالمندان بى سواد هستند!؟
در چنین اوضاعى که مدیران اسایشگاه مداوماً ازنماینده کمک مالى مى خواهند!؟ 
وسازمان بهزیستى مداوماً بودجه نفت ومالیات مى طلبد!؟
وخانواده ها عضویت وتحت پوشش قرارگرفتن سالمند خویش را درخواست دارند.
درطىّ دوازده سال نمایندگى چه اندازه کارمى طلبد؟ 
چقدر چانه زنى مى خواهد؟
چه میزان باید در وضع قانون وبودجه پیشنهاد برد وبراى تصویب ان تلاش داشت؟! 
در اینده قصّه هاى مراجعه زیادى را نقل خواهیم کرد تا ؛
مردم بدانند که ذهن وزبان وقلب نماینده بایدچه اندازه با شرح وبسط روبرو باشد تا این مراجعات وان بازدیدها وکمک هاى مستقیم وغیر مستقیم را سازماندهى نماید
این است زندگى!؟ 
این است نمایندگى!؟ 
واین است رنج ها وزحماتى که دیده نمى شود!؟
 
 
خاطرات وکارنامه؛
مدجویان ومددخواهان !
نگرانى از وضعیت متقاضیان تحت پوشش قرارگرفتن درنهادها وسازمان هاى حمایتى نیز همواره براى نماینده دغدغه مدام به شمار مى امد.
درهمه کشور! ازجمله گیلان مخصوصا دوشهرستان!!! مکرراً باید پاسخگوى درخواست مستمرى بگیرى افرادى باشید که از سرناچارى ویا ٠٠٠ درخواست داشتند تا ؛
براى حقوق بگیرى ماهانه ومستمر انان با امداد وبهزیستى مذاکره ومکاتبه شود!
هرروز با تلفن ها ، پیامک ها ، به صف ایستادن مردان وزنانى روبروبودید که مى گفتند؛
 ما نه کار داریم ونه زمین ونه درامد ! ودرخواست (وبلکه گریه وزارى داشتند) که مارا به رییس این نهاد(امداد) وان سازمان(بهزیستى) معرّفى کنید تا ؛
ماهى شصت هفتاد تومان بگیریم !؟ 
درحالى که این میزان دریافتى مورد تقاضا، حتّى اگر محقق مى شد
نمى توانست! تصویرى از یک زندگى مطلوب ارائه نماید که باصدهزارتومان درماه! بتوانند با ان جمعیت(پُرشمار) زندگى ساده اى هم با این گرانى هاى (هرروز وماه وسال) روبه افزایش داشته باشند
شما تصّور فرمایید که ؛بر انسان چه مى گذردوقتى که ؛
این یکى اصرار برجذب در نهاد( امداد) وسازمان بهزیستى داشته باشد
وان یکى ادعاى پشت صف ونوبت داشتن کثیرى دیگرداشته باشد
ولى حتّى براى ان متقاضیان جلوترازاین ها، امکان پوشش نداشته باشد!
این یکى! با فریاد واعتراض وخواهش واه وناله وگریه از شما در خواست مداخله کند تا مستمرى بگیر شود!؟
وان یکى ( امداد وبهزیستى ) درخواست بودجه بیشتر از طریق بودجه سنواتى وسالیانه داشته باشد تا قبلى ها وشاید این جدیدى ها را تحت پوشش قرار دهد!؟
این زندگى ما بود؟!
مداوماً نگرانى از وضعیت مردم ودرخواست هایشان داشتیم!؟ 
اگر بودجه حمایتى مصّوب نمى داشتیم نیز با نگرانى حداقلى زندگى براى انان  که تحت پوشش هستندمى گردیدیم!؟ 
ازیک سو مورد نقد روشنفکران درجهت دهى بودجه به امور حمایتى بودیم
واز دیگر سو با تقاضاى این جمع براى مستمرى وان نهادوسازمان براى درج ارقام بیشتردربودجه سنواتى بودیم
روزگارى عجیب براى انانکه مطمح نظر هرسه گروه ( مردم ، مجریان ، تحصیل کرده ها) بودند، رقم مى خورد!؟
شاید دلیل حضور در فراکسیون یاوران امام وامداداز همین رویکرد نشات مى گرفت 
چقدرخاطره نوشتنى از این مطالب وجود دارد که باید گفت ؛
اگر کمک گرفته مى شد وتوزیع مى گردید.
اگر درهمه نشست هاى امداد وبهزیستى حضور مى یافتیم. 
اگر زبان الکن در مقابل این جامعه اى که نمى توانستیم وام درخور براى اشتغال ، خانه براى اسکان ، مستمرى براى گذران زندگى داشته باشیم نصیب ما مى گردید
واگر هایى از این جنس! همه براى بیان واگویه هاى نمایندگى پُر استرس اثر بخش مى باشد   
 
 
خاطرات وکارنامه ؛
فقر وثروت !؟
درد اگاهى ؛
بى شک تلاش بودجه اى + برنامه اى این دوازده سال در کنار دولت هاى مختلف براى ان بود که ؛
توزیع نابرابر واشتغال واسیب هاى اجتماعى در کشور سامان بهترى بیابد.
در کشورى که بین ٥ میلیون از جمعیت  با ده میلیون دیگر ازان وشصت وهفت میلیون نفر بقیه تفاوت نگران کننده اى وجود دارد!؟
درکشورى که وجود سرپرست زن اوّلاً بسیاراست وثانیاً روبه تزایدباشد
ودرهمه دهک هاازبیست وپنج درصد   تا١٦/-١٣/-١٢/-١٠/-١١/-١٠/-٦/-١٠/١٣/-( درده دهک )بوده و این درصدهارا به خود اختصاص مى دهند( ودرهردهک این میزان زن سرپرست خانوارهستند!؟)
جامعه اى که تحصیلات سرپرست   (باسوادى انها ) خانواردردهک هاى اوّل تا دهم از٤٣/ به ٥٥/-٦٧/-٧٧/- ٨٦/--٨٤/-٨٧/-٨٩/-٩٠/ باشدواین میزان باسواد باشند!؟
دراشتغال نیز در طبقات ودهک هاى اوّل تا دهم به ترتیب ٥٥/- ٦٦/- ٧٠/-٧٠/-٦٦/-٦٦/-٦٥/-٦٤/-٦١/ به کار مشغولند.
ومصرف برنج( ماهانه) ازیک کیلو (در دهک اوّل) تا پنج کیلو( تا دهک دهم) مى باشد
مصرف نان نیزدر دهک اوّل ماهانه ٧/٩٦ تا٨/٨٥ کیلوگرم مى باشد
ومصرف گوشت در هرماه ازدهک اوّل از چهارده گرم براى هرفردتا٢/١٥ کیلوگرم دردهک اخرهست
ومصرف شیر از ١/٥٣ کیلوگرم تا ٤/١ کیلوگرم دردهک دهم مى باشد 
چنین امارهایى مى تواند ؛
بیانگر مشکلات وفاصله ها ونیز اقداماتى که باید این تفاوت را جبران کندتعریف گردد
ازهشتادوچهارتاکنون، ازبیست درصد تاسى ویک درصدِ ازمردم درفقر مطلق بوده اند (بیست درصد جمعیت  روستایى کشور)وازهمین سال(٨٤) تانودودواز ٣٠/ تا٤٢ درصددرفقرمطلق بوده اندوبه جز سال ١٣٩٠ که فقر مطلق روستایى ها به ١٨/ وشهرى هابه بیست وپنج درصد تنزل یافت .
متاسفانه درهمه سال ها به (جز ٨٩ ونود ) این ارقام زیادتر شد
مى شود!؟
ازنماینده خواست که ندود !ودرهمه کمیسیونها وفراکسیونها ،نشست ها ومطالعات ومذاکرات نخواهد ونگیردواصرار نکند!
ودر برنامه ریزى ها مداخله نکند !وبراى دسترسى هاى مردم دوشهرستان وچهارصدوچهار روستا وهمه استان وکشور مداوما تذّکر وپرسش ننماید وچانه زنى نکند و٠٠٠٠
کدام انسان دردمند ومسئولى مى تواند بفهمد ونگوید و٠٠٠٠
در کشورى که تا سال٩١ ،تعداد ٩/٧٠٠ میلیون نفر بى سواد هستند ( هزینه هاى انتخاباتى بى سوادى انها را که مشاهده کرده اید؟ که باراى انها چه بازى هامى شود کرد!؟)
وده میلیون نفر هم تحصیلات ابتدایى دارند!؟
ده میلیون نفر هم تا سیکل درس خوانده اند!؟
چگونه مى توان ارام بود !
وارامش داشت وادعاى نمایندگى مردم کشور را هم داشت؟!
درهمین ایّام فقط ١٧٠ هزارنفر ازکودکان کشور درمقطع ٦ تا ده سال از تحصیل بازمانده اند!؟
مى پرسند ؛چرا ندیمى بى تاب بود!
واین همه مى دوید وروز وشب نمى شناخت!؟ 
وقتى فقط در پنج سال اخیر'روزى هفتاد معتاد به کشور اضافه مى گردید
وفقط مصرف تریاک در کشور برابر با ٤٣/- مصرف جهانى مى باشد
ایا مى شود اقدام نداشت وپیگیرى نکرد؟!
در همین کشورفقط بین سال هاى ١٣٨٢ تا ١٣٩٢ یازده هزاروپانصدنفربراثر نزاع با سلاح سرد ازبین رفته اندودرنودودو ٦٠٠ هزارنزاع در کشور صورت گرفته است 
اگر کسى این نوع امارها را نداند
 غمى نیست!
 ولى وقتى مى دانى وکارى نمى کنى ،محل اعجاب است !؟
فقط در یک استان ( ایلام ) نرخ خودکشى ١٨ برابر نرخ کشورى است ( ٧٢ در مقابل صدهزار نفر )
یابه وقتى به ازاى هرشش ازدواج، یک طلاق صورت مى گیرد!؟!؟
ویاافزایش سه برابرى سرقت! ودوبرابرى سرقت ازاماکن دولتى!؟ حکایت نهفته هاى رنج اور وتکان داده اى است که به تفکّر ودرمان نیاز دارد
دویست وهفده هزارنفر زندانى ( ٢٨٤ در هر صدهزار نفر ) وقتى محل تامل در یک کشور اسلامى وانقلابى وعاطفى است وقتى که در دنیا ١٤٤ نفر در هرصدهزار نفر زندانى ( با همه تفاوت ها)مى باشند
این ها رنج همیشه اى بود که ؛
داشتن مسئولیت هایى از جنس نمایندگى انرا رنج اورتر مى کند 
خاطره هایى دردناک از دوازده سال نمایندگى ما ،متوقف این غصّه ها بود که درهمه جا هم گفتنى نبود  
وقتى در کشور با نرخ طبیعى پس انداز پس از٢٤ سال  واز ٩١ پس از سى وشش سال مى توان خانه دارشد
والبته چهاردهک اوّل تاچهارم تا ٩٦ سال ( تا ٨٤پس از ٣٩) مى توانند خانه دار باشند
در چنین فضایى نمایندگى اسان نبود ونیست. 
هزینه مسکن ، مشکلات مستاجرى و٠٠٠ را به نماینده منتقل مى کردند وبقیه ماجرا٠٠٠٠
ارى نمایندگى با این قصّه ها براى نماینده زحمتکش واگاه ودرد اشنا که خود طعم فقر را چشیده باشد
واثار انرا در همه امور مشاهده مى کند اسان نبود
 وچه اندازه مراجعه واشک واه ونفرین را شاهد بوده وبران گریسته واندیشیده ایم خدا مى داند وبس ٠٠٠
وبه سهم خود ودراندازه توانایى هاى یک شخصیت حقوقى براى این امور برنامه کوتاه ومیان وبلندمدّت ارائه کرده ایم وبخشى ازانرا باکمک دیگران به داورى ومدیریت واداره نشسته ایم ولى هنوز کار بسیار است و٠٠٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه 95/01/19
 
خاطرات وکارنامه ها؛
گردشگرى :
١-نگاه درامدى ، فرهنگى ، اشتغالزایى ، تامین معیشتى ،تبادل فرهنگى و٠٠٠
٢- اقامت یک شب تا ٠٠٠٠ واثار ان در زندگى مسافر ومیزبان.
٣- تحقیق پیرامون چرایى موفقیت ده کشور اوّل گردشگر پذیر دنیا.
٤-چرا فرانسه مى تواند ٨٣/٧ میلیون گردشگر داشته باشد.
٥- چرادراسیایى هاچین با ٥٥/٦ میلیون ورودى گردشگر رتبه چهارم را دارد.
٦- این ده کشور عبارتند ازفرانسه ،امریکا ،اسپانیا، چین ،ایتالیا،ترکیه ،المان ،انگلیس ،روسیه ،مکزیک
٧- ما چه سهمى در ایران وگیلان از گردشگرى مذهبى داشته وداریم. 
٨- سهم کشور واستان از اکوتوریسم وگردشگرى طبیعت وزیست شناختى  وبوم گردشگرى چه مقداراست؟
٩- سهم اززمین گردشگرى ژئوتوریسم وگردش در طبیعت یا زمین شناختى چه میزان است.
١٠- گردشگرى کویرى چه میزان است
١١- گردشگرى ورزشى ؟
١٢- گردشگرى تفریحى ؟
١٣- گردشگرى درمانى وپزشکى ودسترسى هاى درمانى وپزشکى از بیمارستان تا اب گرم ومعدنى و٠٠٠٠
١٤- گردشگرى تجارى وخرید وفروش. 
١٥- گردشگرى همایشى وبازدیدها وسمینارها.
١٦- گردشگرى صنعتى والکترونیکى. 
١٧- گردشگرى کشاورزى. 
١٨- گردشگرى تاریخى وتبارشناسى وابا واجدادى، 
١٩- گردشگرى نمایشى وجشنواره اى 
٢٠- گردشگرى فرهنگى وبازدید اماکن تاریخى. 
٢١- گردشگرى اموزشى وتجارب اموزشى در محیط. 
٢١- گردشگرى میراثى ( تاریخ یا صنعت).
در این دوازده سال براى گردشگرى در بسته جامع اقدام شد 
ازیک سو 'تلاش براى راه اندازى راه ها وراه اهن وازدیگر سو تلاش براى انکه گیلان ( با تاکید بر لاهیجان وسیاهکل ) درهمه موارد ( یا اکثر ) انهارویکردداشته باشد اقدام وعمل داشتیم. 
داروخانه ها( با تاکید بر شبانه روزى هلال) بیمارستانها ( بیمارستانهاى جدیدوتجهیز بیمارستانهاى قدیم ) انتقال خون ، تصویر بردارى سى تى اسکن و٠٠٠
راه هاى جدیدازسراوان - سیاهکل تاتقاطع ها وبام سبز بام ابى ، تعریض ها وچهاربانده هاو٠٠٠٠
ورزشگاهها ( تختى ، شهدا ، پهمدان ، اهندان ، ناصرکیاده ، خانه کشتى ، تنیس و استخر و٠٠٠٠
کمک در ساخت مساجد وامامزاده ها وراههاى دسترسى انها
توسعه دانشگاهها وافزایش رشته هاومقاطع وتحصیلات تکمیلى 
حمایت از تله کابین و٠٠٠
اماکن تفریحى جدید درباغ قطبى ( باغ نارنج ) حاجى اباد و٠٠٠٠
معرفى تالاب ها( امیرکلایه ، سوستان و٠٠٠) جاده هاى دریا ازمحورهاى مختلف دربخش رودبنه 
اسفالت اکثر روستاها 
جاده هاى گردشگرى ( دیلمان ودریا) 
طرح هاى دریا ( نیلوفر و٠٠)
شهرک هاى صنعتى ( لاهیجان ، سیاهکل ، دیلمان ، شیخ على کلایه و٠٠٠)
خانه هاى بهداشت ودرمانگاه هاى مختلف. 
برند واعتبار جدیدتحت نام شهرستان نمونه طبیعى ،تاریخى وگردشگرى 
طرح هاى تجهیز ویکپارچگى جهت اقتصاد وگردشگرى وچشم اندازهاى جدیدشالیزارى. 
تلاش براى ساخت وراه اندازى وبازسازى انواع سالن هاى همایشى
دانشگاهى ، حرفه اى و٠٠٠٠
جشنواره اى همچون تئاتر خیابانى و٠٠٠
راه اندازى سالن هاى همایشى ونمایشى دردوشهرستان. 
بزرگداشت مفاخر ومشاهیر دوشهرستان. 
نمایشگاه هاوفروشگاه هاى تجارى وخرید وفروش در دوشهرستان. 
 کمک در بازسازى مواریث فرهنگى همچون شیخانبر و٠٠٠٠٠٠
تلاش در جهت معرفى دوشهرستان از طریق رسانه اى وحضورى وعلایمى و٠٠٠٠  
کمک به راه اندازى صنایع دستى و٠٠٠ در دو شهرستان. 
ازاینرو مردم بدانند که :
ابوذر ندیمى در طى دوازده سال نمایندگى در عین انکه به استناد انواع امارها وگزارش هاجزء دوسه نماینده اوّل کشور بوده اند اماهمیشه با حضور مداوم هفتگى در بین مردم ومسئولان محلى واستانى وملّى تلاش کرد تا در همه ابعاد از جمله گردشگرى موردتقاضا وگفتگوى مرد ومسئولان محلى اثر گذارباشد.
ابوذر ندیمى در طول این دوازده سال با بنیانگذارى فراکسیون گردشگرى در مجلس ششم ورییس وسخنگوى ان علاقه وبرنامه خودرا اعلام واظهار نماید.
ایشان برخلاف حرف زنهاى متعدد در گیلان !؟ ( به شمارکم ولى به ادعا بسیار!؟)
که فقط حرف زده ومى زنند!؟
 تلاش داشت تا تمام حلقه هاى گردشگرى در تقنین واجراء ، در کشور واستان وشهرستان ، دربخش وفرابخش را مورد به مورد پیگیرى نماید. 
تمام روساى سازمان میراث وصنایع وگردشگرى را به دوشهرستان اورد.
تلاش کرد حامى هر سرمایه گذار در این بخش از هتل سازان ( هم اکنون چند مورد ان در حال اتمام درمحور لاهیجان به مازندران هستند) وفعالان وکارافرینان این بخش باشد.
باروساى سازمان ها( همانند جنگل  و٠٠)ووزراء دیگر پیرامون حل این امور جلسات وتماس برقرار مى کرد.
حتّى در مسایل جزیى نصب تابلو وعلایم و٠٠٠ هم کمک  ومشاوره مى داد
با تلاش براى گاز واب وراه وورزش وبهداشت واینترنت وتلفن و٠٠٠٠ در روستاها قصد توسعه مناطق وامکان ترددگردشگرى را فراهم مى ساخت. 
با پیگیرى راه ها از دهبنه به دریا تا شرفشاده وحسنعلیده و٠٠٠ قصد گذر از بخش هاى لاهیجان به دریا را داشت.  
با مصوبات گردشگرى در سیاهکل ودیلمان در سفر وزراء از پرداخت به این بخش حمایت داشت. 
با راه اندازى واثار مستقیم وغیر مستقیم صنعت سیمان رکورد حمل ونقل وگردشگرى ناشى از صنعت را مدیریت داشت. 
بامصاحبه ها وفعالیت هاى رسانه اى اسم دوشهرستان را جهانگیر ساخت 
موقعیت هاى درون پارلمان وبرون مرزى ناشى از این کارکردها در اقصا تقاط جهان نام این دوشهرستان را اوازه ساخت. 
با راه اندازى محور سراوان سیاهکل عملا نام شهرستان سیاهکل را در شریان راهى ملى واستانى. جهانى ساخت. 
با جهت دهى اعتبارات در گره گشایى ورودى ها وخروجى ها ازجمله کمربندى ها ، روگذرها ، تقاطع ها وغیر همسطح ها ابعادانرا توسعه بخشید. 
(درهمین پروژه سراوان سیاهکل با نصب تابلو معرفى روستاها اثار گردشگرى ومعرفى ملّى وشاید بین المللى انها را فراهم ساخت )
با کلنجار هاى زیاد بیمارستانها وتصویر بردارى پزشکى را توسعه بخشید.
با دعواوخواهش هاى گوناگون امکان اقامت پذیرها ورستوران ها ( ازجمله مسیر جنگلى در سیاهکل و٠٠٠) را ممکن ساخت. 
براى کمک وامى هتل سازى ها دهها باراز اعتبار خویش براى کارافرینان بهره گرفت. 
ایا مردم مى دانند که ؛
پشتوانه علمى وکارشناسى وارتباطى را دستمایه این همه ساخت 
مردم انشاء الله در گذر روزگار از این همه مطلع مى شوند
((((((( وبر نابخردانى که ازتهمت تعدد زوجات !!!!؟؟؟؟ تا توهین به مردم ( کاه وکلش )!!!!؟؟؟؟ تا پرونده سازى جاعلانه والبته جاهلانه زمین خوارى!!!؟؟؟ تا تلاش براى به زیر سوال بردن همه فعالیت ها !!؟؟ تا داشتن ماشین وخانه هاى میلیاردى !؟!؟ ونسبت هاى دروغ دیگرى که به تدریج انهاوباعث وبانى انرا به سمع ونظر مردم مى رسانیم لعن ونفرین مى فرستند)))) 
حضور در کمیسیونها، فراکسیونها ، مسئولیت در کمیسیونها ، شوراهاى فرادست ( پول واعتبار و٠٠٠) مجامع جهانى واستانى وشهرستانى و٠٠٠ همه براى ان بود که براى مردم نان وزندگى ، اعتبار وشناسایى فراهم گردد
( با این وجود کسانى چشم خودرا به نحوه راى گیرى ها ، فرصت خرید وفروش اراء به نفع خود ودیگرى ! وفضاسازى ناجوانمردانه خود ودیگران علیه ابوذر ندیمى را نادیده مى گیرند وازاراء وعبرت ها وموفقیت هاى دست ساخته خویش مى گویند!؟؟)
 
 
 
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
چهارشنبه 18 فروردین 95
 
 
 
اقتصاد
کارامدى یا ٠٠٠٠٠؟! 
طى برنامه چهارم تا پنجم توسعه  (٨٤-٩١ ) با وجود ٦١٠ میلیارددلاردرامد ارزى صادرات گاز ونفت این ارقام  بیانگر ان است که همه مشکل کشور پول وارز نیست
رشد تولید ناخالص داخلى ٨٤(١/٩)
-٩١( ٦/٨-)
رشدسرمایه گذارى ٨٤(٨/٧)-٩١(٢٣/٨-)
نرخ تورم (١٠/٣)       -٩١(٣٠/٥)
بیکارى ٨٤(١١/٢)-      ٩١(١٢/١)
ازاینرو در اقتصاد مقاومتى، باید جستجوگر راهى بود که ؛
ارقام پایه در مدیریت کارامد بتواند بیانگر  حل مشکلات کشورباشد
مردم ازحکومت، راه حل مى خواهند
نمى توان گفت ؛
وقتى پول نداریم وضع خراب است! 
وقتى پول هم داریم تفاوتى نمى کند!؟

 

 

اقتصاد؛
درمقدمه سیاست هاى اقتصادمقاومتى ودستیابى به اهداف چشم اندازبیست ساله ، سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى با رویکردى جهادى ،انعطاف پذیر ، فرصت ساز،مولد ، درون زا ، پیشرووبرون گراابلاغ مى گردد
واژه ها بیانگر سطح انتظار است 
جهادى و٠٠٠٠
ایا مدیران بخش هاى دولتى وخصوصى وتعاونى داراى چنین روحیه اى هستند؟!
ایا تولیدکنندگان ومصرف کنندگان ازاین خصوصیات ( کل وجزء ) بهره مندند؟
اگر قرار است براى چنین اقتصادى چنین روحیه ونگاه وافق ومدیریتى داشته باشیم چه اندازه مى توان به اینده واین نوع اقتصاد دل بست ؟
به چه فضاسازى جهت براى این رویکرد نیازمندیم ؟
برخلاف بعضى تحلیل هادرون زایى با برون نگرى باید جمع گردد
انعطاف پذیرى با جهادى جمع گردند
درعین انعطاف پذیرى مى بایستى پیشروبود

 

 

اقتصاد:
موانع ادارى واعتبارى تولید؛
تولید به جهت دومانع به نتیجه نمى رسد
١- موانع ادارى ٢- کمبودهاى اعتبارى.
نمى شود ازمقاومت گفت! ولى شرایط را عادى دانست!؟
نمى توان به دنبال مقاومت اقتصادى بود.
 ولى براى تامین مالى پروژه هاورویکردها
ى اقتصادى منابع تعریف نکرد!؟
لازم است تمام موانع وبروکراسى دافع کارافرینى را جهادى دفع ورفع داشت.
وبراى تامین منابع ازهمه فرصت هاى داخلى وخارجى مددگرفت

 

اقتصاد؛
مدیریت واردات؛
اگر واردات رهاگردد.
اگر قاچاق کنترل نشود.
امیدى به تولید نباید داشت.
تولید با ریسک هیچ نسبتى ندارد.
وقتى دولت ها نسبت به میزان نیاز بازار واقف نباشند. 
ویابا تنظیم تراز تجارى از مصرف کننده وتولید کننده حمایت نکنند! 
ویا با تعرفه ها در حمایت از این دوگروه 'برنامه نداشته باشند!
درچنین اوضاعى' مردم وکار افرینان احساس امنیت نمى کنند.
وطبیعتاً در چنین شرایطى سرمایه گذارى شکل نمى گیرد

 

 

 

 

باتمام وجود دوست داشته باش
واشعِرْ قلبٓک الرّحمة للرّعیة ٠٠٠ فانّهم صنفان ، امّا اخٌ لکٓ فى الدّین ، وامّانظیر لکٓ فى الخلق    نهج البلاغه. عهدنامه : 
اى مالک اشتر (حاکم مصر) مردمان را با تمام وجودت دوست داشته باش
زیرا مردم دودسته بیشتر نیستند
یابرادردینى تو هستند ویا در خلقت مانندتوهستند

 

 

 

************************************************
 
 
 
 
 
 
دوشنبه 16 فروردین 95 :
 
 
 

نایب رییسى تصویب برنامه ششم ؛کارگروه هاى چهارگانه کمیسیون تلفیق برنامه ششم  شکل گرفت. 

ازمیان چهارگروه بررسى برنامه ششم کارگروه زیربنایى وتولیدى با رویکرد کشاورزى ، صنعت ومعدن ، انرژى ، تعاون و٠٠٠٠ با راى اعضاء اقاى مصباحى مقدم به عنوان رئیس واقاى ندیمى به عنوان نایب رییس انتخاب شدند' تا برنامه پنج ساله ششم را براى اجراء وتقنین دولت ومجلس' تا زمان پایان بررسى بودجه ٩٥ تقدیم صحن علنى  مجلس نمایند.

تاکنون شش جلسه براى برنامه ششم اجرایى گردید

 
************************************************
 
 
یکشنبه 15 فروردین 95 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زباله شرق گیلان ؛
پیگیرى رفع مشکل زباله یک خواسته وپیگیرى تمام ایّام نمایندگى بود که بخش عمده اى ازمذاکرات وملاقات هارا به خود اختصاص داد
ازان جمله مى توان به ملاقات ومکاتبه ١٢٨-٩١/٣/٢٣ با وزیر وقت کشور( مصطفى محمد نجار) ودرخواست زباله سوز دو هزار تنى براى شرق گیلان وارجاع به ارشاد منش معاونت عمرانى ورییس سازمان شهردارى ها ودهیارى ها توسط ایشان که با توضیحات نماینده همراه بود ولى کمبود منابع توسط شهردارى ها وفقدان عزم اجراء در این نوع نهادهاى عمومى غیر دولتى را مى توان پى جویى داشت
 
 
 
جالسواالفقراء:
النبى ص جالِسُواالفقراء. تحف العقول٤١
پیامبرص بافقیران ومستمندان نشست وبرخاست کنید.
اقتصادنظام هاى گوناگون ، رفتارهاى خود افراد، ظلم اشخاص و٠٠٠ هرکدام مى تواند به فقر افرادبیانجامد.
درجامعه اى که فقیر دارد هرانسانى وظایفى دارد.
حکومت هم وظیفه اى را به عهده مى گیرد.
اما مردم عادى ومسئولان علاوه بر کارکردهاى حکومتى' نسبت به این جوامع واشخاص، تعریفى از عاطفه وانسانیت رابرعهده خواهند داشت.
مجالست ونشست وبرخاست ازشنیدن وپیگیرى کردن ، ازهمدردى تا چاره اندیشى هاى دیگر را مدیریت خواهند داشت.
 
 
 
دفاع مقدس:
دفاع مقدس ویادکرد از شهداء واثار متنوع انان، ازخاطراتى که درج ونقل وچاپ ونشریافت
همه بیانگر بخش مهمى از خاطرات خانواده شهداء را تشکیل مى دهد.
بازخوانى کتب منتشره در باره شهداء وحضور در جشنواره هاى گوناگون به دعوت بزرگانى چون سرتیپ پاسدار على فضلى و٠٠٠بخشى از زندگى وخاطرات ماراتشکیل داده واگر کتاب براى تکامل جامعه انسانى معجزه ختمیه را تعریف دارد
مانیز با کتاب على الخصوص دفاع مقدس پیوندى روشن داریم 

 

 

انبوه سازى مسکن :
مسکن همیشه دغدغه انسان بوده وهست وخواهد بود
نقدوبررسى وضعیت مسکن ،
 بهینه سازى وکاهش اتلاف انرژى در ساختمانها،
احیا وبهسازى بافت هاى فرسوده وحاشیه نشینى ،
تامین منابع مالى در پروژه هاى انبوه سازى مسکن ،
طرح جامع مسکن و٠٠٠٠ باعث حضور در جلسات وهمایش ها ومذاکرات با مسئولان وبازدید از پروژه هاى گوناگون گردید
طبیعتاً خاطرات زیادى از این مبحث وپرسش از وزراء وکارکردهاى دیگر وجود داردکه به تدریج از باب ثبت در تاریخ وبیان کارکردها ودغدغه ها و٠٠٠وانمایى خواهد شد

 

 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
شنبه 14 فروردین 95 :
 
خلوص ، شفقت ، همفکرى،تداوم ؛
دوست بسیار است ولى :
ادم ها به دوستانى افتخار مى کنندکه؛
١- خالص باشند وبه اصطلاح از این نمدنزدیک شدن ودوستى کلاهى را تعریف نداشته باشند
٢- دلسوز باشند وبه اصطلاح یار گرمابه  وگلستان هم باشند 
٣- همفکر باشند وازنظر افاق فکرى، هماندیشى بیشترى به نسبت دیگران با ادمى داشته باشند
٤- دوستى مُدام ودائمى داشته باشند
 نه دوستى بایاپُرنوسان ومقاطع گوناگون باتفاوت زیاد ظاهر گردند
 
خاطرات دوران اجراء وسیاست وانقلاب:
٩٥/١/١٣ مسجدجامع لاهیجان ؛
دیروزکه در مراسم بزرگداشت سى امین سال شهادت برادر ودوست وهمراه دوران مبارزه وانقلاب درمسجد جامع لاهیجان توفیق حضور داشتم به دوران هاى سخت وسیاه مبارزه فکر مى کردم واینکه ما با چه مرارتى انقلاب را تا به اینجا رسانده ایم 
به گیلان ولاهیجان وسیاهکل وشرق گیلان فکرکردم ودوران پُروحشتى که بسیارى از مدعیان امروز توان وقدرت وجرات حضور در مبارزه را نداشتند وبا پُر رویى امیخته با ترس واحتیاط مارا متهم به زیاده روى وجسارت مى کردند
نمونه هایى از این اعتراضات ؛
مى گفتند؛ شما بچّه هاى مارا به کشتن مى دهید!؟
 یا منبرهاى مارا مى گیرید! وارامش زندگى را بر ما تباه مى کنید!؟ وابادى شهرمان را ' نیر !؟
مى گفتند؛ کسب وکارمان را تعطیل مى کنید!؟ 
مى گفتند؛ ساواک ( سازمان اطلاعات و امنیت شاهنشاهى ) را بر مامسلط مى کنید 
مى گفتند؛ شماچون نمى ترسید براى ما دردسر درست مى کنید 
والبته تهدیداتى هم چاشنى این گفتارها از معرّفى به ساواک ویا ٠٠٠٠ را هم دستمایه تحذیر ما مى ساختند!!؟؟؟  
 
سیِّد؛
أنّٓ الله یبشرک بیحیى مصدقاًبکلمةٍ من الله وسیِّداً وحصوراً  ال عمران ٣٩
خداتورا( اى زکریا)به فرزندى به نام یحیى بشارت مى دهدکه تصدیق کننده کلمه اى ازجانب خدا ورهبر وخویشتن داراز تمایلات نفسانى است
سیِّد؛ از ساد، یسودبه معناى ریاست ورهبرى است 
ازان جاکه در رهبرى تهذیب نفس شرط است ،به هر انسان صاحب فضیلتى سیِّدمى گویند
حصور؛بروزن رؤوف ازحصربه معنى تضییق چنانکه مى فرمایدوٓاحْصروهم    
دایره راتنگ کنید.
 مقصودخویشتن دارى از تمایلات نفسانى است
رهبرى یعنى :
تصدیق کننده کلمة الله = انماالمسیح عیسى بن مریم رسول الله وکلمته نساء ١٧١
قائد ورهبر ومطاع:  سیّداً
خویشتنداراز تمایلات نفسانى = حٓصُوراً
 
تهران ایران است؟! 
ایران تهران است!؟
سیاست در تهران ؟!
اقتصاد در تهران ؟!
فرهنگ ایران در تهران ؟!
فرهنگ تهران در ایران !؟
اقوام ایران در تهران ؟!
رجال ایران در تهران ؟!
تلاش تهران زدایى دولت قبل کام وناکامى ؟!
اجراء، تقنین ،قضاء، ورزش ، رویداهاى گوناگون واثر گذارایران در تهران!؟
 
فرارازمسئولیت!؟
اصراربر داشتن مسئولیت !؟
 درجمهورى اسلامى پذیرش ویا تلاش براى مسئولیت در چنین دورانى محل تامل است !؟
محرومیت از مواهب خانه وخانواده وارامش و٠٠٠ در کنار پذیرش رنج ها وکمبودهایى که گفته وناگفته، مورد واخواهى مدام خدا وخلق قرارمى گیرند
انها که مسئولیت فردى دارند، به مراتب خوشبخت تر از انانى هستند که پیشنهادپذیرش مسئولیت دارند! ویا انانى که خود دنبال ان در تلاشند؟!
 
چانه وفشار ؟!
سال هایى که در دوران تحریم پشت سر گذاشته شد با این رویکرد روبرو بودیم که ؛
باید مداوماً بابالا وبالاتر بایدچانه زده مى شدتا ریالى ومیلیون ومیلیاردى! براى گیلان ولاهیجان وسیاهکل وچهارصدوچهارروستایش اعتباراخذ گردد
پوکى بودجه هاى سالیانه ازجهت تراز خرج ودخل ،بدهى به بانکها وهزاران میلیارد بدهى به اشخاص حقیقى وحقوقى وتعهدات مانده از قبل هرکدام بهانه اى براى عدم اجراى پروژه هاى جدیدویا اتمام پروژه هاى قبلى بود
تراکم بیکارى ودرخواست وام وعادت به بلاعوض! نیز مزید بر علل قبلى بود
باید خداراشکر داشت که ؛
درهمین دوره عسرت مالى وخشکسالى بودجه اى گذشته؟! روابط واشراف قانونى و٠٠٠ باعث گردیدتا عقب ماندگى چهارساله مجلس هشتم جبران' واستارت هاى خوبى براى اینده' زده شود
اتمام اکثریت پروژه هاى قبلى ونزدیک به اتمام بقیه پروژه ها واغاز دهها پروژه جدیدهمه وهمه امداد الهى ونتیجه پیگیرى ها ودورى از سیاست زدگى وبهره مندى از همه مدیران ودولت ها ومسئولان دودولت قبلى وفعلى بود
 
اموزش دین ؟!
در خانه ومدرسه یا خیابان ؟!
شاید همین نگاه ،پاسخ بسیارى ازکارکردها ونقد وانتقادات باشد 
شیپور از دهانه گشادیا ٠٠٠؟!
راه کارها رابایدشناخت.
غصّه خیابان بى الم خانه ومدرسه و٠٠٠ به سامان نمى رسد
 
 
 
منهاى امریکا؛
بعضى درحال گرم کردن این تنور هستند که ؛
مابه جهان نیاز نداریم !؟
موضوع امریکا ازدنیا جداست. 
ما بدون امریکا از ١٣٥٩ ادامه حیات اقتصادى داده ایم
 ولى این چندسال اخیر این تفاوت ایجاد شده بود که "بدون امریکا" در حال تبدیل به "بدون جهان " ( ویا
به شش کشورمحدود" با خرید محدود" براى خرید نفت )ما پیش بینى شده بود
ایا مى خواهیم به نام دورى از امریکاى حکومت ،امریکاى ظلم وجنایت از همه جهان فاصله بگیریم !؟
ما این مذاکرات را باید اوّلاً حول مسائل هسته اى بدانیم نه بیشتر ثانیاًپیرامون رابطه خود وامریکا براى حلّ مسائل فیمابین ندانیم 
ازاینرو ما واقعاً به جهان ( منهاى امریکا) نیاز داریم 
باید بفروشیم ( صادرات) بخریم( واردات  ) 
نمى توانیم صادرات وحتّى واردات نداشته باشیم. 
البته باید دقیقاً روى صادرات ( خام یا فراورى شده ) واردات ( ضرورى یا مضّر) مدیریت نماییم. 
اما این مهم بدون ارتباط با همه دنیا حاصل نمى گردد
 
 
 
 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
جمعه 13 فروردین 95 :
 
 
اقتصاد مقاومتى ؛
خداوندا میان ما ونان جدایى میانداز، زیرااگر نان نبود نه مى توانستیم روزه گرفته ونه نماز بخوانیم ونه ٠٠٠
اصول کافى ٢٨٧/٦
همه باید بدانند وباورکنند که ؛
معیشت واقتصاد،اساس زندگى مادى است
بدون درامد واشتغال وتولیدنمى توان از زندگى صحبت داشت. 
بدون زندگى! نمى توان اقامه دین وعدل داشت. 
نماز وفروع دین 'نیازمند اوّلیاتى از حیات اقتصادى وبراوردهاى مادّى است.
همه تلاش هاى حکومت' براى ابعاد معنوى' وقتى منتج به عایدى مطلوب خواهد شد که ؛
مردم از زندگى خود راضى باشند.
رضایت مادّى اساس رویکردبه معنویات است. 
مردمى که روزگارشان به فقر وندارى مى گذرد!؟
اقبال به مسجد وروحانى وروحانیت ومعنویت  نداشته وبدون این رویکرد( تامین زندگى )هیچ برنامه اى، به فرجام نمى رسد
 
 
مختال فخور؛
إن الله لایُحبُّ مٓنْ کانٓ مختالاً فٓخُورا
نساء ٣٦
خداوند کسانى را دوست نداردکه متکبّرندوفخرفروش.
حرمت نزدیکان ،همسایگان ، فرودستان ومستمندان را نگه نداشتن !
در معاشرت با مردم کرامت انان را در نظر نگرفتن !
خدابزرگ است وبزرگتر .
 هیچ کسى نباید درچنین صفتى خودرا درهماوردى خدا قرار دهد 
تنها اوست که :
 قوّى است ، عزیز است ، اکبر وکبیر است. 
انسان با خدمت بزرگ مى شود نه با تکّبر.
 
 
 
 
************************************************
 
 
پنجشنبه 12 فروردین 95 :
 
 

بى تکلف وتبختر!

وعبادالرحمان الذین یمشون على الارض هوناً  فرقان ٦٣

بندگان خداى رحمان ارام برروى زمین راه مى روند( وحضوروحرمت دیگران رادرنظر دارند)

بدون تکلف وبى تبختر وبدون قدرت نمایى ومقام گرایى وبه صورت طبیعى وبا حال وهواى خودراه رفتن .

اینکه ارام واهسته وبى جار وجنجال راه برود 

ویا در مساجد ومحافل هرجا امکان دارد، بنشیند 

ویا اصراربرهمراهى افراد خاصى نداشته باشد

 ویا تفاوتى در انتخاب خودرو نداشته باشد 

ویا ان قدر ارزش داشته باشد که وزن خودرا از راه اثار وخدمات به جاى بگذارد.

این راه ورسم متواضعانه' در مهر به ناس ودوست داشتن خلق خدانشانه مسئول شایسته است

 

 

اشخاص سفیه :

اگر قراراست تا اموال در دست اشخاص سفیه قرارداده نشود ( نساء٥و ٣٢) ؛

مى توان هرنوع کاربرد سرمایه راکه موجبات کاهش ارزش مال وثروت گرددازجهت اتلاف منابع ویاهدررفت فرصت وسرمایه، با بهینه سازى مدیریت روبروساخت

مال وبیت المال رانباید در اختیار افراد جاهل به اقتصاد وسرمایه وثروت وبازار وتولید وفرصت هاى اقتصادى سپردکه یک شرکت وبنگاه ویا اصل سرمایه را با خطر کاهش ارزش روبرو سازند

 

 

باران سنگ!؟

وٓامطرناعلیهم مطراً فساءٓ مطرُ المنذرین   شعراء١٧٣

براى انان باران فرستادیم ووضع افرادبیم داده شده بسیاربدگردید.

وٓآمْطرناعلیهم حجارةً من سجّیل  حجر٧٤

براى انان بارانى ازسنگ فرستادیم 

باران بد!؟ بازگشت اعمال ( قوم لوط)؟!

خداونددر باران لطافت ونعمت وبرکت قرارداده است

 ولى همین نازله ( باران) در پاسخ به رفتارهابه تغییرى متناسب مدیریت مى گردد

 

هدایت،فرقان ،نور؛

ونزّلناعلیک الکتابٓ تبیاناً لکُلّ شىءِ نحل٨٩

قران راکه روشنگر تمام حقایق است براى تو نازل کردیم. 

شهرُ رمضان الذّى اُنْزِل فیهِ القرانُ هُدىً للنّاسِ وبیّناتٍ منٓ الهدى والفرقانِ   بقره ١٨٥

درماه رمضان قران براى راهنمایى مردم ونشانه هاى هدایت وفرق میان حقّ وباطل نازل شده است.

وانزلناالیکم نُوراً مبینا   نساء١٧٤

براى شمانورى اشکارفروفرستادیم

درچنین باورى' مراجعه به افکار واراء اشخاص انسانى سزاوار نیست! 

باید از انوارهدایتى  وروشنگرانه قرانى مددجست.

 

 

 
 

اقتصادوپیوستگى ها؛

باید پذیرفت که :

اقتصاد اسلامى' متفاوت از مکاتب غربى وشرقى است. 

علاوه بر درک تفاوت بینش اسلامى با اقتصاد رایج درغرب کاپیتالیستى وشرق سوسیالیستى رویکردبه اقتصادتلفیقى از این مکاتب نیز پاسخگوى نیاز این حکومت ونظام نخواهد بود

تفاوت مکاتب اقتصادى، نباید به منزله  عدم استفاده از روش ها وعلوم وداشته هاى علمى وصنعتى غرب وشرق در رویکردهاى عملى باشد

بایستى پذیرفت که ؛

دانشگاه ها وحوزه ها،وظیفه تحقیق وپژوهش جامع ترى نسبت به مفاهیم دینى وایرانى اقتصاد دارند

نباید در بُعد رویکردهاى اقتصادى گرفتارجزم اندیشى ودگماتیسم با نقاب وبى نقاب گشت.

 

 

 

 

اقتصاد مقاومتى 

 نمى توان از اقتصاد اسلامى سخن گفت ولى ؛

فعالیت اقتصادى را در مدار عبادات واعمال صالح تعریف نداشت!؟ 

متاسفانه نگاه به اقتصاد در جامعه هنوز داراى قبح رفتارى است!؟ 

موّلدین ثروت وکارافرینان از چند جهت تحت تاثیر رفتارهاى متناقض قراردارند؟!

ازیک سو احساس نیاز به انان تبلیغ مى گرددولى پول داشتن مذموم شمرده مى شود!؟

استفاده از مازاد ثروت براى مصارف شخصى داراى تعریف روشنى نیست؟! 

داشتن امکانات متنوّع براى انان هنوز مورد تردیداست؟! 

اگر قرار است به واسطه پول وتلاش کارافرینان اشتغال وتولید وصادرات مدیریت گرددبراى انان باید حقّ بهره مندى از ثروت مشروع وقانونى تمهید گردد.

نمى توان براى خارجیان امکان فراهم ساخت

 ولى داخلى هارا محروم نگه داشت 

نمى توان با وجود انواع کنترل هاى قانونى ازمالیات و٠٠٠ ثروت ودارایى مردم رانامشروع پنداشت!؟ 

بایدبراى جلوگیرى از فرار سرمایه ومغزبرنامه داشت. 

باید پذیرفت که انگیزه سود ومنفعت نباید از مردم گرفته شود

 
 

به کجا چنین شتابان؟

انتخاب بین سنّت ومدرنیته، صنعت وسنّت؟

جهل بسیط وپیچیده ؟

تسلط بر ماده وفراموشى اخلاقیات ؟

توسعه اقتصاد وبنیان برکنى از دین واخلاق؟

 انتقال بیمارى ها وفلاکت ها وقتل مدرن وسیع ومیلیونى به واسطه پیشرفت علوم وفنون ؟

پول بدون علم ، علم بدون تعهد ، علم بدون اخلاق ،درامد بدون خانواده ، وگسست روابط انسانى ؟!

مکتب سازى بى دروپیکر ؟!

نفى ( عملى )حقوق بشر وسوء استفاده از واژه ها والقاب مقدس وسپر قرار دادن این عناوین باارزش ؟!

نداشتن پاسخ براى دنیاى پس از مرگ؟!

( افى الله شک فاطر السّموات والارض یدعوکم لیغفرلکم من ذنوبکم) ابراهیم ١٠-

ایا دروجود خدا شکّ وتردید است

در حالیکه افریننده اسمان وزمین است

شمارا مى خواند تا گناهان شمارا ببخشد

بدون خدا! نگاه به هستى وبدو وختم ان چگونه تبیین مى گردد؟

تلاش براى چه ، جهاد براى که ، فرجام زندگى چیست ؟

 

 

 

قرانی

هوالاوّل والاخروالظّاهروالباطن وهوبکلّ شى ءٍعلیم   حدید٣

اواوّل واخروظاهر وباطن است.

نمى توان در وجود خدایى که ( فاطراسمان ها وزمین هاست) شک داشت.

خداهیچ گاه از دیدودرک بشر' جدانیست. 

خود ( انسان) وهمه عالم و٠٠٠ هرکدام دلیلى براى وجود خدایى است که ؛

ازلّیت وابدیت وظهور وبروزوباطن واشکاراورا' گواهى مى دهند.

ماعاشق خدایى هستیم که؛

مارا افرید.

به ماحیات وزندگى بخشید.

مارالایق خدمت به ناس ومردم دانست. 

اندازه خدمات فردى وشهرستانى واستانى وملّى وفراملّى را رایگان ما ساخت. 

مهر اورا به تمامى شاهد وگواهیم. 

اورا دوست داریم. 

امید داریم تا ؛

اونیز مارا دوست داشته باشد

برهان ( فاطر السّماوات والارض) اورا چون هزاران ایه 'خوانده ونخوانده ودرک نموده ونانموده اش را،دستمایه زندگى مى سازیم

 

 

کرامت ناس؛

لقد کرمّنابنى ادم   ٠٠٠اسرى ٧٠

ماانسان را گرامى داشته ایم .

احترام ورعایت حقوق انان .

تحقیر نکردن ومورد بى احترامى قرارندادن.

عزّت انان را زیر سوال نبردن .

بُن وکتاب وکلاه ودارو ووام وخدمات را مسقیماً توزیع نکردن ، یاانهارا وسیله استثمار ومنّت نگذاشتن وبا قصد انتفاع دنیایى توزیع اقلام نداشتن .

 

دورى از خودپسندى :

ولاتمش فى الارض مرحا٠٠اسرى ٣٧

خودپسندانه در میان مردم ، راه مرو( وحرمت انسان هارا به خوبى نگاه دار)

همه درمقابل خدا وهستى ومرگ وقیامت ونتایج اعمال خود قرارداریم. 

هیچ انسانى نمى تواند مقام عصمت را ( جز چهارده نورپاک ) ادعا داشته باشد.

کمال انسانى براى افراد عادى بى مفهوم است. 

امکان خطا وخلاف براى همه محتمل است. 

پسند خود وترجیح خود،ادمى را با خطراتى از محرومیت هااز مشورت مردم وهمراهى انان روبرو مى سازد.

انسان خودخواه وخودمحور در حقیقت به دست خود' براى خویش دشمن مى سازد 

دوست نیزازخودپسند فاصله مى گیرد

همه ادم ها،ضعف وقوّتى دارند.

همه ادم ها،براى بهره گرفتن از توان یکدیگر، نیازمند توازن وتعادل رفتارى هستندنه خودنمایى وخود خواهى وخود پسندى .

 

 
 
 
 
************************************************
 
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه 11 فروردین 95 :
 
 
 
رابطه عاطفى واخلاقى؛

الامام على ع وجعلکم من الوالى وجعل الوالى منکم ،بمنزلة الوالدِمن الولد، والولدمن الوالد بحار٧٥-٣٥٦و ٣٢/٤١٦

خداوندنسبت شمارابه حاکم ونسبت حاکم رابه شما، مانندنسبت فرزندبه پدر وپدربه فرزندقرار داده است

رابطه مسئول به مردم ومردم نسبت به مسئولین را این میزان نزدیک ومسئولانه وعاطفى وصمیمى مى دانند

پدروفرزندى دانستن روابط وحمل انواع وظایف شرعى واخلاقى واقتصادى و٠٠٠ براین کارکردان قدر پر معناست که ؛

مسئول از حداکثر تلاش بازنماند. وفرزند نیز ازدرک متقابل واِعمال احساس نسبت به خدمتگزار خویش غافل نماند.

وهرکدام وجهى از مسئولیت را پذیرامى گردند.

اینگونه است که ؛

پدران وفرزندان' یک جامعه اسلامى وعاطفى واخلاقى را بنیان مى گذارند.

دیگر از بى تفاوتى وکم تفاوتى نمى توان سراغ گرفت.

ازان سوى' همکارى فرزند وهمراهى او'چاشنى تلاشگرى مداوم وشبانه روزى وبا تمام ظرفیت وپاسخگویى حاکمان مى گردد
 
 
 


اقتصاد مقاومتى:

اگر اقتصاد از ریشه قصد به معناى راستى ودرستى راه ویا میانه وحدوسط است

ونیز اگر اقتصاد را تدبیر منزل واداره امور تعریف داشته اند

وقران کریم نیز در ایه ؛

واقصد فى مشیک (لقمان) انرا در میانه روى به کار مى گیرند

پیداکردن حدوسط درست وراست در همه امور از جمله اقتصاد کار اسانى است

براى هر اقدام وعملى باید پرسش داشت که :

 حدوسط درست' کدام است

بایدبا خارج از کشور' ارتباط اقتصادى داشت یا خیر ؟

باید خام فروشى داشت یا ٠٠٠

بایدازنیروى انسانى وسرمایه اجتماعى بهره گرفت یا ٠٠٠

باید تنها به پیشرفت گرایش داشت یا ٠٠٠

باید به شهرها رسیدگى بیشترى داشت یا ٠٠٠

باید تنها به برداشت یک ماده معدنى رویکرد داشت یا٠٠٠٠

باید از تجارب پیشین بهره گرفت یا ٠٠٠

باید به یک سمت عالم وقارّه ها متمایل بود یا ٠٠٠

باید به یک بخش ازفعالیت اقتصادى رویکرد داشت ومزّیت دادیا ٠٠٠

بایدبه کارافرینان فرصت دادیا ٠٠٠

باید به کارفرمایى دولت متمایل گشت یا٠٠٠

بایدبازارسرمایه راهم درکنار بازار پولى رجحان داد یا ٠٠٠٠

بایدواردات را به یکباره بست یا ٠٠٠

بایدها ونبایدهاى زیادى قابل پرسمان است.

تا نبض اقتصادمقاومتى' مصوب مجمع تشخیص مصلحت وتایید رهبرى معظم را تشخیص داد
 
 
 
 
 

سرمایه هاى اجتماعى وسیاسى؛ النبى ص ؛انزِلِ النّاسٓ منازِلٓهُم

تحف العقول ٢٥-٢٦

اى معاذبن جٓبٓل( حاکم یمن) مقام ومنزلت مردم رابشناس ورعایت کن 

نمایندگان ومسئولان' با شناخت جایگاه هاى سیاسى وادارى واخلاقى وعلمى و٠٠٠٠ افرادواقوام 

ورعایت ان 'مى توانند؛

 اوّلاً اندازه مردم را نزد خود ودوستان ونزدیکان حفظ نموده وثانیاً در موقع مقتضى به جهت حفظ ان جایگاه بهره بردارى لازم را داشته باشند.

متاسفانه خوره اى انقلاب اسلامى را تهدیدمى کند!؟ 

وان افت عموماً در حوزه سرمایه هاى انسانى واجتماعى است!؟ 

اینکه ؛نتوانیم سرمایه هاى محلات واستان وکشوررا بشناسیم! وانرا حفظ نماییم!؟

درمواقع وموقعیت هاى مختلفى کمبود خودرا به همگان مخصوصاً حاکمان نشان خواهد داد.

باید در راستاى حفظ کسانى که با یک نوشته ونوار مى توانند اراء ونظریات مردم را تغییر داده ویا باعث شکاف اجتماعى وسیاسى گردند را بشناسیم

 ودر نگهداشت ان به دلایل دینى واخلاقى ودیگر ضرورتهابکوشیم

 

 

 

اقتصاد مقاومتى ( اقدام وعمل ) :

چند مصاحبه رادیویى وخبرگزارى هاى مطرح' پیرامون این شعار سال '

واکاوى ابعاد این رویکرد در امروزِکشورى که  بیشتر از هرزمان' نیازمند اشتغال وتولید وصادرات ومدیریت واردات است

 بهانه اى است براى تدقیق وپرداخت این موضوع بسیارحیاتى وکاربردى .

سخنان رهبرى در مشهد وتاکید بر مبارزه با قاچاق وتکیه به داخل یاداور مطالب ونظرات همیشه نماینده از مجلس ششم تاکنون است.

 که طى دوازده سال نمایندگى مردم هماره تاکید بر تولید واشتغال وصادرات داشته است.

 بیش از پانزده جلد کتاب نماینده مشحون از این رویکرد است.

اماهمچنان که متن اصل شعار ایشان بر - اقدام وعمل - اقتصاد مقاومتى است

باید دولت ومجلس براى این رویکردها، عملکردبرنامه عملى ارائه دهند.

اگر نماینده در بودجه ٩٥ مجدداً علاوه بر تلفیق برنامه ششم (که اوّلین جلسه ان در سال قبل اغاز گردید) حضور یافت.

 ونظرات گوناگون پیرامون اقتصاد مقاومتى وتصویب قرارگاه موردنظر معظم له وکثیرى از نیازهاى فاینانسى وانتقال مالى وبودجه هاى عمرانى وجهت دهى یارانه اى وپیشنهاد تولیدگرایانه را با همین دیدگاه بیان و تعقیب داشته است

واگر سالیان درازى در ایران وگیلان ولاهیجان وسیاهکل وشهر وروستا (باقصد حضور در ذهن وقلب وزبان مردم )این رویکرد وعملکرد را پیگیر شد

وصرفاً از راه کار (وکار وکار) انرااز تعهدات عملى خویش دانسته است ودرراینده نیز بر این میثاق بوده (وهست )وخواهد بود

 همه از سرِدرک وشناخت واعتقاد به ان بوده ومى باشد
 

 


اقتصادمقاومتى ؛

دوجنبه اقتصادعام وخاص، اجتماعى وفردى ، نیازمند مراقبت هاى متفاوت وبازخواست ها وانتظارات گوناگون است

درامد وهزینه افراد را همانند منابع ومصارف حکومت بایستى تابعى از رعایت ها پنداشت

حکومت نیزنمى تواند به منابع موهوم به نام بودجه متکى باشد

هزینه هاى افراد نیز به مانند حکومت باید تابع اولویت گزینى باشد

اقتصاد مقاومتى در حقیقت همان شعار استقلال ( شعار سه گانه پیش از پیروزى ) نه شرقى نه غربى ویا اقداماتى چون خودکفایى ویا سیاست هایى چون جایگزینى واردات وتزاید صادرات و٠٠٠٠ مى باشد که مجمع تشخیص مصلحت تصویب وبه تایید رهبرى معظم رسانده است

اگر ما از دوران مجلس ششم تاکنون شعار تولید اشتغال وصادرات رابرگزیده ومکرر انرا به عنوان یک ضرورت در سخنرانى ها ونوشته جات واعلان در تصمیم سازى ها وتصمیم گیرى هاازجمله بودجه وبرنامه و٠٠٠به کار مى گیریم.

همه ازان روى است که  بایدبپذیریم

١- مساله ما 'اقتصاد' است

٢-جز به حمایت همه جانبه از 'تولید' راهى نداشته ونداریم

٣- در نگاه 'تولید گرایانه' بایدهمه فعالیت هاى درون نظام وبرون مرز، باید حول این هدف شکل گیرد

٤- در نگاه 'تولید گرایانه' اموزش واقتصاد' بازار وزراعت وکشاورزى وصنعت ، وهمه رویکردها بایستى تابع 'تولید' باشد

٥- حتّى نظامات وروابط بین کارگروکارفرما بایدتابع 'تولید' باشد

هر مانع ضد 'تولید' در اشکال گوناگون بایددفع ورفع گردند

 
 
************************************************
 
 
دوشنبه 9 فروردین 95 :
 

مجلس اینده (١):

انتقال تجارب از جهات مختلف یک ضرورت ملّى وشرعى است 

شرایط چهارسال اینده به گونه اى است که باید همه به ارکان اجراء وقضا وتقنین کمک کنند 

باشد تابخشى از مطالبات مردم را پاسخ گویند

چالش هاى بزرگى از اقتصاد وسیاست وفرهنگ واجتماعیات فراروى پارلمان اینده است که مورد واخواهى ملّت ورهبرى است 

از بیکارى تا معیشت ، از بیمارى هاى فکرى وسیاسى تاانواع بزه هاى مشهود ومحسوس زمانه ما .

ما در مقام انتقال ونشر اموخته هاى بیش از بیست وچند ساله دستگاه قانون ونظارت ونیز تجارب ممتد وپیوسته سیاسى ، امنیتى ، اقتصادى واجرایى وفرهنگى واموزشى و٠٠٠ خودرا موظف به بازنمایى وارائه طریق دانسته وتلاش خواهیم داشت تا از طُرُقْ گوناگون به عنوان فرزند مجلس ومدیر اجرایى داشته ها واموخته هاى خویش را به ذهن وزبان اوریم باشد تادر پیشگاه خلق وخالق متهم به کتمان حقّ وانتشار اموخته نگردیم

از مطالب مهمى که هرمنتخب باید در نظر داشته وبران اصرارورزدشناخت مساله است 

بسیارى از نمایندگان را دیده وشناخته ام که از درک ضرورت ها ونیازهاى اساسى کشور محروم بوده اند!؟

انها به جاى درک مشکلات اساسى ودردهاى تعیین کننده جامعه خودرا مشغول امور عادى  مى سازند!؟

ازاینرو در این مطالب که عرضه عام وخاص مى گردد وانشاء الله به صورتهاى گوناگون در اختیار منتخبین ایران اسلامى مى گذاریم این دٓیْن ووظیفه را مدیریت مى نماییم

 

 

باتاریخ ؛

درک رنج مردم وپى جوى مدام ان 

-توفیق دوازده ساله در روزگارجدیدبراى نمایندگى' ازطرف مردم ان چنان ذیقیمت است که بران شدم تاپایان این دوره نمایندگى (٩٥/٣/٧)  هرروز مقالتى با یادکردایّام ان ادوار، نگاشته' وبراى روزهاى پس از هفت خردادنیز دستمایه تجربى  خویش رابراى همه پارلمانى هاى ادوار اتى ایران وگیلان بر این سطوراورم 

این نگارش' ازجهاتى عبرت اموز ونتیجه بخش است چراکه به نیکویى مردم روزگار خویش را مى شناسم' واز چند وچون واحوالات تاریخ وقضاوت هاى مردم در روزگارمطلعم' 

مى دانم که همه وظیفه نمایندگى  را( به هردلیلى ) نمى توانسته ام به انجام رسانم

 وباز مى  دانم که حقایق در چنبره روزگار خودراباز مى نمایاند.

ادعاى بهترین  نماینده  کشورم را نداشته "ولى به هیچ برهانى در قامت پارلمان خودرا متوسط القامه نمى پندارم.

مردم در هردوره ( با تاکید بر این دوره واراى اشکار شده  ان ویا تصاحب شده به روش هاى گوناگون از خانه تا خیابان و٠٠٠) به فرزند (زارع وکشاورزىِ) از میان خود، فرصت دادندتا ؛

مدافع انان بوده ودر کران وبیکران ایران عزیز وجهان نام کشور واستان ولاهیجان وسیاهکل وشهرها وروستاهاى انرا با افتخار اعلام واظهار نماید  

نمایندگى مردم با بیش از صدو چند هزار راى ( اعتماد ادوارحضور ونمایندگى سه دوره ان ) که در هردور حضور افرادى انرا تاپاى صندوق اعلام داشته وتوفیق خواندن ان ( بدون احتساب ناخوانا نخواندن ، باطله ندانستن 'در محاسبه نیاوردن و٠٠٠) رانصیب بردیم واین خود دلیلى است که مردم اورا از خود دانسته واو نیز پیگیر کاهش رنج هاى انان در معیشت وزندگى وراه واب وگاز ومدرسه ودانشگاه و٠٠٠٠٠ بوده است

 

 

 

 

رابطه با مردم :

لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنّتم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم    سوره توبه ١٢٨

پیامبرى از خودتان نزدشما امده که هررنجى مى بریدبراوگران مى اید؛ او مى خواهد همه شما مومن شوید، او با مردم رئوف ومهربان است. 

تلاش براى اینکه مردم رنج نکشند ، یا از رنج انان کاسته شود 

دلیل مهمى بود که دوازده سال شب از روز شناخته نشود.

وقت گذاشتن براى مردم در پارلمان ، ملاقات مکرر با مسئولان ، درخواست پیگیرانه وگاه در گیرانه با همه مقامات براى ان بود که رنج مردم کاسته شود.

بعضى ازسر بى اطلاعى !

وشاید از سرلجاج سیاسى گمان مى کنند که پروژه ها در ایران (پادار)هستند ومحلّ خودرا پیدا مى کنند؟!

در این مقام باید پرسش کرد که ؛

ایاهمه شهرستانها از این جهت برابر هستند؟ 

یعنى همه شهرستانها برابر رشد مى کنند؟

ایا همه نمایندگان از این نظر کارنامه برابر ومساوى دارند؟!

ایا هیچ نقش وارزشى براى پیگیرى ها قائل نیستند!؟

ایا مکاتبات ومذاکرات هیچ اثرى روى مسئولین نمى گذارد!؟

ایا در بودجه نویسى نمى توان اهداف مورد نظر را تعقیب کرد ویا در بودجه سالانه درج کرد؟!

ایا مردم هیچ انتظارى از نماینده خود جهت انتقال مطالبات خود ندارند؟!

ایا ازسفرهاى مسئولان عالى رتبه نمى توان خواسته اى را به منصّه ظهور رساند؟

ایا اگر نماینده اى از توان علمى واجرایى وارتباطى خود ویا حضور در مجامع علمى وتصمیم سازى ( خاصه بودجه اى ) بهره گیرد تا مشکلات ورنج هاى مردم را کم کند

ویا٠٠٠٠ 

مى توان تفاوت ومسئولیت شناسى واثر گذارى اورا نفى نمود!؟ وبه حساب نیاورد؟!

این نوع نگاه که نماینده اى خودرا داراى تفاوت ومسئولیت بشناسد وچنان عمل کند که : 

غیبت فیزیکى نداشته باشد. 

وازان مهم تر غیبت علمى وکارشناسى در جلسات کمیسیونها وفراکسیونها وصحن علنى نداشته باشد بلکه با مطالعات واظهار نظرهاى کارشناسى در غناومحتواى تصمیمات مجلس بیفراید. 

یا ازهمه ارتباطات فردى وگذشته خود صرفاً براى رهایى ونجات وکاهش رنج هاى مردم تلاش کند. 

رامى توان وجه ممیزه وشاخص اندازه گیرى ندانست

درهرحال نماینده باید ایینه تمام نماى خواست ها ورنج ها ودر عین حال پیگیر همه خواسته هاى منطقى وقانونى وشرعى انان باشد

 

 

 

افزایش انتظارات فرصت یا تهدید؟

هم اکنون شاهد جوّافزایش مطالبات با اهداف متفاوت هستیم ، به نظر شما این رویکرد با چه پاسخى از سوى مردم وحکومت واگرد مى شود

ج: واقعیات  رامبناى قضاوت وبرنامه ریزى قرارمى دهند

اگر ارمان وانتظاررا بدون تحلیل واقعیات ارائه نمایند به انواع دل زدگى ونگرانى ها دامن مى زنند

هر برنامه ریزى باید متکى بر شناخت واقعیات ( وظایف ، اختیارات ، منابع ، امکانات ، اعتبارات ) شکل گیرد

طبیعى است که برنامه براى تحقق ودستیابى به خواسته وارمان وپاسخ مثبت به درخواست ها ونیازهاست

اما این مهم نباید به بى خیالى وبى تفاوتى در سوى مسئولیت وخیالبافى ورویاسازى در سوى مسئولیت بیانجامد

اگر پارلمان فکور شکل نگیرد 

اگر همراهى تریبون ها به کمک اجراء نیاید

 در این صورت با طرح هایى عجیب وتحریک وتحرّک هایى ناباورانه روبرو مى گردید

بعضى براى سخن ونظر خود حتّى استناد به یک امار وارقامى نداشته وصرفاً براى استان وکشور ومنطقه خود نظر مى دهند

 بدون انکه به هیچ کس اجازه نقد نظر خود بدهند 

اگر براى شهرستان واستان وکشور قرار است نسخه اى پیچیده شود لزوماً باید از درامد ومصارف اطلاع داشت 

به اصطلاح ما در برنامه وبودجه هدف گذارى وافزایش وکاهش ویا احتمال وتحقق در امد نیازمند ورود علمى واجرایى است 

همه حقّ حرف زدن ونظر دادن را داشته ودارند ولى ان دسته از نظرات را مى توان مبناى تحلیل وتعلیل قرار دادکه مستنداتى به همراه داشته باشد

به عنوان نمونه قرار است تا در مورد واردات مدیریتى صورت پذیرد 

گروهى گمان مى کنند مى توان تمام واردات را یکباره  قطع کرد

دیگرانى به تقسیم بندى واردات به ضرورى ومضّر وغیر ضرور اعتقاد ندارند

جماعتى تصورشان این است که این مهم باید یکباره صورت پذیرد

دیگرانى از این دانش بى بهره هستند که صادرات لزوماً به واردات مى انجامد ودر ازاى درامد ناشى از صادرات (به عنوان یک مطلوب ومزیّت ) چاره اى به جز واردات نخواهد ماند

ویا واردات براى تنظیم بازار وجلوگیرى از بازار سیاه وافزایش قیمت در جاى خود لابّد وناچارى است 

اینکه هم اکنون با بلبشویى در اظهار نظرات پدید امده روبروهستیم

 مى تواند دلیلى بر کارکرد سیاسى وبهره مندى فردى وگروهى از کمبودها باشد

وگرنه چگونه مى توان به همه نیازهاپاسخ داد 

ولى اشنایى اوّلیه منتخبین ازجهت علم وعمل حتماً اثر گذار خواهد بود

 

 

************************************************

 

 

 

 
چهارشنبه 26 اسفند 94:
 
 
٩٠ و٤٠؛
کسرى بودجه 40 میلیارددلارى کویت و90 میلیارددلارى عربستان!؟
بسیار عجیب وحکایت سوء مدیریت است 
کشورهایى با جمعیت کم ودرامد زیاد' حتماًبه بیمارى 'بى برنامگى وضعف مدیریت 'وهزینه هاى بى حساب' گرفتارند!؟ که چنین بلایى را سر مردم خویش مى اورند؟!
عمده کشورهاى مسلمان مى توانند با داشته هاى 'طبیعى واقتصادى' از وضعیت کنونى بهتر اداره شوند
 ولى فقدان 'استراتژى وراهبردها' از سویى ونداشتن واخواهى مردمى' وگرفتارشدن به حاکمانى چون 'شیوخ کنونى' (عموماً وابسته وولخرج وبدون پایه ملى ومردمى) انها را الوده  وگرفتارچنین اوضاعى ساخته است،

 

 

چهارشنبه (سورى یا سوزى )؟!

 ادم هایى که مى میرند؟!

کشته هایى براى هیچ !؟

وقتى بنابر مثلاًتخلیه جوانان باشد ؟!

هنگامى که سنّتى( چهارشنبه سورى ) را بهانه سازیم!؟

زمانى که ازبیرون ودرون ، ازسوى افراد ومجامع گوناگون!؟ یک پدیده جدیدبا مدیریت یا سوء مدیریت روبرو باشند!؟

در این هنگام مى بینید که ؛

جوانانى گمان مى کنند'دارندمبارزه مى کنند؟!

افرادى بدون علم 'بر این کار واثار ان!؟  به خود ودیگران اسیب مى رسانند؟!

مردمى! ناخواسته گرفتار سوزهاى چهارشنبه اخر سال مى شوند!؟

هیچ کس نمى پرسد که :

این پدیده ازچه زمانى شروع شد؟!چه عواملى باعث شروع وتداوم ان گردید؟!

چگونگى مدیریت ومبارزه با حوادثى از این دست (که هم امسال سه کشته ودویست وپنجاه ونه نفرمجروح داشت) ازجهات گوناگون چیست!؟

چه کنیم تا؛یک مرد چهل وپنج ساله درتهران!ویک جوان بیست ساله در رشت!! ودیگرجوانى با همین سنّ وسال اسیرمرگ ناشى از این حوادث نگردند؟!

ایا فتاوا ودستگیرى ها کفایت خواهد کرد؟!

ایاهرساله حجم انفجارات واتش بازى هاى افزایش نمى یابد؟!

این پدیده هاى چند وجهى؟ نیازمند دانایى ومدیریتى درخور وجامع است.

اما چه کنیم که ؛

یک بعدى مى بینند!؟

با هم نمى بینند!؟

پیش از ماجرا در طول سال نمى بینند !؟

 

 

 

عوض نمى شویم !؟

با وجودى که اهداى سررسید دیگر با وجود امکان ثبت هاى الکترونیکى از تلفن وتبلت ازهیج ضرورتى برخوردار نیست 

واساساً حجم وقیمت وهمراه ساختن سررسید هادیگر وجاهت پیشین را ندارد

 ولى همچنان سررسیدهاى حجیم وقیمتى وسنگین را در پاکت هاى گوناگون هدیه مى کنیم تا به زبانى بگوییم که ؛

 ما عوض نمى شویم!؟ 

ما عوض نمى کنیم !؟

 

****************************************************
 
 
 
 
 
سه شنبه 18 اسفند 94 :
 
 

فراخوان!؟

راى گیرى یا راى٠٠٠٠

درنشست جمعى از اصولگرایان واصلاح طلبان با رییس مجلس در چندروز پیش' این مطالب مطرح شد که؛

اگر فراخوان محدودومعدودبود' محل تامل بود.

 ولى وقتى همه دوستان ولیدرهاى یک کاندیدا( فقط یک کاندیدا) ! در همه نقاط شهرى وروستایى ! ان هم از کاندیداى مطرح وراى اور! با این روش هافراخوان مى شوندانرا باید تعریف دیگرى داشت

١- چندروز پیش ازراى گیرى!

 این اقدامات را شروع کردند!؟ ( نه به دار ونه به ٠٠٠٠)

٢-  خطاب به راى سازها ومتنفذین !توزیر نظر ماهستى!؟ 

(٣- شما قصد( نیّت خوانى! )خرید راى  دارید!؟

٤- نباید دیده شوى( حذف فیزیکى ) !؟

٥- تلفن شما کنترل مى شود( حذف ارتباطات )

٦- این فرم راپرکن ( ٠٠٠)

٧-  برداشت افراددر زمان راى از سرصف راى!؟

٨- معطل سازى افراددر اماکن جهت کاهش وحذف اثار معنوى انان!؟

این عناوین را در کنار این مباحث تحلیل مى کردند

نخواندن اراء ریخته شده مجلس در صندوق جنبى ( خبرگان !)

اجازه داشتن رقبا براى خرید وفروش اراء!؟

تبلیغات له یاعلیه توسط متنفذین اجراء وسیاست و٠٠٠٠!؟

گفتارهاى تلخى توسط افراددر کشور از هردوجریان سیاسى!؟ با ایشان در تالار ایینه مجلس قدیم مطرح شد که رییس محترم درخواست جلسه بعدى براى بیان این نوع امور را داشت

 

 

 

 
************************************************
 
 
 
 
 
دوشنبه ١٧ اسفند ٩٤
 
 
کمک امریکا وانگلیس !
 در انتخابات اخیرلاهیجان امریکا وانگلیس هم زحمت زیادى کشیدند!؟
پخش مکرر دروغ ها واکاذیب وافتراى اکبر اعلمى !؟محکوم دادگاه 'که خود نیز انرا در صحن دادگاه به کرّات انکار مى کرد کمک کاندیداها بود!؟!؟ 
انها مکرربه این رسانه هاى لعنتى امریکایى استناد مى کردند!؟!
همان ها که امریکا را دشمن مى دانند؟!
همان ها که از نقش انگلیسى مى گویند؟!
 به دفعات در این باره از ان دو شیطان سند اوردندکه:
 درمورد نماینده' امریکا ان گفت وانگلیس این !؟
هم اکنون ازمردم لاهیجان وسیاهکل وگیلان وایران مى پرسیم که ؛
١-ایا امریکا وانگلیس معتبرند؟!
٢-ایا متن این دو دستگاه خبرى باهدف تخریب کل حکومت ونظام وپارلمان قابل اعتماد بود؟!
٣- ایا انان که راوى موثق خود را امریکا وانگلیس قرار دادند رانمى شناسیم؟! 
٤- ایا وقتى خود مفترى !در دادگاه همه حرف هاى خودرا پس مى گیرد وظیفه ماچیست؟! 
٥- وقتى دادگاه اورا به علل مطالب مطروحه در دادگاه 'ازجمله انکار ونپذیرفتن ان مطالب و٠٠٠٠ متهم بلکه مجرم مى شناسدچه نظرى خواهیم داشت ؟! 
در این صورت براى ارایى که به ناحق وظالمانه از اقاى ندیمى بازستانده شد! چنین انتخاباتى وچنین انتخابى از وجاهت دینى وانسانى واخلاقى برخوردار است؟! 
وسیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
 
 
 
محکومیت !؟
اطلاع داده شدکه ؛
الحمدلله اکبر اعلمى (((((مثلا اصلاح طلب !؟سایت اعتدال شرق ، مبارزِ با فساد سایت لاهیک؟! وشاهد کاندیداى مثلا راى اورده!؟ که در چند سخنرانى به او استنادکردندوکلّى کاریکاتوریست وسخنران و٠٠٠ شایعه پرداز وشایعه ساز ومجرى وتحلیلگر علیه ندیمى بیگناه ومظلوم ؟!که ریالى در زندگى از حرام نیاندوخته است ) توسط دادگاه به حبس وریال محکوم شده است؟! 
اقاى مثلا بُرده انتخابات!؟ با ان نوارها وداستانهاى راى !؟چگونه خودش واعوان وانصارش ( از راست تا مثلاً چپ البته از نوع عجیبش ) ویا نویسنده ودروغ پردازانى از این جنس در محکمه الهى وقضایى مترتبه چگونه پاسخ دروغ ها را خواهند داد؟!
واقعاً چقدر دروغ گفتند؟! وساختند!؟
چقدر شب نامه راه انداختند؟!
چقدر کمپین مبارزه با ٠٠٠٠ راه انداختند؟!
چند پرسش :
 ١-چند نفر از مردم ایران وگیلان ولاهیجان وسیاهکل ورودبنه ودیلمان وشهر وروستا دچار فریب شدند؟!؟!
٢-چند نفر در مورد شخصیت دینى ومعنوى اقاى ندیمى تردیدکردند؟!
چندراى از ایشان دزدى سیاسى وشایعه پردازانه! شد؟! 
٣-چند نفر به این جهت علیه ایشان تبلیغ ضدراى کردند؟!
٤-چند راى ازایشان به این وسیله سرقت شد؟!
٥-چگونه بود که اعلمى ناشر اکاذیب ومفترى خوداین مطلب را در دادگاه منکر شد !؟ولى اقاى مثلاً اخلاق انرا در سخنرانى خود به کار برد؟!
چگونه بود که ؛
سایت هاى به نام ونانى در لاهیجان وسیاهکل تا روز انتخابات انرا تبلیغ کردند!؟
چگونه دادگاه بر اساس انکار مطلق مفترى که من نگفتم !من ننوشتم! من تکذیب کردم!؟ در دادگاه صحبت کرد؟! ولى ان کاندیداها وهوادارانشان انرا به کار بردند؟!؟!
به نظر شما این توطئه ازکجا نشأت گرفت؟! 
این داستان ازکجا تقویت مى شد؟! 
ان مصاحبه هارا چه کسانى ترتیب دادند؟!
به نظر شما " بار کج " راى این دوره بااین چنین کارزشتى به مقصدمى رسد !؟
 دیدید !؟هزاربارعرض کردیم خدا جاى حقّ نشسته است. 
به نظر شما این " راى" باهزار داستان از چند سال پیش تا شب جمعه هفت اسفند اصلاً حلال است؟! 
اصلا این راى گیرى واقعى است؟! 
اصلاً چنین افرادى واجد صلاحیت  ارزش ودین واخلاق هستند؟! 
اعتبار نامه این افراد واجد کدام ارزش خواهد بود؟!
این همه دروغ وشایعه !؟ 
ان راى ها ( البته نخریده اش) وان راى ها که از ندیمى گرفتند را چگونه تعریف کنیم؟! 
مردم قضاوت کنید؟!
چه کسانى دروغ گفتند؟! 
چه کسانى با دروغ وجوّ سازى راى گرفتند؟!
به نظر شما جز ابرویى که ندارند؟ باید به چه جزایى قصاص شوند؟!
دیدیدمردم کلاه سرخیلى گذاشتند!؟
واقعاً این دروغ گویان را با چه معامله اى روبرو سازیم؟! 
این شما واین اراء !؟واین مثلاً پیروزى !؟
 این ما وخدا وجزاء وقیامت ودنیا ومحکمه هاى گوناگون اقامه شکایات ٠٠٠.
 
 
 
 
اطلاعات انتخاباتى ؟
صدق وکذب ؛
اطلاع از استانها وشهرستانها وکاندیداهاى پیروز و٠٠٠ از داستان مشابه در کشور حکایت دارد!؟
تقریباً باروش هاى مشابه راى گرفتند وستاندند!؟
بعضى خیلى ساده اند؟!
راى داشتن یا ساختن !کاملاً متفاوت است؟!
درست کردن راى !ویا خریدن راى!؟ ویاتغییر راى دیگرى ! ازراه هاى گوناگون !؟
ازصبح به این وان زنگ تهدیدمى زنند که ٠٠ نیایى و٠٠٠ ولى از شهرستان همجوار و٠٠٠ مینى بوس ٠٠٠ راى براى دیگرى اورده مى شود !؟
وقتى اعلام مى شود
این یکى مظهر ایمان ودیگرى نشانه کفر است و ٠٠٠
وقتى از طرف مقابل بى دلیل داستان خلاف ساخته مى شود!؟
 ودر مقابل به ان یکى قدرت جولان مى دهند؟!
انگاه ٠٠٠٠٠
هم اکنون' یک باب عدم افزایش راى با محکومیت مفترى ( اکبر اعلمى ) ویک ناشر اکاذیب ودروغ را باب فتوح دیگرى مى دانیم( یادتان باشد به همه خانه ها ومغازه ها وذهن ها برده بودند که فلانى خورد وبرد و٠٠٠٠) خدا گوینده وسازنده وترویج دهنده را لعنت کند.
 درهمین چندروز هم حکم جلب یک ناشر اکاذیب دیگر! هم اماده مى گردد
این نوع امور را باید ان قدر ادامه دادتا معلوم شود که ؛
عدم افزایش اراء به چه افرادى وچه روش هایى وابسته است
وسیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون 
 
 

 
تحلیل هاى ٠٠٠٠
اقاچون سلام را جواب ندادید( دیدید یا ندیدید! شنیدیدیا نشنیدید!؟)!؟
یا چون تلفن را جواب ندادید!؟
ویا امثال این سخن ها را دلیل راى دانستن کاملاً ادرس اشتباهى دادن است؟! 
اگر راى سی ویک هزار و٠٠٠ را مبنا قراردهیم
وبا سى وچند هزار راى دوره قبل مقایسه کنیم
 وبا صدها خدمت مهم واثر گذارملّى واستانى وشهرستانى ویا با هزاران مکاتبه ونیز در همین حدّپیامک ارجاعى وهزاران نشست مقایسه کنیم
ودر مقابل با انواع کثافت کارى هاعلیه نماینده از شب نامه ها وجوّسازى (صدالبته دروغ )چون قضیه اعلمى!؟
 باان ناجوانمردى داخلى وخارجى وامریکایى وانگلیسى و٠٠٠ ویا توهین هاى ساخته توسط نامردان محلى علیه اقوام (که تماماً حکایت خبث باطن کوردلان به اصطلاح رقیب بود)  مقایسه شود
 وحکایت دوروز اخربا ان داستانهاکه باید هفته ها وماه ها وسال هاى اتى بیشتر واکاوى گردد
فقط یک داستان ازان حکایات مرد افکن بود
ازاد گذاشتن براى خریدن اراء٠٠٠٠!؟
اتهام زمین خوارى وکلاهبردارى٠٠!؟ 
کمک از صداوسیماى امریکا وانگلیس!؟
راه اندازى داستان ثبت نام کن واستعفاء بده!؟
صلاحیت مى گیریم به شرطى که به نفع کنار روى!؟ 
اراء باطله!؟ 
فضاسازى  پیش وپس از ٠٠٠
امدن افرادى با برنامه کاسبى راى!؟ 
ودهها نقطه ضعف در اهالى سیاست واجراء!؟ 
بعد به سادگى! انرا به سلام وعلیک نسبت دادن !؟هم داستان شیرینى است که ؛فقط براى خندیدن خوب است ودیگر هیچ ٠٠٠
 
 
 
راى باطله !؟
 دوصندوق بغل یکدیگرمى گذارند
 وبعد اگر در این ' پشت  وان ' پشت و٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠راى نماینده مجلس را درصندوق خبرگان بریزند
 مى فرمایند این باطله است !؟
چراکه انرا درصندوق و٠٠٠نریخته اند!؟ 
 باعث خجالت است! 
واقعاً اگرپیرمرد وپیرزنى وبى سوادى و٠٠٠ دچار اشتباه شد
باید انرا در موقع شمارش به صندوق بغلى ( مجلس)تحویل داد وریخت یا ٠٠٠ به نظر شما چند هزار راى نماینده از این طریق باطل گردید؟!
تعداد صندوق ها در دوشهرستان با شما از این قصّه هاحرف خواهند زد
 
خرید راى ٠٠٠!؟
 قصّه جالبى است!
 زنگ مى زدیم که فلانى اشکارادارد براى فلانى راى مى خرد!؟ 
مى گفتند؛
 دارد مدیریت مى شود!
 وبعد دوباره همان تماس وهمان پیام وهیچ در هیچ !؟
 به نظر شما در یک گزارش مردمى چه مطالب عحیب وغریبى را مشاهده وگزارش دارید؟ جز انکه ٠٠٠٠٠
این مردم زنده اند وشاهد بخش هایى از این ماجراى دردناک که ظاهراً ازادى خرید داشتند !؟
 
پیام عجیب:
چقدرسادگى است که گمان راى! دراین حدّ را داشته باشند؟!
ادرس ها کاملاً معلوم است! 
نامه کفر وایمان را حتماً خوانده اند!؟
چهره هاى غریب کاملاً در عکس هاى اتّفاقى مشهود است؟! 
برنامه دوروز اخر همچنین !
بعضى عجیب خودرا به نادانى زده اند!؟ وگمان مى کنند! یک جنبش ونهضت بود!؟
ادرس اشتباهى ندهند تا مجبور به گفتن حقایق تلخ شویم. 
هم امروز هم اگر راى گیرى شود وان داستانهاى تلخ تعریف شده از بیرون شهرستان تکرارشود
 نتیجه چیز دیگرى است 
به مصلحت کلّى سکوت را ترجیح مى دهیم
ولى نبایدباعث گردند تا حقایق اشکار شود
 
 

 

************************************************

 

شنبه 15 اسفند 94 :

 

مخالف !؟

 دعوت به راىمخالف نظام ورهبرى !؟

اوج ازادى در ایران .

حقّ شما محفوظ !؟

اینجا ایران است واین کلام رهبران است.

هیچ کس به جرم عقیده قابل تعقیب وتفتیش نیست.

همه تابع قانون وهمه زیر پرچم نظام  'هرچند که بعضى خلاف فرمایشات ورهنمودهاى ایشان براى هرکسى تعریفى از با من ! وگرنه ' برمن ' دارند!؟

 واین بسیارعجیب است!؟

ما انقلاب کردیم تا ازادى واستقلال وجمهورى اسلامى را با ' هم ' داشته باشیم.

اسلام بدون ازادى تعریف ندارد.

ازادى همچنان نظام واستقلال.
 

 

 

 

 


راى٠٠٠٠٠٠ !؟

باچه روش هایى مى توان راى مردم را تغییرداد؟!

با ترویج شایعات!؟

با بسته هاى مثلاً قضایى!!

با سفارش به شبکه هاى مجازى!؟

با خریدبعضى از اصحاب خبر ؟!درسایت هاى مواجب بگیروالبته فیگورازادومردمى!  ؟

باخریدافرادى مطلع ازوضعیت رقیب!؟

باوعده هاى پوچ وتهى از اعطاى مناصب ومشاغل!؟

همین پرونده محکومیت اعلمى که بیشترین بهره را ازان بردند!؟

 کافى است بگوییم که عدالت بر اطلاع رسانى براین انتخابات توسط کاندیداها حاکم نشد!؟

یک سوى با دروغ  وتهمت وشایعات ورواج هرچه نامردمى است !؟

به نشانه گیرى علیه نماینده اى خادم وتاثیر گذار نشستند!؟

ان قدرازدروغ خود مایه گذاشتند!؟

ان قدر اوراق دروغ اعلمى نامه رامنتشر ساختند!؟

درهمه دهانها انداختند که ندیمى بردوخورد!؟!؟!

مگر مى شود ازانها گذشت؟!؟!

نه خدا مى گذرد ونه خلق!؟
 

 

 

*************************************************

 

 

چهارشنبه 12 اسفند 94 :

 

عمومى یا خصوصى ؟!
ماندگارى امیرکبیر در ایران به دلائل خصوصى بود یا عمومى ؟
پروژه اى بود یا دوست بازى ؟
ایستادگى در مقابل زیاده خواهان بود یا سرسپردگى در مقابل انان ؟
انچه براى نسل پس از او ماندگارى دارد خاطرات زندگى شخصى بود یا جمعى ؟
دارالفنون در توپخانه، حکایت ماندگارى است یا رفیق بازى مرسوم ؟
هیچ دوستى از امیر کبیر را روایت نمى کنند! ولى وجوهى از اومانده است که ازجمله انهاست؛ 
سلامت فردى ، اخلاق ستیز با رانتخوارى ، علاقه به پیشرفت ایرانیان ، بهره مندى ازهمگان درباب سازندگى !
درهرحال مطالعه زندگى این مرد از اسفارسیاسى تاایستادگى در مقابل قلدرى ها ' از بودجه گرایى وانضباط سیاسى وادارى واقتصادى همه وهمه شوق انگیز وزندگى ساز است

 

 

 

 

سه شنبه 11 اسفند 94 :

 

٤٧: شکست در پیروزى ؟!
ایشان در دبى کارخانه دارد!؟
ایشان در قزوین کارخانه دارند!؟
واقعاً چقدر نامرد ودروغگویند اینان ؟!
 اقا ما هیچ جاى عالم کارخانه نداشته ونداریم !؟
 شما چرا به این روشنى دروغ گفتید ؟!
 شما ارزشى هستید ؟!
این نوار صحبت مال شماست ؟!
 چطور خدارا کنار گذاشتید ؟!
 ما مى گوییم شما دروغ گو هستید وربطى به ارزش واسلام نداشته وندارید!؟
شما چرا براى دو روزه دنیا راست نمى گویید ؟!
چه ادرسى وکجا ما کارخانه داریم ؟!
 خاک بر سر دروغکویان .
 ما اماده ایم اگر شما راست بگویید وادرس بدهید در همین سایت اوّلاً مطلب شمارا بى کم وکاست درج وثانیاً عذر خواهى کنیم
ولى از شما در دنیا واخرت نخواهیم گذشت
چقدر دروغ ؟! چقدر نامردى !؟

٤٨؛ شکست در پیروزى !؟
 گفتند که اقاى ندیمى به مردم سیاهکل توهین کرده واین را گفته وان را گفته است !؟
 ما مى گوییم؛
 هرگز وهرگز این مطالب از مانیست.
بلکه شما انرا درست کردید!؟
حال شما که ادعاى ضبط داشتید و٠٠٠ حتماً انرا ارائه کنید.
چرا که چهره دروغین شما در حال افشاء شدن است!؟
ما مى گوییم؛
 خدا نیامرزد وبمیراند کسى که این حرف ها را براى مثلاً راى گرفتن درست کرد!؟
خاک برسر سازنده ان وگوینده ان !

 

٤٩: یوم تبلى السرائر
چقدر گفتند ماحزبى هستیم !؟
 ولى انتخابات ثابت کرد دروغگویند!
انها بیست وهفت مرجع را نپذیرفتند وادعا داشتند؟!
انها فرجام افزایش راى پایدارى درمجلس را نپذیرفتند! وبا او عکس یادگارى گرفته اند؟!
انها مصلحت احزاب واشخاص را نمى پذیرند؟!
حزب در نزد انان مفهوم خودخواهى دارد!؟
حزب برایشان دکان است؟!
حزب برایشان وسیله تخریب این وان است؟!
مگر مى شود نه مصلحت محلى ونه ملّى احزاب را نپذیرى وانگاه ٠٠٠؟!
انها مثل ٠٠٠ هرروز اینجا وانجا بودند ومتاسفانه هستند!
 حتّى الان که ٠٠٠٠٠

 

برگى از تاریخ ؛
درانتخابات مجلس ششم کارى باهاشمى رفسنجانى کردند که سى امین نفر تهران شد
امروز پس ازچهاردوره همان ادم در تهران با وجود فشارهاى تعیین کننده تبلیغاتى وماجراهاى خانوادگى از رییس جمهور وقت هم راى بیشترى مى اورد
لیست او تعیین کننده مى گردد
مردم هجمه هاى علیه اورا نادیده مى گیرند
زندانى شدن پسرش ان هم به جرم رشوه جواب نمى دهد
واقعاً چقدر درس در تاریخ وجود دارد
ان همه جوّسازى وشایعه پردازى ومخالفت وحتّى مسائل انتخابات ریاست جمهورى قبلى وبعدى وفعلى هم درراى مردم اثر نمى گذارد
ولى شایعه پردازان وسیاست بازان دیر یا زود اثار اعمال خودرا مى بینند
اینجا ایران است
این مردم کشورماهستند
این انتخابات ماست
این کاندیداهاى ماهستند
این صندوق هاى راى ماست
این روز انتخابات واین روزها وسال هاى پس از انتخابات ماست

 

************************************************

 

دوشنبه 10 اسفند 94 :

 

اولّین روز کارى پس از انتخابات ؛
دوشنبه کارى (٩٤/١٢/١٠)صبح  حضوردر صحن علنى که شگفتى کثیرى از اصلاح طلبان واصول گرایان را در باب شگفتى شان از  عدم راى وانتخابات ((که ازان جمله تابش ،محجوب ،پزشکیان ،ابوترابى ، باهنر ، وتقریباً تمام نمایندگانى که به نوعى مصاف با نماینده لاهیجان وسیاهکل تماس داشتنداظهار تاسف وتعجّب داشتند)) که نماینده در پاسخ  علّت  نداشتن نصاب ارا از مردم دورساخت
وبه عواملى چون رواج شایعات دروغ ، مهندسى انتخابات ، خریدهاى میلیاردى راى وفضاسازى بى وجه مرتبط ساخت. واتهام عدم راى را ازمردم دورنمود
 چراکه مردم بسیار باصفاوبافرهنگ هستند
 و اظهارداشت که عوامل دور از ذهن وقلب وخواست انان باعث چنین اتّفاقى شد ومردم بى تقصیرند
عصر  همان روزجلسه اوّل کارى تلفیق بودجه ٩٥بود که جناب اقاى ندیمى 'علاوه بر عضویت تلفیق برنامه ششم' مسئولیت عضویت 'تلفیق بودجه ٩٥ 'را هم پذیرفت
 که موجبات خوشحالى تیم دولت از جمله جناب دکتر نوبخت گردید
ودرهمین روز هم کلیات بودجه ٩٥ راى اورد

 

اِعجاب راى !!!؟
این همه علیه این پدر وان پسر وفرزندان دیگرش گفتند!
 ولى مردم تهران بیشترین  راى را به او دادند!؟
این همه علیه رییس جمهور فعلى گفتند! ولى لیستى از  نام او در تهران راى اورد که اصلا از این سى نفر راى اورده بیش از بیست نفر حرفى براى گفتن از جهات مختلف درتبلیغات نداشتند وچهره ویژه اى نداشته اند!؟
وقتى مردم بیایند' تقلّب وخریدراى و٠٠٠ که در شهرهاى کوچک جواب مى دهد پاسخ نخواهد داد!؟
اینکه این همه اصراربر استانى شدن انتخابات بود' دهها دلیل داشت که یک عنوان ان گستره راى وکثرت مردم بود
وقتى جامعه راى بزرگ وکثیر شود این همه داستان راى نداریم.
این همه رواج شایعه! موثر نخواهد بود
حتماً استانى شدن عیوبى داشته ودارد ولى راه نجات شهرستانها پایه راى ( شهرستان + کل استان ) است.
نصابى در شهرستان ونصابى مازاد در استان!
چرا مردم تهران؟ پسر زندانى ومتهم به ٠٠٠ را مى دانستند' ولى به ایشان راى دادند؟!
ولى دهها نماینده تهران با ان همه سابقه و٠٠٠ راى نیاوردند!؟
باید بیشتر فکر کرد.

 

فراریاقرار؟!
کثیرى ازنمایندگان به علل گوناگون در روزها وماههاى پیش رو ،تمنا وتقاضاى پذیرش مسئولیت جدیدویا تداوم قبلى را ندارندولى اقاى ندیمى امروز به جهت کمک به مردم ودولت پذیرفت که ؛
علاوه بر مسئولیت قبلى یعنى عضویت در تلفیق برنامه ششم توسعه در کمیسیون بودجه ٩٥ هم عضو باشد وروزها وشب هاى پرکارى را در پیش رو داشته باشد
اینکار باهدف ایجاد مشاغل وفرصت هاى گوناگون براى مردم وکمک به دولت بود که در همین اوّلین روز اقاى دکتر نوبخت که به اقاى ندیمى پیامک داده بود ؛" با سلام وارادت ، همیشه افتخار گیلان بودیدوهستید" بسیار ازعضویت ایشان در دوکمیسیون تلفیق مسرورشدند
دولتى ها چه مى گویند وبه اصطلاح هوادارانشان چه مى گویند؟!
 انها چون معاون اقاى دکتر نوبخت،
 مى گویند خیلى حیف شد که نیامدى!؟ واینان یک روز با این! ودیگر روز با ان!؟ وبالاخره باکاندیداى پایدارى در سیاهکل عکس مى گیرند!؟ ودر خانه منتصرى در سیاهکل با ندیمى عکس سلفى مى گیرند
خداى من !؟

 

تفاوت ؟!
 این همه عنایت بزرگان ومردم را شاهدند ولى حسادت به انها اجازه هیچ واکنش مثبتى را نمى دهد
دکتر نوبخت با ان همه سوابق ولواحق براى نماینده مى نویسد که؛
""" با سلام وارادت ، همیشه افتخار گیلان بودیدوهستید """ ولى اینان اجازه راى مردم را هم ندادند
اقاى دکتر قاسم رمضانپور نماینده ادوار واستاد محترم دانشگاه مى نویسند که ؛
"""برادرندیمى سلام علیکم . خدا قوّت . گاه شاید خداوند مقدر کند عزّت وابروى بندگان مخلص خودرا محفوظ نگهدارد.براى منِ حقیر جاى بسى تاسف است که گیلان یکى از چهره هاى برجسته خدمتگزارى را از دست داد.عزّت شما ماندگارشد برادر.

 

 

٤٤؛ شکست یا پیروزى ؟!
دروغ یا تهمت ؟!
ازخودش ساخت یا از دیگران و بدون تحقیق گفت ؟!
به دروغگو یا مرتکب کبیره دروغ !یا تهمت! چه مدالى مى دهند ؟!
به این متن توّجه فرمایید تا بدانید شکست وپیروزى در دروغ یا راستى. است.
کاندیدایى گفت ؛ شما که با رنو قبل از نمایندگى رفت وامد داشتید ٠٠٠٠
١-ازعقل وزیرکى نماینده همین بس که در اوّلین دوره انتخاب براى مجلس ( ششم ) در همان زمان اوّلاً ماشین  پژو پرشیایى را اورد وهمان زمان اعلام کرد که این خودرو که دکتر علیرضا نورى ( مرحوم درحادثه شمال ) با ان براى سخنرانى اورده شده است را سه ماه بعد به حساب مجلس و٠٠٠ نگذارید
وبنده هم چند روز در شهر با ان مى گردم تا بعداً نگویند چون نماینده مجلس شده است انرا گرفته است.
٢-نماینده بازدر همان جلسه فیش ثبت نامى استطاعت ومستطیع شدن حجّ خود وخانمش را به مردم نشان داد که اگر همان سال یا بعداً به مکّه ومدینه رفت به او نگویند که ازطریق مجلس به مکّه رفته است.
٣- نکته دروغ دیگرى که توسط این کاندیداگفته شد ( به استناد نوارصحبت وحضور حاضران ) این بود که خانه ایشان در قبل از نمایندگى نبردتهران بود
هرگز نماینده درخ نبرد تهران وده خیابان این طرف تر وان طرف ترخانه نداشت ازقضا خانه ایشان در پیش از نمایندگى در خیابان دربند نیاوران بود که جناب  حسین صفرپور رودبنه  پس از امدن از ان خانه براى جمعى ان گفت که گفت !؟
بنابر این این ادم مودب وبا اخلاق!؟
 این اندازه دروغ گفت؟!
 به نظر شما چنین فردى که به راحتى اب خوردن دروغ مى گوید راباید چه خواند؟!
ما با ادم دروغگویى روبروهستیم که فعلاً این دروغ ها از او نقل شد  ولى پاسخ ان است که :
ایشان در اوّلین دوره نماینده شدن ازچند پژوى پرشیاى کشور خودرو سوارى داشت نه رنو!؟
ان زمان حتّى فیش حجّ را هم خریده بود ویک سال بعد به نوبت به حجّ رفت
ایشان هیچ گاه در خیابان پیروزى ونبرد خانه نداشت یا مستاجر نبود
 ایا ایشان  با  این دروغ هامى تواند سمبل راستگویى باشد !!!؟؟؟؟
متن صحبت ونوار ایشان موجود است در صورت ضرورت ارائه مى شود
ایشان هم اگر مستندى دارند ارائه کنند.

 

٤٥؛شکست وپیروزى ؟!
به این متن صحبت تجسّم اخلاق توّجه فرمایید" تا دروغگوبودن وکذّاب بودن" این دروغین ماسک هاى قدرت پرستى !
پى ببرید!؟
١-پسر ایشان ماشین میلیاردى دارد!؟
٢-پسر ایشان ماشین میلیاردى داشت!؟
٣- پسر ایشان ماشین میلیاردى خرید ودر احتیار دیگرى گذاشت!؟
٤- پسر ایشان با ماشین میلیاردى به لاهیجان امد!؟
ما مى گوییم کلّ این چهار گزینه نادرست ودروغ است.
نه خریده ونه داشته ونه به لاهیجان اورده است ونه ٠٠٠٠
خوب اقاى راستگو !؟
گفته اند ؛
بیّنه ودلیل به گردن مدّعى است
ما مى گوییم حتّى اوّلین بار هم دست شما در کاربود که در زمان  راى گیرى براى ریاست کمیسیون اقتصاد انرا جعل کردیدوگرنه هیچ گاه چنین خودرویى توسط ایشان (که زن وزندگى دارد) خریدارى نشده وازان بدتر جفنگى بود که ارائه شد که ایشان خریده اند ودر اختیار کس دیگرى براى سوارشدن قرارداده اند
به نظر شما این حرف یک ادم عاقل واخلاقى است ؟!
 کسى این همه سخاوت داشته باشد که ماشین میلیاردى بخرد و٠٠٠٠
کلاً این حرف را ادم بى دین وبى اخلاق وبدون باور واعتقاد به خدا واخرت ساخت وپخش کرد
وگرنه این متن با هیچ دلیلى روبرو نشدونمى گرددوگوینده ان باید به جهت ' حقّ الناس ' منتظر فرجام الهى واخرتى باشدکه ما هرگز در اخرت از ان نمى گذریم ودر دنیا نیز ٠٠٠

 

٤٦:شکست وپیروزى !؟
تجسّم دروغین اخلاق وادب درمذاکره اى با یک کارافرینى گفت که ؛
اقاى ندیمى صاحب سى درصد کارخانه سیمان است !؟
حال از این دروغگو بپرسید که ایا اقاى ندیمى در ایران وجهان اگر صاحب یک سهم ویک ریال از کارخانه سیمانى در دیلمان وایران نباشد' چه بایدکرد؟!
ملّت ! اقاى ندیمى نمى تواند صاحب سیمان سبز ودیلمان باشد.
لطفاً ازطریق روزنامه رسمى واینترنت ببینید که این کارخانه زیر نظر چه مقامى وکارخانه اى وصنعتى است
اقایان دروغگو! اقاى ندیمى صاحب هیچ کارخانه اى چون سیمان نبوده ونیست!؟
لطفاً از مدّعى بپرسید؟ چرا دروغى به این بزرگى گفته است؟!
این ادم نمى خواهد بمیرد! وجواب خدا وفرشتگانش را بدهد !؟
 ما که نه در دنیا ونه اخرت از او وهمکارانش نمى گذریم.
خدا هم حقّ الناس را به عهده نمى گیرد.
جهنم مبارکشان در اخرت ودر دنیا نیز ٠٠٠٠٠

 

************************************************

 

یکشنبه 9 اسفند 94 :


 


١-شکست وپیروزى؟!
بردوباخت؟!
سخن ومطالب بعضى جدّا محل تامل است که ؛
خودشان صلاحیت نگرفته اند؟!؟!
با کاندیداى هزارتایى!؟ عکس وسخنرانى داشته اند؟!؟
نفرت انان هیچ اثر قابل اعتنایى نداشته است ؟!
چراکه سى وسه هزار واندى راى گذشته نماینده، فقط دوهزار کاهش داشته است! ان هم در عصر بیکارى وبى معیشتى وناراحتى مردم از افراد قوّى یا انتظارات بیش از حدّامکان مملکت چیز عحیبى نیست.
ولى  انهاعدم التزام که چسب قبلى به بعضى بود را این بار مدال خودکرده اند؟! وبعید است دیگر پاک گردد؟!
ویا ان همه داستان هاى شبهه تنها یکى ودوهزارراى را تحت تاثیر قرار داده است ولى باز حرف نامربوط مى گویند؟!
اگر امثال رقباى ان دورقبلى  بودند
 راى گیرى چه مى شد؟!  
اگر ان همه داستان سازى انتخاباتى نمى شد چگونه ٠٠٠٠؟!
گفت اقا توبروخود را باش!
اقاى ندیمى اوّلا درقیاس با گذشته ریزش قابل اعتنایى نداشته است.
ثانیا ان همه ناجوانمردى که بسیارى به فرجام قضایى مى رسد' اگر براى هرکسى بود چه مى شد !؟
ان همه شب نامه ها که در شب تبلیغات ممنوع پخش شد اگرنبود٠٠٠
ایا ان همه حکایات چند ساله اثرى نداشت؟!
دوسال دوهزار راى کم شد که اگر براى هرکسى بود به ریزش اساسى مى رسید
البته هم اکنون به خانه وخیابان بروید تا اثار پشیمانى را مشاهده فرمایید
این راى گیرى با ان روش ها ومدیریت ها وخرید ارایش که ازان بیشتر خواهیم کفت قطعاً به افزایش محبوبیت اهالى غفلت مى انجامد وشمایید که خزان رفتارهاى اعوجاجى چنددوره اخیر مى گردید
درباره این انتخابات از این پس بیشتر مى گوییم تا ٠٠٠٠


٢- شکست وپیروزى
چه کسانى مى بازند؟!
انهاکه سلامت شان توسط یازده مرجع تایید شدند' به خزان نمى رسند
بازنده انها هستند ؛
که تا دیروز براى مجلس هشتم ان داستانها را بافته بودند!؟
 وامروز گرفتار همان داستان صلاحیت شدند!؟؟؟
انها بازنده هستند که ؛
ان همه وزیر ووکیل اوردند وبر سر نماینده دوره اوّل ان بلا را در تاییدکاندیداى کذایى اوردند!؟
 ولى فقط هزار وچندراى اوردند!؟!؟
بازنده انها هستند که ؛
نصف بیشتر راى خودرا یا خریدند!؟
 ویا با تخریب دیگران به ان چندراى رسیدند!؟
بازنده ان است که ؛نامش به نکویى نبرند  


٣- شکست وپیروزى
دوهزارراى کاهش نسبت به انتخابات مجلس نهم را وقتى با :
خرید میلیاردى اراء توسط اکثریتى از کاندیداها!؟
توزیع شبنامه ها در شب انتخابات؟!
با چند سال ایجاد تردیدوابهام؟!
با حمایت ادارى وسیاسى از کاندیداى خاص؟!
با خرید اشخاص متنفذتوسط انان؟!
با بازى هاى گوناگون مثلاً ٠٠٠
باانتساب کارخانه دارى از قزوین تا دبى واسپانیاو٠٠٠٠!
بانسبت خودروى میلیاردى براى فرزندان ودهها دروغ دیگر قابل تعقیب ( حسب مدارک ومستندات )
تحلیل کنید انگاه ٠٠٠٠
واقعاً دو هزارریزش عددى نیست !
وباید از مردم لاهیجان وسیاهکل ورودبنه ودیلمان تشکر داشت که ؛
علیرغم این همه الودگى هامقاومت کردند واین راى اعجاب انگیز را دادند
شکست وپیروزى ٤-
با ده درصد کاهش مشارکت به یک معنا به نسبت دوره قبل اساساً کاهش معنى دارى از نظر ریزش سى وسه هزار به سى ویک هزار راى صورت نگرفته است
هرکسى در قیاس با میزان راى خود باید اندازه گیرى ریزش داشته باشد
با این نگاه اقاى ندیمى اساسا کاهش ندارد

٥-شکست وپیروزى ؟!
شکست خورده واقعى انان هستند که به قول خود براى کاندیداى مثلاًاصلاح طلب سخنرانى مى کند وامضاء مى گیردولى
ازروى کار امدن پایدارى و٠٠٠ خوشحال مى شود

٦- شکست وپیروزى
شکست را انها دادندوخوردند که با ' تشر ' وبردن افراد وگرفتن زهر چشم وتهدیدبه شنود وزیر نظر داشتن افراد  
انهارا ازابراز نظر معاف کردندوگرنه خانواده شهداء که شکست نمى خورد

 

٧- شکست وپیروزى ؟!
انها شکست خوردند که ؛
ان دروغ بزرگ ' کاه وکلش ' را با ان وسعت وکثافت کارى به ندیمى نسبت دادند ولى بازمردم سیاهکل ودیلمان ان همه به او راى دادند!؟

٨- شکست وپیروزى ؟!
 انها شکست خوردند که :
علیرغم فضا وکشور ومخصوصاً لیست تهران و٠٠٠٠ دوباره به روساى ستاد روسا وکاندیداهاى منتخب جریان کذاراى دادند وافتخار هم مى کنند!؟

٩- شکست وپیروزى ؟!
 انها شکست خوردند که ؛
ان همه به ندیمى گیر ( عدم حزب گرایى ) دادند ولى برخلاف نظر همه احزاب جریان حامى دولت اوّلا براى او رقیب درعدد هزار راى ولى در فضا چند هزار تخریبى ساختند!؟
 واز پیروزى رقیب ویا دشمن دولت خوشحالند

 

١٠- شکست وپیروزى ؟!
انها شکست خوردند که ؛
ان همه شعار وسخنرانى علیه ندیمى راه انداختند !؟
واز زبان گویا تا عمل اورا نقد کردند!؟
وفحش نامه ها ساختند!؟
 وراى ها قاپیدند!؟ ولى عدد چند هزارى را حواله خویش دیدند

 

١١- شکست وپیروزى :
انها شکست خوردند که :
 ماده ١٨٠ را براى مردم سیاهکل جورى با دروغ تعریف کرده بودند!؟
ودر مسجد جامع سیاهکل منتشر کردند!؟
 توگویى اقاى ندیمى انرا به لاهیجان انتقال داده است؟!
درحالیکه متن ان مواد منتشر شد 'ومعلوم گردیدکه اساساً چنین امرى ممکن نیست.
 ودست نویس براى ان بود که مطرح شود ولى ان همه روى ان داستان دروغین بافتند !؟
اما باز سیاهکل ان همه راى سالم به ندیمى داد!؟

 

١٢- شکست وپیروزى :
 انها شکست خوردند که علیرغم ان همه جایگاه اسلامى وانقلابى وتاکید امام ورهبر حرمت تنها کاندیداى عضو خانواده شهداء را نگه نداشتند

١٣- شکست وپیروزى
انها شکست خوردند که به دعوت دانشگاه ازاد لاهیجان جهت مناظره تن ندادند وجرات حضور در جمع مردم را نیافتند

 

١٤- شکست وپیروزى ؛
انها شکست خوردند که ؛
ازروى سیماى امریکایى وگزارش علیه حکومت !براى اقاى ندیمى شبنامه ساختند؟!
 وهمنوا با بوق استکبارى اورا زمین خوار خواندند !؟
در حالیکه مى دانستند اعلمى به عنوان نشر اکاذیب محکومیت یافته است

١٥- شکست وپیروزى
انها شکست خوردند که ؛
ان همه تلاش براى برهم خوردن مراسم شهدادر حاج سلیم محله ویا گرفتن گزکى براى شلوغ کارى داشتند!؟
 ولى هیچ اتّفاقى نیفتاد

 

شکست وپیروزى ١٦:
انها شکست خوردندکه ؛
با اداى راى دهها هزارى! امدند
وان همه علیه ندیمى تبلیغ کردند
 ولى جمع اراء شان یک سوّم راى او نشد
 
١٧- شکست وپیروزى؛
انها شکست خوردند که ؛
از همین روزهاى پیش ازتشکیل مجلس دهم! مردم از انتخاب او نگران وناراحت بوده وخودرا ازجهات گوناگون مورد نقد یا سرزنش به دلائل مختلف قرار مى دهند واز شکست هیبت لاهیجان وسیاهکل در ایران وحتّى گیلان ونیز شرق گیلان عصبانى شده اند!؟
 
 
١٧-شکست وپیروزى ؛
شکست را انها خوردند که :
' منشا' ى راى شان معلوم نیست!؟
 وهمه مى دانند که اورده اند !؟ نه انکه مردم به طیب خاطر ورضایت ومیل به انها راى داده باشند !؟
 
١٨- شکست وپیروزى ؛
 انها شکست خورده اند که ؛
اگر فردا دوباره راى گیرى شود 'بتوانند همان راى را تجدیدکنند، نه انکه حتّى نصف انرا نتوانند کسب کنند!؟
 
١٩- شکست وپیروزى :
 انها شکست خوردند که :
راى پنجاه تومانى وهفتاد هزارتومانى به صندوق ریختند
نه انان که سال ها مرز رای شان معلوم است 
 
٢٠- شکست وپیروزى ؛ 
انها شکست خوردند که ؛
از روز بعد ازراى گیرى محبوبیتشان افزایش نیافته باشد
نه انان که مردم در تلگرام وتلفن وپیامک براى او بگویند
ونبودنش را فاجعه بخوانند
 وبزرگانى که نتوانند اشک خودرا در مذاکره با او کنترل کنند وعشق خودرا با اشک عیان سازند
 
٢١-شکست وپیروزى :
 انها شکست مى خورند که ' اثارى ' ازانان به جا نمانده باشد نه انان که هرروز وهرجا از کارکردهایش بگویند وببینند
 
٢٢- شکست وپیروزى :
 انان شکست مى خورند که در روز اوّل پس از اعلان راى ازاو طلب کمک نشود وپیش مردم نگویند که ما به کمک نماینده دوره نهم نیازمندیم ( ان هم با ان فضاسازى وتخریب ها وناجوانمردى ها علیه او!؟)
 
٢٣- شکست یا پیروزى :
شکست ازانٍ کسى است که نتواند پاسخ از کجا اورده اى " راى " را بدهد
معلوم بود وهست که هیچ علامت براى " راى " غالب !؟نبوده ونیست!؟ 
نه تقاضاى جلسات ونه متینگ ها و٠٠٠ که عموماً بدون "اثار راى" بود واین همه درروز راى "تدارک" دیده شد 
از نوشتن تا ٠٠٠ از تغییرراى تا ٠٠٠
ازماشین هاى اجاره اى !تا متینگى که بیشتر ازیک تا چندروستاى معدود وخاص!؟ بودنه ازهمه طوایف ومحلات !؟
از اینرو انکه !باید پاسخ بدهد واحساس پیروزى نداشته باشد ودلهره " لو رفتن " داشته باشد را پیروز نمى خوانند
 
٢٤- شکست یا پیروزى ؛
حرف عوامانه هر تغییرى بهتر از وضع موجود تنها وتنها بیانگر " کینه ونفرت " کسانى است که بدون عقل تصمیم مى گیرند!؟
 این حرف کینه ورزانه از هیچ مبناى " عقل وشرعى " برخوردار نیست 
این نوع سخنرانى وگفتار!؟ از مغز تهى بى دینان بیرون مى اید!! 
اجراى چنین حرفى! اساس زندگى واخلاق ودیانت را در هم مى کوبد؟!
هرتغییرى بهتر از هر وضع موجود!؟ یعنى بى استحکامى خانواده وحکومت و٠٠٠٠
ازاینرو باید به مبدع چنین نظریه اى !؟تنها 'نثارى' از نوع خودش داشت 

 

٢٥- شکست یا پیروزى 
بازنده کسى است که با یک دستگاه مى توانند راى " مکرر " بگیرند
همان طور که یک کاندیداى ردّ صلاحیت شده اى پیشنهاد انرا به افرادى داد وبا مخالفت صریح واشکار ما روبرو شد واساس جعل وخرید وفروش را " ردّ" نمودیم 
انها بایداحساس باخت داشته باشند که فقط وفقط اگر قرار باشد تا از طریق " چک کردن راى مضاعف وچند باره راى دادن شهروندان با یک شناسنامه !؟
وارد کارزار گردى یکباره تمام بساطشان به هم بریزد!؟ نه انان که راى سالم دارند

 

 

٢٦- شکست وپیروزى ؛
شکست ازانِ کسانى است که ؛
جوامع نخبه وشخصیت هاى کشورى واستانى وشهرستانى و محلى از بزرگان پزشکى ومهندسى ودانشگاهى وورزشى وهنرى وسیاسى وعلمى وادبى و٠٠٠ با او نباشند !وحتّى دقایقى با او در دفترش ننشینند!؟ وبه متینگ هایش نیایند؟! 
 
٢٧- شکست وپیروزى :
شکست ازان ِ کسانى است که ؛
از ماسالى ها نه براى کارخانه چاى' بلکه براى اخذ ودادن راى بهره بگیرد!؟
 
٢٨- شکست وپیروزى :
شکست واقعى براى کسانى است که ؛اگر فقط اراده بازشمارى نه از صندوق بلکه از اوراق واسامى صورت پذیرد؟! به هزاران اسم مشابه برخورد شود؟!
 
٢٩- شکست وپیروزى ؛
 شکست واقعى متعلق به کسانى است که ؛هم امروز نتواند در جامعه راى ازتخریب هایش به صورت مستند دفاع کند 
اگر ازاوبپرسند که ؛
این حرف هابا چه سندى روبروست ؟
تنها به نشر اکاذیب گرفتار گرددولاغیر ٠٠٠!؟  

 

 

شکست یا پیروزى ٣٠:

انها شکست خوردند که ؛

به همه وعده پست وکاردادند!؟

 ودر انجام ان قطعاً ناتوانند وصداى ان ازهمین الان شنیده مى شود!؟

 

شکست یا پیروزى ٣١؛

 انها شکست خوردند که ؛

با دروغ شروع کردند!؟

 واثاران در اینده نزدیک دامانشان را مى گیرد.

 

شکست یا پیروزى ٣٢-

انها شکست خوردند که ؛

ان قدر با صندوق ( نه مردم ) بازى کردند ان هم باتخلف هاى اشکار!؟ در نوشتن راى و٠٠٠ !؟وغروب به کسانى که برایشان شناسنامه جمع کرده بودند گفتند ؛

کاررا تمام کردیم ونیازى به انها نداریم چراکه ٠٠٠٠

 

شکست یا پیروزى ٣٣؛

انها شکست خوردند که ؛

نمى توانند اشک وافسوس مردم را کنترل کنند

 

شکست یا پیروزى ٣٤؛

انها شکست خوردند که گفتند نماینده کارى به اجراء ندارد وگاز واب وراه و٠٠٠٠ به نماینده ربطى ندارد وازهشتم خرداد بایدبه نفاق خود نسبت به مردم خاتمه دهندودنبال ان باشند تانوارهاى صحبت انان مجدداً پخش شود ودروغگویى انان اشکار گردد

 

شکست یا پیروزى ٣٥؛

 انها شکست خوردند که جرات انتشار اسامى راى دهندگان وراى هاى تکرارى را نداشته باشند!؟

 

٣٦؛ شکست یاپیروزى ؛
انهایى شکست خورده ومى خورند که ؛
در دولت قبلى ومجلس هشتم، یکى دیگررا فرستادند!؟
 ولى هیچ کارى نکردند ؟!
والان هم کسى را فرستادند که با لیست تهران وان رفتارها با لاریجانى!؟
 اساساً نه دولت را دارند ونه مجلس را!؟ واینده محتوم انها از همین الان معلوم! وضرر مردم قطعى است؟!

٣٧: شکست یا پیروزى :
 انها شکست خوردند که ؛
ان بنده خدارابه نام اصلاحات علم کردند وبه نام شوراى رودبنه ان حرف هارا در اقا سیدحسن در دروغ خودروى فرزندزدند!؟
 ودیروزاو به انها از نظر پستى! ان گفت که گفت !؟

٣٨: شکست یا پیروزى ؛
موضوع شب خیزى وحمله وحشیانه درغروب براى تسلط بر صندوق ها وان رفتارهاى دور از انسانیت با دوستان حکایت باخت است نه راى دانه اى وسالم ما!؟

٣٩: شکست یا پیروزى ؛
راى اوردن لیست تهران به امثال حامیان ایشان درس داد که نه دولت را دارند ونه مجلس را تا منصوب ( نه منتخب ) انان هیچ کارایى را رودرروى خویش نمى بیند

 

انتخابات تهران ؛
ازجهات گوناگون انتخابات تهران محل تامل است.
١- همه لیست حامیان دولت راى مى اورد.
٢- ترتیب راى هم بر اساس لیست است.
٣- هیچ چهره مشهورى از خارج لیست راى نمى اورد!؟
چرا این لیست کلاً راى اورد؟!
به چه دلیل افرادى که هیچ وجهه شناسایى نداشتند! راى اوردند؟!
چرا بزرگان اصولگرایى از سیاسى تا نظامى راى نیاوردند؟!
ایا ظرفیت راى اصولگرایان تهران همیشه به همین اندازه بوده است؟!
ایا مردم تهران با این راى قصد ارائه پیام خاصى به حکومت را دارند؟!
ایا ان همه جوّسازى ناکارامدى دولت جواب نداده است؟!
ایا مردم واقعاً در راى به لیست امید نگاه خود به اینده را ترجمان داشته اند؟!
ایا مردم تهران با اینکار اکثریت احتمالى  دیگر احزاب را خلع سلاح نکرده اند
ایا از این لیست بوى ریاست لاریجانى درنمى اید؟!
ایا نماینده هایى ازشهرستانها که درگذشته دولت سابق ومجلس را داشته وناکارامد تشخیص داده شده اند !
در اینده براى اخلاف  انان سرنوشت بدترى رارقم نمى زنند؟!
منتخبانى که هنوز به تایید شوراى نگهبان وتایید اعتبار نامه نرسیده ومهلت نمایندگى ندارند، به چه داستانى گرفتار مى گردند؟!
ایا انان بدتر از اسلاف خویش به جهت نداشتن پایگاه دولت ومجلس گرفتار نمى گردندوباعث ضرر کلّى نمى گردند؟!
هرچند اساساً هیچ کسى فعلاً لباس نمایندگى (وازنظر زمان وفرایند تنهامنتخب تعریف مى شوند)  نپوشیده ولى با تصّورى ساده 'درناهمداستانى با دولت وحاکمیت مجلس مى توان پیشاپیش اینده را تعریف داشت.

 

٤١-شکست وپیروزى:
 ما الحمدلله به این دستاوردها دست یافتیم که خود پیروزى است
تکرار راى دوره نهم :
١- با همه ناجوانمردى نمک خورده هاى نمکدان شکسته!؟ وشایعات مداوم دروغ وشبنامه ها وسایت نامه هاى مزخرف وسراپا تهمت بدون سند و٠٠٠٠ فقط دو هزار راى !با دوره قبل فاصله راى داشتیم
٢- علیرغم انتساب همه مشکلات مملکت از بیکارى تا فقر شهردارى همان رویداد راى را درسقف راى دوره قبل تکرارنمودیم
٣-علیرغم صدها مقاله وهزاران کامنت الحمدلله ما در همان حدّ قبلى جایگاه راى خودرا حفظ کردیم
٤- الحمدلله علیرغم همه جوّسازى ها ورقیب تراشى ها ما بازهم همان سقف راى دوره نهم را به تکرار نشستیم
٥- خدارا شکر علیرغم سلب صلاحیت افرادى که در سبد راى ما نبودند ومضور شان نافع در تقسیم اراء به ضرر دیگران بود ما همچنان سقف اعتماد را حفظ کردیم
٦- الحمدلله علیرغم حفظ مدیران منصوب کذشته وسوء مدیریت بعضى دیگر ما همان راى را حفظ کردیم
٧- خداراشکر علیرغم موضوع دروغ وسراپا تهمت ومنتهى به محکومیت کذّاب به اتهام نشر اکاذیب ودمیدن مدام به ان همان راى گذشته تکرار شد
٨- الحمدلله با وجود خیانت نمک خورده ها ورواج ناجوانمردى همان راى قبلى تکرار شد
٢- یادکرد اخبار کارکردى ؛
١- الحمدلله توفیق شد تا مردم با بخشى از کار کرد قانون گذارى ونماینده اوّل گیلان به استناد امار اشنا گردند
٢-خداراشکر توفیق شد تا مردم با کارکردهاى اجرایى زیادى اشنا شوند
٣- الحمدلله توفیق شد تا نوارها وکتاب ها وارد خانه هاى قلب مردم شود تا سالیانى انرا حفظ ومرور کنند
٤- خداراشکر ازباب برنامه هاى اینده چون اتمام فاضلاب لاهیجان واغاز ان در سیاهکل واتصال قزوین رشت با شش کیلومتر بازکیاگوراب ودو کیلومتر سراوان وادامه ان به رودسر وکنارگذر جدیدلاهیجان واجرایى شدن پروژه ردیف ملى دارشده بام سبز بام ابى ودهها پروژه دیگر چون سدّدیلمان و٠٠٠ باعث گردیدتا مردم به توانایى نماینده سه دوره خویش پى ببرند

 

٤٢- شکست وپیروزى :
الحمدلله انتخابات اخیر باعث شد تا مکر وحیله ناجوانمردان اشکار وانان مفتضح گردند.
٢- مردم با تکرار اراء دوره قبل نه ى بزرگى به انان گفتند!؟
٣- ازراى ما هیچ کس تعجّب نکرد ' ولى اراء بلاوجه وبلاپایگاه منتهى به صندوق وشناسنامه انان محل تامل گردید.
٤- انشاء الله حسب مدارک ومستندات باشکایات از تمام موارد مطروحه چون خودرو سازى درخارج وداخل !؟ خودروى میلیاردى فرزند!؟ کلاهبردارى مطروحه کذّاب ها !(که الحمدلله یک نفرمان هم راى اورد ) وتمام مطالب مستند متینگ ها و٠٠٠ باعث بیچارگى کذّاب ها ودروغ سازان گردیم

 

٤٣؛ شکست یاپیروزى ؟!
شبنامه ها !؟دکتر لاریجانى  رااز راى هفتاددرصدى گذشته تنزل داد
 وایشان پس از نماینده نه چندان مطرح  فعلى قم راى اورد
الحمدلله با وجود شبنامه وروزنامه وسایت وسخنرانى وشایعه سازى وثروت سازى ما توانستیم با وجود کاهش مشارکت در حوزه انتخابیه و٠٠٠٠بازهم راى قبلى را تکرار کنیم
این در حالى است که حتّى دکتر لاریجانى با ان همه سوابق فردى وخانوادگى وسیاسى ، از وزرات تا  ریاست سازمان صداوسیما ودودوره ریاست مجلس وتایید مراجع با کاهش راى ورتبه روبروشد
بایدخداراشاکر بود که علیرغم تغییر راى خیلى از هواداران از نوشتن تا ٠٠٠ بازهم موفق به تکرار راى شدیم ان هم از  راى نخبگان ومراجع اصلى و٠٠٠٠
انها توسط دوستان فرارى حتّى در صداى امریکا وانگلیس علیه مافضا ساختند ولى خدا با ما بود که ٠٠٠

 

چند پرسش انتخاباتى از لاهیجان وسیاهکل :
١-ترجمان اراده مردم :
تهران وایران بیانگر ازادگى است
اما چرا در لاهیجان وسیاهکل' افرادرا معطل کردند که حتّى نتوانستند با دوستان وفامیل تماس بگیرند تا انتخابات با مشارکت بیشترى روبروشود؟!

٢-انتخابات مردمى بایدبا شفافیت ، نظارت ، کنترل ، اطلاع رسانى واگاهى بخشى روبرو باشد ولى چرا حاضر نیستند اراء افراد که مطمئناً با تکرار از یک فرد وشناسنامه روبرو بود را اطلاع رسانى شهرستانى کنند؟

٣-احزاب وانتخابات مدّتها تبلیغ مى شد ولى حمایت همه گروههاى حامى دولت را چرا اطلاع رسانى رسانه اى نکردند؟

٤- خطوط قرمز حاکم بر رسانه ها به چه دلیل رعایت نشد وازکمپین هاو٠٠٠ که خلاف اشکار انتخاباتى ومنجر به هزینه هاى قضایى است چرا پرهیز نگردید؟!

 

 

*********************************************

 

 

 

شنبه 1 اسفند 94 :

 

١-فعّال،نخبه ،فرهیخته؛
انتظارت تلاش ونخبگى وفرهیختگى مورد تاکید مردم در مورد نماینده' در جلسات گوناگون " مدال " افتخارى است که ؛حکایت نزدیک به چهاردهه تلاش ومطالعه وارتباط با بزرگان کشور است.

حمایت از وزراء ودولت؛
داب وروش امام ورهبرى وپذیرش اداب راى ودموکراسى ومردمسالارى دینى است.
وهرنوع دشمنى را غیر اصولى وغیر شرعى وناسازگاربا منافع ومصالح مردمى مى دانیم.
 وبا همین سیاق ازهمه دولت ها پس از تایید وتنفیذشان حمایت مى کنیم وخواهیم کرد.

برجام؛
حامى وطراح حمایت وتایید از برجام پیش وپس از مصوبه مجلس بوده وانرا ضرورت ملّى ووفاق ملّى ودفع چهارخطر؛ سیاسى ،اجتماعى ،نظامى واقتصادى مى دانیم

باندیا فرد :
ازکاندیداهایى که خودشان خیلى مهم نیستند!؟
 ولى یک "باندافراطى" اورا عٓلٓمْ مى کنند وازاو حمایت مى کنند بایدترسید؟!
انها با رویکرد "عروسک پرورى" تلاش دارند تا ؛
یکى جلو باشد وبه واسطه او به الاف واولوف برسند!؟
مایلند تا ؛
در پرتو ریاست او دستیابى به قدرت وثروت خودرا تسهیل نمایند!؟
این افراد اگر به وکالت برسند؟!
 براى مردم تنگنا ومضایق  ایجاد نموده وهمه را به سلّابه مى کشند

استیضاح وفشار:
ازنظارت با سئوال وتذّکر وتحقیق وتفحص نام مى برند! ولى حقیقت سه گانه واستیضاح رادرتخالف رویکرد دانشى واجرایى و٠٠٠ نام مى برند
ماهرگزازاین امور به قدر ذرّه اى جز براى مردم نخواسته ونیاندیشیده ایم

روابط درون پارلمانى؛
ارتباط وجلب نظر نمایندگان همواره براى اخذاراء وتصویب قوانین لازم وضرورى است  

سازمان مدیریت وبرنامه ریزى؛
چرایى ضعف وقوّت سازمان فعلى در گذشته از ترکیب دوسازمان برنامه وبودجه وامور استخدامى وافراط درپیش از ادغام (ودولت نهم )ازجهت مانعیت براى پروژه هاى جدیدوتفریط در (دودولت قبلى )قابل اعتناست
یک روز براى گرفتن مجوز راه(سراوان سیاهکل ) بیمارستان ( غدیر سیاهکل ) هزار باراز پلّه هاى ان بالاو پایین رفتیم!؟
وروزى دیگر!
بدون هیچ کارکارشناسى هرچه مى توانستند پروژه تصویب کردند!؟
به ما که نرسید!
در مجلس هشتم باشیم؟!
 ولى چقدر پروژه " جدید" مصوب وحتّى اجرایى شد!یا به اتمام رسید!؟
 درحالیکه اوّلاً پروژه هاى نیمه تمام وجود داشت وثانیاًاین دسته از پروژههااولویت ویژه اى نداشت!؟

انقباض وانبساط بودجه اى؛
رکود یا تورم ؟
رونق یا افزایش قیمت ؟
با وجود همه تلاش هاوزحمات وموّفقیت دولت' براى کاهش تورم ازاین پس باید بیشتر  به "رونق" وتامین مالى پروژه ها بهاء بدهند
اگر براى میلیونها بیکار فکر نشود! اصل نظام " در خطر " قرار مى گیرد.
نباید بیکارى فرزندان مردم را در کنار کمى درامد اقشار دیگر دست کم گرفت!
هرچه مى توان وبا هرقیمتى بایدمصروف حداقل ایجاد " هشتصد هزار " شغل در سال گردید.
نباید از میلیونها بیکار غافل ماند!؟
بایدقبل از پدیدارِ' ناهنجارى هاى اجتماعى وسیاسى واقتصادى و٠٠٠ به علاج واقعه پرداخت.  

تاکید بربودجه عمرانى؛
نباید از اتمام پروژه هاى عمرانى نیمه تمام شهرستانى واستانى وکشورى غافل ماند!؟
بایدبا هرقدرتى انرا به اتمام رساند.
براى مردم + جلوگیرى از افزایش هزینه ها+ بدیبنى مردم + عدم اتلاف منابع

پروژه گرایى وبرنامه ریزى:
تضادى بین برنامه واجراء نیست.
باید تشخیص داد ومساله را شناخت.
باید براى تشخیص ها'برنامه ریخت.
بایدبراى درک وضرورت اقدام داشت
باید برنامه را از تشخیص وتصمیم وعمل به " نتیجه " رساند


توانمندى افراد در انتخابات؛
١-چه کسى مجلس رابیشتر مى شناسد ( نماینده دوازده سال منتخب مردم + دوازده سال ازطرف دولت )
٢- بیشتر از همه تجربه قانون ریزى وقانون گذارى دارد
٣- با دولت ها ومجالس ووزراء ومسئولین اشناتر است
٤- کارنامه مشعشع ترى دارد
٥- استقلال بیشترى دارد
٦- ازقدرت شورعلمى واجرایى بیشترى برخوردارتر است
٧- پشت سرش ادم هاى شرّ نباشند
٨- ازخانواده ایثار وشهادت باشد

 

************************************************

 

 

چهار شنبه 28 بهمن 94:

 

اعتراف!
مى ترسیم !؟
سادگى یا ٠٠٠٠!؟
وقتى نشست در خانه یک نزول خوارو   رباخوارمکرربه تصویر کشیده مى شود!؟
 وقتى ازانقلابى ماندن !پیوند با نزول خواران تبلیغ مى گردد!؟
زمانى که مدعى! حواسش به خانه وصاحبخانه نیست !؟
هنگامى که کلاه به این گشادى سرش مى گذارند!؟
ان هنگام ؟چگونه مى تواند چهارسال این کلاه گذاران را اداره کند؟؟!
یا چگونه مى توان مطمئن بود که ؛کلاه هاى بزرگترى سرش نگذارند!؟
انان که نگران کشورند.
وانان که نگران رابطه دولت ومجلسند.
انان که ازتقابل به جاى تعامل شوراها ومدیران با منتخب! مى هراسند.
ویا انان که مازاد برگسست روابط دولت ومجلس ودیگر منتخبین بامنتخب احتمالى! درکنار معطل ماندن پروژه ها ویا عدم استفاده از فرصت هاى سازندگى هراسانند.

 

************************************************

 

 

سه شنبه 27 بهمن 94:

 

هرچه مصلحت باشد:
تغییر یا تاکتیک ؟!
پرسش خودساخته اى ! درمورد هاشمى رفسنجانى ازکاندیداى پایدارى که ؛ایا با هاشمى کارمى کنید ؟!
جواب کاندیداى پایدارى ؛ هرچه مصلحت باشد !همان کاررامى کنم!؟
نتیجه ؛ ان همه فحش وفضیحت !؟
تغیر یا تاکتیک ؟!

هرکه خوب باشدبااوکارمى کنم !؟
پرسش کنید!؟
تغییر یا تاکتیک ؟!
ایا با مدیران فعلى لاهیجان وسیاهکل درصورت موفقیت کارمى کنید؟
باانهاکه خوب باشند کارمى کنم !؟
این هم یک پاسخى است ؟!
ان همه حمله به مدیران واین جواب را مقایسه فرمایید؟!
پس نتیجه مى گیریم که ٠٠٠٠!؟

 

 

************************************************

 

یکشنبه 25 بهمن 94 :

 

استراتژى وتاکتیک ؛
امام ره فرمودند؛
والله من به بنى صدر راى ندادم ، اما به گونه اى در ابتداى کار از ایشان حمایت کردند ومسئولیت ها را به ایشان واگذاشتند توگویى ٠٠٠٠
رهبرى معظم داب حمایت از منتخبین را داشته ودارند
ازاینرو داشتن نظرپیش ازراى وانتخابات  ،متفاوت ازحمایت از منتخبین است. 
اما مخالفان دولت را لباس حمایت تاکتیکى وبراى ' راى ' پوشاندن !!!!
رسم عجیب یک کاندیداى پایدارى است!؟ 
بابارها کنیداین دودوزه بازى هارا ٠٠٠
ما از اوّل نظر خودرا مى دهیم. ودرچهارپادشاهان هم سخنرانى مى کنیم وپس ازراى گیرى وتنفیذازمنتخب حمایت مى کنیم، نه مثل کسانى که تا دیروز رفتارشان با دولت منتخب معلوم است' وپس از انتخابات هم رفتارشان بر اساس دیکته حزب تعریف شده اى است!؟
 ولى الان بازى در اورده اند که ٠٠٠٠٠!؟
 
راهبردى منطقى ؛
فرماندهى از سپاه مى فرمود راهبرد ما عبارت است از :
ارامش وامنیت + افزایش مشارکت + عدم ورود به مصادیق. 
این فرمایش را ایة الله سعیدى نمایندگى ولى فقیه در سپاه هم اشاره داشتند 
حالیه سخن این است که ؛
باید پاسدار این مبانى فکرى وعقیدتى بود 
البته در لاهیجان وسیاهکل به صورت کلى این مطلب رعایت مى شود
ولى مواردى وجود دارد که مقام ارجمند فرماندهى هم در مباحث خویش ما بر رعایت ان تاکید داشتند 
ازاینرومى توان کاندیداهایى که چنین رویکردهایى را دارند، مورد پرسش قرار دادکه شما حقّ ندارید برخلاف تبلیغ کنید که ٠٠٠٠!؟
 
اختلافات محلى؛ 
مصیبت اختلافات محلى وانعکاس ان به نماینده را نمى توان باور داشت 
شما نباید مصلحت کشور واستان ودوشهرستان وچهارصد وچهارروستا را به این عناوین جهت دهید 
حقّ مردم نیست تا ریاکارى افرادى از کاندیداهاى کشور باعث شعله ورشدن اختلافات گردد
همه باید براى اصلاح ذات البین بکوشیم نه انکه با تحریک محلى باعث مصیبت اختلاف گردند
 

تلفیق!
من کردم !؟
پرسش این است که ؛
١-حتّى ' یک ریال' مى توان بدون "قانون" از طرف دولت پرداخت داشت ؟!
ایا پرداخت یکصدمیلیاردتومان یا بیشتر براى برگ سبز وشصت میلیاردتومان بهزراعى رامى توان با اراده یک عنصر چرخ ششم وهفتم یک استان( سازمان چاى ) بدون قانون مصوب مجلس پرداخت داشت ؟!
ایا رییس سازمان چاى که هیچ ! استاندار ومعاونان او ' وزراء ومعاونان وزیر ( نه رییس یک سازمان بلااختیار در استان وکشور) وحتّى روساى جمهور توان انرا دارند که 'یک ریال ( فقط یک ریال ) بدون قانون مصوب مجلس از جیب دولت ( خزانه ) به یک نفر بدهند؟!
این عمل اگر اتّفاق بیفتد!
 بلافاصله دیوان محاسبات اورا دادگاهى مى کند وبه نسبت جرم محکوم نموده وانفصال و٠٠٠ در انتظار اوست
٢-کدام مصوبات سال هاى نود ویک تا اکنون را 'وزارت جهاد کشاورزى یا سازمان چاى به مجلس داده است؟!
ایا ردیف بهزراعى یا خرید تضمینى در مجلس ( ان هم صحن تلفیق بودجه نه کمیسیون کشاورزى ان ) تصویب نگردیده است
من به عنوان عضو تلفیق وهیات رییسه ان ' اصلاً حضور افرادى از وزارت جهاد کشاورزى ( مخصوصا معاونان وزیر نه روساى کمتر از معاون وزیر) را به یاد نمى اورم که پیشنهادى داده یا پیگیرى کرده باشند!؟
٣- ظاهراً اقایان یادشان رفته که استانداران حتّى درجلسات چاى انها را به حساب نمى اوردند! وامثال هاشم نیا و٠٠ انانرا در این بازى ها شرکت نمى دادند!؟ وامثال اصغریان و٠٠٠ بازى گردان تصمیمات  چاى بوده اند
 وانان شنونده غیر موثر جلسات بوده اند!؟
تهران هم که پیش تر رییس سازمان چاى را درجلسات شوراى معاونان وزارتخانه دخالت مى داد' هیچ گاه چنین شان وزمانى را برایشان قائل نبوده است!؟
٤- انان بهتر است مطالب خودرابا طراح یک نفره تحقیق وتفحص از سازمان ( نماینده محترم لنگرود) مطرح سازند'
 نه انکه کودکانه همه نمایندگان را در این کار مداخله دهند!؟
 چراکه رهبرى وتامینى وندیمى پس از مصوب شدن تحقیق وتفحص در کمیسیون وصحن علنى 'به انتخاب اعضاى کمیسیون کشاورزى به اعضاى هیات تحقیق وتفحص  از سازمان چاى اضافه شدند
 وعلاوه اقاى  ندیمى با راى چهارده نفر اعضاى (راى گرفته شده از کمیسیون کشاورزى )با راى خوداعضاى هیات تحقیق به عنوان نایب رییس ان  هیات
انتخاب شده اند' نه انکه طراح تحقیق وتفحص باشند

 

پرسش وپاسخ :
نقش درصحن علنى؟!
 ایا نمایندکانى که نقش در صحن مجلس دارند نیاز به :
١-سوادجامع ازجهات گوناگون ندارند؟!
٢-ایا اگر در همه امور مطروحه اطلاعات کافى نداشته باشند! مشکل پیدا نمى کنند؟!
٣-ایا با مشاورمى توانند در صحن علنى ظاهر گردند؟!؟
٤-ایااگرسخنران قابلى نباشند!
قدرت اقناع وهماهنگ سازى دیگران را خواهند داشت؟!؟
٥-ایا بدون اطلاعات وادبیات وایات واحادیث ومستندات واستدلالات' موّفق به  جلب راى وپاسخ موافق یا مخالف ( حسل مطلب ) مى گردند!؟
٦-ایا کسى که ازقدرت سخنورى در کنار امار وعلم واطلاع بهره نبرد' توفیقى خواهد داشت؟!
بایدقبول کنیم که ؛
ایات قران که مى فرماید ؛ ربّ اشرح لى صدرى ویسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى یفقهواقولى  ٠٠٠ پاسخ این مطلب وافراد را مى دهد که ؛
تبلیغ نیازمند عقده نداشتن در زبان است هرکسى " زبان گویا " ندارد!
عملاً به دردمجلس وگویایى امور وتبلیغ نمى خورد.
پس زبان گویا دلالت قران است
وانکار ان فقدان درک وبینش قرانى را علامت مى دهد!؟
قران در سوره طه ایه ٢٤ خلاف گفته بعضى مى فرماید که ؛
بدون " زبان گویا" حرف فهم نمى گردد
اینکه بگوییم؛
 زبان گویا نمى خواهیم یعنى نه قران بلدیم! نه تفسیرانرا خوانده ایم !؟
سینه گشاده ( شرح صدر)، کاراسان شده ، زبان بدون گره = فهم قول را نصیب مى دهد
زبان گویا وروان وهمه فهم واثرگذار لازم است تا تبیین وتفهیم صورت پذیرد.
عمل گویا در صحن علنى همان زبان گویاست.
درصحن علنى و٠٠٠ که نمى شود بالا وپایین پرید!؟
 باید ان جا حرف بزنى یعنى مطالبت را بگویى.
اینکه بعضى عوامى داشته باشند وبگویند! نماینده زبان گویا نمى خواهند اوّلاً نیازمند مطالعه قران ورموز موّفقیت امام ورهبر است.
مثل انکه رهبرى سخن مى گویندو موج ایجاد مى فرمایند
ثانیاً  این جماعت تفاوت قوّه مجریه ومقننه ( قانون گذار) را بشناسند وثالثاً همین مخالفت خویش را مگربا زبان گویا  نباید اظهار داشته با روشى  ازگفتن بروز دهند؟!
یعنى حتّى مخالفت باطل  انهاهم باید با "زبان گویا" بیان گردد
ازاینرو فهمیدن وفهماندن ، تبیین وبیان کردن حتمانیازمند " زبان گویا" مى باشد
نماینده با زبان مشکلات زیادى راحل مى کند.
البته حضور در بین مردم ، پیگیرى امور انان ، رفع تنگناهاى اجرایى و٠٠ مطالب دیگرى است  
 که هم ارتباط با همین عناصر دارد

 

پرسش وپاسخ ها:
چرایى !؟
کدام کمیسیون ؟
 علل عضویت در کمیسیون اقتصادى اوّلا سابقه دودوره پیش ( ششم وهفتم ) وتداوم ان در دوره نهم
ثانیاًفرابخشى بودن دو کمیسیون اقتصادى وبودجه ،
 منظور ان است که همه طرح ها ولوایح در کمیسیون اقتصادى یا اصلى است یا فرعى ، ازاینرو پیشنهادات نمایندگان ( طرح ها) ویا دولت ( لوایح ) از جهت بارمالى حتماً به کمیسیون اقتصاد مى رود
ولى به دیگر کمیسیونها صرفاًموضوع ان بخش مى رود ،یعنى طرح ها ولوایح اموزشى به کمیسیون اموزش وعمرانى به کمیسیون عمران خواهد رفت  '
ولى همه طرح ها ولوایح اگر بودجه اى باشد به کمیسیون بودجه وتمام طرح ها ولوایح عموماً اگر بارمالى وتجارى وپولى وبانکى وبیمه اى وگمرکى ومالیاتى و٠٠٠ داشته باشد حتماً به کمیسیون اقتصادى مى رود
ثالثاً بودجه وبرنامه پنج ساله هم ' در کمیسیون هاى بودجه واقتصادى بسته مى شود
یعنى عموم یا اکثر موادان به دو کمیسیون فوق ارجاع مى شود
 ولى به کمیسیون هاى دیگر چون کشاورزى فقط وفقط همان مواد مربوط ومعدودبه ان کمیسیون خواهد رفت  ،
ازاینرو نقش این دوکمیسیون در بستن بودجه وبرنامه بسیار پررنگ تر است
رابعاً در بررسى صحن وتلفیق' در ابتدا این دو کمیسیون نظر مى دهند
واگر نظر انان ( دوکمیسیون بودجه واقتصاد) راى اورد( که عموماً یا بیشتر  انهاراى مى اورد) جایى براى ارائه نظر دیگر کمیسیونها نمى ماند به اصطلاح سرشان بى کلاه مى ماند
خامساً این دو کمیسیون( اقتصاد وبودجه ) تعداد بیشترى عضو در تلفیق بودجه هرسال یا بررسى برنامه در تلفیق دارند
علاوه انکه؛
 اگر کسى  در مجلس عضو کمیسیون دیگر نبود نیز 'در باره طرح ها ولوایح از نظر گردش کار ازهمان ابتدا مى تواند نظرات خودرا به عنوان پیشنهاد بدهد
 مثلاً مثل عضو کمیسیون دیگر (مثلاً  کشاورزى ) نظرات خودرا پیشنهاد نموده وطبق ایین نامه بایداوّلاً برود در ان کمیسیون از پشنهاد خوددفاع کند وثانیاً در صحن هم علاوه بر ان پیشنهادات قبلى خود ( اگر راى نیاورد) ازدیگر پیشنهادات حذفى واصلاحى خوددفاع نماید
از این جهت ،گردش کار کمیسیون واشخاص از نمایندگان به هیچ وجه مانع ارائه نظر نماینده اى که عضو کمیسیون کشاورزى نباشد نخواهد بود
دیگر انکه نماینده عضو چند فراکسیون مانند حمایت ازتولید ، کشاورزى وصادرات و٠٠٠٠ بوده وازاین جهت هم همان کار کمیسیون کشاورزى را انجام مى داد
واضافه انکه چون رییس فراکسیون تعاون درچهارسال مجلس نهم بود
در همان محل نیز براى تعاونى هاى کشاورزى وهمه مطالب بخش کشاورزى و٠٠٠ اقدام مشابه داشت
ونیز در همه جلسات مجمع نمایندگان استان نیز به عنوان رییس مجمع یا عضو ان شرکت داشته ودر این باره نظر مى داد
در همایش ها وسمینارها وتذکرات مربوط به بخش هم ایفاى نقش داشت
در کمیته برنامه ریزى دوشهرستان وشوراى برنامه ریزى استان نیز مباحث کشاورزى را طرح مى کرد
تذکرات وسوالات وگزارش هاى این بخش را طرح وپیگیرى مى کرد
در دو تحقیق وتفحص از بخش کشاورزى یکى ( ازچاى )به عنوان هیات رییسه ( پس از طرح تک نفره نماینده لنگرود ) ودر دیگرى ( از سازمان جنگل ومرتع ) هم در کنار یک نماینده از گیلان ( شکرى ) که درهردو موردباراى اعضاى کمیسیون کشاورزى حضورى فعال وثابت داشت
بالاخره انکه تعداد عضویت ناظرین از کمیسیون کشاورزى در مجامع برون مجلسى چند برابر دیگر کمیسیونها ازجمله کشاورزى بوده وهست
ازاین باب 'حرف ادم هاى معمولى در بین کاندیداها که چرا همه اعضاى از نمایندگان در کمیسیونها را با این معیار تعریف فرمایید
١- ایین نامه مجلس چه مى گوید
٢- تحصیلات وتجارب نماینده چه مى طلبد ( البته مدعى چون معارف خوانده حتما به درد این کار بسیار مى خورد !؟ ولى اگر تجارب دیگران در انواع امور اقتصادى وصنعتى است لابد عذر دارند)
٣-. تفاوت کمیسیونها از باب نقش واهمیت
٤- کارکرد تلفیق وبرنامه وبودجه
٥- نقش نماینده در صحن علنى از جهات پیشنهادات و٠٠٠
ضمنا خوب است به مکاتبات ومذاکرات مجلس وتذکرات وسوالات ایشان از وزراء هم عنایت فرمایید
واز نقش بى بدیل ایشان به عنوان عضویا هیات رییسه تلفیق بودجه در سه سال مجلس نهم وتنها گیلانى عضو برنامه ششم در تدوین ارقام وردیف هاى بودجه اى یاسیاست هاى بخش کشاورزى در پنج سال اینده مجلس دهم وبیشتر غافل نباشید

 

علیخانى !
پیامک به سخنران یک مجلس که نیا!
فضاسازى که چرا مى اید!
امّا امد وجزامام ورهبرى نگفت!
مى خواستند حاشیه بسازند نشد!
مى خواستند نیاید نشد!
گفتند که ؛
چرا این طورى شد؟
چرا حاشیه نساخت!
چرانتوانستیم از این طرف ( نیامدن ) وازانطرف ( حاشیه هاى امدن ) بهره بردارى کنیم !؟
 این است رسم روزگار تخریب چى هاى سیاسى انتخاباتى !
متاسفانه بزرگانى هم از کارگزاران ادارى و٠٠٠٠ انها را ساپورت مى کردند!؟

 

 

خلع سلاح ؛
گاز و اب و راه ، طرح هادى و سند روستایى و ورزش و٠٠٠٠
حکایاتى براى راى بود که تنى چند از ان محروم گردیدند
مى خواستند بگویند به " من " راى بدهید تا من براى شما گاز بیاورم تا ٠٠٠٠٠ بیاورم
حالیه که اینها از انها گرفته شده مى گویند این ها که کار نماینده نیست ولى توان پاسخ به این پرسش ها راندارند که :
 ١-یعنى شما هیچ قول منطقه اى یا شخصى نمى دهید؟
خیلى خوب است یعنى  شما خیلى قانونگذار خواهید شد!؟
٢- اگر صدر و ذیلى را نماینده سبب شد
مثلاً درخواست+ پیگیرى + ردیف + تامین اعتبار + نتیجه بخشى در اجراء از مدیر تا تحقق
در این صورت چه باید گفت؟
الحمدلله شما کارى به مردم ومشکلات نداشته و تنها به تهران مى روید!؟
حتماً هیچ نامه اى براى کار و وام نخواهید نوشت
هیج زنگى و نامه اى براى آب و راه و گاز و برق و طرح هادى و زمین ورزش و طرح تجهیز و٠٠٠ نخواهید داشت
لطفاً دلایل این کار( عدم مکاتبه ومذاکره ) وتوانایى ان کار ( تقنین + نظارت )  رابیان فرمایید؟

 واگویه هاى  یک کاندیدا
مناظره ؛
من چرا مناظره کنم یکى دیگر ٠٠٠!؟
با مناظره :
وزن علمى واجرایى وسیاسى وتقنینى ونظارتى من معلوم مى شود!
با مناظره زندگى من شفاف تر بیان مى گردد!
در مناظره افراد ازادانه به نقد وپرسش اطراف امور زندگى وسواد وسیاست من مى پردازند!
در مناظره جاى قیاس وطباق وتضاد  است!
با مناظره مشت بسته من باز مى شود!
با مناظره واخواهى اینده عیان مى گردد!
من هرچه کمتر حرف بزنم براى "راى اشتباهى"  وراى به خصوصیاتى که ازمن نمى شناسند'بهتر است
من چون
 اهل مطالعه نیستم؟!
من چون سخنران نیستم؟!
من چون محدودیت اجراء ومدیریت دارم؟!
من چون چیزى براى گفتن ندارم؟!
من چون دوستان " خلاف" دارم؟!
پس مناظره نمى کنم!!!!!؟؟؟؟   
بهتر است کسى به مناظره برود وبیاید که؛
سوادى داشته باشد
مدیریتى کرده باشد
راه ورسم قانون نویسى را بلد باشد
از نظارت سر دربیاورد
اینده را ترسیم کرده باشد
دوستانى سالم داشته باشد
تفکرى روشن داشته باشد
تعاملى با دولت وشوراها داشته باشد
تصویرى زیبا از زندگى عیان وبیان کند
نه من که ٠٠٠٠٠؟!؟!؟

برنامه :
 واگویه هاى یک کاندیدا!!!؟؟ کاندیدایى گفت ؛
من نمى توانم از برنامه بگویم چراکه ؛
اهل کتاب خواندن نیستم
قوانین برنامه اوّل تا پنجم را ندیده ام
در باره قانون زیاد نمى دانم
از مشکلات مردم اطلاع لازم ومبنایى وعلمى ودقیق ندارم
هیچ گاه برنامه نداشته ونخواهم داشت
ارزوهاى مردم را نشاخته وبراى ان خواسته هاى سیاسى + اجتماعى + اموزشى  + اقتصادى + فرهنگى + ورزشى + هنرى + بین الملل + شهروندى و٠٠٠٠ نه خوانده ونه فهمیده ونه نوشته ونه اهل تحلیل وتدقیق وتعمیق هستم
من چون این ها را بلد نیستم پس :
با فحش دادن وتخریب حواس ها را پرت مى کنم
ان قدر سروصداى بى خودى مى کنم تا کسى از من نپرسد که ؛
 تو چه مى گویى
براى این ملّت چه مى کنى
براى بیکارى چه مى کنى
براى کشاورز چه مى کنى
براى ٠٠٠٠
 منابع توکجاست
ازچه محلى تامین بودجه مى کنى ،
این حرف ها چه تضمینى دارد
وقس ماعلى هذا  
واى به حال روزگاران

 

 

حل شد(لیالستان)!!!
اره حل شد...
آب به لیالستان آمد
گاز به لیالستان امد
مخابرات نیز ...
.راه ها هم ....
هتل ها و مراکز گردشگری
و کتابخانه هم ٠٠٠
مشکلات دیگر از برق وکمک هاى گوناگون نیز واصلاً کارى نمانده جز دوسوژه معمولى !
مى فرمایید زمین ورزش ؟ بهتر است بدانیدکه در زمان ساخت دانشگاه ( که بعداً در جاى دیگرى هم ساختمان خریدارى شد وکلانترى هم به این دلیل به انجا اورده شد ) به دانشگاه واگذاروسند خورد که به حول وقوه الهى انرا با تمهیدات حقوقى بازپس مى ستانیم
 ودوربرگردان هم از طریق سازمان حمل ونقل وپایانه ها با میلیاردى اجرایى مى شود ( مثل دهها پروژه قبلى  لیالستان )
عابر بانک هم توطئه یا کارنابلدى بچگانه بود
کمبودهاى برقى کشور هم حل مى گردد.
(( ظاهراً مثل لایکى! که بدون توّجه به عکس حضور کدام کاندیدا لایک  مى فرمایند غافلید از حضور بیش از چند ده بار در لیالستان و حل مشکلات اما بدون شام ، چرا که راه لیالستان را بلد نبوده و حضور در انجا نداشته و ندارید))

زیر و رو(گیل)
مهندس به (سهمیه رفته اى از طریق جهاد وقت) اظهار نظر فرمودند که خوب بود! پل به طرف رودبنه زده مى شد!
واقعاً اگر رودبنه ایی ها از زیر پل بروند چه مشکلى ایجاد مى گردد!؟
یعنى این کار بزرگ پنجاه شصت میلیاردى فقط همین مشکل را داشت که خانه و مسجد مردم را خراب کنیم!؟
خداعقل بدهد!؟
اوّلا چرا در دوران پُر پولى انرا نساختید؟!
ثانیاً چرا این مشاوره را به کارگروه وزارت راه و مشاوران ندادید!
ثالثاً مگر لاهیجانى و رودبنه اى از زیر پل بروند مشکلى ایجاد مى گردد؟
رابعا غرض رفع مشکل ترافیک بود و ارتقاء  خدمات شهرى وسازه اى مدرن ورفع مشکلات یال شمالى وساخت وسازهاى جدیدوگره گشایى بخش رودبنه .

 

 

 

 

************************************************

 

 

 

 

پنج شنبه 22 بهمن 94 :

 

دردیا درمان ؟!
بابیان عنوان درد که تشخیص حاصل  نمى گردد!؟
کاندیداهایى که صرفاً مى گویند بیکارى! و نه از "علل" ان باخبرند
 نه "راه ونسخه اى "براى حلّ ان ارائه داده ونمى دهند!؟

ازمون وخطا:
تجارب انتخاب نماینده " یک دوره اى " نباید تکرار شود
کاندیداهایى که مى توانند به دلیل ایجاد "شبهات" حمایت هاى خاص و٠٠٠٠ مردم فریبى کنند
 ولى از همان اغاز شروع به کار مردم متّوجه " فقدان صلاحیت علمى ، سیاسى ، تقنینى ، نظارتى و" سرنشدن " دربین بقیّه راگشته واز اوفاصله مى گیرند!؟  

ازمون نشده ها؛
" مشت هاى بسته "  که بازشده وداستانى که شب ها برادرى که براى برادرش ٠٠٠ مى کند
 ویاکاندیداهایى که دارایى علمى وحتّى اخلاقى ندارند وفحش رکیک به مسىولان مى دهندویک تحلیل ساده نداشته وحاضر نیستند تا در مناظره ها نادارى انان اشکار گردد

اعتراف:
کاندیداها که باشما کار ندارند!؟
کاندیداهایى که به کار اجرایى کار ندارند!؟
کاندیداهایى که لااقل در یک بُعد از دوسخن خود دروغگو هستند!؟
کارنماینده امور اجرایى نیست!؟ (واکنش افرادى از کاندیداها به موّفقیت اجرایى نماینده بوده وناخوداگاه کرفتار پارادکس دوگانگى ودروغ گشته اند)!!
نقد امور اجرایى نماینده توسط کاندیداها وهواداران انها یعنى ؛
ما نباید کار اجرایى داشته ویا انرا پیگیرى کنیم!؟
پس مردم بدانند که ؛
این عالیجنابان هیچ کار اجرایى را پیگیرى نمى کنند؟!
اگر راست مى گویند که کار نماینده امور اجرایى نیست یعنى انکه ؛
نباید وعده اى به افراد ومحلات بدهند!؟
هروعده اى که دادند! دروغ است؟!این ها فریبکارند که ٠٠٠

بیست ودوّم بهمن ؛
خاطراتى که شیرین بود.
قیامى که بنیادى جدیدبود.
ازمونى براى ما که در زمان دانشجویى انگونه ایستادیم.
ان قیام مقدس که مردم را به خیابان فراخواندیم.
روزگار جوانى وشور وشعور.
سخنرانى هایى ازجنس انقلاب
علیه استبداد واستکبار.
شب هاى بى خوابى واضطراب.
ما بودیم وارزوهایى که محقق شد.  امام بود ورهبرى پیامبر گونه اش
سپاسگزار خداییم ونعمت سى وهفت ساله اش هستیم
انقلابى که جنگ وتحریم را پشت سر گذاشت.
مردمانى که فوج فوج به شهادت رسیدند وایستادند.
خانواده هایى که چشم وچراغ این ملّت گشتند.
همه وامداررهبرى امام ورهبریم.
همه وامدار این ملتیم.
الگو شدن والگو ساختن.
دنیایى را به خود متوّجه ساختن
این انقلاب بر دوام باد.

 

عالى فوق عالى :
الباقیات الصالحات خیر ٠٠٠
شروع با این بشارت وافتتاح نیز با همین ایه !؟
این براى ندیمى مى ماند.
این یادگار ندیمى است.
هرسیاهکلى' چه مى گوییم
هر ایرانى وگیلانى ومازندرانى وشرق گیلانى'
 وقتى از این بیست وچندکیلومتر عبور کند.
وقتى جاذبه هاى گردشگرى انرا ببیند.
زمانى که سوخت کمتر وسرعت بیشتر راتجربه کند
 به اغازگر درود وسلام مى فرستد
استانه اى ها ، لاهیجانى ها ، لنگرودى ها ، رودسرى ها وغرب مازندران همه وهمه خدمتگزار را به یادخواهندداشت
اگر ازدنیاهم بروى
این باقیات صالحاتى که امام جمعه پیشین سیاهکل واستاندار فعلى گیلان انرا قرائت نمودند
 وقران انرا بدانان نشان داد حکایتگر اینده خواهدبود
دیگر نام ندیمى است که با دهها پروژه ازگازها وراهها وابها وطرح تحهیزها وسدّ وابفاوابفار ومدارس ودانشگاههاورشته ومقاطع ومخابرات وهزار پروژه محلى وملّى ازراه اهن وازاد راه ومنطقه ازاد و٠٠٠٠ به گوش وچشم وخاطر ودل وقلب وامرزش خواهى مکرر مى گردد

باغذاحرف مى زند.
نگاه به طعام
توّجه به غذا ونعمت الهى
حکایت شکر در لقمه لقمه اش.

سوداورى یا ..
 خرید سالانه وروزانه!
ما براى مردم سود مى اوریم
ما زندگى مردم را قیمتى مى سازیم
ابى که مى اوریم
جاده اى که مى سازیم
سندى که مى دهیم
گازى که اورده مى شود
نوسازى مزارع وافزایش قیمت برگ سبز و٠٠٠٠ یعنى به هر فردى وخانه اى وسرانه اى میلیونهاتومان نقدى داده مى شود
وگرنه!
 انها هستند که با چندهزار تومان قصد خرید راى دارند( خاک برسر خریدارى از این جنس)
 مااز راه افزایش ارزش زندگى مردم خادمى مى کنیم  
 
براى گفتن !
مناظره؟!
کلیپ؟!
 معرفى کابینه از دفاتر تا ٠٠٠

سراوان سیاهکل؛
روساى جمهور؛
درتختى( سالن ) زمان مجلس ششم رییس جمهور وقت را واداربه چه وعده اى کردیم؟
 چه گفته شد( سنگر وسیاهکل )
واکنون خودانرا به ثمر مى رسانیم.
تا براى سیاهکل عزیز ، براى همه شهرها ومردمان بمانداین یادگارى
 همیشه.

ریزش مدام :
مداوماً از ریزش راى برخوردارند
 ولى با مخفى کارى ٠٠ انرا پنهان داشته اند
کو ان رجال که درگذشته از او حمایت مى کردند!؟

موراى دارم ؛
جلسات حداکثر ده پانزده نفره تکرارى دارند ومى گویندماهمه جاراى داریم!؟
 دروغ عادتشان است ؟!

القاى شبهه!؟
کار ضعفاى سیاسى القاى  شبهه است نه خدمت وکار!؟

کلنگ وقیچى؛
 یک ایه هم درکلنگ زنى ونیز در افتتاح مى اید که :
 این یادگارى است
این باقیات صالحات است

 

 

************************************************

 

 

دوشنبه 19 بهمن 94 :

 

کاندیدایى که نمى  دانست!؟

١- نوبخت پیش ازنمایندگى مدیر مدرسه بود!؟( مدیرکل کرمانشاه بود )

٢- پزشکانى که ٠٠٠ ( اوّل وزیر بودند بعد نماینده شدند)

٣-پزشکانى که پرونده شان بدنشد( متاسفانه  داشتیم کسانى ازجنس ایشان  از استانهاى مرکزى به علّت اعتیاد سلب صلاحیت ادوارشدند)

٤- اطرافیان پول دار من خرج نمى کنند!؟(؟!)

٥- با دریوزگى پُست مى گیرند ( این اقا اخلاقى ' ومظلوم ' و٠٠٠ است !؟)

واقعاً این اخلاق رذیله !؟ که این کاندیدا دارد ازجمله ؛

دروغ مى گوید مثل همین صحبت اخیرایشان !؟

انتساب هاى غیر اخلاقى مى دهد مثل همین کلام اخیر ایشان !؟

 تهدیدبه استفاده از پول اطرافیان مى دهد! در حالیکه در همین کلام اخر بکرّات به متمکنین وکاخ نشینان فحش مى دهد!؟

 ولى خودش اعتراف مى کند که ؛اطرافیان پولدارى دارد!؟

که همان زمان هم دوربرش هستند؟!

مردم اگر لازم بدانند" این متون ضداخلاقى ایشان رامنتشر سازیم که مشحون ازدروغ + اتهام است؟!

مردم هوشیار هستند وگول تبلیغات دروغین اخلاقى ایشان را که علّت فاصله گرفتن دوستان نام اور گذشته  خوداز او گردیده وانها به علّت فحاشى ها وبه کار بردن کلمات رکیک علیه فرماندار ومسئولان وکاندیداها توسط او این دوره با اونیستند( لازم بدانید اسم ببریم )

پُشت کردن به "ولى نعمت سیاسى " که تاکنون هرچه داشت ودارد از اوست واخیراً ادعاى فاصله ازاورا صرفاً براى  اخذ راى از چند مدعى اصلاح طلبى ( ببخشید اعتدالى !؟ وسایت باز حرفه اى ) ادعادارد که من که نبودم من با احمدى نژاد دوره دوم نبودم عجب !؟

ناشکرى نسبت به ولى نعمت انحصارى ایشان ( که در گذشته حتّى براى شوراهم راى نمى اورد !؟ وهرچه راى داشت به علّت انتساب به او وپایدارى بود

ولى به نام ان ولى نعمت خودرا مطرح ساخت اما اکنون این دروغ ها وتهمت ها  را ازایشان بشناسید و بشناسانید.

 

 

************************************************

 

یکشنبه 18 بهمن 94 :

 

پرونده سازى !
با وجود رسم قدیم بعضى !؟ظاهراً به یک نفر  از آنان دروغى به بزرگى خباثت خود گفته بودند که ندیمى ترا ردّکرد...
مردم ماهم که عادت ندارند یا انکه میل دارند ولى دستشان نمى رسد گاهى متاسفانه باور مى کنند و باز این مشکل وجود دارد که از خود فرد نمى پرسند و این نکته در ذهنشان مى ماند...
قضیه از این قرار است که در ایران هزاران نفر ردّ صلاحیت شده اند در لاهیجان و سیاهکل هم متاسفانه چنین اتّفاقى  افتاده است و یک نفر از این دوستان هم که با ما مراوداتى داشت توسط فاسدى زیر مهمیز ترا فلانى ردّ کرد قرار دادند و این در حالى است که ما پیش از این براى او توصیه مدیریتى باحضور و بى حضور او داشته و به توفیقاتى هم رسیده بودیم
هم اکنون جاى این پرسش باقى است که چه خبر است چرا این همه بازى ٠٠٠٠!؟
چرا این همه توطئه !؟
انتخابات نباید با جنایات مدیریت شود
حقیقت این است که بنده هیچ موضوع پنهانى در این باب ندارم این نظارت هاى دو شهرستان و این استان و این کشور که هیچ گاه در هـیچ دوره اى براى هیچ بنى بشرى نه گفته و نه نوشته اى علیه هیچ انسان و رقیب و رفیقى ننوشته و نخواهم نوشت و اگر ایرادى باشد در همین سایت ها و روزنوشت ها اورده ومى اورم ...

 

 

مناظره ؛

عدم استقبال از مناظره! توسط افرادمى تواند؛

 ناظر به ضعف ها وکمبودها وتخلف ها باشد!؟

اگر قرارباشد؛

از اوّل پرسش ها معلوم باشد!

 نیز همین روحیه تداعى مى گردد!؟

باید اجازه داد تا ؛

همه بدون هیچ واهمه اى 'با وقت معیّن توسط مخالفان مورد ارزیابى ' پاسخ ' قرار گیرند.

انرا که حساب پاک است' از' محاسبه مناظره ' چه باکى دارد؟!

شرط معین کردن در' محتوا ' هم نوعى فرار از مناظره است!؟ 

باید سطح علمى ، اندازه اجرایى ،کارکردها ورویکردها اجازه سنجش وقیاس واندازه گیرى قرار گیرند.

 

یکى با همه!؟

هرکسى که ثبت نام کند وتا روز اخر بماند 

حتماً منظورش باید انتخاب شدن باشد.

انتخابات درحوزه هایى که یک نماینده دارد 

با هیچ ائتلافى تجانس ندارد.

همان گونه که ؛

نمى توان باپنهانکارى گذشته زیست امکان اختفاى اینده هم وجودندارد!

بعضى ادعاهایى عجیب دارند؟!

از گذشته اى که مى ترسند! اشکار شود!؟

واینده اى که نمى خواهند در باره ان پاسخ دهند!؟ 

اگر ازانان بپرسی که ؛

با چه کسانى هم اندیش وهمراه بودى را همان سان کتمان مى کنند' که مردم  بدانند انان در اینده با چه کسانى همکارى مى کنند!؟

به نظر مى رسد باید مکرر ازانان پرسید که ؛

چرا کسانى به جاى شما حرف مى زنند!؟ تا وقت شما در جلسات پُر گردد؟!

چرا لیستى از همکاران بعدى در همه سطوح سیاسى واجرایى ودفاتر راارائه نمى کنید؟!

چرا از مناظره فرارمى کنیدمگر خود این افراد قرار نیست در اینده هم پاسخگوى همه رسانه ها ومردم باشند؟

 پس چرا از مناظره مى ترسند؟!

باید پرسید که ؛

کارعام المنفعه شما چیست؟! 

با دولت منتخب مردم' چه سلوکى خواهید داشت؟

علّت مطرح شدن پول وخرید به نام اطرافیان شما چیست؟! 

علّت به صرافت افتادن در باب تکذیب مسئولیت هاى ستادى در باب اشخاص چیست؟!

 

 

عجیب!؟

 حذف یا رقابت ؟!

رقابت عجیب نیست 'ولى تلاش براى حذف 'حتماعجیب است!؟

پرسش ان است که ؛

چرا کسانى تلاش داشتند تا ؛

با دروغ موجبات 'حذف 'نماینده را فراهم سازند!؟

چرا سعى نمودند تا ؛

با تهمت براى او پرونده بسازند!؟

چرا در زمان اعلان نظر مراجع ( ناجا+ قوّه قضاییه + اطلاعات + ثبت واحوال + هیات اجرایى دوشهرستان + نظارت دوشهرستان + بسیج به عنوان ضابط نظارت + نظارت استان + نظارت مرکزى ) ویا شوراى محترم نگهبان ان همه فضاسازى مبنى برردّصلاحیت نماینده را عنوان کردند!؟

چرا ان شنبه! واین شنبه! این همه پیامک فرستادند؟!

چرا قاطعانه وحقّ به جانب از ردّ صلاحیت اوگفتند!؟

چرا ان همه دل را لرزاندند؟!

چرا خجالت نکشیده ونمى کشند؟!

چرا هنوز سرشان را از مردم نمى دزدند؟!

واقعاً این دروغ ها !!مبتنى بر کدام دین ومذهب است؟!

ایا اگر کاندیدایى چنین گفته وخواسته باشد؟

 ازصلاحیت نمى افتد؟!

متحیریم که ؛

اگر انها همه !وجملگى  کاندیداى  ان حوزه انتخابیه ،ادعاى اصول کنند را مى توان با کدام اب طاهرى شستشو داد؟!

چرا به جاى 'رقابت' وبیان انواع توانمندیهاى علمى و سیاسى واقتصادى واجرایى ومدیریتى وانقلابى وخانوادگى وسلامت اخلاق ودین این همه به ناروا سخن گفته وتهمت زده اند ودرصدد حذف او بوده اند؟!
ما نمى گوییم که همه براى ان نیامده اند که جاى ان " یک نفر " باشند
وراهى جزاین نیست که همه ثبت نام کنندگان ادعاى رقابت با " نماینده " رانداشته باشند بلکه مى گوییم اگر دین وایمان هم نباشد ازادگى لازم است

 

 

************************************************

 

جمعه 16 بهمن 94 :

 

جمعه چندشنبه است !؟
نماینده اى که پانصدروز ازعصر سه شنبه ( یا چهارشنبه ) حسب پایان جلسات علنى 'رهسپارلاهیجان وسیاهکل ورودبنه ودیلمان وچهارصد وچهارروستا(مقایسه بادیگرحوزهاى انتخابیه نمایندگان همجوارشود) گردیده وهزاران جلسه وپیگیرى ( مستند به تصاویر و٠٠٠) داشته است
در بسیارى از روزها حتّى نمى داند که درچه روزى از هفته است!؟

صبح جمعه؟ ؛
اقاى ندیمى برادرم تشنج کرده است ودر بیمارستان هستیم.
تماس با رییس بیمارستان وحضور پزشک متخصص بر بالین بیمار.
تلاش براى سطح هوشیارى.  
تماس با قایم علوم پزشکى جهت جایابى در بیمارستان دولتى .
جایابى همراهان بیمار در یک بیمارستان خصوصى رشت با پرداخت اوّلیه هفت میلیون تومان وهزینه محتمل پنجاه میلیون تومانى .
تلاش براى اسکان ودرمان درهمان بیمارستان وتقلیل هزینه پنجاه میلیون تومان که در زندگى ان سرباز بیست وسه ساله وپدر کشاورز بسیار نافع است
راهى منزل شدن براى حرکت به جلسات دیگر .
گزارش گونه جمعه بهمن ١٣٩٤-

اقاى ندیمى !
مانمى خواستیم گران کنیم! اقاى ندیمى خواست گران کنیم !؟
این همه تبلیغ یک صنف که دو کاررا با هم انجام مى دهد! تخریب نماینده اى که نمى داندچرا باید گران شود؟! وبه جیب گرانفروش برود وفشار به مردم ومظلوم نشان دادن خود( گران فروش !) چه حیله مضحکى !؟
وانتخابات وسیاست چه الوده !؟

بدون شرح !
من دوره قبل با ارم احمدى نژاد در انتخابات شرکت نکرده بودم !؟
من رییس ستاد احمدى نژاد نبودم !؟
 اقاى حصنى واقاى خلیل زاده بودند!؟
 انها ( حصنى و٠٠٠)  از زمان حمله به فرماندارى در اعلام راى انتخابات مجلس نهم ' بامن مشکل پیدانکرده بودندبلکه من از دوران انحراف با انها فاصله گرفته بودم !؟
ظاهراًحافظه مردم دستکارى شده که هیچ چیز را به یاد نمى اورند؟!
واقعاً مردم را چه حساب کرده اند
ما باهمه دولت هایى که تنفیذ شوند کار مى کنیم !
 ولى دیگران نباید با دولت هاى منتخب کارکنند !؟
 این همه پارادکسى قابل اعتنا در صحبت یک کاندیداست !؟

 

*****************************************************

 

 

پنج شنبه 15 بهمن 94 :

 

چرامناظره!؟
سیماى گیلان ؛
مدیریت اخلاقى واقتصادى ؛
شفافیت ؛
یک طرفه به قاضى نرفتن !
موضوع برگزارى مناظره به دلائل گوناگون مفید است؟
اوّلین درامد مناظره ان است که ؛
به جاى غیبت وتهمت ودروغ وشایعه سازى ویواشکى گفتن ونوشتن منتقد یا مخالف یامعاند! در وقت معیّن' ونزد افراد وجمعیت وداوران' مطالب خودرا مى گوید.
دیگر از واژه هاى نامانوس وبى ربط چون 'اتهامات بى سند' نمى تواند استفاده کند.
منتقد یا مخالف ویا معاند مجبور است 'حرف حساب' بزند
اگر حرف " بى حساب " بزند براحتى موردتنفر وانزجار افکار حاضر قرارمى گیرد.
ازکلى گفتن' وپرداخت شعارى' فاصله مى گیرد چراکه حاضرین انرا برنمى تابند.
مناظره حکایت پاکى وسلامت است.
اگر کسى خطا کرد وخطا دارد! از مناظره فاصله مى گیرد.
ازسیماى گیلان باید تشکر داشت که این درخواست از کاندیداهارا که مى تواند در دوفاز اجرایى شود را بازتاب خبرى داد این دومرحله مناظره عبارت است از؛
الف/ مدعى ترها
ب/ دیگر عزیزان از کاندیداى باقیمانده
در هرحال! مناظره کاهش هزینه تبلیغاتى ومدیریت وقت ویک طرفه به قاضى نرفتن والوده به رذایل اخلاقى نشدن را 'درپى دارد
بیشتر خواهیم گفت.

کدام یک ؟
هیچ دفاعى از حضور " دزدکى " درخانه افرادنمى توان کرد!؟
به توچه که مردم در خانه خود چه حرف درست وغلطى گفته اند!؟
انها در حریم خصوصى ( کانال اختصاصى ) که به منزله خانه انهاست 'حرفى را که نمى دانیم ونباید بدانیم چیست گفته اند.
 توچرا با نقش بازى کردن ومزدورى ! به خانه انها رفته اى وحرف انها را بیرون اورده اى !؟
 اینکارجُرم معینى است وقابل تعقیب اخلاق وقضاست که انها براى همه نگفته اند
 وناشر ان دچار گناه وجرم شده است
که با نفوذ نا مرئى اوّلاً جاى دوست وهوادار راگرفته وثانیاً انرا بدون اجازه نشر داده است !؟

مدیران خوب وبد!؟
شما بفرمایید که ؛
شهردار،فرماندار، بخشدار ، معاونین ومدیران مورد نظر (شمااقاى کاندیدا) چه کسانى هستند؟!
 وبا اعلام اسامى ،هم تکلیف اطرافیان را روشن فرما 'تا تکلیف خودرا بدانند
ونیز مردم عادى کوچه وبازار   
بداننددراینده احتمالى !باید با چه کسانى سر کنند
لطفاً به جاى نقد واسمان ریسمان بافتن! نام افراد مورد نظر را بگویید تا ٠٠٠٠

 

 

 

کارایى ؟؟
تفاوت افراد!
یک نماینده بزرگ به جاى پرداخت هاى عادى ومعمولى به اتخاذ تصمیماتى کمک مى کند که اساسى ، ماندگار ، عمومى وبلکه ملّى باشند
١-ما دلمان مى خواست همه گاز داشته باشند
ازاینرو به مصوبه چهارهزار میلیاردتومانى کمک کردیم تا همه روستاهاى ایران درطىّ چهارسال گاز دارشوند
٢- ما دلمان مى خواست مردم به جاى هفتاددرصد پول درمان در بیمارستانها سه تا هفت درصد پول بدهند
 الحمدلله این مهم در کشور عملى شد وهمه بیمه نانوشته ونوشته شدند
٣- ما دلمان مى خواست تا اب سالم براى روستاییان کشور فراهم شود ازاینرو به جاى حداکثر دویست میلیاردتومان یک باره با یک مصوبه بودجه هزار وپانصد میلیاردتومان ( ٥٠٠ میلیون دلار برداشت از صندوق توسعه ) را براى این امر اجرایى نمودیم
٤- ما دلمان مى خواست تا موضوع اسفالت روستاها مدیریت شود
 از اینرو ازمحور بنیاد مسکن ، دهیارى ها ، راه وشهرسازى میلیونها تُن قیر رایگان جهت این امر مدیریت شد تا با هم افزایى در کشور راه واسفالت راربا رونقى بسزا روبرو کنیم
شاید صدها تصمیم از این دست را بتوانیم ادرس بدهیم
حالیه مقایسه کنید خدماتى در این سطوح رابا خدمت فردى احتمالى افراد!؟

خوب وبد!؟
 اگر کسى عنوانى را تصاحب کرد وسرکارش در اداره شهرستانى نرفت چه حکمى خواهد یافت؟!
اگر کسى ادعایى کرد ولى مطابق با ان ظاهر نشد بلکه ظاهر سازى کرد چه حکمى مى یابد؟!
اگر کسى توان کاربزرگ نداشت وگرفتار بى عرضگى بود چه حکمى خواهد داشت؟!

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

چهار شنبه 14 بهمن 94 :

 

مناظره
هیچ چیزى نداریم !
وهمه چیز داریم!
همه کاندیداهاى محترم به خصوص
چهارنفر مدعى تر!
بایدبا این توان وارد کارزار مناظره شوند که ؛
١- نگران هیچ پرسشى نباشند
٢- اماده هربیانى باشند
مناظره بیان توان علمى ، عقلى ، قانونى ، سیاسى ، بودجه اى ، کشورى و٠٠٠٠ دهها پرسش تعریف شده است ازمالى واخلاقى وسیاسى  ودر این مصاف یک اشتباه ورق را برمى گرداند

 

حقّ با شماست !
مى روید خانه مردم ( هواداران)!واطلاعات انجا را مى دزدید!؟ وخطاى احتمالى ویا درست وغلطى را از درون خانه ( المجالس بالامانة ) مى دزدیدوافتخار هم مى کنید!؟
 اصلاً شما درون خانه دیگران چه مى کنید ؟!
 ایا حقّ دینى وشرعى داریدکه خودرا به جاى انها جا! بزنید وبعد دزدى را افشاء کنید؟!
چه دینى به شما حقّ شنود ودرز اطلاعات کسانى راکه به شما اعتماد کرده اند ( خائن به اعتماد انان ) ودربین خودشان حرفى را گفته اند راداده و با چه سند شرعى ان مطالب را بیان مى کنید؟!
دین شما ازکدام پیامبر الهى است ؟!
 هیچ پیامبرى چنین اجازه اى نداده است که شما اوّلا با دروغ وریا ونفاق وکثافتکارى اعتماد مردم را جلب کنید ودرون خانه انها مثل فضاى اختصاصى رفته وثانیا به اعتمادشان خیانت کنید وحرف درون خانه مردم را بلوا کنید!؟
این مثل ان قضیه دزدى پدر سایت نیست که هزارشعبده یافت؟!

مدیران :
 درخواست !؟
مى فرمایید که ؛این مدیر ان ودیگرى این !؟
مااصلاً اشتباه کردیم! شما اگر جرات داریدکه ندارید!؟
 کابینه خود از فرماندار وبخشدار وروساى ادارات خودرا یک به یک در دو شهرستان اعلام فرمایید
 که وزرادر کشورواستاندارومعاونین ومدیران کل موردنظر شما چه کسانى هستند؟!
اگر براى شما استان وکشور سخت است !
در شهر لاهیجان وسیاهکل ورودبنه ودیلمان وشوراها ودهیاران ومدیران مطلوب خود را کامل بیان داریدکه درهراداره اى چه کسانى از طرف شما حمایت مى شوند؟
 لطفاً نام انها را ببرید.
 البته جرات انرا ندارید!
اگر نداریدکه جانشینان روساى فعلى دو شهرستان را بیان کنید!؟ لطفاً ساکت ٠٠٠٠!؟

مناظره ٢-
من نمى توانم !؟
این به جاى من براى مناظره بیاید!؟
واقعاً مفتضح تر از این پیامک نمى توان ادرس دادکه کسى خودرا به جاى کاندیدا براى مناظره معرّفى کند!!!!؟؟؟
این اوج ضعف وکمبود نیست؟؟؟؟!
 در این باره هرروز با شما صحبت خواهیم کرد.

 

گربه دزد؛
چوب که بردارى!؟
اشکارسازى ماسکى ها!؟
ظاهراً نیاز است تا ادرس افرادى داده شود که در یک پیامک تعریف شده ازچندسال پیش بابرنامه تعیین شده !خودرا لو دادوبه همپالگى خودنوشته بودند که ؛
خوب دهان فلانى را سرویس کردى !؟
اگراین داستان وکمک هاى دریافتى! لازم به ادرس دادن باشد!؟
واز طریق مقامات تهران ورشت بازخواهى گردد؟!
ودر زمانى که مسئولان محترم ادرس بخواهند' اقدام عاجل صورت مى پذیرد
ویا ادرس پول هاى فلان صاحب سرمایه که ٠٠٠ با حضور مقام سیاسى به ان دیگران اعطاء مى گردد!؟
ویاادرس شکایتى که هردوانه دیگر را به یکباره ناک اوت خواهد کرد
ویا ٠٠٠٠
درست مثل کسانى که خانه شان را دزد بزند وبگویند نزده است!؟
یا صورتها وصورتکهایى از این دست!؟

چرامناظره!؟
کمترین فایده مناظره مدیریت زمان است.
دیگر لازم نیست! بى جهت این سو وان سو زده شود.
ترددهاى شبانه ویواشکى وزیر صندلى رفتن براى دیده نشدن ! وهمه تحمیل هزینه ها به صاحبخانه یا کاندیداهاى محترم رودرو با مردم صحبت شود.
ازاینرو براى رحم به خودونیز وامدارنشدن و٠٠٠٠ عاجزانه تقاضا مى گرددتا با لبیک به مناظره دکان بازى بعضى اصحاب رسانه بسته وبا شرکت در مناظره داشته ها ارائه گردد.

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

سه شنبه 13 بهمن 94 :

 

پرسش وپاسخ کوتاه ؛
١- فراکسیون تعاون چند عضوداشت
ج؛بیش از صدوپنجاه نماینده
٢- شما چه مسئولیتى در فراکسیون تعاون داشتید
ج؛رییس ان فراکسیون بودم
٣- چه جلساتى داشتید
ج؛درمجلس وبا وزراء وجهت قوانین ولوایح   وطرح ها وموضوعات گوناگون
٤- به جز وزراتخانه ها چه نوع جلسات دیگر داشتید
با اتاق تعاون ایران واستانها واتحادیه هاى بزرگ وکوچک استانى وکشورى ونیز هفته هاى تعاون وهمایش هاى دیگر
٥- چه تقنین مهمى داشتید
اصلاح قانون انتخابات اتاق تعاون ایران ویکدست سازى انتخاب بدون دخالت دولت ومجلس وکلیه بودجه ها

بین المجالس:
١-اتحادیه بین المجالس چیست
ج؛هرکشورى نمایندگان پارلمان خودرا به مجمع جهانى جهت مکاتبات ومذاکرات وتبادل اخبار به مجمع جهانى اتحادیه که مقر ان ژنو است معرفى مى کند
٢- این اتحادیه چه نشست هایى دارد
ج؛ حداقل دو نشست جهانى که یکى در سوئیس ( بهاره ) ویکى در یک قاره در هرسال برگزار مى کند
٣- دیگر نشست ها
ج؛ هرسال چند نشست تخصىى ازموضوعات مختلف اقتصادى ، سیاسى ، حقوق بشرى و٠٠٠٠
٤- شما در این اتحادیه چه سمتى داشتید
ج؛ درهردودوره با راى کلیه نمایندگان به عنوان عضو اتحادیه بین المجالس ایران درجهان انتخاب گردیدم
٥- سمت درون اتحادیه اى شما
ج: به عنوان رییس اتحادیه ایران
٦- پُست در اتحادیه جهانى بین المجالس
ج؛ رییس اسیا پاسفیک یعنى  تمام نمایندگان مجالس اسیا واقیانوسیه( اسیا پاسفیک )
٧- چه سفرهایى از این جهت به جهان داشتید
ج؛به ژنو وکاناداو٠٠٠ ودر پایان سال به افریقا
٨- همراهان درسفرها
از میان نمایندگان هیات رییسه ونیز صحن علنى ودر مواقعى رییس محترم مجلس

کمیسیون اقتصادى ؛
س: سمت هاى کمیسیونى
ج؛ در هرچهارسال اوّلا رییس کمیته سرمایه گذارى وتولید واشتغال
ثانیاً منتخب دویا سه نفره کمیسیون در تلفیق بودجه
ثالثاً منتخب کمیسیون در تلفیق برنامه ششم
رابعاًنایب رییس کمیسیون
خامساً منتخب کمیسیون درهیات رییسه یا ریاست تحقیق وتفحص ها چون سهام عدالت وبیمه و٠٠٠٠

حضور وغیاب ؛
س؛ چه وضعیتى از نظر حضور وغیاب ومرخصى داشتید
ج؛درهرسه دوره اوّلا غیبت روزانه یاساعتى نداشتم ثانیاً هر روز از ساعت شش ونیم صبح تا عصر در پارلمان وپس از ان دروزارتخانه ها و٠٠٠ جهت پیگیرى امور حوزه انتخابیه یا نشست هاى کمیسیونى یا فراکسیونى داشتم
ثالثاً مواردى درحین نطق ها جهت اخذ بلیط هوایى و٠٠٠ براى سفر به استان خروج مازاد چند دقیقه اى  داشتیم
رابعاً الحمدلله در هرسه دوره جزء منظم ترین افراد در حضور کمیسیونى وصحنى بوده ایم

حوزه انتخابیه :
 میزان حضور در لاهیجان وسیاهکل در دوره نهم :
از سال ٩٠ ( شش ماه دوم ) تا کنون بیش از ششصدروز به صورت مکرر در منطقه بوده ام ودر این سه سال واندى هرهفته دو یا سه روزویا بیشتر در منطقه   اعم از شهر وروستا ، مرکز استان جهت ارتباط با مردم یا پیگیرى کارهاى مردم بوده ایم
س: امور حضور درمنطقه
ج: بیشتر با خود مردم به جهت سرزدن به مناطق وشرکت درجلسات مردمى وادارى وسیاسى وصنفى وصنعتى واموزشى وورزشى وهنرى و٠٠٠
س:کارپیگیرى پروژه ها
ج؛ در منطقه ( شهرستانى با ادارات ومسئولان سیاسى ) استان ( مدیران کل ومسئولان سیاسى استان ) در تهران ( با وزراء ومعاونان ودیگر مسئولان کشورى ) که الحمدلله با موّفقیت در نتیجه بخشى ان روبرو بودیم
س:از موّفقیت هاى پیگیرى پروژه اى
ج: علیرغم تحریم وکمبودها ما درهمه زمینه ها موفق بودیم ازجمله ؛
١-گازرسانى به تمام روستاها در اجراء ودرپیمان
٢-ابرسانى به اکثریت روستاها مخصوصاًبخش رودبنه ودوبخش مرکزى دوشهرستان ودیلمان با وجودزیان دهى ابفار
٣-افتتاح تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان وبه مناقصه رفتن تصفیه خانه سیاهکل
٤-ابرسانى ازسدشهربیجار به سه شهر لاهیجان وسیاهکل ورودبنه درمرحله اجراء
٥-اجراى طرح هاى هادى
٦-طرح سنددارکردن روستاها
٧-طرح بزرگ تجهیز ونوسازى روستاها
٨-اجراى صدها کیلومتر اسفالت روستایى
٩- افزایش قیمت خرید برگ سبز چاى
١٠- پرداخت شصت میلیاردتومان وام بلاعوض بهزراعى به چایکاران
١١- راه اندازى صندوق حمایت ازچایکاران
١٣- راه اندازى خرید توافقى برنج
١٤- مانعیت واردات مازاد برنج وچاى
١٥- اتمام پروژه تقاطع بازکیاگوراب
١٦- اغاز اجراى پروژه تقاطع میدان گیل
١٧-خلع ید ازپیمانکاران وتبدیل پروژه هاى استانى تختى ومجتمع فرهنگى لاهیجان وملّى کردن پروژه ها
١٨- بهره بردارى کارخانه سیمان
١٩-  تثبیت راه سیاهکل به دیلمان
٢٠- اتمام پروژه سیاهکل به سراوان
٢١- اجراى پل ده میلیاردتومانى چُفل
٢٢- تعریض راه بازکیاگوراب
٢٣- ایجادواسفالت راه هاى مواصلاتى به دریا
٢٤- احداث راه اختصاصى سیمان ازکارخانه به لاریخانى
٢٥- کمک هاى مالى به ورزش ، اموزش ، امداد، بهزیستى و٠٠
٢٦- اخذ بیش از یک میلیاردوصدمیلیون تومان براى ساخت مصلا در لاهیجان
٢٧- اخذکمک  براى صدها مسجد شهروروستا
٢٨- کمک درساخت خانه کشتى لاهیجان
٢٩- راه اندازى بیمارستان غدیرسیاهکل
٣٠- کمک دهها میلیاردتومانى جهت اتمام پروژه بیمارستان دویست تختى لاهیجان
٣١- کمک به راه اندازى دهها خانه بهداشت ومراکز دارویى ودرمانى
٣٢- کمک در خرید شبکه سیاهکل
٣٣- کمک به تجهیز بیمارستان سیدالشهداء
٣٤- کمک در اتمام وبهره بردارى درمان بستر دیلمان
٣٥- کمک مالى جهت پل رزمندگان وسردارجنگل
٣٦- کمک به ساخت ورزشگاه شهداى پهمدان
٣٧- کمک در اخذ زمین ورزشى روستاها
٣٨- کمک در بودجه ریزى ساخت ورزشگاههاى بسیج سازندگى در مجلس
٣٩- کمک در تامین هزار وپانصد میلیون تومانى ابرسانى
٤٠- کمک در احداث دیواره حفاظتى وگاردریل راه سدّسنگربه سیاهکل
٤١- کمک به تامین پمپاژهاى ابرسانى
٤٢- اجراى انواع طرح هاى ابرسانى زراعى
٤٣- کددارکردن سدّ دیلمان
٤٤- اخذکدبودجه اى وردیف ملى اجراى بام سبز بام ابى
٤٥- اجراى انواع طرح هاى پوشش تلویزیونى در درشهرستان
٤٦-پیگیرى اجراى طرح هاى مخابراتى

 

پرسش هایى ازجهت وزن راى به درصد
لطفاً با پاسخ به پرسش ها به صورت خلاصه ویا تفصیلى 'ودرصد گذارى ودفاع از علّت انتخاب درصد' اوّلاً موجبات انتشار نظر به نام خود درسایت وثانیاً بهره مند ازصد جایزه نفیس گردید
١-پروژه هاى عمرانى نیمه تمام
 ٢-پروژه هاى جدید عمرانى
٣-مواضع سیاسى=
٤-سلامت اخلاقى=
 ٥-جایگاه خانوادگى=
٦-عملکردمدیران=
٧-حمایت ازدولت=
٨-وزن رقبا=
٩-اتفاقات انتخاباتى =
١٠-حمایت نخبگان=
١١-وزن حامیان=
١٢-شعارهاى کارکردى ورویکردى =
١٣-اینده پس از راى =
١٤-ادبیات سخنرانى =
١٥-تخریب رقبا=
١٦-تبلیغات موثر=
 ١٧-کارکرددررسانه ها=
١٨-نقش پارلمانى=
 ١٩-نقش کمیسیونى=
٢٠-حضوردرکمیسیون تلفیق بودجه :
٢١-حضوردرکمیسیون تلفیق برنامه ششم =
٢٢-همکارى بافراکسیون ها=
٢٣-خدمات فردى =
٢٤-خدمات عمومى=
٢٥-دفاتر مردمى=
٢٦-حضور در حوزه انتخابیه=
٢٧-مقابله با رانتخواران=
٢٨/اوضاع دوران مجلس نهم وتحریم=
٢٩-اینده کشور درپسا برجام =
٣٠-سواددانشگاهى وسیاسى واقتصادى وتقنینى ووزن علمى =
٣١-نقش نماینده در حفظ جایگاه حوزه انتخابیه در کشور واستان=
٣٢-تعامل نماینده با شوراها ودهیاران=
٣٣-همسویى باحاکمیت وقواى سه گانه=
٣٤-نفوذوارتباطات گسترده نماینده =
٣٥-حضور در جمعه وجماعات=
٣٦-حضور در همایش هاى علمى ومناظرات=
٣٧-وجهه رسانه اى باتاکید بررسانه ملّى=
٣٨- جایگاه قاره اى وجهانى نماینده
٣٩-همکارى بادولت هاى منتخب ومورد تایید مجریان وناظران ورهبرى
٤٠- حمایت از اقشار کشاورزان، تولیدى وصنعتى  ، اموزشى ، ورزشى ، هنرى ، سیاسى
٤١- فضایلى چون شجاعت ، صداقت ، صراحت
٤٢- دورى از افراط وتفریط
٤٣- مبارزه با مفاسدمالى ، اخلاقى و٠٠٠
٤٤- قدرت گفتمانى وجلسات نقد وانتقاد
٤٥- جامعیت علمى واطلاعاتى در حوزه هاى گوناگون سیاسى ، ورزشى ، دینى ، اقتصادى و٠٠٠
٤٦- دفاع همه جانبه از مردم بدون ملاحظات
٤٧- پرهیز ازتملق ومداهنه زیاده خواهان
٤٨- برخوردبا خاطیان بدون اغماض دوستى وخویشاوندى
٤٩- نواورى وقدرت فکرى وپرداخت نواورانه
٥٠- مشى تواضع ومردمى بودن در همه حال
٥١- اعتقاد همه جانبه به قانون وپرهیز از خطوط قرمز
٥٢- ترجیح مصالح ملّى
٥٣- اصالت وتجارب پارلمانى

 

نخوانیم!
بشناسیم !؟معطلى؟!
حریم خصوصى ؟!
درپلشتى افراد همین بس که ؛
اوّلاً در حریم خصوصى ازخانه تا فضاى اختصاصى  وارد شوند!؟ وتحت عنوان نفوذ از دروغ ودرویى بهره گیرند!؟
حتما ما تخریب ادم هاى معمولى و٠٠٠ دنیاى سیاست را جایز نمى دانیم.
وپرداخت به چنین امورى را ازگذشته محکوم کرده ایم.
وگفته ایم این کارها ازبین رفتن وقت شماست.
واینکه دوستان اصلاً خودرا به این کار مشغول ندارند.
چرا دوستان به جاى کارِ اثباتى' به تخریب هرکسى چه رقیب وچه افراد دیگر بپردازند؟!
اما یک پرسش ؛
ایاافرادى که خودرا به دروغ طرفدار وحامى جا زده اند! چه نام دارند؟!
منافق ؟! ریاکار؟! دروغ گو ؟!
 مى بینید که ؛
انها ادم هاى پستى هستند!؟
نامردهایى که به خانه دیگران وارد مى شوند!؟
 وخیانت مى کنند!؟ بایدچه جزایى ببینند؟!

 

 

برجام !
انکار زحمات وتلاش هاى دولت وازان مهم تر ابتکار مقام معظم رهبرى درقضیه برجام! درحقیقت بیانگر نوعى تفکراست!؟
ازانروکه این تفّکر، در ابتدا توسط دبیر شوراى امنیت سال ها تعقیب واجرایى گردیدبایداعلام داشت که :
اگر ما از اوّل درباب رجال بودن  ویا استحکام نظراتشان گفتگو داشتیم  ازاین جهت بود که ؛
نمى توان با چنان دیدگاهى به رفع تحریم لعنتى نایل گردید.
اگر تبلیغ  صاحبان این نظررا لفظاً وکتباً (به هیچ کس ودرهیچ جا )مجاز ندانسته وعملى نساختیم.
هم اکنون نیز متعجب از اظهار نظر علیه برجام هستیم.
دستاورد ملّى رابا چه استنادى مى توان مورد تردیدقرارداد؟!

درچنین روزهایى ؛
براى انقلاب ؛
روزهاى انقلاب براى امثال نماینده هماره بوى جهاد وتظاهرات ومرگ ناهراسى مى دهد.
ان روزها که در هرجاى ایران سخن از حماسه وپیروزى ودفع ظلم واستبدادمى گفتند.
درروزها وشب هایى که اشکار وپنهان مردم را به قیام وانقلاب فرا مى خواندند.
از ازادى واستقلال وحکومت اسلامى گفته وسیاهکارى ورفتار ننگین ظالمان را به گفتاروسرود وایات قرانى بازنمایى مى کردند.
شب هایى که دربهشت زهرامنتظر فرود امام در قطعه شهادت بودند.
وسخنرانى هایى که موبرتن راست مى کرد
ومرگ برشاه هایى را که نجواى عام مى ساختند.
ودسته جاتى که راه مى انداختند.
وبا تاسى از رهنمودهاى مقام امامت ومرجعیت ، شعارهایى به تنوع از شعراء وخود مى ساختند ومى خواندندوفضایى همه به ترنم انقلاب مى پراکندند.
 وبه استقبال تفنگ وسلاح اشکار وپنهان شهربانى وژاندارمرى وساواک لعنتى مى رفتندتا امروز نظام اسلامى را به تصویر کشند.
امروز انان که انقلاب را در دانشگاهها ومدارس وشهرستانها با جان افریدند. گرفتار گروهى ازوارثانى غیر منصف! گشته اند که ؛
همه ان یادها ویادگاران را از چون اویى !به فراموشى سپرده اند!؟
 اما بوده وهستند کسانى که ؛
هنوز انقلاب را در لاهیجان وسیاهکل وشرق گیلان و٠٠ با ناى ونواى  امثال او مى شناسند.

 

 

 

*****************************************************

 

دوشنبه 12 بهمن 94 :

 

من نبودم ٠٠٠٠٠بود !؟
ازعجایب زندگى ادمى این است که نداند چرا از او حمایت مى کنند!؟
چه کسانى امروز از او حمایت مى کنند؟!
چه کسانى دیروز از اوحمایت مى کردند؟!
 ولى امروز برخلاف پیوستگان کنار زده! دیگر به او پس از ان رفتار غریب !علیه نظرنظارت واجراء' اعتنا ندارند!؟  
وادعاى استقلال مى کنند! ومى گویند خوب انها(احزاب )اسم مرا زدندوگرنه من که ٠٠٠٠٠!؟
در ان جلسه 'به جاى هرنقدى از شوراى شهر نقد کند که ٠٠٠!؟
ظاهراً اشتباه شده است!؟
ازانروکه مشکل مردم افکارى است که تا دیروز در انتخابات ریاست جمهورى کاندیداى موردنظرشان با سابقه دبیرى شوراى امنیت! وامروز هم امثال ایشان در ایران مطرح مى سازند؟!
انها که دستاورد یک کشور از ابتکار رهبر بزرگوارتا شوراى امنیت ،از دولت تا مجلس را  در برجام نقادى مى کنند!؟
( وچون کاندیداى قبلى ریاست جمهورى انرا مورد هجمه قرار مى دهند؟!)
حقیقت این است که ؛
نه اقاى دکتر جلیلى ونه افرادى که هم اکنون در ایران به نام کاندیداانرا مورد تردیدقرار مى دهند!
ازدستاوردهاى دفع ورفع تهدیدنظامى ، سیاسى ، اجتماعى واقتصادى برجام گریزى ندارند.
این افکار نمى تواند امروز ایران ویا فرداى انرا مدیریت کند
ان هم وقتى که رهبرمان دست اندرکاران انراتایید وامضاى ان  نیزفرجام یافته است.  
این حداقل خواسته ما ازدنیاست.
حقّ خودمان را گرفته ایم.
با چند کنار زده چه چیزى را در جلسات نقد مى کنند که اگر ما مجلسى شویم برجام رابر مى گردانیم؟!
همان طور که به افرادى زنگ زده مى شود که شما قبول کن رییس ستاد انتخابات  رییس جمهور پیشین در لاهیجان بودیدتا ایشان( کاندیداى مجلس) خراب نشوند!؟
این افکار خواهان ندارد.
این نسل تابع قانون ورهبرى است نه ٠٠٠٠

 

موّفقیت ؛
درپاسخ به علّت موّفقیت نماینده به نسبت همکاران وشرایط مملکت ((((ازجهات ابرسانى + گاز رسانى + راه سازى + طرح هادى + سنددارشدن زمین ها+ پروژه هاى نیمه تمام+ شهرک هاى جدید+ پروژه هاى ورزشى + پروژه هاى فرهنگى + مدارس + دانشگاهها ورشته هاى مقاطع گوناگون + ارتباطات ومخابرات + طرح تجهیز اراضى +  وصدها عنوان کارى دیگر که انرا به زودى خدمت مردم ارجمند ارائه خواهیم کرد))) باید به این عناصر توّجه داشت
١- سطح پیگیرى
٢- ارتباطات فوق العاده
٣- همکارى مدیران در سطوح گوناگون
٤- اشنایى با قوانین وادارات گوناگون
هم اکنون در ایران چند نفر قابل اندازه گیرى با ایشان وجوددارد که چهارشهر وچهارصدوچهار روستارا با این همه اورده جدید اعتبارى روبرو سازد؟
چند نفر در این دوره پروژه جدید اوردند؟
چند نماینده در این سه سال این همه کارگشایى اجرایى داشته است؟
چند نماینده این همه مسئولیت درون مجلسى وجهانى وکشورى واستانى وشهرستانى را درکنار دیگر مسئولیت هادرکارنامه خوددارد؟

 

پرهیز ؛
اثباتى نه سلبى !
چرا نباید درفضاى مجازى به مطالب درگیرانه پاسخ داد؟
چرا نباید گرفتار بازى بعضى ! براى کشاندن دعوا در خانه جدال با انان گردید؟
انها مى خواهند! از شما حرف در بیاورند!؟
مى خواهند !شمارا عصبانى کنند!؟
 تا بعداً نقل محافل سازند؟!
ازهمه دوستان خواسته ایم' ومى خواهیم که ؛
فقط گزارش امور بدهند.
تنها بیان توانمندى هاى خودرا وجهه همت وکارکرد فضاها فرمایند.
اکتفا به تبلیغ خود نمایند.
خواهش ما این است که ؛
مطالب انها ضبط گرددتا ؛
 ١- ارجاع به مقامات ذیربط گردد
٢-ارسال ان مطالب به نماینده جهت پاسخ از طرف نماینده را عنایت فرمایند.
هیچ جواب تُند ، غیر مودبانه ، درگیرانه ضرورت نداشته وانشاء الله صرفاً مطالب ودارایى عملى وعلمى واجرایى وسیاسى وارتباطى وکارکردى ومتن نطق ها ومصاحبه ها وعکس ها ویادداشت ها را محبّت فرمایند

 

 

رقابت!
فرق ؟!
گازبگیر فرارکن !؟
رقابت در شرایط مساوى' ویالااقل نزدیک ' تفاوت زیادى با غیر ان دارد.
اگر دوکشتى گیر' با یکدیگر' فنّ 'ردوبدل کنند
مشکلى نیست
ونتیجه فنّى جالب وتحسین برانگیز است.
امااگر به جاى کشتى گرفتن! یکى دیگرى راگاز بگیرد!؟
 ویا ازهرحیله وناجوانمردى استفاده کند !؟
مشکل ایجاد مى شود
مخصوصاً وقتى که ؛دین وتقوا واخرت انگارى افراد را ازمقابله به مثل بازدارد!
بپذیریم که ؛
سطح سواد+ تجارب اجرایى ومدیریتى + اشنایى با پارلمان + ارتباطات گسترده + سوابق انقلابى + بستگى به ایثارگران وشهداء + کارکردهاى مردم گرایانه + ابعاد ملّى + حضور مردمى + درهرجا نشانه اى از خدمات ماندگارو٠٠٠٠ هرکدام در مصافى این چنین قابل عرضه وارائه است.
اما کسانى که ؛
چنین مشخصاتى ندارندهمان روش "گاز بگیر فرارکن " را انتخاب مى کنند که ٠٠٠٠

 

 

افراط وتفریط؛
چرا نماینده جزء متحصنین نبود؟
چرا ان نامه مشهور را امضاء نکرد!؟
چرا استعفا وفتنه را در عملکرد او نمى توان جُستار داشت؟!
این همه تنها به این عناوین رویکرد دارد
١- باوربه انقلاب اسلامى با تمام دستاوردهایش.
٢- اعتقاد به قانون اساسى با همه محتوایش.
٣- رعایت خطوط قرمزهاازابتداتاکنون.
اگر نامه امضاء نشد
 براى ان بود که وظیفه نماینده در باب قوا ملاک قرارگرفت.
اگر تحصن بى معنا دانسته شد
از ان جهت بود که انرا درحقیقت در تباین با وظایف مسئولان مى دانست.
اگر پس از فرمایش رهبرى در نماز جمعه رویکردهاوعملکردهاى افراد را برنتافت
از ان جهت بود که سوت داورى را ملاک ختام مى دانست.
اگر استعفا مدیران را باور نداشت
از ان جهت بود که ما درون نظام هستیم وباید استحکام انرا مدیریت نماییم

 

 

سلامت وکارایى؛
دوعنوانى که الحمدلله نماینده همواره انرا پاس داشت وکمتر انحرافى ازان نداشت هماناسلامت جامع اخلاقى سیاسى ومالى درکنار کارایى ( که در باره ان بیشتر مى گوییم )مى باشد
اینکه در همه دوران پس از انقلاب تاکنون حتّى لغزش معمولى نداشته وازجهت سلامت (به قولى حلال) هیچ پرونده مفتوح در نزد هیچ مقامى وقوّه اى نداشته وندارد
انچنانکه درمورد مجتمع کوثر هم اوّلا همه شکایات در دومرحله ممکن ردّ گردیدثانیاً به درخواست شُکاة حسابرسان رسمى دادگسترى چون کارشناسان مهندسى وفنّى هم بر سلامت مالى وکیفیت ساخت ساختمان، صحه گذاشتند
  ودادگاه تجدیدنظرهم حتّى یک مورد انرا واردندانست!
قضیه  شکایت معکوس شد
وشکایت مبنى بر اتهام کلاهبردارى وزمین خوارى!؟ هم در دادگاه (علیه مفترى )با رایزنى وکیل مفترى به عقب انداخته شد( ازباب رافت )
واتهام زدن زمین به نام سه نفر هم از نظرمسئولین تنها یک ضرورت کارى عنوان گردیدچراکه اوّلاًدر زمان خرید، چهارصد نفر خریدار واقعیت خارجى نداشت وزمین با تعهد سه نفر خریده شد وبا واریز وجوه پس از خرید وقبول تعهدات طى ّقرار دادى به خریدار واگذارشد
ثانیاً چون هنوز خریداران تکمیل نبودند (ودر زمان خرید سى چهل نفر بیشتر نبودند )از داخل ( کارمندان ) وازبیرون افراد عادى ونمایندگان ادوار به ان اضافه شدند
ازاینرو در خرید اوّلیه هنوز پولى توسط مثلا سیصد چهارصد نفر وجود خارجى نداشت !بلکه این سه نفر بودند که خودرا گرفتارخریدارانى که تایکى دوسال کامل شدند وتعهد وناشى از ان  ساختند
ثالثاً درباب زمین هم اصلاً در بُرج سازى  موضوعیتى وجودنداردچراکه زمین ویلایى نیست تا جدا شود
وروى همان زمین بُرج ساخته مى شودازاینروزمینى براى کسى تفکیک نشد ونمى شود
رابعاًوقتى ازابتداهمه در حساب سه نفر پول ریختند، به معناى اعتماد به انها تاکنون مى باشد
خامساً ازاوّل به فروش زمین ( به نسبت سهم ) ساختمان ( پس از شروع ساخت تا کنون ) واجاره ان وتعیین هیات مدیره ساختمان، انرا مدیریت کردند
علاوه انکه ؛این زمین چون دولتى نبود وخوداعضاء پول انرا مى دادند تعداد واحد ناشى ازپرداخت پول ان  واحدهامى باشد
 وتعداد خرید در واحد هم محدودیتى نداشته تا همه چهارصد واحد واگذارگردند
وام هم به میزان بیست وپنج میلیون تومان بوده که با احتساب دوران مشارکت به مبلغ پنجاه میلیون تومان گردیدوهیچ رانتى نصیب هیچ کس نگردید
ازاینرو سلامت در این خرید وواگذارى عبارت بود از ؛
١- ازدولت زمین اخذ نشد تا رانت اعلام گردد
٢- حداکثر وام  ٢٥ میلیون تومان بود که برگشت به بانک هم ٥٠ میلیون تومان شد
٣- خرید زمین بزرگ باعث شد تا ؛مدّت زیادى افراد ان تکمیل نگرددواعطاى سند دچار تعویق گردد
٤- در ابتدا اصلاً ممکن نبود که سند به نام خریداران گرددچراکه عددسى نفره نمى پذیرفت که تعهد چهارصد نفرى را که بعداً اضافه شدند را به انها تحمیل کنند
٥- پذیرش تعهد چهارصد نفر بیش از انکه سوء استفاده تلقى گرددپذیرش ریسک بالاى خریداران بود وفرصتى که نصیب خریداران گردید
٦- این خرید هرگز شکل تعاونى نگرفت که سهم برابر باشد
٧- اعضاى اوّلیه تاکنون با ترکیبى از نمایندگان دوره هاى قبل وهفتم وکارمندان ومردم دیگر بود
٨- خرید تعداد هیچ محدودیتى نداشت هرکس مى توانست پول واحدهاى بیشترى را بدهد تا سقف نهایى تکمیل گردد
٩- افرادبدحسابى بوده وهستند که هنوز پول واحدها رانداده وباعث تاخیر اجراء گردیدند
١٠- موضوع کلاهبردارى وزمین خوارى حتّى توسط مفتریان منسوب در سایت هاى ضد انقلاب خارجى ردّ مى گردد وانان انرا جعل مى دانند
١١- دودادگاه  همه شکایت ها را وارد تشخیص ندادند
١٢- شکایت علیه عنوان کلاهبردارى وزمین خوارى اوّلاً در هیچ دادگاهى مطرح نشده بود وتنها کار ژورنالیستى بود وثانیاً حتّى از طرف افرادى که به انها نسبت داده مى شد ردّگردیده وبالاخره انکه دادگاه طرح انرا جُرم مى داند
١٣- دادگاه ها کلیه شکایات رادر دو مرحله وارد تشخیص ندادندوورق علیه تنى چند نفر که ماندندبرگشت
البته از ابتدا هم موضوع حسابرسى با شکایت مخلوط گردیدوگرنه تعداد شکاة در دادگاه بیش از ده نفر نبودند
١٤- شکایت علیه مفترى ژورنالیستى هم تنها به اصراروکیل ایشان وپذیرش سه نفر !به مهلت انجامید
١٥- جالب ترین وجه موضوع هم این است که همه این داستانها از زمان تقسیم طبقات ومنازل شروع شد
واین  مطلب وزمان درچندین سال بعد ازفعالیت رُخ داد

 

 

علیرغم تحریم !؟
به حمد الهى باوجود همه مشکلات ناشى از تحریم ! خداوند توفیق دادتابا استفاده از همه ظرفیت هاکارهاى اساسى صورت گرفت
١-تقاطع بازکیاگوراب ازنظر پرداخت وجوه واتمام وبهره بردارى
٢- تقاطع میدان گیل باوجود مشکلات بودجه اى شروع شد
٣- راه سراوان سیاهکل به خط کشى  وعلایم رسید
٤- راه دیلمان سیاهکل به تثبیت رسید
٥- راه هاى روستایى با کارسازى چندصدکیلومترى مدیریت شد
٦- طرح هاى هادى الحمدلله به توفیقات زیادى رسید
٧- سنددارشدن زمین رکوردهاى فوق العاده اى زد
٨- طرح تجهیز ویکپارچگى الحمدلله شروع فوق عالى داشت
٩- پروژه هاى ورزشى بسیارى به فرجام رسید
١٠- گاز رسانى بیش از انتظار ظاهر گشت
١١- کمک هاى نقدى بسیارى براى ورزش ومدارس وامداد وبهزیستى اخذ گردید
١٢- وام هاى ضرورى وحوادث وتعمیرات بسیارى براى مردم مدیریت گردید
١٣- ادارات زیادى تعمیر وتجهیز وبازسازى گردید
١٤- مدیران جوان وبومى زیادى به کارگرفته شده وتامین جهازات خدمت انان اجرایى گردید
١٥- وزراء ومعاونان ومدیران زیادى را درمصاف مردم حاضر ساختیم
١٦- کمک هاى زیادى براى شوراها وشهردارى ها ودهیارى ها اخذ گردید
١٧- صدها کیلومتر ابرسانى صورت گرفت
١٨- فاضلاب ها ازجهت اغاز وبهره بردارى وجمع اورى مدیریت گردید
١٩- حمایت ازرویکرد گفتمانى وپرسش وپاسخ شکل گرفته وسازماندهى گردید
٢٠- یادواره هاى شهداء وکرامت ایثارگران باتجلیل مدیریت گردید
٢١- کمک به مساجد زیادى صورت پذیرفت
٢٢- جشنواره هاى ورزشى وتربیتى واموزشى واجرایى زیادى پدیدار گشت
٢٣- به نهادهاومجموعه هاى زیادى از کشورى ولشگرى کمک صورت گرفت
٢٤- ابرسانى زراعى واتمام سد شهر بیجار واستفاده براى شهرهاى حوزه انتخابیه مدیریت گردید
٢٥- ردیف هاى بودجه اى ملّى جدیدى چون بام سبز بام ابى باارتقاء از استانى به کشورى صورت پذیرفت
٢٦- پل هاى زیادى چون چفل با دهها میلیاردتومان کارسازى گردید
٢٧- در باب چاى ،چند اتّفاق بزرگ از افزایش قیمت ، افزایش منبع ، وام بهزراعى وصندوق چاى و٠٠٠  صورت پذیرفت
٢٨- برنج با طرح تجهیز ، ابرسانى زراعى ، کاهش واردات ، افزایش قیمت روبرو گردید
٢٩- دهها هزارمکاتبه وجلسه ونشست کارى صورت پذیرفت
٣٠- هنر پاسخگویى را با سایت ونشست ها سامان دادیم
٣١-  مجتمع فرهنگى لاهیجان وورزشگاه تختى از غربت ساخت وپیمانکار درامد
٣٢- براى مصلاى لاهیجان یک میلیارد وصدمیلیون تومان کمک مدیریت گردید
٣٣- ارتباطات واینترنت با حضور وزراء ومعاونین و٠٠٠ پیگیرى گردید
٣٤- پوشش دیجیتال تلویزیونى هم در برنامه اجراء قرار گرفت
٣٥- طرح تغییر کاربرى و٠٠٠ در مجلس مورد پیگیرى قرار گرفت
٣٦- طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا وارز براى حمایت از تولید داخل مصوب گردید
٣٧- عبور از رکود ورونق تولید واشتغال را درکمیسیون مشترک ومجلس باتلاش روبرو ساختیم
٣٨- عضویت در کمیسیون بودجه وهیات رییسه انرا مدیریت نمودیم
٣٩-در روابط بین الملل جایگاه رییس بین المجالس را براى مردم تعریف داشتیم
٤٠-  نیل  به جایگاه اسیایى واروپایى در موقعیت گروه هاى پارلمانى کره جنوبى ، صربستان ، تایلند ، مونته نگرو

 

 

 

 

 

*****************************************************

جمعه 9 بهمن 94 :

 

 

خدارابسیاربسیارشُکر!؟

باوجودهمه فضاسازى معاندان  

ازچهارسال پیش تاکنون ، با وجودهمه شایعه سازى هاازدوسوى باید شاکرالهى باشیم که ؛

اوّلاً این همه مراجع پایشى چون ؛

١- هیات نظارت بررفتارنمایندگان

٢- نیروى انتظامى جمهورى اسلامى

٣- وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى 

٤- دادستانى کل کشور 

٥- سازمان ثبت واحوال کشور

٦- هیات اجرایى ومعتمدین حوزه انتخابیه 

٧- هیات نظارت  دوشهرستان

٨/ ضابط تحقیق محلى نظارت ( بسیج )

٩- هیات نظارت استان گیلان 

١٠- هیات نظارت مرکزى شوراى نگهبان با حضور دو فقیه ویک حقوقدان ودادستان کل کشور ویک منتخب شوراى محترم نگهبان 

الحمدلله از نظر سلامت اخلاقى + سیاسى + اعتقادى + مالى + التزام ودیانت و٠٠٠٠ اعلان تاییدى راکه به منزله پاسداشت امانتدارى از سه دوره نمایندگى ودوازده سال توفیق خدمتگزارى وسى وچندسال توفیق همکارى با نظام جمهورى اسلامى ونظام دینى بود

این برگ سلامت چندگانه، درحقیقت بیانگر عبور از گردنه هاى گوناگون چون" شایعه سازى " پرونده سازى هاست!؟ 

این که ؛بیش ازچهل وچند نماینده یا چندین هزار ثبت نام کرده! موّفق به این نعمت تایید نشدند!؟

 باید سپاسگزار الهى بود.

همین اندازه نعمت را باید بسیار سپاس داشت 

ثانیاًاینده هم الحمدلله روبه توفیق است

 ولى این مرحله  تاییدرا نمى توان کمتر از اینده انتخابات وراى دانست 

هرچند که ؛مردم چهارشهر( لاهیجان وسیاهکل ، رودبنه ودیلمان ) وچهارصد وچهار روستا هم با رویکرد واستقبال ومحبت خود به دهان دروغ سازان ودروغ گویان خواهند زد 

وچون گذشته که هردوره بیشتر ازگذشته راى اوردیم وازچهارده هزارراى به سى وچهارهزارراى رسیدیم 

وامسال نیز انشاء الله افزایش چند هزارى ان کاملا محسوس است. 

وازدهها دلیل ان باید به تلاش نافرجام ازانکه نماینده نباشد قابل درک ومحسوس است

ان شیرینى وشاباش ها براى ان بودوهست که نماینده داراى پایگاه بوده وهست

 

 

تحریک !؟

کنار گذاشته شده اى !؟

با درخواست صورتِجلسات ! ومحل حضور نماینده ! وبه اصطلاح نفوذى ساختن ودادن وعده حمایتى از فلان نماینده درحال اجراء یک شو وبازى جدیدبود که " لو " رفت !؟

این " کنارگذاشته شده " از همه روش هاى غیر انسانى! تاکنون بهره گرفته است که شمارى از ان مزید اطلاع مردم ارائه مى گردد

١- دادن اطلاعات غلط به دوستان نماینده !؟

البته با داستان سرایى !؟

مثلاً ما از اب تیج ( اب تیز ) درحال گذر بودیم که ٠٠٠

ان روز ما در حال٠٠٠ بودیم که ٠٠٠٠

٢- با تحریک افراد به تجمع به پیوست با مخالف " برجام " با وعده پُست ومقام وپول و٠٠٠ سعى در اغواء افراد دارد

٣- استفاده ازعنوان جعلى دیلمانى و٠٠٠ جهت تحریک قومى! در یادداشت هاى خانوادگى شان!؟

 که الحمدلله باروشنگرى ها نقش مزّورانه اش روشده است

ومحل نگرانى نیست

ولى از این جماعت باید به خدا پناه برد که فرمود؛ الذى یوسوس فى صدور الناس


نوددرصدبلکه پنجاه درصد!؟

یک تحلیلگر جدیداماروریاضى؟! که از نئوفلاسفه هاى همراه کاندیداى " مخالف برجام " در نشست لاشیدان با جمع چند نفره بود

 این طور تحلیل امارى داشتند ؛

در نظرسنجى دانشجویان!؟ اخیراً کاندیداى حاضر با نوددرصد !؟ راى  بیشترین اراء رادارد!؟

کمى بعد! ظاهراً یادش امده که " تحلیلش خیلى خیلى شور است " فرمودند که حالا " شما فکر کنید پنجاه پنجاه با نماینده باشد" !؟

واقعاً تحلیل + توهم !؟ را مطالعه ومعاینه مى فرمایید !؟

نوددرصد ٠/٩٠ یا پنجاه درصد٠/٥٠

!؟ به نظر شما مقدارى وفقط مقدارى فاصله بین این دوعدد ودرصد ! وجود ندارد!؟

جالب تر توهم ان چند نفرحاضربود!؟ که یکى نگفت؛ بابا رهاکن

دروغ گویى ودروغ سازى را !؟

حتّى کاندیداى "مخالف برجام" هم در صحبت مشعشع پس از ان نقد نفرمود که اقایان ! دچار " توهم " نشوید

وبه اصطلاح " از شیشه توهم ساز دروغ بافى وخیال پردازى " بیرون ایید که ؛مجبور نباشیم شمارا به کمپ ترک اعتیاد- شیشه کشى وتوهم زنى - رهسپارگردیم !؟

 

 

 

 

برف وبرق!

امروز در حضورمنطقه اى  نماینده (در سیاهکل ولاهیجان ورودبنه) موضوع برف وخوشحالى از اینده سبز وبهارى وتابستانى دلپذیر  توسط مردم اشکاربود.

ولى انچه در مناطق نگران کننده بود؟برف روبى ( خاصه مناطق روستایى ) وقطعى برق ( گاهاساعت ها ) ومشکلات ازروشنایى وگرما و٠٠٠٠ مى باشد

 که ان هم به دلیل وسعت منطقه واستهلاک سى وچندساله و٠٠٠ حادث گردید

با همّت زحمتکشان این بلیّه در حال رفع است ومردم نیز دراین کمبودوقطعى صبورى کردند


منطقى ومنطقه اى ؛

تفاوت در انتخابات از رویکرد جغرافیایى تا ضرورت هاست

منطقى گفتن وتصمیم گرفتن همواره دشوارى هایى داردکه ادم هاى ارزشمند انرانصب العین خود مى سازند


شهرداران؛

تفاوت علم وعمل!؟

فرق بین دانش وتجربه؟!

پیوست کارایى وبرنامه ریزى!

این است؛

 تمیز وتفاوت بین مسىولان کاربلد وکارازموده وناتوان وفاقد حسّ مسئولیت در بحران ها ؟!


سیاست :

نفاق وسلامت!؟

دورویى ونامردى؟!

 رفتارکاندیدایى مطمئناً سیاست زده!؟ ودین به کنارگذاشته؟! که از این روش ها استفاده مى کند

١- ارسال مطالب جهت تحریک مقامات( به صورت گزینشى وهدفدار وتفرقه اندازانه!؟)

٢- ارائه برداشت هاى ضدّمردمى ودینى از امور اجرایى چون پروژه هاى راه و٠٠٠٠!؟

٣-  استارت خرید اراء توسط اطرافیان خود ومشوه جلوه دادن رفتار دیگران بدون ذکر مستندات جهت ردّ گم کردن!؟

این فرمایش امام ره که فرمود ؛

(میزان راى ملّت است)

مگر به این معنا نیست که ؛

راى توسط مردم ودرروزراى گیرى تعیین مى گردد؟

ازاینرو مگر؛راى توسط مقامات ! یا تریبون ها!؟ تعیین مى گردد؟!

 اگر راى ( توسط مردم + درروز راى گیرى ) معلوم مى شود.

 چرا یکى از کاندیداها باید اوّلاً با ارسال( بگذارید راى توسط مردم تعین گرددنه تریبون ها وثانیاً با تماس نلفنى  انرابه -تفسیرشخصى- منکر  مى شود

یعنى به نظر شما ؛

این روش دینى است که منکر فرمایشى به این اندازه وحدّاز صراحت منقول امام راحل گردید؟

 به نظر شما این کارچه عنوانى از سوء رفتار وگفتار را به همراه خواهد داشت ؟

ویا  انکه مداوماً مقامات را تحریک کردن که چرافلان مبلغ !براى ساخت مصلا نیامد ؟!

ایا اوّلاً با استراتژى تفکیک قواى مقاله اى شان درگذشته سازگاراست؟

 ثانیاً چرا نزد مقامات ساعت وروز مى زنند که ؛هنوز پول نیامده است ؟!

اماحالاکه پول به گیلان امده است وبه رییس سازمان استان دستور پرداخت صددرصدمبلغ هشتصد میلیون تومان براى ساخت مصلاى لاهیجان داده شده است

ان جوانمردى وانصاف وبزرگى را ندارند که عذر خواهى رسمى وعلنى داشته باشند!؟

 

 

*****************************************************

 

 

 

چهارشنبه 7 بهمن 94 :

 

حقیقت وهیاهو!؟
پارادکُسى دیگر !
دیروز ؟! بابا همیشه مى خندد!
امروز برویم ایشان را عصبانى کنیم !؟
تبلیغ هاى " جورواجور" والبته متضاد ازخنده وخاکى بودن تا بداخلاق !؟
یک روز با تمام قوا مدیران را مورد حمله قرار مى دهند !
وروزدیگرى چون ' دایه ' مثلاً مهربان ! مى گویند که ؛
چرا " نماینده " بر انها سخت مى گیرد! ودرنقش مدافع مدیر وفرماندار بر مى ایند که نگو ونپرس!؟
اگر بى تفاوت باشى' فضا مى سازند که ؛این چه وضعى است !؟
اگر از انان بپرسى وبخواهى مى گویند که ؛مگر تفکیک قوا نیست !؟
واقعاً تئاترى ساخته اند!؟
ازانواع نقش ها وکلک ها مدد مى جویند!؟

اشک ولایه ولایه و٠٠٠
لایه هاى گوناگون حرمان ورنج ؟
 از گریه پیازى !تا ریایى !؟
براى راى؟ ویا با عمق وجود براى کمبودهایى از بیکارى تا فقر اشکار وپنهان گریستن ؟!
بین بکاء واقعى وتاکتیکى تفاوت بسیار است .

 

خدمت!؟
شناسه ها؛
خدمت وخدمتگزار، داعیه داران خدمت ، داوطلبان خدمت نشانه هایى دارند.
واقعیات 'خدمتگزارى' منوط است به :
١- هرانچه پیش امد! به ان راضى باشند
 نه مثل بعضى ازاهالى مشت ولگد وفحش به درِ فرماندارى و٠٠٠
٢- خدمتگزارحسودوبخیل نیست.
ازاینرو ؛اگرفردشایسته دیگربه جزاو میداندارشدراضى وخرسند مى شود نه فحاش وبى ادب!؟
به مانند انکسى که رقیب پیروز را خبیث خواند!؟
٣- خدمتگزارازامدن رقباى بیشتر وتوانمند هراسان نمى شود' بلکه انرا نعمت الهى در کاهش مسئولیت هامى داند
 وازاینرو براى انان پرونده از روز اوّل اغاز فعالیت در پایان دوره  پیش نمى سازد!؟
به مانند انان که روز تا روز !از توانایى افترازدن وتهمت نهادن بهره درحذف رقیب مى گیرند؟!
٤- خدمتگزارنگران وجود رقیب نیست.
ازاینرو براى حذف رقیب لحظه شمارى نمى کند
 وبه انتظار چنین داستانى نمى نشیند
وشیرینى حذف پخش نمى کند!
٥- خدمتگزارسابقه ارائه مى کندکه درگذشته چه کارکردوعملکردى داشته است.
او به جاى تخریب دیگران! تاریخ اجرایى اثرگذارخویش را عیان مى سازد.
٦- خدمتگزاراینده را در پرتو توانمندى خویش به تصویر مى کشد. واثبات مى کند که :
از او برمى اید ومى تواند ومى خواهد ومى شود.
٧- خدمتگزار با دوپینگ وتخریب دیگران علیه رقیب وارد صحنه نمى شود!
 چراکه از هرظلمى بیزار است
٨- خدمتگزاربا تغییر صحنه وسوء استفاده از خدمات دیگران میدان دارى نمى کند.
 بلکه خالصانه داشته خویش را دستمایه تبلیغ مى سازد

 

 

 

 

*****************************************************

 

سه شنبه 6 بهمن 94 :

 

"درز" یا"درج" !؟
خدمت یا خیانت!؟
وابسته یک کاندیدا!از فرصت دسترسى به اخبار واطلاعات ومکاتبات و٠٠٠٠ سوء استفاده نموده!؟ وبا "درز" درست یا نادرست این نوع مطالب که ظاهراً باید" طبقه بندى " داشته باشدبراى " خویش وفامیل نزدیک " خود ازراه این ' اخبار' کاسبى راى راه انداخته است
این فرد که در گذشته هم " ردّ" هایى ازتفرقه اندازى ش موجود است با " خیانت " جایگاهى!؟ اخبار مى فروشد !؟ویا افراد را علیه وله  تحریک مى نماید؟!
حالیه از دستگاه درون اداره اى ! نهادشریف  حاکم بیرونى ان 'پرسش مى گردد که ؛
وجود این "نفوذى " ها را بر نتابد. وحسب اطلاعاتى که در اختیار خواهیم گذاشت' سریعاً 'این نخاله هاى نفوذى راکه برخلاف همه تعهدات ووظایف با لو ونشر وافشاء هرنوع خبرى به " دلالى راى " مشغولند!؟ را به جزا وکیفر متناسب عِقاب کنند

 

 

 

*****************************************************

دوشنبه 5 بهمن 94 :

 

چرایى !؟
بعضى اصراردارندتا ؛
علل استقبال از نماینده دردوره پیشین مطرح نگردد!؟
علّت اینکه ؛
انان مایل نیستند تامعلوم گردد که ؛
مردم بدون هزینه زیاد! وبا تمام وجود بیش ازسى وچندهزار راى به نماینده دادند ( بلکه تلاش دارندتا انراظاهر نسازند!؟)
این کار مى تواند، درست رمزهمان مطلبى باشد که اکنون نیز قابل طرح  مى باشد!؟
مگر توانایى افرادى از کاندیداهابا پیشینیان قابل قیاس نیست؟!
هرچند که ؛
شاید به مراتب قبلى ها' قوى تر از بعضى  کاندیداهاى فعلى باشند
وازان دلائل  باید به ؛
شرایط زمان ، قوّه مجریه مستقّر ، همکاران ارگانى نمایندگان ودلایلى از این جنس اشاره کرد.
ازاینرو اگر دردوره پیشین' خرجى به گردن کسى نماند!؟
ومردم با جان ودل همراهى کردند؟!
همه وهمه دلیلى ازجنس کمبودهایى بود که بعضى نگران طرح مجدد ان هستند!؟ که اگر بپرسند؛
اخلاف ( این زمانى ها)چه توانى بیشتر از اسلاف( ان زمانى ها) دارند؟
 بلکه متّوجه شوند 'حتماً اسلاف قوّى تر از اخلاف ( این دسته از کاندیداها) هستند
واینان خود چیزى بیشتر ازانها ندارند !؟ وحاضر نیستندتا اظهار داشته و بگویند؟!
چه رسد به اختلاف با قوّه مجریه و٠٠٠٠
وتحلیل برجامى انان!؟

پیش از نمایندگى ؛
اصرار براینکه مجلس اموزشگاه نیست' بلکه 'جاى پس دادن درس هاى کار ومدیریت وتجارب است.
درانتخابات پیشین به منزله یک سرپل به حساب مى امد.
استعفاء از معاونت وزارت وامادگى براى مجلس را مقایسه با افرادى بنمایید که یک روز مدیریت نداشته ودر یک شهردیگرى مخصوصاًًمراکز استانها وکشور فعالیت نداشته اند
اما ؛
ادم هایى که براى تصمیم گیرى درهمه امور مى روند
و معلوم نیست سطح علمى وسیاسى وانقلابى واجرایى ومدیریتى شان به چه دردمى خورد! هم ماجرایى است!؟

 

مردم :
مبلغ کاندیدایى!؟ درجلسه اى حوالى ٠٠٠ لاهیجان ادعا کرد که ؛
فلانى خودش هزینه نمى کندولى من یکى دونفررامى شناسم که برایش خرج مى کنند؟!
این اقا !دلیل انرا هم همراهى با ایشان دریکى دودوره  اخیرمطرح ساخت!
((البته نفرمود که دو سه دوره هم رودروى ایشان 'براى دیگرى فعالیت داشته است! والان نیز با هم جنس هاى فکرى گذشته اش همراه شده است!؟))
واقعاً چرا جزکتاب و٠٠٠ که ضرورت تبلیغ است 'باید خرج کرد ؟!
دیگرانکه اگر ایشان یکى دونفر جز متن مردم را مى شناسند! خوب است معرّفى کنند' تا محل بحث دیگرى نباشد.
این هم تحلیلى است! از ما جداشدگان وبه یاران فکرى پیش از خود پیوستگان!؟ والبته با دونماى فکرى متفاوت !؟

 

 

 

ملّت ؛

امروزدر صحن کمیسیون اقتصادى این گفتگوى نماینده با دکتر امیر باقرى از مسئولان سازمان مدیریت در باب برنامه ششم طرح گردید

١- احکام اجراى برنامه نمى تواند خود برنامه باشد

٢- برنامه باید سیاست پنج ساله را در باب مشکلات مردم مطرح سازد اما به نظر شما براى این پرسش هاجواب داریم یا باید به اختیار خود برنامه بنویسیم چراکه در بودجه پیشنهاد دولت ملاک است ولى در برنامه محدودیت نداریم

٣- هدف هاى کمّى برنامه چیست

٤- رشد اقتصادى وتورم در برنامه چگونه پیش بینى شده اند

٥- سرمایه گذارى خارجى نیاز به چه تغییراتى دارد

٦- اشتغال به چه تعداد ایجاد در سال معطوف است

٧- براى راه واب وطرح هادى چه پیش بینى مالى پولى شده است

٨- روابط خارجى اقتصادى وحمایت از سرمایه گذاران برچه مبنایى تعریف شده است

٩- بانک هاى تخصصى چه میزان افزایش سرمایه خواهند یافت

١٠- ازبخش هاى خصوصى با چه شرایط وضوابطى حمایت مى گردد

١١- براى بیکارى ، معیشت ، رفاه ، اسیب هاى اجتماعى چه تدبیرى شده است

١٢- کشاورزان ، صنعتگران ، صادراتى ها وصنوف و٠٠٠٠ درچه جایگاهى قرار دارند

١٣- هنر، ورزش ، دانشگاه ، معلمان و٠٠٠ درکجا قراردارند

 

 

 

مى گذرد!؟

اندرحکایت بعضى !؟

بعضى گمان دارند که ؛

بارفتارهایشان سنّت الهى را تغییر خواهند داد؟!

انان با خیانت یا سکوت! در حال فروش اینده خود !هستند؟!

انان با این کارخود ما را دقیق تر والبته (انشاء الله) موفّق تر خواهند کرد

ماازانان توّقعى نداریم. 

اما مردم اگاه وناظر و٠٠٠٠ هستند!

 

بخشش به " دل " و" دست "

ما بران بوده وهستیم که ؛

با دست ودل خود به مردم' همه دارایى از "ابرو" ودیگر سرمایه ها چون " ارتباطات" و" تجارب" و " مطالعات " وبیست وچندسال کاردر "پارلمان ومجلس شوراى اسلامى " وکاراجرایى واموزشى وامنیتى وصنعتى و٠٠٠"  رابراى امروز وفردایشان هزینه کنیم 

وهمه دارایى هاى انقلابى ،سیاسى واخلاقى  راوسیله اى جهت افزودن بردارایى "مردم"و داشته هایشان سازیم 

هر" برند سازى "و" پروژه سازى" و" پیگیرى " و" ارتباط ونشستى" را با "مردم وبراى مردم " را با نیّت رفع "مشکل" مردم و " اینده سازى مردمان " تدارک دیده وخواهیم دید

 

دوچشم یا یک چشم! 

یک چهره یا دوچهره!؟

گفت دوچشم دارندوبا یک چشم مى بینند

ودر مقابل گروهى یک چهره دارند ودوچهره گى مى کنند!؟

 

 

٨٠٠ میلیون تومان !؟

٣٠٠ میلیون تومان!؟

جُرم لابى !؟

گناه عدم رعایت تفکیک قوا!؟

به حساب وبراى مصلاى لاهیجان!؟

تعرفه زمین توسط دیگران وانتقام از ما!؟

جٰرم جداکردن زمین شرکت کرم ابریشم براى مصلا وشهردارى !؟

 مازاد بر سیصد میلیون تومان قبلى ((که در حساب ستاد نمازجمعه از دولت قبلى اخذ کرده ودرامد حاصله از این سپرده گذارى نیز صرف نمازجمعه به صورت ماهانه مى شود)) امروز با پیگیرى الحمدلله موّفق مبلغ هشتصد میلیون تومان براى مصلاى لاهیجان اخذ شد که تصویر ابلاغ متعاقباً ارائه مى گردد.

حال جاى این پرسش باقى است که؛اگر اقاى ندیمى مبلغ سیصد میلیون تومان از وزیر پیشین ارشاد ( دکتر حسینى ) ومبلغ هشتصد میلیون تومان دردوره کنونى با وساطت دکتر جهانگیرى معاون اوّل وعنایت ویژه دکتر نوبخت براى مصلا اخذ کردند. وان سیصد میلیون نیز ماهانه کلّى کمک !به ستاد وشاید مصلاى لاهیجان کرده بیشتر اثر گذاشته یا ٠٠٠

 ایا این اخذ وجوه ضدّ تفکیک قواست ؟

یعنى به قول مقاله نویسان باید نمى گرفتیم !؟

 ایا این دواخذ (٣٠٠+ ٨٠٠ میلیون تومان )اوّلاً خود به خودى " پا "در اورد وبه لاهیجان وبراى مصلاى لاهیجان امد!؟

ثانیاً این را هم دولت از اوّل تصمیم داشت !؟ اگر داشت مقاله و٠٠٠ لازم داشت !؟

ثالثاً بالاخره این وظیفه نماینده بودیا نبود!؟

رابعاً درمورد زمین نیز لطف کنید ازجناب حامد رنجبر وستاد ومسئولان وقت لاهیجان بپرسید که ؛

ایا اقاى ندیمى این محل را معرّفى کرده بود یا ٠٠٠؟

خامساً لطف کنید بپرسید که :

ایا اصلاً محل باغ موردنظر شما براى هرنوع واگذارى وبهره بردارى بافرمایش ودرخواست شما ! ره به جایى مى برد

وبالاخره انکه " مقاله نویسان " لطف فرموده تکلیف مارا روشن فرمایند که ایا نماینده این یک میلیاردوصد میلیون تومان را اگر به " خواست خود" ومحبّت دودولت قبلى وفعلى گرفت !

باید اعدام شود چون "لابى" با وزراء ودومعاون رییس جمهور فعلى داشته است؟! 

نکند این لابى جزئى از گناهان کبیره است!؟

 چراکه این لابى براى کمک گرفتن مثل صدها میلیارد تومان دیگر از باب امورمحلّ شبهه است! 

شمارا به خدا زودتر تکلیف مارا روشن فرمایید. 

ماگناه کرده ایم که پول براى مصلاى لاهیجان از دومحل گرفته ایم؟ 

ما جُرم کرده ایم که ؛

ازدودولت! براى مصلا پول گرفته ایم ؟! یعنى الان ما چون از وزیر دولت قبل ومعاونین رییس جمهور فعلى پول براى مصلا گرفته ایم واردبهشت خدا نخواهیم شد؟!

 

پروژه اى دیگر !

بازعدم رعایت تفکیک قوا !؟

مکرراشتباهى دیگر به وقوع پیوست!

درخواست داشتن شبکه درمان وبهداشت مستقل وغیر اجاره اى 

 سیاهکل 'باعث اتّفاق بدِ! دیگرى شد 

نماینده از ارتباطات ( تو بخوان لابى !) استفاده( توبخوان سوء استفاده !) کرد!

این بار جنایت اجرایى ! براى انکه مثل هزاران پروژه کوچک وبزرگ ، ملّى واستانى وشهرستانى ،متّوجه خواسته مردمان نجیب وبافرهنگ سیاهکل ساخته وبا اخذ منابع مالى حواله اى تهران ووزارت بهداشت که اسناد ان ارائه مى گردد" سند قطعى غیر منقول ساختمان خریدارى شده شبکه بهداشت شهرستان مظلوم سیاهکل با شناسه ١٣٩٤١١١٥٤٩٤٨٠٠٠٤٣٤ در تاریخ   ٩٤/١١/٥صادر گردیدتا این خواسته هم مثل هزار خواسته مردم ودوشهرودویست وبیست وپنج روستادر دفترخانه ٤٧ شهرسیاهکل ، استان گیلان در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت گردیدکه اسناد ودسترسى ان با ادرس     WWW.SSAa.irممکن است 

چند پرسش :

 کاراشتباهى کردیم !؟

نباید از ارتباط ونفوذ خود براى حلّ مشکل مردم استفاده کنیم ؟!

اگر ادارات سیاهکل را مستقل از لاهیجان کردیم' اشتباه کردیم ؟!

 اگر الان براى ساخت تامین اجتماعى به سازمان تامین اجتماعى کشور فشار وارد مى کنیم' نباید اینکارراانجام بدهیم ؟!

واقعاً شاید این کارهارا که " لابى " مى نامند! نبایدانجام دهیم؟!

 وهمه چیز را باید به قبل از سال ١٣٧٩برگرداند

اصلاً چرا هزاران جلسه ؟! دهها هزار مکاتبه براى انکه این پروژه وان پروژه دیگر ! اجرایى گردد!؟

اقایان منورالفکر !؟ مقاله نویس ببخشند !؟ اشتباه شد !؟

 

 

دست در جیب که !؟

بپرسید که؛

 بعضى از سایت ها ازکه وچه کسانى ؟پول وکمک مى گیرند؟!

وانهابا این پول ها چه مى کنند؟!

علیه چه کسانى وبراى چه کسانى مى نویسند؟!

ایا دادن ان کمک ها توسط اشخاص حقیقى وحقوقى و٠٠٠ موجّه است

؟!

ایانباید ازانان پرسید که شما به این چند سایت کمک مى کنیدکه مقامات سیاسى واجرایى را تخریب کنند؟!

ایا جُرم انان شامل شما هم خواهد بود؟!

پول مى دهید که اراء مردم را تخریب کنند؟!

کمک کنندگان متوّجه کارکرد انان باشند تا ٠٠٠٠

تذکار؛ معاون محترم اوّل قوّه قضاییه وسایت هاى تخریبى و٠٠٠


تکان نخور!؟

نماینده:

ظاهراً نمایندگان باید به جاى انجام امور نمایندگى در تهران واستان و حوزه انتخابیه دراتاقى مخفى شوند!چراکه هنوز بعضى بین نمایندگى واموران با کاندیداتورى تفاوت قائل نیستند؟!


 توبه جاى من !؟

رعیت نوازى وسرلشگرى

نه کارى است بازیچه وسرسرى

شما به جاى کاندیدا صحبت کن !؟

شما پرسش هاى توافق شده را انجام بده !؟

شما به جاى من بروصحبت کن !؟

چه خبر است !؟

پول هایى که ٠٠٠٠

حرف هایى که ٠٠٠٠

دست هایى که ٠٠٠٠

زبان هایى که ٠٠٠٠٠

طشت هایى که ٠٠٠٠٠


ماسک!

ادعاى دیندارى وبى ارتباطى با اعتقاد وفقه واخلاق !

ادعاى اصولگرایى! ولى ازانواع روش هاى بى دینى وبى اخلاقى  استفاده کردن!؟

واقعیات رفتارى افرادبیانگر درون انهاست.

ترغیب به گوش کردن صداى امریکا بیانگر هویت پنهان ادم هاست!

ان صداها را ترویج کردن ومردم را به انها دلالت دادن! اوج کم اعتنایى به مبانى انقلاب واسلام ودین ورهبران دینى است


هفت خوان!؟

خدارابایدشاکربود براى گذر از هفت خوان اجراء ونظارت .

حضور نمایندگان شوراى محترم نگهبان در هیات نظارت مرکزى ومشورت نظارت استان با ان وارائه نظرات چهارگانه وهیات اجرایى همه بیانگرسلامت است وهرانچه تلاش دارند انتخاباتى است نه مالى واخلاقى وسیاسى !

 

 

 

شنبه 3 بهمن 94 :

 

امریکایى !
آورده اند که ؛
صداى امریکایعنى ارش سیگارچى که پیش از این به اتّفاق یکى دوتن  از دست اندرکاران مطبوعات گیلانى؟ که قبل از ان داستانهاى زندان وفرار سیگارچى از ایران؟! براى مصاحبه نزد مسئولان گیلانى مى امدند وهم اکنون  نیزبه تحریک ان چند نفر !؟
همان خزعبلات قبل از اعلام راى دادگاه علیه مفترى را !؟!؟
بازپخش کردندتا کاندیداى مخالف نظرشان !؟ از ان بهره گیرد!؟
جالب است !
دادگاه ایران وتجدیدنظر حقّ را به امناء سه نفره داده وشکایت  راحسب اعلام نظر کارشناسان رسمى دادگسترى وحسابرسان واردتشخیص نمى دهد!؟
 که حسب ان نظر دادگاه هم ' سه نفر امناء علیه مفترى شکایت مى کنند
وهفته پیش وکیل مفترى  در نزد دادگاه درخواست استردادشکایت  سه نفر را با تاکید برسلامت امناء  وگذشت مطرح مى سازد
ولى انان که مى گفتند؛
ما در روزهاى اتى برنامه داریم!؟
به نفع رقیب فکرى خویش اورا تحریک کرده!؟ وجالب تر هواداران رقیب به اصطلاح ارزشى !؟با ان داستان انتخابات پیش!؟ که حمله به فرماندارى و٠٠٠ را در کنار خویش داشتند!؟ طىّ پیامکى درچاه این طرفدار ٠٠٠ ومخالف نظام در خارج افتادند وانرا به بیانیه دعوت پیامکى تبدیل ساختند؟!؟!
درست دقّت فرمایید که ؛
سیگارچى ضدّ نظام ، فرارى از کشور را چه کسانى براى صداى امریکا تحریک کردند!؟
چه کسانى اهداف اورا منتشر مى سازند؟!
ارزشى هاى دیروز!؟و بر اشفته به هیات اجرایى ونظارت ان انتخابات!  وامروز هم گرفتار در دام صداى امریکا وسیگارچى  گشته ومنتقد راى هیات اجرایى وچهارگانه اطلاعات ، ناجا ، قوّه قضاییه ، ثبت واحوال ، هیات نظارت استان ، نظارت مرکزى در صف حمایت از فحاشى علیه روحانیت در ان نامه کذاى مفترى به فرماندارى تبریز قرار مى گیرند!؟
 الامان ، اى واى ٠٠٠

 

صداى امریکا ؛
وقتى براى کاندیداى خاص یا هواداران او امریکا حجّت مى شود!؟!؟
 وبه جاى قوّه قضاییه (که اوّلا هرسه شکایت مفترى در مورد کوثر وامناى سه نفره را ،در دومرحله وارد تشخیص ندادوعلاوه انکه ان فردرا به جهت نشر اکاذیب !مورد تعقیب ووثیقه گذارى قرارداد!؟) به فرمایش امام راحل ومقام معظم رهبرى که مارا ازحیله امریکایى برحذر داشتند  این هوادارن نا اگاه مارابه گوش کردن ان فرا مى خوانند!؟!
که با این عمل ناشیانه  این جماعت وابسته !مى توان دریافت که ؛
این فراخوان یعنى ؛
ما صداى امریکا را قبول داریم!؟
واینکه ما مراجع چهارگانه که مفترى را ردّکردند! قبول نداریم!؟
یعنى سه بار محکوم شدن مفترى را (که اخیراً هم توسط مراجع چهارگانه وشوراى نگهبان رد شد وان مطالب را درمورد روحانیت در نامه خویش به مسئولین نوشت ) قبول داریم!؟
حال از دروغگویان بپرسید که ؛
امریکا را قبول دارید وقوّه قضاییه را قبول ندارید!؟!؟
مفترى محکوم شده وصداى امریکارا قبول دارید!؟
 ومراجع چهارگانه وهیات نظارت استان وشهرستان ومرکزى اذربایجان را قبول ندارید!؟
واى به حال شما که زود خودرا معّرفى کردید!؟

 

روایت روزنامه "وطن امروز" از مجری گیلانی شبکه ی صدای آمریکا:

“آرش سیگارچی” که اکنون در صدای آمریکا مشغول به فعالیت است در سال ۱۳۷۵ مرتکب ۲ فقره سرقت (سرقت اسباب و اثاثیه و طلاهای منزل فردی به نام محمد جواد ثنایی و سرقت قالپاق های اتومبیل فردی به نام محمد نقی مهرورز) شده است.
در همین زمینه “وطن امروز” اطلاعاتی را درباره یکی از کارکنان VOA به دست آورده است که خود گویای نوع افرادی است که این شبکه ها اقدام به جذب آنان می کنند.
“آرش سیگارچی” که اکنون در صدای آمریکا مشغول به فعالیت است در سال ۱۳۷۵ مرتکب ۲ فقره سرقت (سرقت اسباب و اثاثیه و طلاهای منزل فردی به نام محمد جواد ثنایی و سرقت قالپاق های اتومبیل فردی به نام محمد نقی مهرورز) شده است.
سیگارچی همچنین پیش از این سابقه ارتباط نامشروع با یکی از اهالی منطقه گلسار (گیلان) را داشته که در ارتباط با این جرائم توسط نیروی انتظامی بازداشت می شود.
پس از رسیدگی قضایی به موارد مندرج در این پرونده طی حکمی به شماره ۷۵/۶۵۱۵ از سوی شعبه دادگاه عمومی شهرستان رشت محکوم شده که درمورخ ۳۰/۷/۱۳۷۶ پس از ارجاع به دایره اجرای احکام به تحمل ۳ ماه و یک روز حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
آرش سیگارچی مدتی را نیز در یکی از نشریات محلی گیلان سردبیر بوده است.
قالپاق دزد دیروز و کارمند امروز VOA در سال های ۸۲ و ۸۳ براساس موارد اتهامی همچون ارتباط با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به پیام اکرم (ص)، توهین به مراجع تقلید، توهین به بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب و… بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به ۳ سال حبس محکوم می شود.
سیگارچی پس از گذرندان ۱۳ماه حبس برای مداو از زندان مرخص شده و در فرصت پدید آمده کشور را به مقصد آمریکا ترک می کند.
نامبرده پس از خروج از کشور، ضمن اخذ پناهندگی سیاسی از دولت آمریکا، با توجه به ارتباطاتی که در زمان حضور در کشور با عوامل صدای امریکا داشته به این شبکه پیوسته و از آن زمان تاکنون به عنوان یکی از مجریان فعال VOA به شمار می آید.
با توجه به اقدامات قالپاق دزد VOA علیه نظام جمهوری اسلامی از سوی سازمان دیده بان حقوق بشر جایزه بین المللی هلمن به وی اعطا شده است.
سیگارچی در پاره ای موارد ضمن برقراری ارتباط با عناصر داخلی به شیوه منافقین به جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به امور نظامی و دفاعی کشور پرداخته است.

 

لابى؛
 اورده بود که نماینده با وزاءلابى مى کند!؟
پرسش ان است که منظور چیست ؟
اگر نماینده براى حل مشکلات عمومى وحتّى خصوصى ( مشروع وقانونى ) از مسىولان ملّى واستانى ومحلى درخواست حلّ وفق مقررات وامکانات وفرصت هاى قانونى کند'کاراشتباهى را مرتکب نشده است.
اصلاًچرا نماینده !
اگریک شهروند عادى هم مراجعه کننده اى داشته باشد، از بابِ مسلمانى بایددر اندازه توانایى خود برایش' چاره اندیشى کند
مردم به نماینده خود 'مراجعه مى کنند
وازاودرخواست کارى مى کنند
اگر انرا انعکاس ( نامه و٠٠٠) به پیوست درخواست متقاضى ندهدحتّى به وظیفه اسلامى ( من اصبح ولم یهتّم به امور المسلین فلیس بمسلم ) نکرده وازمسلمانى خارج مى شود
بله 'اگر از چنین موقعیتى براى درخواست غیر قانونى وغیر اسلامى ورانت جویانه فردى استفاده کند! حتماً مستوجب چنان نگاهى است که نظر دارندولى این امر هم نیازمند اثبات است تا به افترا نیانجامد
 
جان وجنگ؛
جان شهداء ، ایثارگران ، ازادگان و٠٠٠ جنگ را تغییر داد
اگر جان نبود!
 جنگ با عراق ( باحمایت استکبار) مطمئناً مى توانست با نتیجه اى دیگرروبروگردد.
اگر "خانواده شهداء " چشم وچراغ ماهستند.
اگر ایثارگران وازادگان ورزمندگان وهمه ایستادگان درمقابل بعث واستکبار وارتجاع 'براى ما عزیز هستند
همه براى ان است که ؛
جان جنگاوران وبسیجیانى چون قاسم در شلمچه وکربلاى پنج ان را به نفع اسلام وایران تغییر داد

وعده واجراء:
کاندیدایى مى گفت که چرا؛ شهردارى لاهیجان وسیاهکل ورودبنه ودیلمان از فرصت ایجاد شده نماینده براى زباله سوز تموشل ( معروف به چوشل ) که تعهدکرده وبه معاون خود( خندان دل ) نوشته است که تا؛
پنجاه درصد ازسرمایه گذارى را دولت بدهد' وزباله سوز را اجرایى کند'استفاده نکرده است؟!
ویا چرا با وجود اخذ میلیاردهاتومان ازدولت هنوز پروژه تختى ومجتمع فرهنگى به اتمام نرسیده است
بادرک دو توضیح پاسخ روشن مى گرددکه :
١- اداره شهرها باشهردارى است که از دولت "بودجه" نمى گیرند وفقط مى توانند کمک بگیرند' نه بودجه اى چون ادارات دولتى اخذ کنند 'چراکه شهردارى اداره دولتى نیست! بلکه "نهاد عمومى غیر دولتى "است
٢- میلیاردهاتومان خرج ان دوپروژه ( ورزش وفرهنگ ) شده است
واز استانى به ملّى تبدیل شده اند وعلاوه در دوران بى پولى دولت این همه مخارج ان دو پروژه شده است که به زودى قابل بهره بردارى درفاز اوّل مى گردند

تکثرجلسات؛
 درحالیکه بعضى براى داشتن جلسات له له مى زنند!؟
 ما نمى دانیم چگونه این همه تقاضاى جلسات را اداره ومدیریت کنیم !؟

مشت باز !
 گفت نماینده مشت باز است
 چراکه دوازده سال کارکرده است
ولى معلوم نیست!
در مشت هاى دیگران ازکاندیداها' ازنظر سواد واجراء وارتباط واینده واثار چه باشد!؟

طشت !
صداى طشت !؟
گفت که ؛
یک کاندیدا چند نفر رامامور کرده تا مداوماً طشت را به صدا دربیاورند که فلانى ٠٠٠ ! همه با فلانى ٠٠٠ !؟ این گروه با فلانى ٠٠٠ !؟
درحالیکه هرچه نزدیک تر شوید'مى بینیدکه این همه صدا! فقط ازهمان چندنفر بوده وصداى طشت ودیگر هیچ !؟

 

 

 

*****************************

چهار شنبه 30 دی 94 :

 

حالاچرا!؟
بى سوادهاى عالم سیاست!؟ ( عنایت به انواع سوادعاطفى ، اجتماعى و٠٠٠٠شود) گاف هاى عجیبى دارند؟!
مانند این متن که ؛
کسى به نماینده لاهیجان وسیاهکل بگوید، الان وامسال!؟ به منطقه مى اید !؟
قبلاً پیدایش نبود!؟
چهارسال پیدایش نبودو٠٠٠٠
اما جواب محکم ( وبه قول معروف دندان شکن )  همانامستندات چون تصاویراز جلسات مختلف 'براى همین روزتعریف شده است که ؛
نشان داده شود اقاى ندیمى در هرهفته چندروز امد' کجارفت ونشست ' با چه کسانى جلسه داشت و ٠٠٠٠
علّت اینکه ازنگاه دوربین تاکنون درسایت زبان گویا نمایش داده شد.
وعلّت کتاب وCdشدن بیش از پنجاه هزار تصویر ومستندات همین است تا؛
اگر کسى خواست دروغ بگوید!؟ وادعاى باطلى را نشر دهد!؟
با قدرت به او جواب داده شود که ٠٠٠٠ محترم دروغ نگو ! این عکس خودت واین هم مردم ، این فلان جا وان دیگرى٠٠٠
همین طور است اگر کسى از این مدعیان دروغ گوى نامرد! خواست موضوع را به نحو دیگرى جلوه دهد!؟ گفته مى شود؛
این نامه ات ' این عکست ! این پیامکت ! واین درخواستت ؟! تا با دروغ یارگیرى نکنند!؟
ومخ مردم را نزنند که فلانى نیامده بود ونگفته بود وننوشته بود و٠٠٠٠
این دوراندیشى ها به جهت شناخت از موضوع انتخابات وادم هایش صورت گرفته بود.

با این وان !
دونفرى که اصراربه جلب حمایت وامضاء یک نفر متهم وزندانى قضیه داماش  راداشتند!؟
مکرراز همکارى بامقامات ادارى مى گویندومى نویسند!؟
خوب ٠٠٠ محترم شما ده بار علیرغم میل حراست مجموعه کارى درجذب خود' ازفلان مقامى که زندانى شده است( قضیه امیر خسروى )خواستى تا حُکم تو امضاء شود؟!
حالامى خواهى بیشتر ازاین توضیح دهیم وابروى ناداشته شما را ببریم مشکلى نیست!؟
شماهم که بااصرارخودتان با نماینده که مسئولیت داشت 'درخواست همکارى کردیدوجالب ترانکه همان روزکه حکم مشاورت ایشان' دریافت شد
شما درخواست کارکردن با ایشان را داشته ودفتر خواستید!؟
 الان همکارى نماینده با وزارتخانه خودش شد بد! وشما که به او اویزان بودیدشدیدخوب !؟
شما که دهها بار بطور مستقیم وغیر مستقیم از زندانى موصوف  قضیه داماش براى کارخود کمک گرفتید!؟ شدیدخوب!
وانکه به شما لطف کرد وبرایتان کار! وپُست گرفت شد بد!؟
مزید اطلاع دیگر انکه ؛
 سناریوى کوثر شما کلاً به نفع سه نفر تمام شد وشکایت وحتّى اعتراض! خلافى را ثابت نکرد!؟
 واضافه روایت کردندکه ما نگفتیم !خلاف وسوء استفاده!؟ بلکه سوء مدیریت اجرایى (  ازمدیر منصوب ) بوده است نه سوء استفاده !؟
وجالب ترانکه درمورد مطالب منتشره مجتمع کوثر هم  پاى امثال شما در به هم زدن ماجرا درروز یکشنبه از طریق وکلایش به میان امد تا ٠٠٠٠
اخیراًهم اگرقضیه کوثر را روایت کنید! باعناوین افتراهم روبرو مى گردیدازانروکه این موضوع کلاً دردادگاه وکارشناسى وچند جاى مهم دیگر از اساس غیر واقعى تعریف شد

 

جُرم وجِرم ؛
بعضى در وصله وپینه کردن استادى خیره کننده اى دارند!؟
یکى ده سال پیش خطایى وجرمى داشت !
ودیگرى؟ سالها پس از ان درگذر کارى بااوراازاین جهت که در ان سازمان ونهاد بوده مقصر مى شناسند؟!؟!
به نظر شما این مطلب واگرد قانونى ندارد!؟
مگر در دولت کارکردن با افراد دلیل مشارکت درجرائم فردى انهاست ؟!
این نحوه ارتباط دادن! حتماً "مجرمانه" است
 ولازم است تا به این دونفر؟ گفته شود' شما که خائف ازقرارگرفتن در مقابل قانون وقاضى هستید!
 مطمئن باشید که ما دست به یقه نمى توانیم بشویم 'ولى ازظرفیت قانونى براى  این " همانند سازى " بهره خواهیم گرفت
 وسراغ این نوع رفتارهابا " میثاق عمومى" وفاصِل وحٓکٓم اجتماعى کمک خواهیم گرفت که :
 پرونده بیمه به ما چه ربطى دارد!؟
 ایا اگرمدیرعامل پیشین شهرک ها  رییس شما بود' وبه زندان رفت 'هم اکنون بایدبه شمادرموضوع داماش اتهام وارد ساخت؟
این کارناشیانه برخلاف نص قران کریم است که مى فرماید ؛
ولاتزرُوازرةٌ وزرِاُخرى
هیچ کس باردیگرى رابرنمى دارد'
هرکسى مسئول عمل خویش است.
اگر پیامبر اولوالعزم ما فرزند ناخلف داشت.
اگر رجال دینى ما برادروفرزند ناخلف داشتند.
اگر ازروساى جمهور ووزراء و٠٠٠ کسى پرونده اى داشت
 مگر مى توان دیگران' ازهمه کارمندان و٠٠٠٠ را درجُرم انان شریک ساخت؟!
این رویکرد مخالفت با نص قران است
وفرجام چنین کسى معلوم است.
اگر کسانى در ادوارحکومتى چپ وراست، در حکومت با حاکمیت وازروى وظایف کارمندى کار مى کردندرابا این روش بخواهیم محکوم کنیم
 شما دونفر که خودتان کارمند" دلخواسته " ومسئول تشریفات واخذ بلیط و٠٠٠ او بوده اید که ازهمه محکومتر هستید!
مادر بینش اسلامى وفقه دینى ومجازات اسلامى چنین نگاهى را به شدّت محکوم مى کنیم که ابروى افراد را با بازى لفظ وحدیث نفس خویش! درنزد مردم متهم سازیم.
مزید اطلاع 'ما فقط وفقط درعمرمان درهمین قضیه مجتمع کوثر به دادگاه رفته ایم که ان هم به حمدالهى به محکومیت شاکى وتبرئه امناى پروژه انجامید
 واخرین ان نیز به درخواست تقاضاى مصالحه ازما انجامید!
امااگر شما دونفر رابه دادگاه ببریم ( که بایدبرد) قاضى ازشما طبق قانون مجازات ویا همین قانون اخیر التصویب جُرم سیاسى' به جهت نشر اکاذیب پرسش نماید که؛
ایشان داراى چه جُرمى هستند؟ وطبق کدام ماده قانونى مرتکب جُرم شده اند وچرا در انتخابات انرا نشر کلام وقلم دادیدچه جوابى خواهید داد.

مستقل ؟!
ورافتاده هااستدلال مضحکى ازباب سیاست انتشار مى دهندکه؛
 فلانى اگرچه رییس ستاد و٠٠٠ بوده مستقل است.
خوب مستقل ازچه وکه ؟!
متمایل به که وچه هستند؟!
 درمجلس با کدام گروه خواهند بود!؟
 نظرشان به صورت اشکار در باره مسائل سیاسى ، اقتصادى ، احزاب ، چپ وراست ، تحریم وبرجام چیست ؟!
وهزارپرسش دیگرکه بایددر جلسات از اوبپرسند
اماهمین کاربراى دیگران که سى وچندسال سابقه دارند نیزازجهات همراهى با منتخبین قابل دقّت است

چهارمرجع وسه مرجع !
هرتاییدصلاحیت شده اى !
بایداوّلاً چهارمرجع ( اطلاعات ،ناجا، دادستانى ، ثبت واحوال) را در ابتداواراء هیات اجرایى ونیز نظارت استان + هیات مرکزى نظارت شوراى محترم نگهبان را پشت سر بگذاردوازانجا که نظارت هاى استانهابا مشورت جنابان ایة الله جنّتى وایة الله یزدى وحجة الاسلام رییسى وجنابان علیزاده وره پیک را با تحقیقات محلى بسیج واسنادقضایى وامنیتى پشت سر مى گذاردوازنظر امنیتى هم داستان فتنه پس ازخطبه مقام معظم رهبرى وتحصن + استعفاء ان دوران مدیران و٠٠٠+ نامه را هم عبورنموده است
به معناى ان است که ؛
 ازنظر پرونده قضایى وامنیتى وسیاسى بسامان گذر کرده است .
این براى افرادى که درمجلس ششم بوده اند
ویا دران زمان پُستى داشته اند
ویا درکل سى چهل سال اخیر ازجهات فوق الذکر لکه اى نداشته باشند ،خود عین موّفقّیت است
خداراشُکر- الحمدلله

 

 

 

 

****************************************

سه شنبه 29 دی 94 :

 

حالاچرا!؟

بى سوادهاى عالم سیاست!؟ ( عنایت به انواع سوادعاطفى ، اجتماعى و٠٠٠٠شود) گاف هاى عجیبى دارند؟!

مانند این متن که ؛

کسى به نماینده لاهیجان وسیاهکل بگوید، الان وامسال!؟ به منطقه مى اید !؟

قبلاً پیدایش نبود!؟

چهارسال پیدایش نبودو٠٠٠٠

اما جواب محکم ( وبه قول معروف دندان شکن )  همانامستندات چون تصاویراز جلسات مختلف 'براى همین روزتعریف شده است که ؛

نشان داده شود اقاى ندیمى در هرهفته چندروز امد' کجارفت ونشست ' با چه کسانى جلسه داشت و ٠٠٠٠

علّت اینکه ازنگاه دوربین تاکنون درسایت زبان گویا نمایش داده شد.

وعلّت کتاب وCdشدن بیش از پنجاه هزار تصویر ومستندات همین است تا؛

اگر کسى خواست دروغ بگوید!؟ وادعاى باطلى را نشر دهد!؟

با قدرت به او جواب داده شود که ٠٠٠٠ محترم دروغ نگو ! این عکس خودت واین هم مردم ، این فلان جا وان دیگرى٠٠٠

همین طور است اگر کسى از این مدعیان دروغ گوى نامرد! خواست موضوع را به نحو دیگرى جلوه دهد!؟ گفته مى شود؛

این نامه ات ' این عکست ! این پیامکت ! واین درخواستت ؟! تا با دروغ یارگیرى نکنند!؟

ومخ مردم را نزنند