فرصتی مغتنم برای گیلان!

فرصتی مغتنم برای گیلان!

ندیمی: دولت برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد

ندیمی: دولت برنامه‌ای برای افزایش حامل‌های انرژی ندارد

پایان امکان لابی گری و چانه زنی برای افزایش بودجه

پایان امکان لابی گری و چانه زنی برای افزایش بودجه

ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد

ندیمی: دولتِ ارزآور تصمیمات سیاسی در حوزه ارز می‌گیرد

سهم نفت در بودجه عمومی کشور کاهش می‌یابد/ ایجاد صندوق های متمرکز برای ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها

سهم نفت در بودجه عمومی کشور کاهش می‌یابد/ ایجاد صندوق های متمرکز برای ساماندهی منابع هدفمندی یارانه‌ها

ندیمی: با ظهور شبکه‌های اجتماعی متاسفانه رسانه‌ها دچار یک نوع شوکی شده‌اند

ندیمی: با ظهور شبکه‌های اجتماعی متاسفانه رسانه‌ها دچار یک نوع شوکی شده‌اند

ندیمی: برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

ندیمی: برخی صنایع قصد به روزشدن ندارند/معضل بیکاری با معجزه انسانی قابل حل نیست

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است/ راهکارهای تقویت پول ملی در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است

تقویت ارزش پول ملی نیازمند گردش صحیح نقدینگی و رونق تولید است/ راهکارهای تقویت پول ملی در جهت سامان دادن به اقتصاد کشور است

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

دولت کارفرما به دولت ناظر تبدیل شود

ادامه