ندیمی: دولت برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد

ندیمی: دولت برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد

پایان امکان لابی گری و چانه زنی برای افزایش بودجه

پایان امکان لابی گری و چانه زنی برای افزایش بودجه

ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد

ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد

سهم نفت در بودجه عمومی کشور کاهش می‌یابد/ ایجاد صندوق های متمرکز برای ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها

سهم نفت در بودجه عمومی کشور کاهش می‌یابد/ ایجاد صندوق های متمرکز برای ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها

ندیمی: با ظهور شبکه‌های اجتماعی متاسفانه رسانه‌ها دچار یک نوع شوکی شده‌اند

ندیمی: با ظهور شبکه‌های اجتماعی متاسفانه رسانه‌ها دچار یک نوع شوکی شده‌اند

ندیمی: برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

ندیمی: برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است/ راهکارهای تقویت پول ملی در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است/ راهکارهای تقویت پول ملی در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

نرخ اشتغال سنجی مرکز آمار بر اساس استاندارد جهانی متناسب با معیشت مردم نیست/ معیشت ایرانیان با دو روز کار در هفته تعطیل می‌شود

نرخ اشتغال سنجی مرکز آمار بر اساس استاندارد جهانی متناسب با معیشت مردم نیست/ معیشت ایرانیان با دو روز کار در هفته تعطیل می‌شود

ندیمی: هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت

ندیمی: هر جا دولت مالک و مجری باشد نمی‌توان ادعای خصوصی‌سازی را داشت

ادامه